PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : “mecburi hizmetçi” hekimlerin güncel hukuki durumu


aerol
03-08-2011, 13:32
Dr Mustafa DİNLER
Hekimler İçin Hukuk - İnternet Platformu Kurucusu
www.hekimlericinhukuk.com (http://www.hekimlericinhukuk.com/)

Hekimler için “Devlet Hizmeti Yükümlülüğü” getiren kanun; 5371 sayılı “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’dur”. “Mecburi Hizmet Kanunu” olarak bilinen bu kanun, 21/06/2005 tarihinde kabul edilerek, 05/07/2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla ilgili gelişmeler, hekimleri çok memnun etmediği gibi, hekimler açısından “kazanım” olarak değerlendirebileceğimiz gelişmeler de oldukça kısıtlı kalmıştır. Hekimler lehine az sayıda gelişme olmasının temel nedenlerinin, iki temel unsura dayalı olduğunu söyleyebiliriz: yanlışlık ve haksızlıkların giderilmesi için, hekimler adına hukuki girişim yapması gereken kurumların bu konudaki isteksizliği (ki; Tam Gün konusunda ne kadar istekli olunabileceğini gördük) ve hekimlerin “bu da geçer” diyerek, mecburi hizmeti geçici ve sabredilmesi gereken bir süreç olarak görmesi.

Mecburi hizmet konusundaki bu az sayıdaki gelişmeyi kısaca özetlemek isterim:

HER EĞİTİM İÇİN AYRI AYRI MECBURİ HİZMET YAPILMASI VE KALAN SÜRELERİN, ÜST EĞİTİME AİT MECBURİ HİZMET SÜRESİNE EKLENMESİ:

13/03/2006 tarihi (17/03/2006 tarihi ile Resmi Gazete): Türk Tabipleri Birliği tarafından, Danıştay 5. Dairesi’nde açılan davada, ilgili dairenin konuyu götürdüğü, Anayasa Mahkemesi tarafından, iki husustaki başvuru kabul edildi:
- Pratisyenlikten kalan mecburi hizmet süresinin uzmanlık mecburi hizmet süresine, uzmanlıktan kalan mecburi hizmet süresinin yan dal uzmanlığına eklenmesi hususu iptal edildi. Bu iptalin anlamı: pratisyenlik mecburi hizmetini bitirdikten sonra asistanlığı kazanan veya uzmanlık mecburi hizmetini bitirdikten sonra yan dal uzmanlığını kazanan hekimler, yine mecburi hizmet yapmak zorunda kalacaklar; fakat, mecburi hizmet bitmeden önce uzmanlık veya yan dal uzmanlığını kazananlar için bir önceki öğrenime bağlı mecburi hizmetten kalan süre, yeni mecburi hizmet süresine eklenemeyecekti.
- Ayrıca, yurt dışında eğitim görmüş hekimlerin mecburi hizmete tabii olması gerektiği de karara bağlandı.
ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞMAK İSTEYEN HEKİMLERE, DİPLOMALARINI VERİLMESİ:

Bir hekim adına, Ankara 7. İdare Mahkemesi nezdinde, kanunun 1. maddesiyle 07/05/1987 günlü, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na eklenen ek 4. maddenin üçüncü fıkrası ile kanunun 2. maddesiyle 3359 sayılı Yasa’ya eklenen geçici 6. maddesinin iptali istemiyle açılan davada; mahkeme, bu maddelerin iptalinin yerinde olacağı kararına vararak, davanın Anayasa Mahkemesi’ne intikali sağlamıştır. Bu dava, 2007/24 esas numarası ile Anayasa Mahkemesi “Görüşülmekte Olan Davalar” sırasında yerini almıştır. İptali istenen maddeler sırasıyla; “Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan mesleklerini icra edemezler” ve “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tıp fakültelerinde öğrenim görenler ile tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar bu Kanunun ek 3 üncü maddesi hükümlerine göre Devlet hizmeti yapmakla yükümlüdürler” hükümlerini içermektedir. Ki; bu da, devlet çatısı altında çalışmak istemeyen hekimlerin, diplomalarını alarak, özel sektörde çalışma serbestisine sahip olabileceği anlamına gelmektedir. Ben ve çok sayıda hekimin, bilgi edinme hakkı kapsamında, Anayasa Mahkemesi’ne gönderdiği ve “davanın ne zaman görüşebileceği” hakkında bilgi alma amaçlı maillere, “davaların görüşülme sırasının Sn Başkan tarafından belirlendiği” cevabı gelmişti. Bu gelişmelerden kısa süre sonra da; Anayasa Mahkemesi, “Görüşülmekte Olan Davalar” listesinin, kendi web sayfasında yayınlanmaması yönünde bir uygulama içine girmiştir. Kamuoyunun takdirlerine…
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNDE AÇILAN DAVA
Anayasa Mahkemesi’nde bekletilen, 2007/24 esas sayılı ve yukarıda bahsettiğim davanı bir başka boyutu da; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM); iç dava yollarının tüketilmesi sonrası bu mahkemede dava açılabileceği ilkesi yanı sıra, makul sürelerde sonuçlandırılmayan davalarda da AİHM nezdinde dava açılabileceği ilkesidir. Şahsım adına, AİHM’e mail yoluyla yaptığım, bilgi edinme başvurusunda da, aynı cevap tarafıma iletilmiştir (02/12/2007). Aynı tarihlerde Uluslar arası Çalışma Örgütü (İLO) Türkiye Temsilciliği ile yaptığım mail yazışmalarında da, aynı cevabı almıştım. Bunun üzerine, memurlar.net internet sitesinde, aynı durumu, tüm hekim forumlarında da yazdım. Aradan yaklaşık 6 ay geçtikten sonra, İstanbul Tabip Odası tarafından, aynı konuda “davanın, makul sürelerde sonuçlandırılmamamsı” nedeniyle, AİHM nezdinde dava açıldığını öğrendim. Edindiğim bilgilere göre de, Tabip Odası tarafından, bu başvuru ile ilgili olarak, herhangi bir sözlü savunma yapma gereği hissedilmemiştir (Not: Konu hakkındaki bilgilerimin yanlış olduğu kanaatine varacak bir bilgi edinirsem, bu yazının ilgili kısmın düzelterek, özür dilemeye hazırım). Bu davanın akibeti, zannımca “bir isteksizlik ve beceri eksikliği olarak adledileceği” fikriyle, hekimlerden gizlenmektedir.
UZMAN/YAN DAL UZMANI OLARAK MECBURİ HİZMET YAPMAK İSTEMEYEN VE PRATİSYEN/UZMAN DİPLOMALARI ELİNDE OLANLARIN, ZORLA MECBURİ HİZMETE GÖNDERİLEMEYECEĞİ:
Uzman olarak mecburi hizmet yapmadığım için, yasal ve kazanılmış hakkım olan pratisyen hekimliğimin, Sağlık Bakanlığı tarafından, mecburi hizmetten istifa ettikten sonra çalıştığım özel hastaneye gönderilen bir yazı ile elimden alınması hakkında, şahsımın taraf olduğu bir dava vardır. Davayı açmış olduğum İstanbul 6. İdare Mahkemesi ve bu mahkemeye Bakanlık tarafından yapılan itiraz sonrası davanın yürütüldüğü Danıştay 10. Dairesi tarafından, “bu uygulamanın haksız” olduğu yönünde karar alınmış olup; yine, Bakanlık tarafından Danıştay’a yapılan itiraz nedeniyle, dava Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda görüşülmeyi beklemektedir. Bu kurulun da, benzer karar alacağı ümit ve beklentisi içindeyim. Bu davanın hekimler açısından; yan dal uzmanı olup, kazanılmış uzmanlık hakkı olan veya şahsım örneğinde olduğu gibi, uzman olup, kazanılmış pratisyen hekimlik hakkı olan kişilerin (yani diplomaları elinde olan hekimlerin), özel sektörde ve çalıştıkları yerde (öğretim görevlileri için üniversiteler) sırasıyla uzmanlık/pratisyenlik yapma hakkı kazandırma niteliği olduğunu da söylemek isterim.
EŞ TAYİNİ:
Eskiden mecburi hizmet hekimlerinin sadece doçent ve üzeri olan veya asistanlık süresinin bitimine kadar olmak kaydıyla, tıp fakültesi asistanlarının eş tayini isteği kabul edilmekte idi. Bu yolda açılan davalar, hekimlerin lehine ve okutmanlar da dahil olmak üzere, tüm öğretim görevlilerini içerecek şekilde kapsamın genişlemesine neden olmuş ve yerleşik içtihat olmak yolunda ilerlemektedir. Elimizde çok sayıda idari mahkeme kararının yanı sıra, Danıştay 5. Dairesi’nin yürütmeyi durdurma kararı ve bu karara karşı Sağlık Bakanlığı’nca yapılan itiraza, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun verdiği “red cevabı” vardır.
YOLLUK VERİLMESİ VE ÜNİVERSİTE MEZUNU MECBURİCİLERE AÇIKTA KALDIKLARI SÜRE İÇİN MAAŞ ÖDENMESİ:
Erzurum İdare Mahkemesi’nin kararına karşı, Bakanlığın itirazının, Danıştay 5. Dairesi’nin 2007/5618 esas sayılı kararı ile reddedilmesi sonrası, artık “mecburi hizmetin açıktan atama niteliğinde olmadığı” ve “asistanlık sürecinin bir devamı olduğu” kesinleşmiştir. Bu karar uyarınca, birisi muğlak ve hekimlerin hukuki kazançları açısından üstüne gidilmemiş olmak kaydıyla, iki nokta ortaya çıkmıştır: mecburi hizmete gönderilen hekimlerin yolluk almaları ve tüm pratisyenler ile üniversite mezunu uzmanların, açıkta kaldıkları sürede maaş alması veya bu sürede, özel sektörde çalışma izni. Hekimler açısından sonuçlarından faydalanamamış olduğumuz bu ikinci husus konusunda, yakın zamanda bir yazı kaleme almayı planlamaktayım.
Konuyu kısaca özetledikten sonra; ileriki yazılarımda, mecburi hizmet kanunda şu an yaşanan hukuki sorunlar ve bu kanun aleyhine açılıp-kazanılabilecek bazı dava konularını işleyeceğimi buradan duyurmak isterim. Bu bağlamda, öncelikli olan şu konuları ve çok sayıda başka konuyu, yeri geldikçe yazmaya çalışacağım:
- Üniversite mezunu mecburicilere atanana kadar maaş verilmesi (http://www.hekimlericinhukuk.com/dnm/index.php?option=com_content&view=article&id=46%3Amecbur-hzmetc-hekmlern-guencel-hukuk-durumu&catid=30%3Akoee-yazlar&Itemid=60#p41),
- Mecburi hizmette eş durumun tayini (http://www.hekimlericinhukuk.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=15),
- Tam Gün yasası sonrası ortaya çıkan, “mecburi hizmet hekimlerinin (http://www.hekimlericinhukuk.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=14)tamamının sözleşmeli hekimlerle aynı maaşı alması” durumu,
- Mecburi hizmette geçici görevlendirme,
- Mecburi hizmetten istifa “cezalı süre” eklenmesi.
Tüm hekim ve hekim hakları savunucularına, saygılarımla…

gbgu
12-19-2014, 02:26
Yandal sınavına girdim ama mecburi hizmete yeni başladım ve şayet ki kazanırsam mecburiyi hemen bırakabilirim miyim en fazla kaç gün sürer mecburi 😭