PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kamuda 38'le Görevlendirilen Öğretim Elemanlarının Hakları


aerol
10-21-2010, 20:57
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun "Kamu kuruluşları ve vakıflarda görevlendirme"yi düzenleyen 38'inci maddesi gereğince öğretim elemanları kamu kurumlarında görevlendirilebilmektedir. Bu çerçevede sitemiz uzmanlarınca hazırlanan ve "Üst Düzey Kadrolar İçin Kararname Çıkarılmalı mı?", "Makam ve Temsil Tazminatı Alabilirler mi?", "Geliştirme Ödeneği Alabilirler mi?" ve "Eğitim Öğretim Ödeneği Alabilirler mi?" gibi dört adet alt soru başlığını içeren dosyaya ulaşmak için başlığa tıklayın.
14 Ocak 2005 11:02

1- Üst Düzey Kadrolar İçin Kararname Çıkarılmalı mı?
2547 sayılı Kanunun Kamu kuruluşları ve vakıflarda görevlendirmeyi düzenleyen 38'inci maddesi gereğince öğretim elemanları (Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcıları) ilgili kurumlar ile kendisinin isteği, Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı ile ihtiyaç duyulan konularda, özlük işlemleri kendi kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, Bakanlıklarda ve 2547 sayılı Kanunun 38'inci maddesinde belirtilen diğer kurumlarda görevlendirilmektedir. Bu tür görevlendirmelerde öncelikle öğretim elemanının isteği şarttır. Öğretim elemanı görevlendirilmek isteği kuruma müracaat etmekte bu müracaat üzerine ilgili kurum üniversite ile yazışarak görevlendirme işlemini başlatmaktadır.
Ancak genellikle üst düzey kadrolara yapılan görevlendirmelerde bazı hatalar yapılmaktadır. Örneğin (A) kurumuna yapılacak müsteşar görevlendirmesinde müşterek kararname çıkarılmaktadır. Oysaki atamaları düzenleyen "2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun"un 2'nci maddesinde; "Bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen unvanları taşıyan görevlere Bakanlar Kurulu kararı ile, (2) sayılı cetvelde gösterilen unvanları taşıyan görevlere müşterek kararla atama yapılır." hükmü yer almaktadır. Bu madde dikkatli bir şekilde incelendiği takdirde atamadan bahsedildiği ve görevlendirmelerin de aynı şekilde yapılacağına dair herhangi bir hükme yer verilmediği açıkça görülecektir. Benzer bir uygulama olan vekaleten atamalarda, görevlendirmenin aksine kararname düzenlenmemektedir. Görevlendirmelerde bu şekilde hareket edilmesinin ve 2451 sayılı Kanunun 2'nci maddesinin dayanak olarak gösterilmesinin amacını anlamak ise mümkün değildir.
2- Makam ve Temsil Tazminatı Alabilirler mi?
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38'inci maddesinin son fıkrasında, "Bu madde uyarınca görevlendirilen öğretim elemanları kendi kurumlarından alacakları aylık ve ödeneklerin yanısıra, görevlendirildikleri kurumda yürüttükleri görev için birinci derecenin dördüncü kademesinde bulunan bir Genel Müdürün aylık ve ek gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere ilgili Bakan tarafından tespit edilecek miktarı net olarak ikinci görev aylığı şeklinde ayrıca alırlar. Bunlar görevlendirildikleri kurumlarca kendilerine bu suretle yapılan ödemeleri döner sermayelere yatırmak zorunda değildirler. Bunlara görev yapacakları kurumca bu ödeme dışında başkaca bir ödeme yapılmaz." hükmü yer almaktadır.
Bu nedenle, 2547 sayılı Kanunun 38'inci maddesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilen öğretim elemanlarına, sadece (6400 +1500=7900 x 38.610= 305.019.000 TL) 305.019.000 TL tutarını geçmemek üzere ikinci görev aylığı verilecektir. Bu tutarın dışında herhangi bir ödemede bulunulması mümkün değildir.
Aynı durum, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi gereğince bir KİT'de Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmek üzere görevlendirilen öğretim elemanının, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 ve 8 inci maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanması halinde de söz konusudur. Yani, öğretim elemanına KİT'deki görevinin devamı mahiyetinde olan yönetim kurulu üyeliği nedeniyle ücret ödenebilmesi mümkün değildir.
3- Geliştirme Ödeneği Alabilirler mi?
2914 sayılı Kanunun Geliştirme ödeneğini düzenleyen 14'üncü maddesine dayanılarak çıkarılan 18.01.1995 tarihli ve 95 / 6509 sayılı Bakanlar Kurulu Kararın 2'nci maddesinde "Geliştirme ödeneği, bu ödeneğin verilmesi gereken yükseköğretim kurumlarının kadrolarında fiilen çalışanlar ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 40 ıncı maddesinin (b) fıkrası ile 41 inci maddesi uyarınca bu kurumlarda görevlendirilmiş olan öğretim elemanlarına ve kadrosunun bulunduğu yer dışındaki üniversiteye rektör veya dekan olarak atananların fiilen görev yaptıkları müddetçe verilir." hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümler çerçevesinde 2547 sayılı Kanunun 38'inci maddesine göre görevlendirilenlere geliştirme ödeneği ödenmesi mümkün değildir. Çünkü, geliştirme ödeneği yükseköğretim kurumlarının kadrolarında fiilen çalışanlara ödenmektedir.
4- Eğitim Öğretim Ödeneği Alabilirler mi?
2914 sayılı Kanunun ek 1'inci maddesinde; "4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ve 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yurtdışına gönderilenler ile anılan Kanunun 38 inci maddesine göre diğer kurum ve kuruluşlarda görevlendirilenlerden yüksek öğretim kurumlarındaki kadro görevini yapmayanlar hariç olmak üzere Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarına en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının on ikide biri, her ay aylıklarla birlikte Eğitim Öğretim Ödeneği olarak ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz." hükmüne yer verilmiştir.
Bu hüküm çerçevesinde, 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre diğer kurum ve kuruluşlarda görevlendirilenlerden yüksek öğretim kurumlarındaki kadro görevini yapmayanlara bu ödeneğin ödenmesi mümkün değildir. Ancak, üniversiteler bazen öğretim elemanlarına üniversitedeki görevlerini aksatmamak üzere 38'inci maddeye göre görevlendirme yapmaktadırlar. Bu halde ise eğitim öğretim ödeneğinin ödenmesi gerekmektedir.
http://www.memurlar.net/haber/14856/