PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dahili TIP Bilimleri


lente
09-25-2009, 13:17
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı


İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Temmuz.2002 tarihinde Prof. Dr. Ayten Pamukçu UYAN tarafından kurulmuştur. Kasım. 2002’ de Tıp Fakültesi Hastanesinin hizmete açılması ile beraber, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD poliklinik hizmeti vermeye başlamıştır. Ocak.2003’ te Yrd. Doç. Dr. Gökhan BAYSOY anabilim dalında göreve başlamıştır. Ekim.2003 tarihinde yatan hasta kabulune başlanmıştır. 2004 yılında Anabilim Dalına bağlı Çocuk Göğüs Hastalıkları bilim Dalı kurulmuştur.

Çocuk servisinde 14 hasta odası (7’si çift yataklı, 7’si tek yataklı olmak üzere) ve 21 yatak mevcut olup, (çocuk yatağı kullanıldığında yatak sayısı 35’e çıkarılabilecek durumda) ayrıca 6 yataklı bir yenidoğan yoğun bakım odası bulunmaktadır.

Poliklinikte; Genel Pediatri, Çocuk Göğüs Hastalıkları ve Sağlam Çocuk Poliklinikleri yapılmaktadır. Ayrıca bölümde fizyoterapi ihtiyacı olan hastalara, farklı alanlarda (göğüs, ekstremite, beslenme) fizyoterapi hizmeti verilmektedir.

Asistan eğitim süresi 4 yıldır, bilim dalı uzmanlık eğitim süresi ise 3 yıldır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD hizmetleri:

Hasta Çocuk Polikliniği: Çocuk Polikliniğinde 0 ile 18 yaş arası, her türlü semptomu olan tüm hasta çocuklar (sistemleri ilgilendiren hastalıklar, büyüme gelişme gerilikleri, obesite, idrar kaçırma, konstipasyon vb.) muayene edilmektedir. Gerekli görüldüğünde tetkikler istenmekte ve mümkün olan en kısa sürede hastalık teşhis edilmekte ve hastalar kronik takibe alınmaktadır.

Sağlam Çocuk Polikliniği: Sağlam çocuk polikliniğinde, belirli bir yakınması bulunmayan sağlam çocukların kilo, boy, aşı, beslenme, psikososyal ve nörolojik gelişim takipleri yapılmaktadır. Sağlam Çocuk Polikliniğinde de 0–18 yaş arası çocuklar izlenmekte olup hastalar belirli aralıklarla kontrollere çağrılmaktadır. Ayrıca bu polikliniğimizde rutin hipotiroidi ve doğumsal kalça çıkığı taramaları da (yenidoğanlar) yapılmaktadır.

Klinik (yatan hasta) : Çocuk Polikliniğinde muayene edilen ve yatarak tedavisi uygun görülen hastalar, kliniğimizde yatarak tedavi edilmektedir. Çocuk kliniğinde 1 adet oyun odası ve yatan hastaların okuyabilmesi için kitaplar bulunmaktadır.

Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı: Çocukluk çağı akciğer hastalıklarına (astım, tüberküloz, kistik fibrosis, bronşektazi, pnömoni vb.) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı içinde kurulan, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalında bakılmaktadır. Bu poliklinikte tanıya yönelik incelemeler (kan tetkikleri, peak flowmetre, reversibilite test, solunum fonksiyon testi, alerji testleri gibi) yapılmakta, tedavi edilen hastalar uzun süreli takip edilmektedir.

Çocuk Fizyoterapisi: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde faaliyet gösteren çocuk fizyoterapisi bölümünde, çocuk polikliniğinde muayene edilen ve fizyoterapi endikasyonu olan her türlü hastaya hem poliklinikte hem de klinikte fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulanmaktadır.

Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim dalında takip edilen hastalara göğüs fizyoterapisi ve solunum egzersizleri uygulanmaktadır. İşitme kaybına bağlı konuşamama, kekemelik, artikülasyon bozukluğu, oral motor disfonksiyon gibi nedenlere bağlı konuşma bozuklukları olan çocuklara konuşma terapisi verilmektedir. Çocuk fizyoterapisinde bu hasta gruplarının dışında serebral palsi, brakiyal pleksus hasarı, motor gelişme geriliği, hipotonik bebekler, romatolojik hastalıklardaki eklem sorunları, sinir paralizileri, spina bifida gibi hastalıklara da genel rehabilitasyon uygulanmaktadır.

lente
09-25-2009, 13:23
İç hastalıkları Anabilim Dalı


Anabilim Dalının Misyonu
İç hastalıkları Anabilim Dalı eğitim ve öğretim, araştırma ve hasta hizmeti vermektedir. Amacımız çağdaş dünyanın gerektirdiği ölçülerde, bilimin gerektirdiği son teknolojileri kullanarak eğitim ve sağlık hizmeti sunmak ve uluslararası alanda söz sahibi olabilecek düzeyde hekimler yetiştirmektir.Vizyonu

İç Hastalıkları oldukça geniş bir hastalık grubuna hitap etmektedir. Genel dâhiliye yanı sıra hematoloji, onkoloji, nefroloji, gastroenteroloji, Romatoloji, endokrinoloji gibi çok sayıda yan dalı da bulunmaktadır. Hematoloji, Romatoloji, Gastrentroloji ve genel dâhiliye uzmanlarımız bu hizmetleri, son gelişmeleri takip ederek sunma gayretindeler. Nefroloji, onkoloji ve endokrinoloji uzmanlarımızın da anabilim dalımıza kazandırılması, öğrenci ve asistan eğitimi ve bölge halkı hizmetine sunma çalışmalarımız devam etmektedir.

İç hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde ulusal ve uluslararası düzeyde klinik ve laboratuar araştırmaları yapılmaktadır.

TANIMLAR ve GÖREVLER:

Anabilim Dalı Başkanı: A.İ.B.Ü.İ.B. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı

Bilim Dalı Başkanı: İç Hastalıkları Anabilim Dalı içinde kurulan Yan dal biriminin başkanı

Öğretim Üyesi: İç Hastalıkları Anabilim Dalında görevli, Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçentler

Servis Sorumlu Öğretim Üyesi: Bir aylık süre için klinikten sorumlu olan öğretim üyesi. Anabilim Dalında görevli öğretim üyeleri sıra ile yaparlar. Belirtilen saatlerde günlük servis vizitini yapar. Serviste yatan hastaların günlük sorunları, işleyiş ile ilgili problemleri tespit ederek anabilim Dalı Başkanına bildirir.

Poliklinik Sorumlu Öğretim Üyesi: Bir aylık süre için genel dâhiliye polikliniğinden sorumlu olan öğretim üyesi. Anabilim Dalında görevli genel dâhiliye uzmanı öğretim üyeleri sıra ile yaparlar. Poliklinikte görülen hastalar ile ilgili çözümlenemeyen sorunların çözümlenmesini sağlar. İşleyiş ile ilgili sorunları anabilim dalı başkanına bildirir.

Acilden ve Konsültasyondan Sorumlu Öğretim Üyesi: Bir aylık süre için acilden sorumlu olan öğretim üyesi. Anabilim Dalında görevli genel dâhiliye uzmanı öğretim üyeleri sıra ile yaparlar.

Yan Dal Öğretim Üyesi: İç hastalıklarının yan dal uzmanları (Romatoloji, Hematoloji, Gastroenteroloji gibi). Belirledikleri program dâhilinde poliklinik yaparlar ve konuları ile ilgili yatan hasta ve konsültasyonlara bakarlar.

Yan Dal Uzmanlık Asistanı: Yan dal ihtisası yapmakta olan dâhiliye uzmanları. İlgili bilim dalının belirlediği program dâhilinde çalışırlar.

Asistan: İç Hastalıkları Anabilim Dalında eğitim görmek üzere TUS ile gelen ve diğer anabilim dallarından rotasyon için gönderilmiş hekimleri Anabilim Dalı Başkanlığınca hazırlanan program dâhilinde çalışırlar.

Kıdemli Asistan: En geç asistanlığın 4. yılında olan ve yapılacak olan teorik ve pratik kıdemlilik sınavını başarı ile tamamlayan asistandır.

Servis Asistanı: Serviste yatan hastalardan sorumlu asistanlardır. Tüm asistanlar 4 aylık rotasyonlar halinde bu görevi yürütürler. Her yıl asistanlar akademik yıl bitmeden (Tercihan Haziran Ayı içinde) teorik ve pratik sınava tabii tutulur.

Poliklinik Asistanı: Poliklinikte ayaktan hasta takibi yapan asistan Tüm asistanlar 4 aylık rotasyonlar halinde bu görevi yürütürler. Poliklinik en geç saat 08:30’da hasta kabulüne başlamış olmalıdır.

Konsültan Hekim: En az 2 yıllık kıdeme sahip olan ve diğer anabilim dalı ve acil servisten gelen konsültasyonlara bakan dâhiliye asistanıdır. Çözemediği problemleri acil ve konsültasyonlardan sorumlu öğretim üyesine bildirmek zorundadır. Spesifik konularda yan dal öğretim üyesine hastayı danışabilir.

Nöbetçi Klinik Asistanı: Mesai saatleri dışında, anabilim dalı servisinde yatan hastaların takibinden sorumlu hekim. Gece nöbetlinde hastalar ile ilgili

Servis Sorumlu Hemşiresi: İç Hastalıkları Anabilim Dalında görevli sorumlu hemşire

Servis Hemşiresi: İç Hastalıkları Anabilim Dalında görevli diğer hemşireler

Poliklinik Sekreteri: Poliklinik işleyişini, hasta kayıt ve kabulünü sağlayan sekreter.

Anabilim Dalı Sekreteri: mevcut sekreterler arasında Anabilim dalı başkanınca görevlendirilmiş olan ve gelen giden evrak takibini ve Anabilim dalı başkanının vereceği diğer görevleri yapan sekreterdir.

İntörn Hekim: Dönem 6 tıp öğrencisi

Stajyer Hekim: Dönem 4 -5 tıp öğrencisiEĞİTİM

Eğitimde hedef hekimlik mesleğinin gereği olan teorik bilgi, pratik bilgi, bilgiye erişim, iletişim ve diğer entelektüel becerilerin kazandırılmasıdır. Yukardan aşağı silsile yolu ile herkes bilgisini birbiri ile ve altındaki kişilerle paylaşarak sürekli ve aktif eğitim prensibi benimsenir.

Yan dal Asistanı Eğitimi: İlgili yan dal öğretim üyesi tarafından belirlenecek program çerçevesinde yürütülür. Bu program Tıpta Uzmanlık Eğitimi Tüzüğü ve ilgili derneklerin yan dal eğitimi önerileri doğrultusunda hazırlanır.

Asistan Eğitimi: Eğitim süreklidir. Her vizit ve hasta danışma aynı zamanda birer pratik ve teorik eğitim anıdır. Ayrıca günü ve içeriği aşağıda belirtilen toplantılar yapılır:

Salı Günleri: Öğretim üyesi semineri: Bu seminerin içeriği dâhiliye uzmanının karşılaşacağı günlük problemlere yönelik pratik bilgiler ve çözümler içermelidir. Ayrıca moleküler düzeydeki yeni gelişmeler hakkında bilgiler verilir.
Çarşamba Günleri: Asistanlar tarafından hazırlanan ve öğretim üyesi moderatörlüğünde yürütülen makale sunumu: Seçilen makaleler dâhiliye pratiğinde karşılaşılan konular ve tıptaki yeni gelişmeler hakkında yapılan yeni sonuçları içeren orijinal makaleler olmalıdır. Bu makaleler özenle okunarak araştırmanın mantığı, metodu, istatiksel yöntemleri ve sonuçları detaylı irdelenmelidir. Gerekirse konu ile ilgili başka kaynakları da taramalıdır. Sunumlar en az bir hafta önce moderatör öğretim üyesine sunulmalıdır
Perşembe Günleri: Öğretim üyesi moderatörlüğünde yürütülen ve asistanın hazırlayacağı, vaka ya da derlemeden oluşan seminer; Servis, poliklinik ya da diğer servislerde çözümlenememiş olguların sunulduğu; yeni gelişmelerin kısaca özetlendiği literatür derlemeleri ya da olgu sunumları şeklinde olabilir. Sunumlar en az bir hafta önce moderatör öğretim üyesine sunulmalıdır.
Bu toplantılara tüm öğretim üyeleri, asistanlar, isteğe bağlı olarak anabilim dalında görevli öğrenci ve hemşireler ile diğer personel ve dileyen diğer anabilim dalı öğretim üyeleri, asistanları ve çalışanları katılır.

Toplantılar saat 12:40 – 13:30 arasında dahiliye anabilim dalı dersliğinde yapılır.

Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre belirlenen zorunlu rotasyonlar yasal süreler içinde tamamlanır.

İntörn Doktor Eğitim: Dekanlıkça belirlenen süreler içinde ve anabilim dalı başkanlığınca hazırlanan bir program dahilinde poliklinik ve serviste eğitim alırlar. Pratik eğitim öğretim üyesi ve öğretim üyesi gözetiminde asistanlarca yapılır. Gerektiğinde servis sorumlu ve servis hemşiresinden destek istenir. Teorik eğitim anabilim dalı başkanlığınca hazırlanan ve birinci basamak hekimliğine ve TUS’a yönelik bilgilerin verileceği bir program şeklinde uygulanır.

Stajyer Doktor Eğitimi: Anabilim dalı başkanlığınca hazırlanan bir program dahilinde yürütülür. Teorik ve pratik eğitimler, hasta başı vizitler şeklinde yapılandırılmış eğitim uygulanır. Pratik eğitimde gerektiğinde asistanların, servis sorumlu ve servis hemşiresinden destek istenir. Stajyer ve intörnlerin devam çizelgesi kıdemli servis asistanı tarafından takip edilir ve staj bitiminde Anabilim Dalı başkanına teslim edilir

Öğrenci eğitiminde uygulanacak teorik eğitim programı “çekirdek eğitim programına” uygun olmalıdır. Her yılbaşında öğretim üyesinin anlatacağı dersler ile ilgili olarak “amaç ve öğrenim hedefleri”ni belirlemesi gereklidir.

Hemşire eğitimi: Hemşirelik hizmetleri müdürlüğü ve başhekimlik tarafından hazırlanan program dahilinde servis sorumlu hemşiresi kontrolünde yürütülür. Serviste görevli diğer personelin eğitimi de benzer süreç ile sağlanır.

VİZİTLER

Her sabah saat 08:00’de servis kıdemli asistanı, servis asistanı ve bir önceki akşam nöbetçisi birlikte hasta başında devir teslim viziti yaparlar. Gece nöbet sırasında olan olaylar nöbetçi hekim tarafından bu vizit sırasında mutlaka servis hekimlerine iletilir.
Her sabah saat 09:00 da servis sorumlu öğretim üyesi ve servis asistanlarının katılımı ile günlük öğretim üyesi viziti yapılır.
Servisin durumuna göre vizit en geç saat 11:00 de bitirilmeye çalışılır.
Vizitlere servis sorumlu hemşiresi de katılır. Vizit saatlerinden hemen önce refakatçiler odalarda çıkarılır ve vizit boyunca servis kapıları kapalı tutulur.
Haftada bir gün (Salı veya Perşembe) aynı saatte tüm öğretim üyelerinin katılacağı genel vizit yapılır.
Bu vizitelerde hastalarla ilgili genel ve çözümlenememiş sorunlar konuşulur, asistan intörn ve stajyer hekimlerin eğitimine yönelik sorular sorulur ve açıklamalarda bulunulur.
Spesifik konularda ilgili yan dal hekimi ilaveten vizit yaparak ek önerilerde bulunur.
Hastaya yapılması planlanan tetkik ve girişimler iş listesi hazırlanarak takip edilir. Vizit sırasında iş listesi hazır olmalıdır. Her asistan ve intörn hekimin mutlaka gerektiğinde ilave notları alacağı bir not defteri olmalı;
Hasta kıdemli asistan tarafından sunulmalıdır.
Vizitler esnasında hasta dosyası ve gözlem dosyası hasta başında bulunur.
Her akşam 16:30’da servis kıdemli asistanı, servis asistanı, akşam nöbetçisi asistan, nöbetçi intörn ve stajyer hekimler hep birlikte hasta başında vizit gezerler. Hastalarla ilgili önemli noktalar nöbetçi hekime bildirilir.
YATAN HASTA TAKİBİ

Serviste bir kıdemli iki kıdemsiz asistan bulundurulur. Ancak asistan sayısı ve ihtiyaca göre bu sayı Anabilim Dalı Başkanlığınca değiştirilebilir. Hasta yatış prosedürüne uygun olarak yatırılmış olan hastaların en doğru ve kısa sürede sorunlarının çözümlenip tedavilerinin yapılması amaçlanır. Bu amaçla:

Yatırılan hastanın mutlaka dosyası aynı gün içinde çıkarılır ve detaylı anamnezi alınarak fizik bakısı yapılır, en kısa sürede tedavisi planlanır.
Hastanın hastanemizdeki bizde ya da diğer kliniklerdeki eski yatışlarına ait dosya ve çıkış özetleri ya da diğer hastanelerdeki yatışına ait sonuçlar mutlaka elde edilmelidir. Bunlar gözden geçirilerek geçmişe ait tıbbi öyküsü öğrenilmelidir.
Dosyada hastayı takip eden hekimin ve intörnün adı anamnez formunun sağ üst köşesine yazılmalıdır.
Rutinler listesine göre hastadan tetkikler istenir. Hastanın durumuna göre, öğretim üyesi ya da kıdemli asistanın önereceği ek tetkikler istenir.
Hastadan istenen tetkiklerin sonuçları en kısa sürede elde edilmelidir.
Tedavi orderleri günlük, açık ve anlaşılır şekilde order formuna yazılır. Değişikliklerden servis hemşiresi haberdar edilmelidir.
Her hasta dosyasında bir günlük gelişmelerin yazıldığı (progress) sayfası olmalı ve günlük olarak kısa notlar halinde notlar düşülmelidir.
Servis hemşiresi orderleri yazıldığı gibi uygulamalı ancak olağandışı bir durum olduğunda ya da bir terslik hissettiğinde mutlaka hekimi haberdar etmelidir.
Gün içinde ya da nöbet sırasında fark edilen her değişiklik (örneğin hastanın ateşinin yükselmesi, kusmasının olması… gibi) hekime bildirilmelidir.
Sorunlu hastalar için gece ya da tatil zamanlarında ilgili öğretim üyesi mutlaka aranmalıdır. Bu gibi hastaları takip eden hekim tatil zamanlarında da hastaya vizit yapmalıdır.
Her stajyer en az bir hastadan sorumlu olmalıdır ve hasta tetkiklerinin takibi ve dosyaya yazılması aşamasında asistan hekime yardımcı olmalıdırlar
İntörn hekimler asistan hekimlerle birlikte çalışacaklar ve günlük işlerde yardımcı olacaklardır.
Hastalara yapılacak girişimler hakkında mutlaka hasta bilgilendirilmeli ve gerekiyorsa bilgilendirilmiş onam formu doldurulur.


YATAN HASTA TABURCU EDİLİRKEN

Çıkış özeti (Epikriz) yazılmış olmalıdır. Buraya hastanın tüm tanıları ICD kodları ile birlikte yazılır (örneğin Hipertansiyon (ICD:) + Diyabetes Mellitus (ICD:…), + Romatoid Artrit (ICD:…)).
Hastaya yapılmış olan tüm tetkikler, konsültasyonlar, verilmiş olan tüm ilaçlar gerekçeleri ile birlikte çıkış özetine yazılacaktır.
Hastaya verilmesi planlanan ilaçlar ek bir kâğıda ilacın adı, dozu, alınacağı saat, ne zamana kadar kullanacağı bir çizelge halinde açık ve anlaşılır biçimde yazılarak verilir.
Hastanın uygulaması gereken diyeti varsa diyetisyenle görüşmesi sağlanır
Kontrole geleceği poliklinikten randevusu alınır ve hastaya geleceği yer ve tarih yazılı olarak verilir.


POLİKLİNİK HİZMETİ

Ayaktan hasta takibi yapılan birimdir. En geç saat 08:30’da başlar. Anabilim dalı başkanlığınca yapılan bir çizelgeye göre öğretim üyesi kontrolünde asistan hekimlerce yapılır.

Hastanın dosyası çıkarılır.
Yeni anamnez formu eklenir
Hastanın adı-soyadı, tarih, adres ve telefonu mutlaka yazılır.
Bilinen ilaç alerjisi varsa dosya üzerine kırmızı kalemle büyük harfle yazılır.
Anamnez formunun sağ üst köşesine, hastaya bakan hekim kaşesini vurmalıdır.
Kısa ve öz ancak sorunun ne olduğunu anlayabilecek yeterlilikte anamnezi alınır (Ne, Neresi, Ne zamandan beri…)
Bilinen hastalık ve almakta olduğu ilaçlar yazılır.
Tansiyon ve nabız (her iki koldan) dâhil genel fizik bakısı yapılır.
Gereksiz tetkik istenmez.
Tetkikleri uzun sürecek ya da yatma endikasyonu olan hasta ilgili öğretim üyesinin görüşü alınarak bekletilmeden yatırılır.
KONSÜLTASYON HİZMETİ

En az 2 yıllık kıdemli asistan tarafından yapılır. Konsültasyon sırasında karşılaştığı problemler mutlaka konsültasyondan sorumlu öğretim üyesi ya da ilgili yan dal uzmanı ile tartışılır. Konsültasyon istendiğinde acil ibaresi varsa en geç 10 dakika içinde ilgili kliniğe ulaşılmalıdır. Diğerleri mümkün olan kısa süre içinde yapılmalıdır. Başka kliniklerden istenen konsültasyon istemleri eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

HASTA YATIRMA

Servise hasta yatırma acil servis, dâhiliye polikliniklerinden ya da diğer anabilim dalı ya da hastanelerden sevk ile olabilir. Acil hastanın önceliği vardır. Yatırılacak hasta ilgili poliklinik sorumlu öğretim üyesinin bilgisi dahilinde olmalıdır. Diğer servis ya da hastanelerden hasta yatırılması da servis sorumlu öğretim üyesi bilgisinde olmalıdır. Ancak öğretim üyesine ulaşılamadığı durumlarda o anda görevli olan en kıdemli asistanın bilgisi dâhilinde hasta yatışı yapılabilir. Yatması gereken hasta dâhiliye servisinde yer bulunmadığında: Hastanın durumu acilse mutlaka başka bir anabilim dalından yatak talebinde bulunulur. Acil durum yoksa hastanın telefonu alınır ve yatak boşaldığında hastalar sıra ile çağrılır.

ARAŞTIRMA ve TEZLER

Öğretim üyesinin araştırma yapma hakkı, kanun ve kurallara bağlı kalması kaydı ile, engellenemez. Ancak gerek araştırmanın aksamaması gerekse de anabilim dalının genel işleyişinde aksama olmaması için tüm araştırmaların kürsü kuruluna bilgi verilerek, mutlaka etik kurul onayı alınarak yapılması gereklidir.

Asistan tezleri Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne uygun süreler içinde öğretim üyeleri arasında sıra ile ve eşit olarak dağıtılır. Bu tezlerin içeriği öğretim üyesi ve ilgili uzmanlık öğrencisi tarafından belirlenir.

AKADEMİK ANABİLİM DALI KURULU OLAĞAN TOPLANTILARI:

Her ayın son çarşambası saat 15 olağan toplantı tarih ve saati olarak belirlenmiştir.

lente
09-25-2009, 13:24
İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI


Kliniğimiz hastanenin açıldığı günden beri hizmet vermektedir. Enfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD olarak bir asistan, bir doçent ile çalışmaktayız. Şu anda 15 yataklı özel bir servisimiz var. Her yıl 500’e yakın hasta yatırılarak, 2500 hasta poliklinikten izlenmektedir. Kliniğimizde asistan ve öğrenci eğitiminde ENFEKSİYON HASTALIKLARI ile ilgili olarak güncel KLİNİK ve MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR bilgileri bir arada ana hedefimiz olarak verilmektedir. Ayrıca her ay 100 den fazla hastane içi konsultasyonlar, yoğun bakım enfeksiyonları ve hastane enfeksiyon komitesinde görev alan elamanlarımız izledikleri tüm hastaların mikrobiyolojik laboratuar tetkiklerini bizzat kendileri yapmaktadır. Hastanemizin (İzzet Baysal Tıp Fakültesi) Mikrobiyoloji Laboratuarında tüm serolojik, bakteriyolojik, virolojik, mantar ve paraziter tetkikleri yapabilme olanağımız vardır. laboratuarımızda PCR ve ELISA ile gerekli olan tüm testler yapılabilmektedir.
Amacımız rahmetli saygın, unutulmayacak, yardımsever ve örnek alınacak mükemmel insan olan İZZET BAYSAL’a olan vefa borcumuzu ödemektir. Bizlere oldukça güzel bir fiziksel şartlarda bıraktığı bu hastanede BOLU halkına sağlık yönünden bilimin gerektirdiği hizmeti vermektir. Bölüm ve laboratuar şartlarımızı daha ileriye götürerek geleceğin sağlık Turizm merkezi olacak BOLU da daha üretken ve yapıcı olmak istiyoruz.
Prof. Dr. Fatma SIRMATEL

lente
09-25-2009, 13:27
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı


Tanıtım:
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan 14 dahili tıp biliminden biridir. Anabilim dalımız 2005 yılında kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren Tıp Fakültesi öğrencilerinin temel derslerinden olan Tıbbi Biyoloji ve Tıbbi Genetik dersleri teorik ve pratik olarak yürütülmektedir. Anabilim Dalımızda halen 2 öğretim üyesi, 1 asistan ve 2 yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır.

Misyonumuz:

Moleküler genetik, sitogenetik ve klinik genetik alanındaki gelişmelere katkıda bulunmak ve gelecek nesil bilim insanlarını yetiştirmektir. Anabilim dalımız bu alanlarda araştırmalar yapmayı ve eğitim açısından Türkiye’nin önde gelen anabilim dallarından birisi olmayı hedeflemektedir.

Vizyonumuz:

Tıbbi Genetik Anabilim Dalında moleküler hücre genetik ve sitogenetik biliminin çağdaş bilgilerinin ve uygulamalarının insan sağlığı ve hastalıkları yönünde kullanılmasına yönelik eğitim-öğretim ve araştırmalar yapmaktadır. Moleküler genetik, sitogenetik ve klinik genetik alanlarında uluslararası standartlarda öğrenci yetiştiren, eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde tanınan, mesleğinde yetkin olan ve sahip olduğu bilgi ve becerisini farklı alanlara uygulayabilen, ilkeli ve çağdaş bilim insanlarını yetiştiren bir anabilim dalı olmaktır.

Temel Değerlerimiz:

Adalet ve tarafsızlık
Şeffaflık
Objektif karar verebilme
Yaratıcılık ve yenilikçilik
Liderlik ve işbirliğine açık olma
Takım olma bilinci ve katılımcılık
Bilgiyi paylaşmak
Hoşgörülü, alçak gönüllü ve saygılı olmak
Sürekli eğitim-öğretime açık olmak
Toplumsal sorumluluk ve hesap verebilirlik
Etik değerlere bağlılık
İdealistlik ve kuruma bağlılık bilinci
Saygılı olmak
Estetik duyarlılık
Çevre bilinci
Akademik seçkinlik ve özgünlük
Demokratik çalışma ortamı
Amacımız:

Eğitim programlarının yapısını güçlendirmek.
Çağdaş eğitim ve öğretimi düzeyini sürdürmek ve uluslararası düzeyde bilim insanı yetiştirmek için lisans ve lisansüstü eğitim programlarının güncelleştirilmesi.
Kaliteli eğitim ve araştırma için uygun ekip ve teknik donanımın edinilmesi.
Anabilim Dalımızın araştırma performansını ve bilimsel çevrelerdeki tanınmışlığını arttırmak.
Eğitimde ulusal verimliliği artırmak ve dışa açılımı sağlamak amacıyla çağdaş tekniklerden yararlanmak.


İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI (http://www.ibtf.ibu.edu.tr/bolumler/tibbigenetik/)