PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Sağlık Meslekleri Tanım ve Görevleri- Tümü


aerol
03-15-2011, 23:48
PRATİSYEN HEKİM (TIP DOKTORU) 02.03.2011 TANIM
İnsan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunarak hastalığın tedavisini sağlayan kişidir.

GÖREVLER
Pratisyen hekimler genel olarak aynı görevi yaparlar. Ancak çalıştıkları ortamın şartlarına, özelliklerine göre bazen farklı görevleri de yerine getirebilirler. Pratisyen hekimler, birinci basamak denilen sağlık kuruluşlarında, örneğin sağlık ocağında görev yaparlar. Sağlık kuruluşlarına başvuran kişilere ilk olarak tanıyı koyan, gerekli koruyucu ve tedavi edici müdahalede bulunan pratisyen hekimlerdir. Görevleri geniş kapsamlı olup, şöyle özetlenebilir.
Hastanın şikâyeti, tıbbi öyküsü ve ailesi hakkında bilgi alır, hasta formuna kaydeder,
Hastanın fiziki muayenesini yapar,
Hastanın durumuna göre teşhise yönelik idrar, kan, tam kan, biyokimya, röntgen, ultrason, ilaçlı filmler, endoskopi vb. tetkikleri ister,
Teşhise yönelik daha ileri tetkiklere ihtiyaç duyulduğunda hastayı ilgili uzmanlık alanına sevk eder,
Muayene bulguları ve tetkik sonuçlarına göre hastalığın teşhis, tedavisi ve izlenmesi için verileri yorumlar, değerlendirir,
Teşhise göre ilaç yazar ve koruyucu hekimlik konularında hastayı bilgilendirir,
Hasta veya hasta yakınına hastalık, hastalığın tedavi ve seçenekleri, riskleri, korunma yöntemleri hakkında bilgi verir,
Hastalığın seyrine göre tedavi değişikliğine karar verir,
İş kazası, trafik kazası, ölüm ve yaralanma gibi olayları hastanede görevli polise bildirir ve gerekli raporları düzenler,
Aile planlaması konusunda danışmanlık yapar ve nasıl uygulayacağını öğretir,
Sorumlu olduğu hastane veya tıp servislerini idare eder,
Bulaşıcı hastalık çıktığı zaman gerekli önlemleri almak için çalışmalar yapar,
Erken teşhis konulduğunda ilerlemesi önlenebilen hastalıkların erken tanısını koyar, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Pratisyen hekim olmak isteyenlerin;
Kimya ve biyoloji konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı,
İnsanlara karşı saygılı, onların duygularını anlayabilen,
Olayları derinliğine araştırma merakı duyabilen,
Okumayı seven, meslek yaşamı boyunca tıptaki yenilikleri izleme sorumluluğu üstlenebilecek,
Temizliğe özen gösteren, dikkatli, sabırlı, gerektiğinde fedakarlıktan kaçınmayan,
Elleri, görme, işitme organları sağlam, ruhsal durumunda bozukluk olmayan,
Yaralardan, pis kokulardan rahatsız olmayan, soğukkanlı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Pratisyen hekimler özel ve resmi hastanelerde, dispanserlerde, klinik, muayenehane vb. yerlerde görev yaparlar. Çalışma ortamı genellikle temizdir. Hekimlerin çalışma saatleri düzensizdir. Hafta sonu ve gece nöbetleri vardır. Acil hastalar için günün her saatinde göreve çağrılabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Hekim olmak isteyen kimseler üniversitelere bağlı tıp fakültelerinde eğitim alabilirler. Mesleğin eğitimine girebilmek için;
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Tıp” lisans programı için yeterli “MF-3” puan almak.
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Tıp”
lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Tıp fakültelerinde eğitim teorik ve uygulamalı olarak 6 yıldır, uzmanlık eğitimi süresi ise 2-5 yıl arasında değişmektedir. Tıp fakültesinde; 1. yıl içinde fizik, kimya gibi fen dersleri, ayrıca bazı tıp fakültelerinde tıbba başlangıç olmak üzere hücrenin yapısı ve görevleriyle ilgili dersler okutulmaktadır. 2. ve 3. sınıflarda insan vücudunun anatomisi ve fizyolojisi (yapısı ve işleyişi) ile hastalıklardan korunma ve tedavi dersleri işlenir. 4. ve 5. sınıflarda hastane içinde hasta başı eğitimleri (klinik stajlar) yapılır. Altıncı sınıfta tıp öğrencisine "intern" adı verilir. İnternler eğitim hastanesinde bir hekim gibi çalışarak iş başında eğitim görürler. Stajlar sırasında, hasta muayene ederler, tedavi yöntemlerini uygulamasını öğrenirler, ameliyatlara girerler, yaralara dikiş atarlar, doğum yaptırma, aşı yapma, kan alma, enjeksiyon yapma, laboratuar incelemeleri, acil vakalara yaklaşım ve müdahale gibi konularda uygulamalı eğitim görürler.
Tıp eğitimi sonunda mezun olan doktorların;
a) Tıbbın dayandığı bilimler hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları; biyolojik fonksiyonların ölçülmesi, bilimsel olarak kanıtlanmış verilerin değerlendirilmesi ve data analizi prensipleri de dahil olmak üzere bilimsel yöntemleri yeterli düzeyde anlayabilmeleri,
b) Sağlıklı ve hasta bireyin yapısı, fonksiyonları ve davranışları ile bireyin fiziksel ve sosyal çevresi ile sağlık arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlayabilmeleri,
c) Ruhsal ve fiziksel hastalıkların belirlenmesini sağlayabilecek ölçüde klinik disiplinleri ve uygulamaları hakkında ve hastalıktan korunma yöntemi, teşhis ve tedavi açısından ilaçlar ve üreme sistemi hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,
ç) Yetkililerin gözetiminde hastanelerde gerçekleştirilecek yeterli klinik deneyimine sahip olmaları gerekmektedir.
Eğitimi başarı ile tamamlayanlara "Tıp Fakültesi" lisans diploması ve “Pratisyen Hekim” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Ülkemizde, sağlık personeline, özellikle de pratisyen hekime çok ihtiyaç vardır. Pratisyen hekimler sağlık ocakları, Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri, Verem Savaş Dispanserleri, SSK dispanserleri, Kurum Hekimlikleri, Devlet hastanelerinin acil servisleri, özel hastane ve polikliniklerde hekim ve yönetici olarak çalışabilirler. Son yıllarda Sağlık Bakanlığı planları kapsamında bulunan Aile Hekimliği uygulamaları ile insan topluluklarının tedavilerinin daha kolay yapılabileceği, böylece hekimlerin bir kısmının iş bulma sorunlarına çözüm getirilebileceği düşünülmektedir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Türk Eğitim Vakfı gibi yardım Kurumları tarafından verilen öğrenci kredisinden isteyen ve durumu uygun olan öğrenciler yararlanabilirler. Tıp fakültelerini 6 yıl okuyup bitirenler Pratisyen hekim olarak devletin belirlediği maaşla çalışırlar. Pratisyen Hekim olan kişiler, ÖSYM tarafından yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde değişik alanlardan birinde uzmanlık eğitimi alırlar.

MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. Tıp çok geniş bir alandır. Uzmanlaşmanın erken başladığı alanların başında gelir. Pratisyen hekim olan kimse ÖSYM tarafından yapılan "Tıpta Uzmanlık Sınavı"nda başarılı olduğu takdirde, belirlenen alanlardan birinde uzmanlaşabilirler.

Yararlanılan kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr
(http://www.iskur.gov.tr)

aerol
03-15-2011, 23:50
SAĞLIK MEMURU 15.03.2011 TANIM

Bireyleri hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir.

GÖREVLER

Hastanın tedavisinde doktorla işbirliği içinde tedaviyi uygular,
Enjeksiyon ve pansuman yapar, tansiyon ölçer,
Fizik tedavisi uygulamasında uzmanlara yardımcı olur,
Kültür hazırlar, kan grubunu belirler, gebelik testi yapar,
Boğulma, yaralanma vb. durumlarda ilk yardım hizmeti verir,
Aşı faaliyetlerini yürütür,
İşletmede çalışıyorsa işçilerin günlük ve periyodik sağlık kontrollerini takip eder,
İşletmeye gelen sağlıkla ilgili yazıları ilgili yerlere sunar, incelendikten sonra dosyalanması işlemlerini yerine getirir,
Sağlıkla ilgili sorunları saptar ve personel müdürüne iletir,
Malzeme ve ilaç mevcudunu takip eder, temini gereken malzeme ve ilaçlar hakkında ilgili birimlerle görüşür.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Sağlık memuru olmak isteyenlerin;
Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
Pratik, çabuk karar verebilen ve uygulayabilen,
Dikkatli, sorumlu ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Sağlık memurları resmi ve özel hastanelerde, dispanserlerde, sağlık kabinlerinde sağlık ocaklarında ve işyerlerinde görev yaparlar. Görev ortamı genellikle çok temizdir. Çalışırken hasta insanlarla etkileşim halindedirler ve onların duygularını anlama, sabır ve şefkatle davranma durumundadırlar. Ayrıca, meslektaşları, doktorlar, hemşireler, ebeler ve sağlık müdürlüğü elemanlarıyla iletişimde bulunur. Görev tam gün yapılır. Gece ve hafta sonu nöbetleri vardır, 8 saatlik vardiya halinde de çalışırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Kamu, özel kurum ve kuruluşların sağlık birimleri, hastaneler, halk sağlığı laboratuarları,ağlık ocakları, dispanserler, poliklinikler, sağlık merkezleri, işletmeler v.b yerlerde çalışırlar.
Günümüzde nitelikli sağlık personeli açığı söz konusudur. Bu açık nedeniyle ve söz konusu olan insan sağlığı oldukça, bu mesleğe duyulan ihtiyaç da sürekli kendini gösterecektir.
1994 yılı Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde, "Sağlık Memuru" sayısı 30.811 olup, bu sayının tümü erkektir.

MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler. Çalıştıkları bölümde bölüm şefi, müdür gibi yönetim kademelerine gelebilirler.

Yararlanılan Kaynaklar;
-www.ıskur.gov.tr

aerol
03-15-2011, 23:50
TIBBİ DOKÜMANTASYONCU VE SEKRETER 02.03.2011 TANIM
Tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine sunulması konularında çalışan kişidir.

GÖREVLER
Çalıştığı hastanelerde yatak ve tedavi olanakları, giriş yapan hastaların çeşitli birimlere dağılımı, yapılan tedavinin türü, süresi, şifa ile taburcu olan veya ölenlerin vb. sayılarını toplar, düzenler ve ilgililerin hizmetine sunar,
Çalıştığı hastane veya sağlık kuruluşunun verimlilik, yatak kapasitesi, doğum hızı, ölüm oranı vb. konulardaki periyodik istatistik cetvellerini derler ve araştırıcıların hizmetine sunulması için düzene koyar,
Tıp alanında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguları derler, düzene koyar,
Hastanelerde hasta kaydı ve taburcu işlemlerini yapar, ilgili bölüm veya doktorlara gönderir,
Tıbbi raporları yazar,
Hastane arşivini baştan kurup düzenleyebilir.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Tıbbi dokümantasyoncu ve sekreter olmak isteyenlerin;
El ve parmakları, görme ve işitme organları sağlam,
Ayrıntıyı algılayabilen,
Dikkatli, düzenli
Kurallara uyan, sorumluluk sahibi,
Kapalı ortamlarda oturarak çalışmaktan hoşlanan,
Sabırlı ve insanlarla rahat iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Tıbbi dokümantasyoncu ve sekreter hastanelerde hasta dosyaları arşivinde, polikliniklerde, servis sekreterliklerinde ve bürolarda görev yaparlar. Hastane personeli ve hastalarla yakın ilişki içerisindedirler. Çalışma ortamı kalabalık ama temiz ve gürültüsüzdür. Hasta yatırma veya taburcu etme işlemleri ile ilgili birimlerde çalışan sekreterler isteklerini ifade edemeyen veya isteklerinin hemen yapılmasını isteyen hasta sahipleri veya yakınlarına durumu açıklamakta zorluklarla karşılaşabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” bölümü ve Sağlık Meslek Liselerinin “Tıbbi Sekreterlik” bölümlerinde verilmektedir.
Meslek liselerinin; Tıbbi Sekreterlik, Tıp Sekreterliği, Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümlerinden mezun olanlar “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve YGS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-3” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı liseden sonra 2 yıl, Sağlık Meslek Lisesi Tıbbi Sekreterlik bölümü ise ilköğretimden sonra 4 yıldır.
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik programının;
1. yılında: on parmak klavye kullanımı, temel anatomi, tıbbi terminoloji, bilgisayar bilgisi, tıbbi deontoloji, sekreterlik teknikleri, hastalıklar bilgisi, hastane bilgi yönetim sistemleri ve seçmeli dersler bulunmaktadır.
2. yılında: Tıbbi Dokümantasyon, Halkla İlişkiler, hastane uygulaması, bilgisayar bilgisi, kompozisyon derslerinin yanında seçmeli dersler de bulunmaktadır.

Hastane arşivlerinin mimari yapıları, raf düzeni, dosyalama usulleri, ındexleme usulleri, depolama usulleri, arşiv malzemesinin zararlılara karşı korunması, arşiv bütçesinin hazırlanması, hastanelerde bulunması gereken tıbbi kayıt komisyonlarının sekreterya hizmetlerinin nasıl yapılması gerektiği konularında da teorik ve pratik çalışmalar yapılmaktadır.
Uygulama derslerinde dikte cihazlarının nasıl kullanıldığını, bilgisayarda Windows ve windows altında çalışan programları özellikle access, word ve write programlarını öğrenir.
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön lisans diploması ve “Tıbbi Dokümantasyoncu ve Sekreter” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, sağlık ocakları, özel hastane ve kliniklerde, özel muayenehane hekimliklerinde, tıbbi yazılım (tıbbi dergi, bülten, abstrak vb.) şirketlerinde, medikal malzemenin satış ve tanıtım işlerinde, ambulans şirketlerinde görev alabilirler.
Halen kadro sorunu olmakla birlikte, sağlık alanında bu konuda yetişmiş elamanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Kadro sorununun da gelecekte çözüleceği ümit edilmektedir. Ayrıca sayıları gittikçe artan özel hastanelerde de iş bulma şansı artmaktadır.
Hastanelerde tıbbi kayıtları, defterleri tutanların doktorlar ve özellikle hemşireler oldukları göz önüne alındığında, bu görevi yapacak tıbbi dokümantasyoncu ve sekreterlerin yetişmeleri halinde yüzbinlerce elemana ihtiyaç olacağı ortadadır.
Özel sağlık kuruluşlarında sekreter, arşivist, istatistik memuru olarak çalışabildikleri gibi ilaç tanıtım firmalarında da görev yapabilirler. Çok iyi bilgisayar bilgisi ile donatılmış olmaları ve on parmak daktilo bilmeleri tıbbi yazılım büroları tarafından çok aranan eleman olmalarını sağlamaktadır. Özel muayanehane hekimlerinin hasta randevu işlerini takip etmekte, doktorların bilimsel çalışmalarında yardımcı olmaktadırlar.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince, hastanelerin döner sermaye, vakıf gibi kuruluşları ile özel sağlık kuruluşlarında gece ve hafta sonu çalışmalarına katılmak suretiyle ek bir gelir elde edebilirler. Ayrıca, mezuniyet sonrası ödemek koşuluyla Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan "Öğrenim ve Harç Kredisi" alınabilir.
Tıbbi dokümantasyoncu ve sekreter olarak Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler bünyesinde bir kadro bulunmamaktadır. Bu nedenle mezunların hastane ve sağlık kuruluşlarında çalışabilmeleri için yapılacak Devlet memurluğu sınavına girerek başarılı olmaları gerekmektedir. Sınavda başarılı olmaları halinde, memur veya daktilograf kadrolarında l0. derecenin 2. kademesinden göreve başlarlar. Devlet Memurları Yasasına göre göreve başladığı yıl (ortalama asgari ücretin 2 katı düzeyinde maaş + yan ödemeler + döner sermayeden pay alırlar) l0. derece memur maaşından ücret alırlar. Son zamanlarda sağlık teknikeri kadrosuna atananlar da vardır.

MESLEKTE İLERLEME
“Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde; Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık İdaresi lisans programına dikey geçiş yapabilirler.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünden mezun olanlar hastane ve benzer kuruluşlarda idari memur olarak göreve başlarlar. Mesleki başarı ve deneyimlerine göre de büro şefliğine (İdari ve Teknik İşler, Kütüphane ve Dokümantasyon işleri vb.) yükselebilirler.

Yararlanılan Kaynaklar;
- shmyo.uludag.edu.tr

(http://shmyo.uludag.edu.tr)- www.iskur.gov.tr
(http://www.iskur.gov.tr)

aerol
03-15-2011, 23:51
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ TEKNİSYENİ 02.03.2011 TANIM
Tıbbi görüntüleme sistemlerine ait cihazların kurulum, bakım, onarım, kalibrasyonunu yapan, tıbbi görüntüleme cihazlarının amacına uygun ve doğru kullanımı konusunda sağlık personeline eğitim veren nitelikli meslek elemanıdır.

GÖREVLER
İş organizasyonu yapar,
Alana özel iş güvenliği tedbirlerini alır,
Malzeme araştırması ve teminini yapar,
Tıbbi teknoloji organizasyonlarını yapar,
Cihazların bilgisayar ve ilgili çevre birimleri ile bağlantılarını yapar,
Hastane veri ağ bağlantılarını kontrol eder ve tanımlamalarını yapar,
Teknik şartnameyi hazırlar,
Cihaz teslim alma prosedürlerini gerçekleştirir,
Tıbbi görüntüleme cihazlarının kurulumunu, sökümünü ve naklini yapar,
Tıbbi görüntüleme cihazlarında arıza tespiti yapar,
Tıbbi görüntüleme cihazların arızasını giderir,
Tıbbi görüntüleme cihazlarına periyodik bakım yapar,
İsteğe bağlı yeni düzenleme (modifikasyon) yapar,
Tıbbi görüntüleme cihazlarına kalibrasyon yapar,
Kullanıcıya cihaz hakkında genel ve teknik bilgi verir,
Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknisyeni olmak isteyenlerin;
Sayısal ve fen bilimleri yeteneğine sahip,
Mekanik yeteneğe sahip,
Kulak-göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
Sorumluluk sahibi, tertipli ve düzenli çalışabilen,
Yeteneklerini geliştirmeye açık,
Çizim yeteneği olan, şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
Yabancı dil bilgisine sahip,
İşbirliği içinde çalışabilen,
Seyahat engeli olmayan (Satış ofislerinde çalışanlar için),
Esnek koşullarına uyumlu,
Mikrobiyolojik risklere karşı tedbirli davranabilen,
Hayat boyu öğrenmeye açık,
İletişim kurabilen kimseler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknisyenleri, genellikle tıbbi cihazların bulunduğu kapalı alanlarda çalışırlar. Ayrıca cihazların satışını yapan firmada çalışıyorlar ise teknik atölyede veya satış ofisinde çalışabilir. Meslekleri gereği farklı şehirlere seyahat edebilirler. Tıbbi görüntüleme cihazlarının ortaya çıkardığı radyasyon, radyoaktivite, elektromanyetik alan, mikrobiyolojik risk tehlikelerine karşı koruyucu malzeme ve bariyerleri kullanmalıdırlar. Acil durumlar için hastane ve firmalarda çalışan meslek mensupları gece nöbeti de tutabilir. Çalışırken mühendisler, teknikerler, operatörler sağlık personeli, hasta ve hasta yakını, müşteriler ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler. Mikrobiyolojik risklere karşı düzenli olarak sağlık kontrollerini, koruyucu aşılarını yaptırmak zorundadırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bu bölümden mezun olanlar; Biyomedikal Cihaz Üretim Firmaları, Biyomedikal Cihaz İthalatçıları, Biyomedikal Teknik Servis Firmaları, Kalibrasyon Laboratuarları, Laboratuar ve Görüntüleme Merkezlerinde, Özel veya Devlet Hastanelerinin Biyomedikal Ünitelerinde, Özel veya Devlet Hastanelerinin Radyoloji Servislerindeki teknik birimlerde, Özel veya Devlet Hastanelerinin Nükleer Tıp bölümlerindeki Teknik Birimlerde iş bulabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, Anadolu teknik liselerinin “Biyomedikal Cihaz Teknolojileri” alanı “Tıbbi Görüntüleme Sistemleri” dalında verilmektedir.
Mesleğin eğitimine girebilmek için;
Anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6–7–8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yılsonu ders ortalamaları ile belirlenen Yıl Sonu Başarı Puanının (YBS) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin ortaöğretimde eğitim süresi 4 yıldır. 9.sınıfın (lise 1) dersleri genel liseler ve meslek liselerinde ortaktır. 10. sınıflarda alan ortak dersleri, 11 ve 12. Sınıflarda ise dallara özel dersler öncelikli olarak okutulmaktadır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10 ve 11. Sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.

MESLEKTE İLERLEME
“Biyomedikal Cihaz Teknolojileri” bölümünü bitirenler sınavsız geçiş ile Ortopedik Protez ve Ortez bölümüne geçiş yapabilirler. Ayrıca, mezunlar ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve/veya Lisans Programlarına Yerleştirme Sınavına (LYS) girip Elektronik Öğretmenliği programını tercih ederlerse ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları (AOBP) ek bir katsayı ile çarpılmakta ve ilgili puanlara eklenerek diğer alanlardan mezun olanlara göre kontenjan dâhilinde öncelikli olarak yerleştirilmektedirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu olmamaktadır. Eğitim sonrası elde edilebilecek kazanç asgari ücretin 1–4 katı olabilmektedir. Özel sektörde çalışanların ücretleri firmalara göre değişiklik göstermektedir. İş deneyimi, yabancı dil, verimlilik gibi kıstaslar ücrette önemli rol oynamaktadır.

Yararlanılan kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr
(http://www.iskur.gov.tr)
- www.osym.gov.tr (http://www.osym.gov.tr) (2010 ösym kılavuzu)

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

· Milli Eğitim Bakanlığı İnternet Sitesi.
· Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü İnternet Sitesi.
· Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi.
· Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan İl/Şube Müdürlüğü.

aerol
03-15-2011, 23:51
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİSİ 02.03.2011 TANIM
Sağlık Kurumları İşletmecisi sağlık sektörü ile ilgili her türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşunda idari işlemleri yöneten kişidir.

GÖREVLER
İşletmenin sağlık politikasını oluşturur.
İşletmede sağlık bilgi sistemi kurar ve yönetir.
Sağlık hizmetlerinin etkin olarak sunulabilmesi için gereken para ve personeli sağlar ve yönetir.
Personelin uygun birimlerde görevlendirilmesini sağlar.
Çalışmalar düzenler ve hizmetlerin etkin bir biçimde yürütülmesini sağlar.
Sağlık alanındaki gelişmeleri izler.
Çalıştığı kurumda hizmetin kalitesini artırıcı önlemler alır.
Muayene ve sağlık ücretini saptar,
Çevre sağlığı ile ilgili gereken çalışmaları yapar veya yaptırır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Sağlık Kurumları İşletmecisi olmak isteyenlerin;
Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
Bir işi planlayabilme ve planı uygulayabilme yetenekleri gelişmiş,
Eşgüdüm sağlayabilme yeteneğine sahip,
Değişime ayak uydurabilen ve esnek düşünüp yenilik yapabilen,
Sabırlı, hoşgörülü, insanlarla iyi iletişim kurabilen,
Ekip çalışmasına yatkın ve empatik ilişkiler kurabilen,
Kendini geliştirmeye istekli ve coşkulu kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Sağlık Kurumları İşletmecisinin çalışma ortamı çalıştığı işletmenin özelliğine göre farklılık göstermektedir. Yaptıkları işlere ve işletmenin özelliğine göre çalışma ortamları farklılık gösterse de genellikle büro ortamında çalışırlar. İlaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarındaki çalışma ortamında kimyasal madde kokusu yoğun olabilmektedir. Görev genellikle ayakta yürütülür.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi üniversitelerin Sağlık kurumları İşletmeciliği Programında verilmektedir.
Mesleğin eğitimine girebilmek için;
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Sağlık
Kurumları İşletmecisi” lisans programı için yeterli “TM-1” puan almak.
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Sağlık
Kurumları İşletmecisi” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını
tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Türkçe- Matematik ve Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır. Meslek Liselerinin A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen), Bankacılık, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik(Demiryolu), Muhasebe, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Tesis İşletmeciliği, Ticaret, Bilgisayarlı Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Pazarlama, Muhasebe ve Finansman Pazarlama ve Perakende, Pazarlama, Satış Yönetimi ve Reklamcılık, Ticaret Liselerini Kol Ayırımı Olmadığı Dönemde Bitirenler, Ulaştırma Hizmetleri, Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği, Anestezi, Anestezi Teknisyenliği, Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği, Diş Protez Teknisyenliği, Ebelik, Ebelik- Hemşirelik, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Hemşirelik, Laborant, Laboratuvar, Laboratuvar Teknisyenliği, Laboratuvar Hizmetleri, Sağlık, Sağlık Memurluğu, Veteriner- Laboratuvar, Radyoloji, Radyoloji Teknisyenliği, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı, Tıbbi Sekreterlik, Tıp Sekreterliği, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Yaşlı Hizmetleri, Alanlarından mezun olanlar “Sağlık Kurumları İşletmeciliği” (Açıköğretim) ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli YGS-6 puanı almaları gerekir. Ön Lisans Programlarının; Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Diş Teknik Sekreterliği, Genel İşletme, Hastane Yönetimi ve Organizasyon, İş İdaresi, İşletme, İşletmecilik, İşletme Yönetimi,Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sekreterlik, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik,Tıbbi İstatistik ve Yönetim bölümlerinden mezun olanlar Sağlık Kurumları İşletmeciliği programına dikey geçiş sınavıyla geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin lisans eğitim süresi 4 yıl, ön lisans eğitimi ise 2 yıl sürelidir. Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince aşağıdaki dersleri alırlar;
a) Genel Kültür Dersleri:
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil,
b) Meslek Dersleri:
Matematik, Bilgisayar, Ekonomi, İşletme, İstatistik, Hukuk, Tıbbi Sosyoloji, Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Politikası ve Planlaması, Sosyal Politika ve Sağlık Sigortacılığı, Sağlık ve Etik, Koruyucu Sağlık Hizmetleri gibi dersler okutulmaktadır. Ayrıca eğitim süresince aldıkları teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesine yönelik, sağlık kuruluşlarında 6 haftalık zorunlu “Yaz Stajı” uygulaması mevcuttur.
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara mezun oldukları programa göre lisans veya ön lisans diploması ve “Sağlık Kurumları İşletmecisi” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Sağlık Kurumları İşletmecisi kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Emekli Sandığı, Bağkur, SSK gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında ve sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Sağlık kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinim artacaktır.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler
Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler. Eğitim sonrası Kamuya ait Kurum ve Kuruluşlarda görev alan Sağlık Kurumları İşletmecisi 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununun Sağlık Hizmetleri sınıfında öngörülen derece ve kademedeki katsayı ve tazminatlara göre ücret alırlar. Özel sektörün ilgili birimlerinde çalışan meslek elemanlarının ücreti karşılıklı anlaşma ile belirlenmektedir.
Yeni mezun olan ve özel sektördeki bir işyerinde işe başlayan meslek elemanları en az asgari ücretle işe başlar. Ancak hizmet arttıkça ödenen ücret asgari ücretin 4-5 katına kadar yükselebilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
Sağlık Kurumları İşletmeciliği programını bitirenler Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Yararlanılan kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr
(http://www.iskur.gov.tr)- Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu

aerol
03-15-2011, 23:52
SAĞLIK YÖNETİCİSİ 02.03.2011 TANIM
Hastanedeki çalışmaların düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından ve hasta bakım hizmet ücretlerinin saptanmasından sorumlu kişidir.

GÖREVLER
Kurumun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere her türlü ihtiyaçları zamanında saptar ve sağlanması için gerekli önlemleri alır,
Malların satın alınması, depolanması, ambar ve depodan çıkışlarını yakından izler ve gereği gibi yapılmasını sağlar,
Günlük yiyecek tabelalarını kontrol eder, buna göre ambardan çıkacak veya dışarıdan gelecek gıda maddelerinin zamanında mutfağa teslimini sağlar,
Tıbbi cihazların, eşyaların ve binanın onarımı gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılmasını sağlar,
İdari birimlerin görevlerini düzenli ve verimli bir şekilde yapmalarını sağlar, genel idare hizmetlerinde çalışan kendisine bağlı personelin mevcut kanun tüzük ve yönetmelikler uyarınca görev, yetki ve sorumluluklarını belirler,
Kurumda gerekli güvenlik önlemlerini alır. Sivil Savunma Uzmanı yoksa sivil savunma, deprem, yangın ve su baskınları gibi olağanüstü haller için genel olarak devlet kuruluşları idare amirlerine yüklenmiş görevleri yürütür,
Kurumun, periyodik istatistik, poliklinik ve laboratuar çalışma cetvellerini vaktinde, doğru ve eksiksiz olarak düzenleterek ilgili yerlere gönderir,
Bulaşıcı hastalık teşhisi konulan olayları ve bunlardan ölenleri kurumun bulunduğu yerin sağlık amirine günü gününe ve ayrıntılı şekilde haber verir,
Hastanenin halen ve gelecekteki yatak gereksinmesinin saptanması için gerekli çalışmaları yapar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Sağlık Yöneticisi olmak isteyenlerin;
Normalin üzerinde sözel yeteneğe sahip,
Sosyal bilimlere özellikle ekonomiye ilgili,
Başkalarını etkileyebilme ve yönlendirebilme gücüne sahip,
Başkaları ile iyi iletişim kurabilen,
İleri görüşlü, yeniliklere açık,
Büro işlerinden hoşlanan,
Dikkatli, sorumlu kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Sağlık yöneticileri özel veya resmi hastanelerin büro kısmında görev yaparlar. Genellikle oturarak çalışan sağlık yöneticisi başhekimle ve emrinde çalışanlarla sürekli etkileşim halindedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi üniversitelerin sağlık idaresi bölümünde verilmektedir.
Mesleğin eğitimine girebilmek için;
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Sağlık Yönetimi” lisans programı için yeterli “TM-1” puan almak.
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Sağlık Yönetimi” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Türkçe Matematik alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır.
Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği, Hemşirelik, İlk yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği, Sağlık, Tıp Sekreterliği, Yönetim ve Ticaret Sekreterliği ve Sağlık Memurluğu bölümü mezunları Sağlık Yönetimi lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
“Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik”Ön Lisans programlarındanmezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS)girerek başarılı olmaları halinde “Sağlık İdaresi Yüksekokulu”na dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince öğrencilere; genel kültür dersleri yanında, Genel İşletme, Hastane İdaresi ve Organizasyonu, Yönetim Bilimi, Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Davranış Bilimleri, Halkla İlişkiler, Muhasebe-Maliyet Muhasebesi, Hastane Maliyet Muhasebesi, Hukuk-Hukuka Giriş, İdare Hukuku, İşletme Hukuku, Sağlık Hukuku, Ekonomi-Makro Ekonomi, Mikro Ekonomi, Sağlık Ekonomisi, Beslenme, Biyoistatistik. vb. dersler verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler yönetim, insan ilişkileri, personel işlemleri, maliyet işlemleri gibi çok çeşitli konularda eğitim almaktadırlar. Öğrencilerin sağlık kuruluşlarında, özellikle hastanelerde 4 ay süreyle staj yapma zorunluluğu vardır.
Eğitimini tamamlayanlara “Lisans Diploması” ve "Sağlık Yöneticisi"unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Sağlık yöneticiliği ülkemizde son yıllarda bir meslek olarak tanınmaya başlamıştır. Bu nedenle giderek sayıları artan özel hastanelerin açılmasıyla sağlık yöneticilerine büyük gereksinim duyulmaktadır.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince her hangi bir kazanç yoktur. Ancak, Kredi ve Yurtlar Kurumundan "Öğrenim Kredisi" ve "Harç Kredisi" alabilirler. Sağlık kuruluşlarının idari birimlerinde çalışan, yeni mezun elemanlar, asgari ücretin 2 katı kadar aylık ücret almaktadır. Yönetici pozisyonuna gelindiğinde yani Hastane Müdürü olunduğunda ise asgari ücretin en az 3 katı kadar aylık ücret alınmaktadır. Özel hastanelerde bu ücret asgari ücretin 7-8 katına kadar çıkmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler. Mesleki eğitimi tamamladıktan sonra sağlık kuruluşlarının yönetim birimlerinde uzman eleman olarak çalışmaya başlanır. Mesleki başarı ve deneyime göre müdür yardımcılığı ve müdürlüğe yükselebilirler.

Yararlanılan kaynaklar;
-www.iskur.gov.tr
(http://www.iskur.gov.tr)

aerol
03-15-2011, 23:52
PROTEZ VE ORTEZ TEKNİKERİ 02.03.2011 TANIM
El, ayak ve benzeri organların kaybı durumunda, bu organların işlevlerini kısmen de olsa yerine getirecek olan yapay organların (protezlerin) ya da herhangi bir nedenle desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanan yardımcı cihazların (ortezlerin) yapımında çalışan kişidir.

GÖREVLER
Ortopedik Protez ve ortez teknikeri her zaman doktor reçetesine göre çalışır.
Yapacağı protez veya ortezi doktorun isteği doğrultusunda yapar.
Bu nedenle öncelikle; reçete ve hazırlanan raporları inceler.
Takılacak protezin (ayak, diz üstü, diz altı, el, el bileği,) alçı ölçüsünü alır,
Ölçüye göre kesik kısım için plastik döker,
Dökülen plastiğin iç kısmındaki boşluğu doldurur, yeni modilaj yapar,
Protez takılacak organın (el, ayak vb.) kalan kısmını dökümü yapılan plastiğin içine yerleştirir,
Protezin ayarını yapar, sabitleyerek işi tamamlar,
Ortezin (Kısa ve uzun yürüme cihazları, tabanlık, tıbbi (korse) ölçüsünü alır ve yapımını tamamlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Ortopedik Protez ve ortez teknikeri olmak isteyenlerin;
El ve parmak becerisine,
Şekil ve uzay ilişkilerini algılama yeteneğine sahip,
Titiz ve dikkatli kimseler olmaları gerekir. Bu meslekte çalışacak kişilerin toz ve kimyasal maddelere karşı alerjileri olmamalıdır.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Ortopedik Protez ve ortez teknikerleri hastanelerin rehabilitasyon birimlerine bağlı atölyelerde çalışırlar. Çalışma ortamı alçı ve alçı tozları ile kirlenmiş olabilir. İş genellikle ayakta yürütülür.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Ortopedik Protez ve Ortez bölümünde verilmektedir. Meslek liselerinin; Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyenliği,Tıp Elektroniği bölümlerinden mezun olanlar “ Ortopedik Protez ve Ortez” önlisans programına sınavsız olarak girebilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB)’leri ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-2“ puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde yerleştirilebileceklerdir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleki eğitim süresi iki yıldır. Ortopedik protez ve ortez bölümünde; matematik, hasta psikolojisi, fizik, bilgisayara giriş, fizyoloji, anatomi, mekanik fizik, iletişim becerileri, malzeme , protez anatomi ,teknik resim, ortopedi, nöroloji, halk sağlığı, ilk yardım, elektroteknoloji, meslekte etik, damar hastalıkları, mekanik – biomekanik, kinezyoloji, protez ve ortez üretim yöntemleri, rehabilitasyon, atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, kinezyoloji dersleri verilmektedir.
Meslek eğitimini başarı ile tamamlayanlar "Protez ve Ortez” Ön Lisans Diploması" ve “Protez ve Ortez Teknikeri” unvanı alırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Ortopedik Protez ve ortez teknikerliğinin kadrosu hastanelerde Sağlık Teknikeri olarak bulunmaktadır. Bu konuda faaliyet gösteren özel işyerlerinde de yetişmiş elemana ihtiyaç vardır. Ayrıca meslek elemanlarının kendi işyerini açma şansı da bulunmaktadır. Sürekli gelişen ve teknolojik gelişmeyle kendini yenileyen bir dal olduğundan bu alandaki eleman ihtiyacı giderek artmaktadır.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince herhangi bir kazanç yoktur. Ancak, mezuniyet sonrası ödemek koşuluyla Kredi ve Yurtlar Kurumu' ndan "öğrenim ve harç kredisi" alınabilir. İşe ilk başlayan bir protez ve ortez teknikeri özel sektörde asgari ücret, kamu hastanelerinde asgari ücretin yaklaşık iki katı civarında ücret almaktadır. Üniversite hastanelerinde ayrıca döner sermayeden pay alabilir.

MESLEKTE İLERLEME
Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde, Biyomedikal Mühendisliği, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Yararlanılan kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr
(http://www.iskur.gov.tr)- Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu
- shmyo.ankara.edu.tr
(http://shmyo.ankara.edu.tr)

aerol
03-15-2011, 23:54
HEMŞİRE 23.02.2011 TANIM
Bireyleri; hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir.

GÖREVLER
Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirler ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir ve denetler.
Verilen hemşirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir, hizmet sunumunda bu sonuçlardan yararlanarak gerekli iyileştirmeleri yapar ve sonuçları ilgili birime iletir.
Tıbbi tanı ve tedavi planının uygulanmasında; hekim tarafından, acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygular, hastada beklenmeyen veya ani gelişen durumlar ile acil uygulanması gereken tanı ve tedavi planlarında müdavi hekimin şifahi tıbbi istemini kabul eder. Bu süreçte hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri alır.
Hastaya lüzumu halinde uygulanmak üzere hekim tarafından reçete edilen tıbbî talepleri bilimsel esaslara göre belirlenen sağlık bakım, tanı ve tedavi protokolleri doğrultusunda yerine getirir.
Tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngördüğü durumlarda, müdavi hekim ile durumu görüşür, hekim işlemin uygulanmasında ısrar ederse durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı talebi üzerine söz konusu işlemi uygular.
Tıbbi tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler, istenmeyen durumların oluşması halinde gerekli kayıtları tutarak hekime bildirir ve gerekli önlemleri alır.
Görevi teslim alacak hemşire gelmeden ve gerekli bilgiyi hasta başında sözlü ve yazılı olarak teslim etmeden ve doğal afet, toplu kazalar gibi olağanüstü durumlarda ise hemşireye olan ihtiyaç ortadan kalkmadan kurumdan ayrılamaz.
Hemşirelikle ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini yürütür. Mesleği ile ilgili bilimsel etkinliklere katılır. Toplumun, öğrenci hemşirelerin, sağlık çalışanlarının ve adaylarının eğitimine destek verir ve katkıda bulunur.
Sağlık hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda etkin bir şekilde görev alır, oluşturulan sağlık politikalarının yürütülmesinde, mevzuat çerçevesinde karar mekanizmalarına katılır.
Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur.
Tüm uygulamalarını kayıt altına alır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Hemşire olmak isteyenlerin;
Normalin üstünde genel yeteneğe sahip,
Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
Hemşireliğin dayandığı bilimler hakkında yeterli bilgiye sahip,
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını anlayabilen
Sorumluluk duygusu yüksek,
Çabuk ve doğru karar verebilen,
Sağlık personeline ilişkin uygulama eğitimine katılabilme yeteneğine ve bu personelle çalışma deneyimine sahip olmaları,
Tedbirli, tertipli,
Şefkatli, sevecen,
Bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Hemşireler resmi veya özel hastanelerde, dispanserler ve sağlık ocaklarında görev alabilirler. Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Hemşireler çalışırken hastalarla, hasta yakınlarıyla, doktorlarla ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedir. Görev yaptığı sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, Sağlık Meslek Liselerinin “Hemşirelik” alanında ve çeşitli üniversitelere bağlı, “Hemşirelik Yüksekokulları” ile “Sağlık Yüksekokulları”nın “Hemşirelik” programında ve “Sağlık Bilimleri Fakülteleri”nin “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” programlarında verilmektedir.
Yüksek öğretim kurumlarındaki mesleğin eğitiminin verildiği programlara girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme sınavında (LYS)
- “ Hemşire ” lisans programı için yeterli “MF3 ” puan almak, yüksekokul için “Hemşire” Yüksekokul lisans programı için yeterli “(YGS-2)” puan almak gerekmektedir.
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Hemşirelik” veya “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe – Matematik, Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanları ile, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları, bu alanda yüksek öğrenim görmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme sınavı(LYS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Orta öğretim kurumlarının, “Ebelik”, Ebelik-Hemşirelik, Hemşirelik” bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, “Hemşirelik” lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Acil Yardım Teknikerliği, Adli Tıp Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım, Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Ana Çocuk Sağlığı,Diyaliz, Ebelik, Hemşirelik, Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri, Perfüzyon, Sağlık Laboratuvarı, Radyoterapi, Sağlık Memurluğu, Sağlık Teknikerliği, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde, “Hemşirelik” veya “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi, Sağlık Meslek Liselerinde 4 yıl, yüksek öğretim kurumlarında da 4 yıldır. Hemşirelik eğitiminde dersler 4600 saatlik teorik ve klinik eğitimi kapsar. Teorik eğitimin süresi toplam sürenin en az üçte biri, klinik eğitimin süresi ise toplam eğitimin yarısı kadardır. Eğitimleri süresince;
Hemşirelik mesleğinin tarihçesini,
İnsan yapısı ve fonksiyonları, mikrop ve parazitler, sterilizasyon ve dezenfeksiyon önlemleri uygulamasını ve bağışıklığını,
İlaçları, ilaçların etki ve yan etkilerini, ilaçların korunması ve uygulanmasını,
Mesleği uygularken insan davranışlarının sebeplerini, hasta bakımındaki yerini, insan ilişkilerini,
Bulaşıcı hastalıkların, bulaşma ve yayılma yolları ile alınacak tedbirleri,
Sağlık hizmetlerinde eğitim ve eğitim programlarının hazırlanması, uygun eğitim araçlarının seçimini,
İlkyardım, temel hasta bakımı ilke ve yöntemlerini, bunların hastaya uygulanmasını,
Dahiliye hastalarının bakım ilkelerini, cerrahi müdahale gerektiren hastaların bakımını,
Çocuk hastalıklarının bakım ilkeleri ve uygulamasını,
Doğum ve aile planlamasını,
Akıl sağlığı ve hastalıklarını, hastaların özelliklerine göre gerekli bakımı,
Sağlık hizmetleri ile ilgili istatistiki bilgi toplama ve değerlendirme yöntem ve uygulamalarını öğrenirler.
Sağlık Meslek Lisesi eğitimlerini başarı ile tamamlayanlara Sağlık Meslek Lisesi diploması ve “Hemşire” unvanı verilir. Yükseköğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans diploması ve “Hemşire “ unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Hemşireler; üniversite bünyesinde bulunan hastaneler, devlet hastaneleri, Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı hastaneler, Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlar ile pansiyonlu okullarda, dispanserler, özel sağlık kurumları, çeşitli kurumlar bünyesinde bulunan sağlık birimleri ve kreşlerde görev yaparlar. Meslekte işsiz kalma durumu hemen hemen yok denecek kadar azdır. Sağlık alanında en çok ihtiyaç duyulan meslek elemanıdır. Teknolojik ilerleme, sağlık konusunda halkın bilinçlenmesi sağlık hizmeti talebini artırmıştır. Buna paralel olarak devletin desteklediği sağlık kuruluşlarının sayısının artması, diğer taraftan özel hastanelerin giderek yaygınlaşması bu meslek elemanının çalışma alanını genişletmiştir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler. Hemşireler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde kamu sektöründe çalışmaları halinde; yüksek öğretim programlarından mezun olanlar 8. derecenin 1. kademesinden, sağlık meslek liselerini bitirenler 12. derecenin 2. kademesinden maaş alırlar. Maaşlar kıdeme ve belirlenen katsayı artışlarına paralel olarak artar. Özel hastane, poliklinik vb. yerlerde çalışanlar ise piyasa koşullarına göre zaman içerisinde hizmet süreleri, mesleki deneyim ve bilgilerine göre değişik oranlarda ücret almaktadırlar.

MESLEKTE İLERLEME
Eğitimlerini başarı ile tamamlayarak hemşire olarak göreve başlayanlar, zaman içerisinde sorumlu hemşire ve başhemşireliğe ve Uzman Hemşire ‘liğe yükselebilirler. Başhemşire olabilmek için hemşirelikte en az lisans eğitimine sahip olmak gerekir. Ancak kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir.
Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.
Lisans mezunu hemşirelerden; yurt içinde hemşirelik anabilim dallarında ve bunların altında açılan lisansüstü eğitim programlarından mezun olanlar ve yurtdışında bu programlardan mezun olup, diplomalarının denklikleri onaylanan ve diplomaları Bakanlıkça tescil edilen hemşireler alanlarında uzman hemşire olarak çalışırlar.
Sorumlu hemşire yatan hasta üniteleri/klinikleri, yoğun bakım üniteleri, ayaktan tanı ve tedavi birimleri, acil, evde bakım gibi alanlarda hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinde başhemşireye karşı sorumlu olup, öncelikle ilgili alanda uzman hemşireler, yoksa üç yıl deneyimli ve hemşirelikte lisans mezunları arasından başhemşire tarafından görevlendirilir.
Ancak, kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir. Sorumlu hemşire görevlendirildiği alanda öncelikle gündüz mesai saatlerinde görev yapar.

Yararlanılan kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr (http://www.iskur.gov.tr)

- Hemşirelik yönetmeliği ( 8 Mart 2010).

- Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu.

aerol
03-15-2011, 23:55
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNİKERİ 01.03.2011 TANIM
Tıpta ve biyolojik bilimlerde kullanılan alet ve cihazların montajı, kullanımı, bakımı ve onarımı konularında çalışan kişidir.

GÖREVLER
Tıp ve biyolojik bilimlerde kullanılan alet ve cihazları şemalara uygun olarak yerlerine monte eder,
Aletlerin nasıl ve ne şekilde kullanıldığını ilgililere gösterir,
Aletlerin bakım ve onarımını yapar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Biyomedikal cihaz teknikeri olmak isteyenlerin;
Temel bilimlere, özellikle fiziğin elektrik ve mekanik konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
Şekil ilişkilerini görebilme, bir şemayı okuyabilme yeteneğine sahip,
El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
Ayrıntıları görebilen,
Sorumlu ve dikkatli kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Biyomedikal cihaz teknikerleri temiz, iyi aydınlatılmış ve ısıtılmış kapalı ortamlarda çalışırlar; görevlerini yaparken ayakta durmak, eğilmek durumunda olabilirler. Etkileşimde bulundukları kişiler çalıştıkları kuruma göre değişirse de genellikle sağlık personeli ve diğer teknik personelle iletişim halindedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının "Biyomedikal Cihaz Teknolojisi" bölümünde verilmektedir.

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
Lise veya dengi okul mezunu olmak, meslek liselerinin “Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Denizcilik (Gemi Elektroniği ve Haberleşme), Denizcilik (Gemi Otomasyonu), Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüğü, Elektromekanik Taşıyıcılar, Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Mekanik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik), Endüstriyel Otomasyon Tek. (Mekanik/Makine), Gemi Elektroniği ve Haberleşme, Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi, Mekatronik, Otomatik Kumanda, Telekomünikasyon, Tıp Elektroniği, Uçak Bakım (Uçak Elektroniği), Uçak Bakımı Teknisyenliği ve Elektroniği, Uçak Bakımı ve Elektroniği, Uçak Elektroniği” alanından mezun olanlar “Biyomedikal Cihaz Teknolojisi” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.
Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.
Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-1” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi liseden sonra 2 yıldır. Eğitim süresince öğrenciler; Matematik, Fizik, Kimya, Biyofizik, Biyokimya, Fizyoloji, Biyomedikal Teknolojisi, Elektrik Devreleri, X-Ray Cihazları, Biyomedikal Elektronik, Biyomedikal Laboratuarı, Elektronik ve Lojik Devreler, Biyomedikal Giriş, Laboratuar Cihazları, Bilgisayar Kullanımı, Bilgisayar Onarım ve Bakımı gibi dersleri alırlar.
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Ön Lisans Diploması" ve "Biyomedikal Cihaz Teknikeri" ünvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Biyomedikal cihaz teknikerleri resmi ve özel sağlık kuruluşlarında, dispanserlerde ve laboratuarlarda görev alırlar. Ayrıca serbest çalışma imkanına da sahiptirler. Ülkemizde sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına paralel olarak çalışma alanları giderek genişlemektedir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Meslek eğitimi süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Koşulları uygun olanlar Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun vermiş olduğu öğrenci kredisinden, ayrıca çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.
Kamu kesiminde çalışanlar 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasına göre sağlık hizmetleri sınıfından maaş ve döner sermayeden ek ücret almaktadırlar. Özel işyerlerinde çalışanlar asgari ücretin 3-5 katı ücret almaktadırlar. Kendi adına özel işyeri açanlar ise daha yüksek kazanç sağlayabilirler.

MESLEKTE İLERLEME
Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde,
Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Yararlanılan Kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr

aerol
03-15-2011, 23:55
ODYOMETRİST 01.03.2011 TANIM
İnsanların işitme bozukluğunun derecesini çeşitli testler yardımı ile saptayan ve hastanın durumuna göre işitme cihazı ihtiyacını belirleyen ve uygulayan, gerekli durumlarda konuşma tedavisi veren kişidir.

GÖREVLER
Kulak-Burun-Boğaz hekiminin hastayı muayenesinden sonra kulak hastalıklarının tanısı ve tedavi şeklinin belirlenmesinde yardımcı bir laboratuar hizmeti olan odyolojik testleri hekimin isteği doğrultusunda uygular,
İşitme ölçümü yapar ve test sonuçlarını hekime sunar,
Ağır işiten hastalara işitme cihazı uygular,
Gerektiğinde konuşma tedavisi verir,
Okullarda işitme taramaları yapar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Odyometrist olmak isteyenlerin;
Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
Biyoloji, elektronik ve fizik konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
Hasta insanlara yardım etmekten hoşlanan,
Sorumluluk sahibi, dikkatli ve titiz,
Hoşgörülü ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Odyometristler hastanelerde ve muayenehanelerde, özel eğitim merkezlerinde görev yaparlar. Görev yeri sessiz ve temizdir. Bazen işitme bozukluğu olan küçük çocuklara ve özürlülere işitme testi uygulamakta zorlukla karşılaşılabilirse de iş genellikle rahat ve tehlikesizdir. Çalışmaları sırasında yoğun olarak kulak, burun, boğaz hekimleriyle, teknisyenlerle, hasta ve hasta yakınlarıyla, zaman zaman çocuk gelişim uzmanlarıyla iletişim halindedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi fakültelerin sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının “Odyometri” ön lisans programında verilmektedir.
Meslek liselerinin Tıp Elektroniği, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Tıbbi Sekreterlik, Tıp Sekreterliği, Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümlerinden mezun olanlar “Odyometri” önlisans programına sınavsız olarak girebilirler.
Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB)’leri ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-1“ puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde yerleştirilebileceklerdir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Odyometri eğitim programı 2 yıl olup, eğitim pratik ve teorik olarak verilmektedir.
Odyometri programının;
1, yılında : matematik, bilgisayara giriş, fizik, işitme kayıpları ve kliniğe giriş, iletişim becerileri, otorinolarengoloji, işitme ve ölçümü, akustik fizik, psikolojiye giriş ve gelişim psikolojisi, iletişim problemli, cocuk psikolojisi, anatomi ve fizyoloji, türk dili, biyoloji, temel yabancı dil (ingilizce).
2. yılında : Otonöroloji, halk sağlığı, işitme, ilk yardım, denge, meslekte etik, odyometride ileri test yöntemleri, konuşma gelişimi, çocuk testleri, işitme cihazlarının tanıtımı, klinik uygulama, objektif test yöntemleri, atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersler alınmaktadır. Ayrıca birinci sınıfın sonunda ve ikinci sınıfın sonunda 20 gün yaz stajı vardır.
Eğitimini başarı ile tamamlayanlar ""Odyometri” ön lisans diploması" ve "Odyometrist"
unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Meslek elemanları, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı sağlık kuruluşlarıyla, özel hastanelerde, özel işitme testleri uygulayan merkezlerde görev yapabilirler. Halen hastanelerde ve diğer ilgili kuruluşlarda odiyometrist kadrosu bulunmamaktadır. Yüksekokul mezunu elemanlar, sağlık teknisyeni (aslında teknikerlerdir) kadrolarında çalışmak durumunda kalmaktadır. Kadro sorununun çözülmesi beklenmektedir. Kulak-Burun-Boğaz Kliniklerinin çoğunda, odiyometristin görevlerini, bir iki aylık kurslarla yetiştirilmiş ve bu servislerde deneyim kazanmış hemşireler yapmaktadır. Odiyometri yeni gelişen bir daldır. Bu alanda yetişmiş elemanların artmasıyla, özellikle Kulak-Burun-Boğaz Servislerinde odiyometristlerin çalıştırılmasının yaygınlaşması beklenmektedir. Ayrıca, işitme engelliler okullarında da görev alabilirler. Sağlığın her alanında olduğu gibi, bu alanda da yetişmiş bilgili elemanlara ihtiyaç vardır.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Yüksekokul eğitimi süresince herhangi bir kazanç yoktur. Ancak, mezuniyet sonrası geri ödemek üzere, Kredi ve Yurtlar Kurumu' ndan öğrenim ve harç kredisi alınabilir.
Halen hastanelerde sağlık teknikerliği kadrosu bulunmadığından, mezunlar sağlık
teknisyeni olarak göreve başlamaktadır. Ön lisans mezunu bir sağlık teknisyeni göreve l0. derecenin 2. kademesinden başlamakta ve derecesine göre maaş almaktadır. Odiyometristler asgari ücretin yaklaşık 3 katı maaş almaktadır. Bu miktar, çalışılan kuruma göre küçük de olsa bazı farklılıklar göstermektedir.

MESLEKTE İLERLEME
“Odyometri” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde, Fizik, İşitme Engelliler Öğretmenliği lisans bölümlerine geçebilirler.

Yararlanılan kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr (http://www.iskur.gov.tr)
- Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu.
- www.osym.gov.tr (http://www.osym.gov.tr) (2010 ösym kılavuzu)
- www.shmyo.ankara.edu.tr (http://www.shmyo.ankara.edu.tr)

aerol
03-15-2011, 23:55
AMELİYATHANE HİZMETLERİ TEKNİKERİ 01.03.2011 TANIM
Ameliyathanede bulunan tüm alet ve cihazları kullanabilen, ameliyathaneyi ameliyata hazırlayan ve ameliyata giren ekipte yer alan yardımcı sağlık personelidir.

GÖREVLER
Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri, ameliyathane sorumlu uzmanı veya uzman bulunmadığı takdirde ameliyatı yapan uzmanın sorumluluğu altında;
Ameliyat öncesi ameliyat masasını ve aletlerini hazırlar,
Ameliyat sırasında ameliyat ekibine yardımcı olur,
Ameliyat sonrasında kullanılan aletlerin sterilizasyonunu (mikroptan arındırma) yaparak muhafazasını sağlar,
Ameliyathanedeki bütün cihaz ve aletlerin bakımını, temizliğini, muhafazasını ve tedarik edilmesini sağlar,
Ameliyathane sterilizasyonunun korunmasını sağlar,
Kayıtların tutulmasını sağlar ve kontrol eder.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri olmak isteyenlerin;
Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
Ellerini çabuk ve ustalıkla kullanabilen,
El –göz koordinasyonu ile kulak-el-ayak eşgüdümü gelişmiş,
Sorumluluk duygusuna sahip, dikkatli, titiz ve tedbirli,
Cesaretli ve kandan korkmayan,
Doğru ve çabuk karar verebilen, cerrahın söylediklerini hemen anlayıp uygulayabilen,
Uzun süre ayakta kalabilecek ve bedensel engeli olmayan,
Esnek çalışma saatlerine uyumlu ve stres ortamında çalışabilen,
Bulaşıcı hastalık taşımayan kimseler olması gerekmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimine girebilmek için; lise veya dengi okul mezunu olmak ve meslek liselerinin “Yaşlı Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Acil Tıp Teknisyenliği ile İlkyardım ve Acil Bakım Teknisyenliği” bölümlerinden mezun olanlar “Ameliyathane Hizmetleri” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Programın Amacı ;
Mikroorganizmalar ve enfeksiyon hastalıkları konularında bilgi sahibi olan, hastanelerin ameliyathanelerinin ve kullanılan gereçlerin sterilizasyonunu sağlayarak, ameliyathaneleri ameliyata hazır duruma getirecek eleman yetiştirmektir. Eğitimin süresi 2 yıldır.
Eğitim süresince Ameliyathane Teknolojisi, Anatomi, Fizyoloji, Davranış Bilimleri, Enfeksiyon Hastalıkları, İlkyardım, Terminoloji, Türk Dili, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi, Yabancı Dil, Sterilizasyon, Kişilerarası İlişkiler, Cerrahi Hastalıkları Bilgisi, Ameliyathane Uygulamaları, Anesteziye Giriş, Hastane İdaresi, Enfeksiyon hatalıkları dersleri okutulmaktadır. Ayrıca Kamu veya Özel hastanelerin ameliyathanelerinde I. Sınıfta 20 gün, II.Sınıfta 40 gün staj yapma zorunluluğu vardır.
Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz sağlık teknikeri ünvanını kazanmaktadırlar ve özel, üniversite ve devlet hastanelerinde iş bulabilmektedirler.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Ameliyathane hizmetleri mezunları, özel ve resmi hastanelerin ameliyathane ünitelerinde çalışabilirler. Mezun sayısının az olması ve özel hastanelerin çoğalması ile daha çok ihtiyaç duyulan bir meslek haline gelmiştir. Hastanelerin bu alanda özel eğitim görmüş sağlık elemanlarına ihtiyaçları olması nedeniyle iş bulma imkanları yüksektir.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı yükseköğrenim ve harç kredisinden ve çeşitli kurum ve kuruluşlarının sağlamış olduğu burs imkanlarından yararlanabilmektedirler.
Eğitim sonrası kazanç durumu ise meslek mensubunun çalıştığı hastanenin büyüklüğüne, sektörüne (kamu-özel), meslek mensubunun bilgi ve deneyimine, pozisyonuna (Devlet memuru, sözleşmeli işçi) göre değişiklik gösterir. Hastanelerin ameliyathanelerinde çalışanlar maaşlarına ek olarak döner sermayeden de ücret almaktadır. Yapılan araştırmalarda asgari ücretin 2 ila 4 katı arasında değişen oranda ücret ve alabildikleri görülmüştür.

MESLEKTE İLERLEME
Ameliyathane hizmetleri önlisans programından mezun olanlar, ÖSYM tarafından yapılan DGS ‘de başarılı oldukları taktirde Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik ile Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Yararlanılan kaynaklar;
-www.iskur.gov.tr

-Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları
Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu

-www.osym.gov.tr(2010 ösym kılavuzu)

-www.shmyo.cumhuriyet.edu.tr

aerol
03-15-2011, 23:56
PSİKOLOG 23.02.2011 TANIM
İnsan ve hayvan davranışlarını, zihinsel süreçlerini, yapı ve süreçlerini, gözlem ve deney gibi bilimsel yöntemleri kullanarak inceleyen, davranış bozukluklarının ve gelişim sorunlarının teşhis ve tedavisi yönünde faaliyetlerde bulunan kişidir.

GÖREVLER
Doğum öncesi dönemden başlayarak çocuklukta, gençlikte, yetişkinlik ve yaşlılıkta zihinsel ve fiziksel gelişim süreçlerini inceler. Yaşa bağlı davranış değişikliklerinin tanımlanması, açıklanması ve ölçülmesiyle ilgilenir,
Organik süreçlerin davranış, düşünce ve duygular üzerindeki etkisini inceler.Biyolojik sistemler ile zihnin işlevi ve davranış arasındaki ilişkiyi inceler.
Beynin biyokimyasal mekanizmaları, beyin mekanizmalarının fonksiyonları, kimyasal ve fiziksel değişikliklerin davranışlara ve duygulara etkisini araştırır,
Öğrenme, bellek, duyum, algı, biliş, güdü, duygular gibi süreçleri inceler. Bilişsel psikofizyoloji ve nöropsikoloji alanlarında laboratuar veya alan deneyleri ve değerlendirme yapar,
Etkili öğrenmenin gerçekleştirilmesi için programların geliştirilmesi, her yaştaki insanın eğitimi için gerekli araç, gereç, ve yöntemleri geliştirir,
Kaygı, sosyallik, başarı gereksinimi, saldırganlık vb kişilerarası farklılıkları inceler,
Zihinsel, davranışsal ve ruhsal bozuklukların değerlendirilmesi, nedenlerinin araştırılması ve iyileştirilmesiyle ilgilenir,
İnsanların birbirleri ile nasıl etkileşime girdiklerini ve sosyal çevrelerden nasıl etkilendiklerini, önyargı ve tutumların nasıl geliştiğini inceler,
Psikolojik etkenler ile fiziksel sağlık ve hastalık arasındaki ilişkiyi inceler.
Hastalıkların önlenmesi ve sağlığın sürdürülebilmesi için araştırmacı ve uygulamacı olarak çalışır. Sağlığı ve hastalığı etkileyen biyolojik, psikolojik ve sosyal etmenlerle ilgilenir,
İyileştirme ve üretimi arttırma amacıyla psikolojik ilkeleri iş yaşamına uygular.
Örgütsel yapı, iş verimi, iş doyumu, tüketici davranışı, personel seçimi, personelin geliştirilmesi vb konularda çalışır,
Psikolojik ilkelerin trafik ve yol güvenliği alanına uygulanmasını sağlar.Sürücü yeteneklerinin psikoteknik değerlendirmesini yapar,
Psikolojinin ilkelerinin hukuk alanında uygulanmasına katkıda bulunur,
Psikolojinin ilkelerinin spor ortamına uygulanmasını sağlar,
Psikolojik bilginin elde edilmesi ve uygulanması sırasında kullanılacak teknik ve yöntemler üzerinde çalışır. Test geliştirir. Araştırma desenleri, veri analizi ve verilerin yorumlanması konularında çalışır,
Etik ve bilimsel ilkeler doğrultusunda araştırma yapar ve bu araştırma sonuçlarının uygun alanlarda kullanımını sağlar,
İnsanlarda görülen normal ve normal dışı davranışları; düşünme, öğrenme, duygu ve heyecan gibi insanın psikolojik süreçlerini inceler,
İnsan ve hayvan davranışlarının fizyolojik nedenleri konusunda araştırmalar yapar,
İleri derecede davranış bozukluklarının tanı ve tedavisine yönelik çalışmalarda (psikoterapi) bulunur. Hafif uyum sorunlarının çözümlenmesine yönelik danışmanlık yapar,
Genel olarak psikolojik gereksinimleri ve sorunları saptar. Çözüm yollarını araştırır,
Bireylerin mesleki uyumlarının, kişiler arası iletişim becerilerinin geliştirilmesine çalışır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Psikolog olmak isteyenlerin;
Üst düzeyde sözel yeteneğe sahip,
Sosyal bilimlere, özellikle psikolojiye ilgili ve bu konuda başarılı,
İnsanlarla iletişimde bulunmaktan ve onlara yardım etmekten hoşlanan,
Başkalarının duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
Başkalarını etkileyebilen,
Kendisi ile barışık, sabırlı, hoşgörülü ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Psikologlar genellikle kapalı ortamlarda, oturarak çalışırlar. Görevlerini yaparlarken hizmet verdikleri bireylerle, çalıştıkları kurumdaki yönetici ve diğer personelle ve meslektaşları ile iletişim halindedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi; çeşitli üniversitelerin edebiyat, fen-edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin “Psikoloji” bölümünde verilmektedir. Psikoloji Bölümü lisans programı Türkiye’de psikoloji bilimini üretmek, yaygınlaştırmak ve psikolog yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Mesleğin eğitimine girebilmek için;
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS)
“Psikoloji” lisans programı için yeterli “TM-3” puan almak.
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Psikoloji” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıl süreli olup; eğitimleri süresince öğrenciler: Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Dil gibi dersler alırlar.
Eğitimin 1.yılında; Psikolojiye Giriş, İstatistiğe Giriş, Biyoloji, Matematik, Ruh Sağlığına Giriş, Motivasyon ve Heyecan, Psikolojiye Giriş, Gelişim Psikolojisine Giriş, Sosyal Psikolojiye Giriş,
2. yılında; Araştırma Yöntem ve Teknikleri, İstatistik Metotları, Gelişim Psikolojisi, Fizyoloji, Sosyal Psikolojiye Giriş, Öğrenme Psikolojisi, Bilişsel Psikoloji, Hafıza ve Dikkat, Sosyal Psikolojide Yaklaşımlar,
3. yılında; Psikolojik Testler (Zeka-Uygulama), Şahsiyet Psikolojisi, Sosyal Psikolojide Araştırmalar, Öğrenme Psikolojisi, Anormal Davranışlar Psikolojisi, Psikolojik Danışmanlık, Klinik Psikoloji ve yine Gelişim Psikolojisi ile Araştırma Yöntem ve Teknikleri,
4. yılında; Psikolojik Testler (Kişilik-Uygulama), Psikopatoloji, Psikosomatik Hastalıklar, İletişim Psikolojisi gibi meslek derslerini ve Felsefe, Sosyoloji ve Sosyal Antropolojinin temel derslerini alırlar.
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Psikoloji" lisans diploması ve “Psikolog” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bölümden mezun olan öğrencilerin;
Psikolojinin alt alanlarını ve bunların çalışma konu ve yöntemlerini kavramış ,insanı biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel bir bütün olarak değerlendirebilen,mesleki sınır ve yetkilerinin farkında, mesleki etik prensiplerini bilen, bilimsel bakış açısına sahip, bilimsel araştırma yapıp raporlayabilen, sorgulayıcı, eleştirel ve çok boyutlu düşünebilen kişiler olmaları hedeflenmektedir. Ayrıca, “Psikoloji Bölümü” bölümü mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri, Psikoloji ve Rehber Öğretmen alanlarında görev alabilirler.
Bugün ülkemizde psikologlar Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı ruh ve sinir hastanelerinde, ruh sağlığı merkezlerinde, kreş ve çocuk bakımevlerinde, huzurevlerinde, çocuk ıslahevleri ve cezaevlerinde psikolog; rehberlik araştırma merkezlerinde okul psikoloğu olarak görev almaktadırlar. Halen psikologlar için özel ya da resmi endüstri kuruluşlarında çalışma olanağı sınırlıdır. Ancak endüstri geliştikçe ve iyi eleman yetiştikçe bu alanlarda da psikologların iş bulma olanaklarının artacağı söylenebilir. Psikoloji bölümünü bitiren bir kimse, eğitimi sırasında felsefe, sosyoloji gibi alanlarda yeterli düzeyde eğitim görmüş olmak ve öğretmenlik sertifikası almak koşulu ile orta dereceli okullarda felsefe grubu öğretmeni olarak görev alabilirler. Okullarda rehber öğretmen olarak görev alanlar da bulunmaktadır. Halen rehberlik araştırma merkezlerinde okul psikologlarına ve kliniklerde psikologlara gereksinme duyulmaktadır. Mevcut ve açılmakta olan üniversitelerin de psikoloji alanında öğretim elemanlarına gereksinmeleri artmaktadır. Bir psikoloji mezununun doyurucu bir iş bulabilmesi için psikolojinin belli bir dalında lisansüstü eğitim görmesi gereklidir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca ve çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler. Psikologlar, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaları durumunda 8. derecenin 1 kademesinden işe başlarlar. Özel sektörde ise ücretler kişinin tecrübesine, işteki başarısına, çalıştığı kurumun yapısına göre belirlenmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
“Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. Psikologlar, gelişim dönemlerine özgü davranışlar ve zihinsel özellikler, sosyal çevrenin psikolojik olaylara etkisi, işçi-işveren ve iş ilişkileri, psikolojik nedenlere dayalı uyum ve davranış bozuklukları, psikolojik davranış ve süreçlerin ölçülmesi ve istatistiksel analizi, davranış nedenlerinin araştırılması ve benzeri konulardaki çalışmalara ağırlık vererek klinik, deneysel, danışmanlık, eğitimsel, endüstriyel ve personel, okul, sosyal, gelişimsel, kişilik ve psikometrik psikoloji alanlarından birinde uzmanlaşabilirler. Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, uzmanlık alanları, tecrübeleri, kurum ve kuruluşların hizmet içerikleri doğrultusunda yönetim kademelerinde yer alabilirler.
Psikoloji bölümü; deneysel psikoloji, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, uygulamalı psikoloji olmak üzere dallara ayrılmaktadır.

Yararlanılan kaynaklar;
- www.istanbul.edu.tr (http://www.istanbul.edu.tr)

- www.iskur.gov.tr
(http://www.iskur.gov.tr)

aerol
03-15-2011, 23:56
BİYOKİMYA TEKNİKERİ 01.03.2011 TANIM
Sağlık ve endüstri kuruluşları ile tıbbi malzeme üreten şirketlerde laboratuar ortamı içinde, her türlü tekniği kullanarak maddelerin gerekli görülen çözümlemelerini (analizleri) yapan kişidir.

GÖREVLER
Laboratuarda çalışmaya başlamadan önce ortamın uygun hale getirilmesini sağlar,
Test için gereken (eriyikleri) kimyasal malzemeyi hazırlar,
Eksik malzemelerin alınması için ilgili uzmanla çalışır,
Gerekli eriyik ve diğer malzemeleri sterilize eder,
Testi gerçekleştirir ve sonuçlarını uzmana iletir,
Kullandığı cihazların düzenli bakımını yapar ve ufak arızalarını giderir.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Biyokimya Teknikeri olmak isteyenlerin;
Biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
Dikkatini uzun süre bir noktaya yoğunlaştırabilen, sabırlı,
Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
Renkleri ayırt edebilen,
Sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Biyokimya teknikerleri; laboratuar ortamında çalışmaktadırlar. Çalışma ortamı kapalı olup, ortamda kimyasal maddelerin yaymış olduğu koku vardır. Çalışma ortamı temiz ve sağlık koşullarına uygundur. Tekniker birinci derecede maddelerle ve aletlerle ilgilidir ancak hasta ve sahipleriyle iyi ilişkiler kurmak durumundadır. Bu meslek zaman zaman tek başına, zaman zaman işbirliği (amirler, biyokimya uzmanları, doktorlar, hemşireler, hastalar, firma temsilcileri) halinde çalışmayı gerektirir. Dikkat edilmediği takdirde mikrop bulaşma ihtimali yüksektir. Araştırma yaptığı konuya göre çalışma saatleri değişebilir (vardiya) nöbetleri vardır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek liselerinin Ebelik, Hemşirelik, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Laborant, Laboratuvar Laboratuvar Hizmetleri, Laboratuvar Teknisyenliği, Sağlık, Sağlık Memurluğu ile Veteriner-Laboratuvar bölümlerinden mezun olanlar Laboratuvar Teknolojisi ve Patoloji Laboratuvar Teknikleri bölümlerine sınavsız geçebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve YGS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Tıbbi laboratuvar teknikleri önlisans programı eğitim süresi 2 yıldır. Ayrıca bu bölümün Anadolu Üniversitesi’nde uzaktan eğitim programı da bulunmaktadır.
Programın amacı, sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan ve doğruluk, netlik, tekrarlanabilirlik bakımından uygun sonuçlar verebilen Tıbbi Laboratuvar Teknikeri yetiştirmektir. Bölümde genel kimya,genel biyokimya, genel biyoloji, genel mikrobiyoloji, histoloji, anatomi ve fizyoloji, temel bilgi teknolojileri gibi dersler verilmektedir. Programdan mezun olabilmek için 30 iş günü staj yapılması zorunluluğu vardır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Tıbbi laboratuvar teknikerleri, hastanelerde, tıp fakültelerinde, özel tıbbi tahlil laboratuvarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının laboratuvarlarında ve hıfzıssıhha enstitülerinde çalışabilirler. Bu programı tamamlayanlar; tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar ile araştırma merkezlerinde çalışma olanağına sahip olabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Kamu kuruluşlarında çalışanlar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. Teknik Hizmetler sınıfında 10. Derecenin 2. Kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununda belirlenen zam oranındaki ücret artışı ile belirlenir. Özel sektörde istihdam edilenler; işyerinin ücret politikası, kişinin bilgi ve becerileri çerçevesinde ücret alırlar. Bu ücret asgari ücretin 3 ve 5 katı arasında değişmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
Laboratuvar, laboratuvar teknolojisi ön lisans bölümlerinden mezun olanlar Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde Biyoloji ,Hemşirelik ile Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Yararlanılan kaynaklar;
-www.eu.anadolu.edu.tr

- www.iskur.gov.tr

-www.osym.gov.tr(2010 ösym kılavuzu)

- Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları
Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu

aerol
03-15-2011, 23:56
ADLİ TIP TEKNİKERİ 01.03.2011 TANIM

Adli vakalarda, otopsi uygulayan doktorun denetimi altında otopsi yapılması, postmortem (ölüm sonrası) örneklerin alınması, örneklerin gönderilmesi işlemlerini yapan, adli patoloji laboratuarlarında çalışan, adli raporları yazan teknik ara elemandır.

GÖREVLER


Savcılık, mahkeme ve karakollar tarafından gönderilen adli olguların raporlarının hazırlanması sürecinde, tedavi evraklarını düzenleyip rapor taslağı haline getirerek ilgili birim amirlerine sunar,
Savcılık, mahkeme ve karakollar tarafından muayene edilmek üzere gönderilen hastaları muayeneye hazırlar ve muayene sürecine katılır,
Adli raporların imza ve gönderilme süreçlerini takip eder,
Adli mercilerce gönderilen olgulardan, biyolojik materyal (kan, kıl, tükürük) alır,
Olay yeri incelemelerine katılır,
Cesedi adli tıp morguna kabul eder, kabul sırasında belgelerin uygunluğunu kontrol eder.
Gelen cesedin kimlik özelliklerini kontrol ederek boy, ağırlık, saç ve göz rengi, eski yara izleri vb. özelliklerini ve ölümün öyküsünü kayıtlara geçirir ve cesedi etiketler,
Cesedin fotoğraflarını ve direkt grafilerini çeker; skopi incelemesine yardımcı olur, cesedi taşır,
Belirlenen prosedürlere göre kanıt, elbiseler ve otopsi öncesi alınması gereken örnekleri laboratuar için toplar, laboratuar araştırması için hazırlar, etiketler ve saklar,
Ceset muayene işleminde adli tıp doktoruna yardımcı olur, otopsi sırasında alınacak örnekler için gerekli malzemeleri hazırlar,
Otopsi salonu, laboratuar ve grafi odasını düzenler ve malzemelerini korur, havalandırma ve diğer cihazların çalışmasında arıza olup olmadığını kontrol eder,
Otopsi tarihini, saatini kaydeder, otopsi esnasında cesedin açılması ve kapatılmasına, organların çıkartılmasına, kan, doku ve vücut sıvısı örneklerinin alınmasına, cesedin kaldırılıp çevrilmesine yardım eder,
Otopside kullanılan malzemeleri temizler ve sterilize eder,
Otopsi sonrası saklanması gereken cesetleri saklamak için gereken işleri yapar ve düzenli olarak günlük kayıt tutar,
Teslim edilmesi gereken cesetleri teslim eder ve teslim sırasında gerekli belgeleri düzenler,
Morgun ve otopsi odasının temizliğini yapar ve sterilizasyonunu sağlar,
Çalıştıkları birime gelen evrakların kayıt işlemlerini düzenler,
Bilirkişi olarak görev yapar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER


Adli tıp teknikeri olmak isteyenlerin;
Fen bilimlerine özellikle kimya ve biyolojiye ilgili, bu alanda başarılı,
Görsel ve işitsel belleği güçlü, sorumluk alabilen,
Dikkatli, sabırlı, sakin,
El ve parmak becerileri gelişmiş,
Esnek çalışma saatlerine uyumlu ve stres ortamında çalışabilen,
Kimyasal kokuları iyi algılayabilen,
İnsanlarla iletişimi başarılı ve insanların duygularını anlayabilen,
Ağır kokulara dayanıklı,
Uzun süre ayakta kalabilecek ve bedence güçlü kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Adli tıp teknikerleri bilirkişi olarak çalışırken ve cesedi muayene ederken genellikle açık havada, otopsi yapılırken morgda rapor hazırlarken veya yazışma yaparken ise ofislerde çalışmalarını yürütmektedir. Otopsilerde çalışma ortamı aşırı kokulu olabilmektedir. Çalışmaları sırasında bu kişiler amirleri, savcılar ve ölü yakınları ile iletişim halinde olmak durumundadırlar.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Otopsi Yardımcılığı önlisans programında eğitim alabilirler. Ayrıca bu programa meslek liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği ve İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği bölümlerinden mezun olan öğrenciler sınavsız olarak yerleştirilir.

EĞİTİM İÇERİĞİ VE SÜRESİ

Otopsi yardımcılığı önlisans programında 2 yıl süreli eğitim verilmektedir. Eğitimin esası; öğrencilerin adli olgularda rapor yazabilmek için bilgisayar kullanmada, dosya ve kayıt işlemleri için evrak takibinde, adli otopsilerin diseksiyonunda, organlardan histopatolojik ve toksik örneklerin alınmasında ve gönderilmesinde, adlipatoloji laboratuarında örneklerin doku takibi ve boyanmasında, otopsi salonunun ve aletlerin dezenfeksiyonu ve temizliğinde adli tıp uzmanlarına yardımcı olabilecek birer personel olarak eğitilmelerine dayanmaktadır.

Ön lisans programını tamamlayan öğrenciler Adli Tıp Teknikeri Unvanı alırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Adli Tıp Teknikerleri, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu merkez veya taşra teşkilatında, adliyelerde, Sağlık Bakanlığında, üniversitelerin adli tıp anabilim dallarında çalışabilirler. Bu alanda yetişmiş eleman olmaması (programın yeni olması) nedeniyle adliyelerde ve Adli Tıp Kurumu merkez veya taşra teşkilatında bu alanda çeşitli kadrolarda çalışanlar usta çırak ilişkileri çerçevesinde görev yapmaktadır. Meslek mensuplarının iş bulmada pek zorlanmayacağı söylenebilir.

BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı yükseköğrenim ve harç kredisinden ve çeşitli kurum ve kuruluşlarının sağlamış olduğu burs imkanlarından yararlanabilirler.
Hastanelerin adli tıp anabilim dalında çalışanlar ile adli tıp kurumunda çalışanlar maaşlarının yanı sıra döner sermayeden de ücret almaktadır. Ayrıca, bilirkişi olarak görev yaptıklarında maaşlarının yanında bilirkişilik ücreti de almaktadır. Yapılan araştırmada asgari ücretin 2 ila 4 katı arasında değişen ücret alabilecekleri görülmüştür.

MESLEKTE İLERLEME

Otopsi yardımcılığı önlisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan DGS (DİKEY GEÇİŞ SINAVI)’ında başarılı oldukları takdirde Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Yararlanılan kaynaklar;

-www.mersin.edu.tr

-www.iskur.gov.tr

-Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu.

aerol
03-15-2011, 23:57
LABORATUVAR TEKNİSYENİ 23.02.2011 TANIM
Sağlık kurumları bünyesindeki çeşitli laboratuarlarda hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan teknik elemandır.

GÖREVLER
Deneyler, analiz ve testler için gerekli olan mikroorganizma kültürleri yetiştirme, boya ve sabitleştirme gibi teknikleri kullanarak salgı sıvılar, hücre, doku ve vücut organlarından örnek hazırlar, Analiz için çözelti ve kültür ortamları hazırlar, Laboratuar araç-gereçlerini kullanarak istenilen deney, test ve analizleri yapar, İşlem sırasındaki gözlemlerini formlara kaydeder, Deney, test ve analiz bulgularını rapor eder, Laboratuar araç-gereçlerini temizler, dezenfekte eder, bakımını yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Cam ve porselen malzemeler (deney tüpü, pipet, buret, desikatör, huni, mezur, erlent, balon, joje, baget), Cihazlar (mikroskop, santrifüj, yarı otomatize sistemler ve otoanalizörler, elektronik terazi, kan sayım cihazı), Kimyasal maddeler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Tıbbi laboratuar teknisyeni olmak isteyenlerin; Biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanda başarılı, Dikkatini uzun bir süre bir noktaya yoğunlaştırabilen, sabırlı, Rutin işler yapmaktan sıkılmayan,Sorumluluk sahibi, Başkaları ile iyi iletişim kurabilenkimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Tıbbi laboratuar teknisyenleri sağlık kuruluşlarının laboratuarlarında görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz ve ilaç kokuludur (kimyevi madde ve ilaç). Görevini genellikle oturarak yapar. Tıbbi laboratuar teknisyeni birinci derece maddelerle (kan, idrar vb.) ve aletlerle ilgilidir, ancak hasta ve hasta sahipleri ile de iyi ilişkiler kurmak durumundadır. Bu meslek zaman zaman tek başına, zaman zaman işbirliği halinde çalışmayı gerektirir. Dikkat edilmediği takdirde mikrop bulaşma ihtimali yüksektir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Tıbbi laboratuar teknisyenleri, hastanelerde, tıp fakültelerinde, özel tahlil laboratuarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, hıfzısıhha enstitülerinde ve gıda sanayii işletmelerinde çalışabilirler.

Mesleğin faaliyet alanı insan sağlığı olduğundan önemi gittikçe artmaktadır. Meslekle ilgili araştırma merkezleri devamlı çoğalmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, sağlık meslek liselerinin “Laboratuar” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı sağlık meslek liselerinin Laboratuar teknisyenliği bölümüne girebilmek için, Milli Eğitim Bakanlığı’nca merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmış olmak gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liselerine girebilmek için İlköğretim okulu mezunu olmak, gerekmektedir. Başvurular arasında en yüksek diploma notu yüksek olanlar kesin kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler eğitimin 1.2. yılında pratik ve teorik eğitimi birlikte alırlar. 3. sınıfta daha çok pratik eğitim görürler. 4. sınıfta ise eğitimin hemen hemen tamamı pratik olup bir hastanenin laboratuarında yapılır. Meslek eğitimi boyunca öğrencilere kültür dersleri, temel bilim dersleri ve meslek dersleri verilir.

MESLEKTE İLERLEME
Sağlık Meslek Liselerinin Laboratuar bölümünden mezun olanlar, istedikleri taktirde, Fizik Tedavi, Diyaliz, Hidroterapi, Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim), Tıbbi Laboratuvar, Elektronörofizyoloji, Tıbbi Mümessilik ve Pazarlama, Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) ve İş ve Uğraşı Terapisi ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.İşyerinde teknisyen olarak belli bir süre çalışanlar idari yönden bölüm sorumlusu olabilirler.

BENZER MESLEKLER
Biyoloji laboratuar teknisyeni, Kimya teknisyeni.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Sağlık meslek liselerinde eğitim görenler, pratik eğitim esnasında 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu gereğince asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere ücret alırlar. Özel sağlık kuruluşlarında çalışmaları durumunda asgari ücretin 2-4 katı civarında ücret almaktadırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.

aerol
03-15-2011, 23:57
ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ 01.03.2011 TANIM
İnsan sağlığına zarar veren çevresel olumsuzlukları yok etmek için, çevre şartlarını düzeltme ve iyileştirme tedbirlerini uygulayan, gıda, su, hava ve binaları sağlık açısından denetleyen kişidir.

GÖREVLER
İnsan sağlığına zarar veren çevre şartlarını saptar,
Topluma açık ve sağlık koşulları kötü kuruluşları kontrol eder,
Bu ortamların iyileştirilmesi için önerilerde bulunur, koşullarını düzeltmeyenlerin kapatılmasını önerir,
Sulardan örnek alarak tahlile gönderir, suları dezenfekte eder,
Kaynak, memba ve kuyu sularının kirlenme odaklarını belirler ve iyileştirmek için girişimlerde bulunur,
Yeraltı ve yerüstü içme ve kullanma sularını saptar,
Gıda maddelerinden örnek alır, muayenelerini yapar veya yaptırır,
Suyu dezenfekte eder, dezenfekte edilen sularda, serbest klor tespiti yapar veya yaptırır,
Her türlü su kaynaklarının debisinin (lt/sn) tayinini yapar,
Toprağın sızdırma derecesinin saptanması için "Toprak Sızdırma Testi" yapar,
Esnaf denetimleri yapar, bu konuda ya da çevre sağlığı konularında düzenlenecek formları işler ve kayıtları tutar,
İstatistiksel veriler toplar, değerlendirme yapar, tablo ve grafik çizimleri yaptırır,
Basit olarak arıtım tesisleri, su tesisleri, arazi ve bina krokilerinin çizimini yapar,
Yapı malzemelerinin basınç ve rutubete dayanıklılığını anlamak için "su ve basınç" deneyleri yapar,
Kemiriciler ile mücadele çalışmalarını yapar,
Bulaşıcı hastalıkların ortadan kaldırılmasında etken olan çevresel faktörleri araştırır ve iyileştirici çalışmaları yapar,
Hava kirliliği ölçümü yapar,
Hava kirliliğini azaltıcı yakma metotlarını uygulatır,
Endüstride zararlı atık maddelerin kontrolünü yapar,
Hava meydanları, limanlar ve kara nakil araçları konaklama yerlerinin çevre sağlığı yönünden denetimini yapar, ilgililerle görüşmelerde bulunur ve bu gibi yerlerde alınacak sağlık tedbirlerini uygular.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Çevre Sağlığı Teknisyeni olmak isteyenlerin;
Çevre sorunlarına duyarlı,
Biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
Normal bir genel yetenek düzeyine sahip,
Dikkatli ve düzenli kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Çevre sağlığı teknisyeni, gerektiğinde büro, ev ve laboratuar gibi kapalı ortamlarda, gerektiğinde ölçüm ve denetleme için açık alanlarda, bazen oturarak, bazen de ayakta çalışır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Sağlık müdürlükleri, sağlık ocakları, sağlık grup başkanlıkları, hükümet tabiplikleri, belediyeler, hıfzısıhha müdürlükleri, halk sağlığı laboratuarları, gıda imal eden her türlü kurum ve kuruluşlar (Et-Balık Kurumu ve Kombinaları, süt ve süt mamulleri imal eden kurumlar), memba suyu ve şişeleme tesisleri ile hava meydanları ve liman sağlığı dairelerinde çevre sağlığı teknisyenleri çalışmaktadırlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi sağlık meslek liselerinin Çevre Sağlığı dalında verilmektedir.
Sağlık meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okullarının 6-7-8. Sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen “Yılsonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim ve öğretim sırasında, diğer liselerde olduğu gibi Türkçe, Matematik, Coğrafya, Tarih, Fen gibi kültür derslerinin yanı sıra mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir. Eğitim öğretim boyunca, sulardan örnek alma, kaynak, memba ve kuyu sularının kirlenme odaklarını belirleyici araştırmalar ve ıslah çalışmaları yapma, gıda maddelerinden örnek alma ve denetleme, basit arıtım tesisleri yapma, hava kirliliği ölçümü yapma gibi sağlığı etkileyen çevre faktörlerinin saptanması ve yok edilmesi konularında uygulamalı çalışmalar yapılır ve mesleki beceriler kazandırılır.

MESLEKTE İLERLEME
Sağlık meslek liselerinin “Çevre Sağlığı” ile “Çevre Sağlığı Teknisyenliği” bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde meslek yüksekokullarının Çevre Koruma ve Kontrol, Çevre Sağlığı, Çevre Temizliği ve Denetimi, Fizyoterapi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programlarına sınavsız olarak yerleştirileceklerdir. Ayrıca sağlık meslek liselerinin bu bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına katılıp başarılı olmaları ve Hemşirelik (Sağlık Yüksekokulu), Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Öğrencilerin, her türlü giyecek, yiyecek gibi zorunlu ihtiyaçları devlet tarafından karşılanır. Ayrıca, belli miktarda aylık harçlık ödenir. Çevre sağlığı teknisyenlerinin atamaları devlet tarafından yapıldığından 12. derecenin 3. kademesinden göreve başlarlar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre ücret alırlar. Belediyeler, memba suları işletmeleri gibi çalışılan yerin özelliğine göre ücrette farklılıklar olabilir. Kurumların uygulamalarına göre ikramiye olanakları da vardır.

Yararlanılan kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr
(http://www.iskur.gov.tr/)
-www.osym.gov.tr(2010 ösym kılavuzu)

aerol
03-15-2011, 23:58
DİŞ HEKİMİ 01.03.2011 TANIM
Diş hekimi; insan sağlığı ile ilgili olarak dişlerin, diş etlerinin, ağız boşluğu, çene ve komşu dokularının sağlığının korunması, diş ve çene düzensizliklerinin teşhis, tedavi ve rehabilite edilmesiyle ilgili her türlü mesleki faaliyeti icra etmeye yetkili kişidir.

GÖREVLER
Hastanın şikayetlerini dinleyip, ağız ve dişleri muayene eder,
Gerekirse röntgen filmi çeker, inceler ve hastalığı teşhis eder,
edavisi mümkün olan dişlerin çürük kısmını temizler, dolgu yaparak tedavi yapar ve dişin yüksekliğini kontrol eder,
Tedavisi mümkün olmayan dişleri uyuşturarak ağızdan uzaklaştırır,
Reçete yazar,
Eksik dişlerin yerini yenileri ile tamamlar,
Ağız ve diş eti hastalıklarını tedavi eder,
Ağız içi ve dışı, diş, dişeti ve çeneleri ilgilendiren cerrahi işlemleri yapar,
Diş ve çenelerin gerek kendi aralarında ve gerekse birbirleriyle ilişkilerindeki uyumsuzluk ve bozuklukları giderir,
Ağız ve diş hastalıklarını önlemek için koruyucu tedaviler yapar,
İnsanlara, ağız sağlığı, temizliği ve ağız bakımı konularında bilgi verir, tavsiyelerde bulunur.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Diş Hekimi olmak isteyenlerin;
Normalin üstünde genel yeteneğe sahip,
Fizik, kimya özellikle biyoloji konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilme yeteneğine sahip,
Ellerini ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,
Üç boyutlu görebilme becerisine sahip,
Renk algısı ve iletişim kurma becerisi olan,
Yaratıcı,
Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
İnsanlarla uğraşmaktan sıkılmayan, insanları anlayabilen,
Hoşgörülü, sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi,
Estetik anlayışı yüksek kimseler olmaları gerekir.
El-parmak becerisi meslekte başarıyı artırıcı etmendir. Diş hekimliği mesleği bedenen efor gerektirmekte olup, çeşitli meslek hastalıklarına yakalanma riski de oldukça yüksektir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Diş hekimleri hastanelerde, dispanserlerde veya özel muayenehanelerde görev yaparlar. Çalışma ortamı çok temiz ve biraz ilaç kokuludur. Bazı hastaların ağızları rahatsız edici derecede kokabilir. Diş hekimleri sürekli fiziksel (ayakta) olarak çalışırlar. Çalışırken hastalar ve hasta sahipleri ile sürekli etkileşim halindedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi üniversitelerin “Diş Hekimliği” fakültelerinde verilmektedir.
Mesleğin eğitimine girebilmek için; Lise veya dengi okul mezunu olmak, Yükseköğretim Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) girerek “MF3” puan türünden yeterli puanı almak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Diş Hekimliği” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Diş hekimliği eğitimi temel bilimler eğitimi ile birlikte 5 yıllık bir süreyi kapsar. Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan fakültelerde eğitim süresi 6 yıldır. Beş yıllık eğitim boyunca öğrenciler hem teorik, hem de pratik açıdan yetiştirilir. Diş hekimliğinde beceri kazanmak önemli olduğundan, eğitimde uygulamaya ağırlık verilmektedir.
Eğitim genel olarak iki bölüme ayrılabilir:
I. Öğrencilerin kliniğe hazırlanması için ilk üç yıl temel bilimler, meslek bilimleri, klinik öncesi eğitim ve bunların uygulamaları yapılmaktadır. Temel Diş hekimliği eğitiminde, öğrencilere temel fen bilimleri dersleri ile hekimlik nosyonunu almaları için temel tıp dersleri verilmektedir. Bu derslerin yanı sıra el becerilerini geliştirecek ve ağız-diş morfolojisini uygulayarak öğrenecekleri dersleri de alırlar. Eğitimin son üç yılında ise mesleki ağırlıklı teorik dersler ve pratik uygulamalar ağırlık kazanmaktadır.
II. Klinik çalışmasına 4. sınıftan itibaren başlanmakta ve 5. Sınıfta ilk uygulamalar entegre staj şeklinde sürdürülmektedir.
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara alanı belirten "Lisans Diploması" ve "Diş Hekimi" ünvanı verilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Diş hekimleri, kendi başlarına icra edilen bir mesleğin mensuplarıdırlar. Bağımsız çalışmak isteyen kişiler için ideal bir meslektir.
Diş Hekimlerinden serbest çalışmak isteyenler; Muayenehanelerde, Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında,
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmak isteyenler; Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda, Diş Hekimliği Fakültelerinde, Diğer Kamu kurum ve kuruluşlarında,
Para Medikal Alanlarda çalışmak isteyenler ise Ağız ve diş sağlığı bakım ürünleri üreten, pazarlayan ticari kuruluşlarda, diş hekimliği alet, cihaz ve malzeme üreten pazarlayan ticari kuruluşlarda çalışabilirler.
Ülkemizde halen diş hekimliği hizmetlerinin %70’e yakın kısmı serbest çalışanlar tarafından, %30’u ise kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar tarafından karşılanmaktadır. Diş hekimliği teknolojisi çok büyük bir oranda dışa bağımlı olduğu için muayenehane açma maliyetleri oldukça yüksektir. Bu yüzden muayenehane açmayı düşünen bir diş hekiminin belirli bir sermayeye sahip olması gerekmektedir. Standartlara uygun bir muayenehane kurulması asgari ücretin 4 katı başlayarak bunun birkaç katına kadar çıkabilmektedir. Muayenehane açacak bir diş hekiminin önce Türk Tabipler Odasına başvurması, Sağlık Bakanlığından muayenehane açma izni alması ve durumu Maliye Bakanlığına bildirmesi gerekir. Resmi ve özel hastanelerde veya dispanserlerde çalışmak isteyen diş hekimleri ile ilgili kurumlara başvurur ve açık yerlere tayin edilirler. Diş Hekimleri Türk Tabipler Odasına üye olmak zorundadırlar.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrenci kredilerinden faydalanabilir. Türk Diş Hekimleri Birliği ve Odalarının ilgili mevzuatı ile belirlenmiş koşullara uygun diş hekimliği fakültesi öğrencilerine burs verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler yeterli başarı gösterdikleri ve bazı şartları taşıdıklarında çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşların karşılıklı veya karşılıksız burslarından yararlanma olanağına sahiptirler. Diş hekimliği eğitiminin diğer meslek eğitimlerinden en önemli farkı pratik eğitimde kullanılan araç-gereç ve malzemelerin bir kısmının öğrenci tarafından sağlanmasıdır. Diğer fakülte öğrencilerine kıyasla çok daha fazla masraf gerektiren bir eğitimdir.
Diş hekimlerinin aylık ortalama gelirleri büyük değişiklikler göstermektedir. Aylık net kazançları asgari ücretin 5 katından başlayarak bunun birkaç katına kadar çıkabilmektedir. Bu meslekte kamu kuruluşlarında çalışanlar asgari ücretin 4 katı civarında ücret alırlarken, özel muayenehaneleri olanlar asgari ücretin 10-12 katı civarında kazanç sağlayabilmektedirler.

MESLEKTE İLERLEME
Meslekte kullanılan araç-gereç ve malzemede sürekli gelişmeler sağlanmaktadır. Buna bağlı olarak bazı kolaylıklar ve kalite yükselmesi görülmektedir. Ağız ve diş sağlığında, tedavi yöntemlerinde, protez yöntemlerinde çeşitli teknik ve bilimsel gelişmeler sürekli gerçekleşmekte, bu sebeple mesleki görevler de artmaktadır. Ülkemizde halen yaygınlaşmamış olan koruyucu hekimliğin, diş hekimliği öncülüğünde gelişeceği muhtemeldir.
Protez alanında teknik, tedavi alanında ise bilimsel gelişmeler olabilir. Mesleğin insan yaşamındaki yeri sürekli artmaktadır. Diş hekimliği fakültesinden mezun olan öğrencilere lisans diploması verilir. Sınavı kazanmak şartı ile uzmanlık eğitimi yapabilirler. Diş hekimleri ileri mesleki eğitimlerini iki şekilde yapabilirler:
1. Uzmanlık: Diş Hekimliği alanında “Ortodonti ve Ağız-Diş-Çene Hastalıkları Cerrahisi olmak üzere iki dalda uzmanlık bulunmaktadır.
2. Doktora: Diş Hekimliği anabilim ve bilim dallarının tümünde doktora yapma olanağı vardır. Fakültede araştırma görevlisi olarak çalışıp doktora yapabilirler. Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör unvanlarına yükselebilirler. Diş hekimliği Anabilim Dallarının bazılarında Uzman, tümünde ise Bilim Doktoru, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör gibi unvanlar alarak akademik kariyer yapılabilir. Temel Tıp Anabilim ve Bilim Dallarından bazılarında Bilim Doktoru, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör gibi unvanlar alarak akademik kariyer yapılabilir.

Yararlanılan kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr (http://www.iskur.gov.tr/)

aerol
03-15-2011, 23:58
OPTİSYEN 23.02.2011 TANIM
Göz doktoru tarafından tanısı konmuş hastalara, reçetelerine göre görme bozukluklarının giderilmesi veya hafifletilmesi için kullanılan optik gereçleri (gözlük, kontakt lens vb.) hazırlayan ve uygulayan kişidir.

GÖREVLER
Göz doktoru tarafından verilen reçeteyi inceler,
Gözlük camlarını reçeteye uygun olarak hazırlar,
Camları kişiye uygun çerçeveye takar ve göze uyumunu kontrol eder,
Gerektiğinde bilgisayarlı görme kontrolü yapar. (Kanunla yetki verildiği takdirde.)

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Optisyen olmak isteyenlerin;
Fizik ve biyoloji konularına, özellikle fiziğin optik (ışık) konusuna ilgi duyan,
El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
Estetiğe önem veren,
Dikkatli, sabırlı ve sorumluluk sahibi kimseler olması beklenir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Optisyenlerin çalışma ortamı ve koşulları oldukça iyidir. Meslek genellikle temiz, gürültüsüz, kokusuz, tozsuz vb. bir ortamda icra edilmektedir. Çalışma saatleri düzenlidir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Optisyenlik mesleğinin eğitimi, üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Optisyenlik” bölümünde verilmektedir.
Meslek liselerinin Tıp Elektroniği, Tıbbi Sekreterlik, Tıp Sekreterliği, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümlerinden mezun olanlar “Optisyenlik” önlisans programına sınavsız olarak girebilirler.
Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB)’leri ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-1“ puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde yerleştirilebileceklerdir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.
Eğitim süresince öğrencilere; Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi gibi genel bilgi derslerinin yanında Fizik, Kimya, Fizik ve Geometrik Optik, Göz Anatomi ve Fizyolojisi, Görme Optiği, Optik Aletler ve Kullanımı, Gözlükçülük, Bilgisayar, Muhasebe, Mağaza Yönetimi, Halkla İlişkiler, Davranış Psikolojisi ve Göz Hastalıkları gibi dersler okutulmaktadır. Ayrıca birinci sınıf öğrencilerine 20 işgünü, ikinci sınıf öğrencilerine 40 işgünü işyerlerinde staj yaptırılmaktadır. Staj zorunlu olup bütün öğrenciler katılmak zorundadır. Okul eğitimi esnasında işyerinde staj yapan öğrencilere; reçetenin doğru okunması, camların hazırlanması, odak noktalarının ayarlanması, gözlük ve çerçeve seçiminde müşteriye yardımcı olunması, gözlüğün kontrol edilmesi ve yüze göre ayarlanması, halkla ilişkiler konularında bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Sağlık Teknikerliği“ ön lisans diploması ve “Optisyen” ünvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
İnsan sağlığı ile doğrudan ilgili olan göz rahatsızlıkları ve bunların çözüm yolları gözlükçülüğü geçerli ve zorunlu kılmaktadır. Ülke nüfusunun sürekli bir şekilde artması, buna rağmen gözlüğün yerini tutabilecek teknolojik yeniliklerin yetersiz kalması ve çıkanlarında gerek sağlık açısından gerekse kullanım açısından daha iyi olmaması (kontakt lens gibi), mesleği gelecekte de önemli bir istihdam alanı olarak ortaya çıkarmaktadır. Ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle özellikle yaz aylarında fazla güneş altında kalınması optik gözlükçülüğün yanında filtreli güneş gözlüğü piyasasının da doğmasına neden olmuştur. Bu da istihdamı olumlu yönde arttırmaktadır. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz gözlükçü dükkanı açabilecek tek yetkili elemanlardır. Bununla birlikte kendi iş yerlerini açabilecekleri gibi özel sektörde de iş bulabilmektedirler.
Öğrenim süresince isteyen öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca öğrenim ve harç kredisi verilmektedir.
Bazı kuruluşlarca karşılıklı veya karşılıksız burs verilmektedir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim sonrası kazanç kişinin çalışma şekline (kendi işinde veya ücretli), piyasa koşullarına, işyerinin bulunduğu bölge veya semte göre değişkenlikler göstermektedir. Kendi işyerinde çalışanlar için (kanunla işyeri açma yetkisi yetki verildiği takdirde) yukarıdaki nedenlerden dolayı belli bir rakam vermek olanaklı değildir. Ancak ücretli çalışan bir optisyen asgari ücretten başlayan ve asgari ücretin dört katına ulaşan miktarlarda ücret alabilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
“Optisyenlik” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde, Fizik, Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Yararlanılan kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr
(http://www.iskur.gov.tr)- Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu
- www.cumhuriyet.edu.tr (http://www.cumhuriyet.edu.tr)

aerol
03-15-2011, 23:59
DİYETİSYEN (BESLENME UZMANI) 01.03.2011 TANIM
İnsanların yeterli, dengeli ve sağlıklı bir biçimde beslenebilmeleri için yemek listelerinin hazırlanması, yiyeceklerin sağlığa uygun bir şekilde pişirilip sunulması konusunda çalışan, varolan besin kaynaklarının ekonomik ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan ve bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren meslek elemanıdır.

GÖREVLER
Besinlerin işlenmesi, hazırlanması, pişirilmesi, depolanması vb. sırasında oluşan değişikliklerin insan vücudundaki etkilerini inceler,
Toplumda değişik yaş, cinsiyet ve fiziksel uğraşı yapan grupların enerji ve diğer besin öğeleri gereksinmelerini belirler,
Toplumun yanlış beslenme alışkanlıklarını saptar. Yetersiz ve dengesiz beslenmenin yol açtığı sağlık sorunlarına karşı önlemlerin alınmasını sağlar,
Ülkenin temel beslenme plan ve politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında yardımcı olur,
Besin analizlerini yapar,
Diyet ürünleri geliştirir,
Çeşitli hastalık durumlarındaki birey ve gruplar için hastalık durumlarına uygun diyetleri planlar,
Hastalıklardan koruyucu diyetleri planlar,
Toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşlarda beslenme ilkelerine uygun hizmetin verilmesini sağlar. Besinlerin satın alınması, hazırlanıp pişirilmesi, saklanması ilkelerini belirler ve uygulanmasını sağlar,
Kurum ve kuruluşların özelliklerine göre bireylerin günlük enerji ve besin öğelerini hesaplar,
Bu hesaplara uygun günlük, haftalık, aylık menüler düzenler,
Besinin ve besinlerin hazırlanmasında görev alan personelin hijyenik ve sanitasyon kurallarına uyarak çalışmasını sağlar,
Toplumu ve bireyleri sağlıklı ve ekonomik beslenme yöntemleri konusunda eğitir,
Eğitim materyallerini hazırlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Diyetisyen olmak isteyenlerin;
Fen bilimlerine, özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu konularda başarılı,
Başkaları ile işbirliği yapabilen,
Başkalarına yardım etmekten hoşlanan
Dikkatli, araştırmacı ve yeniliklere açık,
Güler yüzlü, kendini ifade edebilen ve beden dilini iyi kullanan,
Sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.
Yaratıcılık ve yabancı dil bilmek meslekte başarıyı artıran bir özelliktir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Diyetisyenler hastanelerde, okullarda, yurtlarda, fabrikalarda görev yaparlar. Görev yeri temizdir. Ancak, mutfak denetimi yaparken, diyetisyen nemli ve kokulu ortamda çalışmak durumundadır. İş genellikle oturarak yürütülür. Diyetisyenin ilişkide bulunduğu kişiler görev yaptığı kuruma göre değişir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi Beslenme ve Diyetetik lisans programında verilmektedir. Mesleğin eğitimine Sağlık Yüksekokullarında girebilmek için,
Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’nda yeterli YGS-2 puanı almak
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Beslenme ve Diyetetik” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Mesleğin eğitimine Sağlık Bilimleri Fakültelerinde girebilmek için ise,
Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS)” Beslenme ve Diyetetik” Lisans programı için yeterli “MF-3” puanı almak,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Beslenme ve Diyetetik” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Meslek Liselerinin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Besin Endüstrisi, Besin Endüstrisi İşleme, Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi, Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Gıda Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi, Gıda Kontrol ve Analizleri, Gıda Teknolojisi, Kurum Beslenmesi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Beslenme ve Diyetetik lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
Aşçılık, Gıda Teknikerliği, Gıda Teknolojisi, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Yiyecek İçecek İşletmeciliği, Yağ Endüstrisi Süt ve Ürünleri ön lisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde yukarıdaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Beslenme-diyetetik programının öğrenim süresi 4 yıldır. Ayrıca yeterli düzeyde İngilizce bilmeyenler hazırlık sınıfı okurlar.
Lisans düzeyindeki eğitim süresince: Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil gibi derslerin yanı sıra: Temel Kimya, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Fizik, Matematik, İstatistik, Psikoloji, Sosyoloji, Biyoistatistik, Beslenme Biyokimyası, Beslenme İlkeleri ve Besinler, Fizyoloji, Anatomi, Besin Mikrobiyolojisi, Kişisel ve Toplumsal Sağlık, Aile Planlaması, Toplum Beslenmesi, Beslenme Hastalıkları Epidemiyolojisi, Besin Kimyası ve Analizi, Ana-Çocuk Beslenmesi, Kurum Beslenmesi, Besin Kontrolü ve Yönetim Ekonomisi gibi dersleri alırlar.
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması" ve "Diyetisyen" ünvanı verilir.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Mezunların çalışma alanları değişik alanlarda görülmektedir. Sağlık kuruluşlarında, yataklı tedavi kurumlarında klinik diyetisyen olabilirler. (Hastaların enfeksiyon rehabilitasyon, şişmanlık, şeker, kalp tedavilerinde özel diyetler hazırlarlar.), Toplu beslenme yapan kuruluşlarda, Beslenme eğitimcisi ve öğretmen olarak eğitim kurumlarında, Araştırma endüstri ve besin üretimi yapan kuruluşlarda, Halk sağlığı hizmetlerinde koruyucu ve eğitici diyetisyen, Özel beslenme ve spor merkezlerinde görev alabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince, öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kredisinden ve çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.
Kamu kesiminde görev alan Diyetisyenler, Devlet Memurları Yasası hükümlerine göre maaş ve yan ödeme almaktadır. Özel sektörde ise: deneyim, işteki pozisyon ve işletmelerin yapısına göre, ücret, geçerli asgari ücretin 4-5 katı civarında olabilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
Başarılı öğrenciler, diyetisyenliğin yanı sıra Beslenme Bilimleri, Diyetetik, Toplu Beslenme Sistemleri, Biyokimya, Anatomi, Halk Sağlığı ve Metabolizma dallarında lisans üstü eğitime devam edebilirler. Doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilir. Hastanelerde birden fazla diyetisyen bulunması halinde başhekimlikçe diyetisyenlerden birisi şef olarak görevlendirilebilir.

Yararlanılan kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr (http://www.iskur.gov.tr/)

aerol
03-15-2011, 23:59
ECZANE HİZMETLERİ TEKNİKERİ 01.03.2011 TANIM
Eczane hizmetlerinde doktorlarca düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları müşteriye sunan, hazırlanması gerekli ilaçları eczacı gözetiminde hazırlayan, laboratuvarda, ilaç sektöründe, ilaç depolarında ara eleman olarak çalışan kişidir.

GÖREVLER
Reçetede yer alan ilaçları hazırlayıp hastaya sunar, reçetede yazılı bilgileri hastaya iletir,
Reçetesiz satılan ilaçlar konusunda hastayı bilgilendirir,
Eczacıdan iş talimatı alır, işçi sağlığı ve güvenliğe ilişkin önlemler alır,
İlaç/İtriyat/Kozmetik Müstehzar/Medikal Malzeme eksiklerini tespit eder, eczacının direktifleri doğrultusunda raflanmasını sağlar, vitrin düzenlemesi yapar.
Ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenesinin yapılmasını sağlar,
Her akşam eczane kapanırken “Nöbetçi Eczane” bilgisini eczanenin
vatandaşlara görünen bölümünde ilan eder,
Eczaneye gelen müşteriyi karşılar, gerekli durumlarda yapılacak ilk yardım konusunda eczacıya yardımcı olur,
Eczanenin laboratuar bölümünde kullanılan malzemenin temizliğini ve gerektiğinde sterilizasyonunu yapar.
Kişiye özel majistral ilaçların hazırlanması söz konusu olduğunda gerekli madde ve malzemeleri hazırlar, eczacı tarafından kontrol edildikten sonra banko üzerine çıkartılmasını sağlar,
İlaç hammadde temininde eczacıya yardımcı olur,
Eczanede kullanılan her türlü maddenin son kullanma tarihlerini periyodik olarak kontrol eder, eczaneye yeni giren malzemelerin fiyatlarını yasal kar oranını da dikkate alarak Eczacı ile birlikte belirler,
Kontrolü eczacı tarafından yapılan reçetelerin kapsamı içindeki ilaçları banko üzerine çıkartılmasına yardımcı olur,
Eczaneye ait her türlü faturayı keser, eczane iş ve işlemleri ile ilgili bilgisayar programını ve POS cihazını kullanır,
Eczanede çalışan yardımcı elemanlar arasında iş bölümü yapar ,
Provizyon sistemine reçetelerin kaydını yapar.
Reçeteyi kayıt defterine kaydeder.
Takip edilmesi gereken ilaçlarla ilgili reçetelerin kaydını tutar.
Eczanede bulunan belgelerin arşivini düzenler.
Eczanenin temizlik, düzen ve intizamından sorumludur.
Meslekle ilgili toplantı, seminer ve mesleki geliştirme eğitimlerine katılır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Eczane Hizmetleri Teknikeri olmak isteyenlerin;
Kimya ve biyoloji alanlarına ilgili ve bu alanlarda başarılı
Sorumluluğunu bilen,
Dikkatli, tertipli ve düzenli,
Sözel iletişim kurma becerisine sahip,
Kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan kişiler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Eczane Hizmetleri Teknikerleri genellikle eczanelerde, devlet dairelerinin varsa eczane ile ilgili bölümlerinde ilgili bölümlerinde, bazen de ilaç fabrikalarında veya ilaç depolarında görev yaparlar. Çalışma ortamları temizdir. İlaçların yapısında bulunan kimyasal maddelerden kaynaklanan koku vardır. Eczanelerde görev yaparken insanlarla sürekli etkileşim halindedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi meslek yüksek okullarının eczane hizmetleri önlisans programında verilmektedir. Ayrıca bu bölümün üniversitelerde uzaktan eğitimi de bulunmaktadır.
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Meslek liselerinin “Kimya, Kimya Teknolojisi” alanından mezun olanlar “Eczane Hizmetleri” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.
Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-2“ puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitimi liseden sonra 2 yıldır. "Eczane Hizmetleri Programı" uzun süredir “Eczane Teknikerliği” olarak da isimlendirilen iş alanının yeni adıdır. 2 yıllık (4 yarıyıl) eğitim süresince öğrenciler aşağıdaki dersleri alır.
1.Yarıyılda; Matematik ve Uygulamaları, Temel Kimya, Biyolojiye Giriş, Mikrobiyolojiye Giriş, Bilgisayar Uygulamaları I (Teorik-Uygulamalı) Türk Dili (I), Y. Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi)
2. Yarıyılda; Eczane İşletmecisi ve Muhasebe, Bilgisayar Uygulamaları II (Teorik-Uygulamalı) Biyokimyaya Giriş, Türk Dili (II), Y. Dil
3. Yarıyılda; Halkla İlişkiler, Temel İlaç Bilgisi, Bitkisel Ürünler (Teorik-Uygulamalı) , İnsan İlişkileri, İlaç Şekilleri I (Teorik-Uygulamalı),
4. Yarıyılda; İlk Yardım, Yasalar ve Mesleki Etik, Halk Sağlığı, İlaç Şekilleri II(Teorik-Uygulamalı), Kozmetik Ürünler, Ayrıca, 8 hafta (240 saat) bir eczanede staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.
Eğitimini tamamlayarak mezun olanlara ön lisans diploması ve “Eczane Hizmetleri Teknikeri” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Kamu ve özel eczanelerde, hastanelerde, medikal sektörde ve ilaç sektörünün çeşitli alanlarında çalışabilirler. Ülkemizde bulunan yaklaşık 24.000 eczane ile ilaç hizmet sektörünün çeşitli noktalarında (kamu ve özel hastane eczaneleri, ilaç ve sağlık ürünleri dağıtım kanalları, ilaç fabrikaları vb) çalışma olanağı olan iş yerlerinde eğitimli yardımcı eleman olarak görev yapabilir. Ülkemizde ilaç sektörünün tüm aşamalarında yaklaşık 35.000 eczane hizmetleri teknikeri açığı vardır.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenim ve harç kredisi ile öğrenci yurtlarından faydalanabilirler. Kamu sektöründe istihdam edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. Teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir. Özel sektörde görev yapan teknikerlerin ücretleri firmalara göre değişmekle birlikte, ilk işe başlayışta net asgari ücret kadar olmaktadır. Çalışılan süre arttıkça ve verilen hizmetin niteliğine göre ücret de artmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME
Eczane Hizmetleri ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde “Kimya ve Kimya Mühendisliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Yararlanılan kaynaklar;
www.iskur.gov.tr
(http://www.iskur.gov.tr)www.mersin.edu.tr (http://www.mersin.edu.tr)
Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu

aerol
03-16-2011, 00:00
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ TEKNİKERİ 01.03.2011 TANIM
Merkezi sinir sistemi bozukluklarıyla seyreden hastalıkların teşhisinde yararlanılan nörofizyolojik yöntemlerin kullanılmasında uzman hekim denetiminde çalışan kişidir.

GÖREVLER
Elektroensefalografi (EEG) çeker,
Basit sinir aleti çalışmaları (EMG çekimi) yapar,
Polisomnografi cihazları kullanır,
Beyin sapı uyarılma potansiyellerinin analizlerini yapar,
Görsel uyarılma potansiyellerinin analizlerini yapar,
Hasta kayıtlarını tutar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Elektronörofizyoloji teknikeri olmak isteyenlerin;
Fizik ve biyoloji ile ilgili ve bu alanlarda başarılı,
İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
Başkaları ile işbirliği yapabilen,
Dikkatli, sabırlı ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Nöroloji, KBB (kuluk burun boğaz), psikiyatri, çocuk, göğüs hastalıkları ve fizyoloji uzmanının gözetimi ve denetiminde resmi yada özel hastane ve polikliniklerinin eletroensefalografi, uyarılma potansiyelleri ve uyku ünitelerinde görev yaparlar. Çalışma ortamları oldukça temizdir. Elektronörofizyoloji teknikeri çalışmaları esnasında hastalarla, hasta yakınlarıyla iletişim halindedir ve onların duygularını anlama, sabır ve şefkatle davranma durumundadır. Ayrıca meslektaşlarıyla, doktorlarla, hemşirelerle iletişim içinde bulunurlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi üniversiteye bağlı sağlık meslek yüksekokulunun “Elektronörofizyoloji” bölümünde verilmektedir.Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Meslek liselerinin; Acil Tıp Teknisyenliği, İlkyardım ve Acil Bakım Teknisyenliği, Anestezi/Anestezi Teknisyenliği, Ebelik, Ebelik-Hemşirelik, Hemşirelik, Laborant, Laboratuar, Laboratuar Teknisyenliği, Laboratuvar Hizmetleri, Sağlık Memurluğu, Sağlık, Veteriner-Laboratuar, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve Acil Bakım teknisyenliği, Anestezi/Anestezi Teknisyenliği, Radyoloji, Radyoloji Teknisyenliği, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı, Tıp Elektronoği, Biyomedikal ve Cihaz Teknolojisi bölümünden mezun olanlar “Elektronörofizyoloji” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.
Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri , Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB)’leri ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler. Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-1“ puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitimin 1. yılında; Fizik,anatomi, Fizyoloji, Nöroloji, Eletroensefalografi, Tıbbi Terminoloji, Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı, Nöro-anatomi, Meslek Etiği, Yabancı Dil, Türkçe, Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi, 2. yılda; Farmakoloji, Tıp Elektroniği, Uyku Polisomnografi EMG, Uyarılma Potansiyelleri, Elektroensefalografi lll ve lV, Akademik Danışmanlık, Yabancı Dil dersleri verilmektedir.Günde 8 saat ve haftada toplam 40 saat süreyle EEG, Uyarma Potansiyelleri, EMG ve Uyku Laboratuarları olan kliniklerde yaz uygulaması vardır.
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Elektronörofizyoloji” ön lisans diploması ve “Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji Teknikeri)” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Nöroloji, KBB, psikiyatri, çocuk, göğüs hastalıkları ve fizyoloji uzmanının gözetimi ve denetiminde resmi yada özel hastane ve polikliniklerinin elektroansefalografi, uyarılma potansiyelleri ve uyku ünitelerinde çalışabilirler. Her hastanede ortalama 5, ülkemiz genelinde ise 2000 civarında Elektronörofizyoloji teknikerine ihtiyaç duyulmaktadır.

BURS,KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Mesleki eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. İsteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim kredisinden yararlanabilirler. Kurumun yurtlarında barınma ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan da yararlanabilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.
Özel sektörde işe başlamaları durumunda yetenekleri, deneyimleri ve sektörün kuralları çerçevesinde ücret alırlar. İlk işe başlayışta asgari ücretin 2 katı civarında ücret alınmakta, zamanla bu ücret artabilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
“Elektronörofizyoloji” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde; “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Yararlanılan kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr
(http://www.iskur.gov.tr)- Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu

aerol
03-16-2011, 00:00
ECZACI KALFASI 01.03.2011 TANIM
Eczacı gözetiminde, müşterileri karşılayan, reçetedeki ilaçları hazırlayan, faturasını düzenleyen, iş kayıtlarını tutan ve ilaç satış işlemini yapan kişidir.

GÖREVLER
Müşterileri karşılar,
Reçetede yer alan hazır ilaçları müşteriye sunar, ilaçların kullanımı hakkında müşteriye bilgi verir,
Reçetesiz satılan ilaçlar hakkında müşteriyi bilgilendirir,
Tansiyon ölçer, gebelik testi yapar, kan şekeri ölçer,
Basit rahatsızlıklarda ilk yardım hizmeti verir,
Eczaneye ait resmi-özel işleri takip eder,
Eczanenin ilaç ihtiyaçlarını belirleyerek, ilaç siparişlerini verir,
Eczanenin temizlik ve düzenini sağlar,
Bilgisayarda ilaçların giriş-çıkış vb. kayıtlarını tutar,
Rafları düzenler,
İlaçların son kullanma tarihlerini takip eder,
İlaçları ve ıtriyatları etiketler,
Ölçü ve tartı aletlerinin periyodik bakımını yapar,
Telefonlara cevap verir,
Fatura/kasa fişi düzenler,
Eczanenin nöbetçi olduğu gecelerde, eczacı gözetiminde nöbet tutar,
Nöbetçi eczane duyurusunu eczaneye asar,

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Eczacı Kalfası olmak isteyenlerin;
Kişisel temizliği ve dış görünüşü düzgün,
İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, güler yüzlü, ekip çalışmasına yatkın,
Sorumluluk duygusu yüksek, sabırlı,
Kimya ve biyoloji konularına ilgili,
Dikkatli, tertipli, düzenli,
Detaylara özen gösteren,
İlaç ve kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan,
Uykusuzluğa ve ayakta çalışmaya dayanabilen kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Eczacı kalfaları genellikle kapalı ortamlarda, resmi-özel eczanelerde veya ilaç depolarında görev yaparlar. Çalışma ortamları temiz ancak, biraz ilaç ve kimyasal madde kokuludur. Eczacı kalfaları sürekli insanlarla etkileşim halindedirler. Eczanenin işlerini takip etmek için zaman zaman kurumlara giderler. Eczane adına ilaç sıralarına girer ve yatan hastalara ilaç götürürler. Eczanenin nöbetçi olduğu gecelerde, eczacı gözetiminde nöbet tutarlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Eczacı kalfası mesleği, eczanelerde eczacının yürütmekte olduğu hizmetlerde ona yardımcı olan ve önemi her geçen gün artan bir meslek alanıdır. Sağlık sektörünün giderek önem kazanmasıyla birlikte, iyi yetişmiş, ilaç ve sağlık konusunda bilgili ve becerili eczacı kalfalarının istihdam olanaklarının giderek artacağı düşünülmektedir. Eczacı kalfası eczanelerde, ilaç depolarında, medikal sektöründe iş bulabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Türk Eczacılar Birliği tarafından düzenlenen kurslarda mesleğin eğitimi verilmektedir. Ayrıca usta-çırak ilişkisi içerisinde de meslek öğrenilebilmektedir. Eczanelerde çırak olarak göreve başlayarak, uzun süre çalıştıktan sonra kalfa olabilmektedirler. Mesleğe girebilmek için en az lise ve dengi okul mezunu olmak gerekir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Türk Eczacılar Birliği tarafından düzenlenen eğitimler 1,5 ay sürmektedir.Eğitim süresince;İlk Yardım, Matematik, Muhasebe, Halk Sağlığı, Halkla İlişkiler, Kozmetik, Doğal Ürünler, İlaç Şekilleri, Bilgisayar, İlaçlarla İlgili Mevzuat, Pratik İlaç derslerini alırlar. Ayrıca uygulama dersleri de bulunmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME
Eczacı kalfası iş tecrübesine göre kendi alanında uzmanlaşabilir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim Süresince; İş yeriyle anlaşmalarına bağlı olarak değişken ücret alırlar. Eğitim Sonrası; Eczanede kalfalık görevini yürütenler, işyeri ile anlaşmalarına bağlı olarak değişken ücret alırlar.

Yararlanılan kaynaklar;
www.iskur.gov.tr
(http://www.iskur.gov.tr)

aerol
03-16-2011, 00:01
HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU MESLEK ELEMANI 01.03.2011 TANIM
Sağlık kurumlarının idari birimlerinde insan kaynakları, muhasebe, kalite ve satın alma ile ilgili alanlarda yönetim işlevlerini yerine getiren kişidir.

GÖREVLER
Personel politikaları oluşturur,
Performans değerlendirmesi yapar,
Personelim özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar,
Kurum kalite politikasını çalışanlara yaygınlaştırır,
Kalite sistemi ile ilgili işleri yürütür,
Kalite ve idari konularda personele eğitim verilmesini sağlar,
Sağlık kuruluşunun satın almasıyla ilgili işlerin yapılmasını sağlar,
Ekip çalışmasını destekleyici ve geliştirici çalışmalar yapar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Hastane yönetimi ve organizasyonu meslek elemanı olmak isteyenlerin;
Üst düzeyde akademik yeteneğe,
Görsel ve işitsel belleğe sahip,
Dikkatini belli bir noktaya yoğunlaştırabilen,
Analitik düşünebilen,
Koordinasyon yeteneğine sahip,
Esnek düşünüp yenilik yapabilen,
İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, hoşgörülü ve sabırlı,
Sayısal yetenekleri olan,
Kendini geliştirmeye istekli ve coşkulu kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Genellikle hastane içerisinde kendileri için tahsis edilen ofislerde, bol ışıklı ve temiz ortamlarda çalışırlar. Vardiyalı çalışmaları ya da çok özel çalışma gerektiren durumlar hariç nöbet tutmaları söz konusu değildir. Bu meslek elemanlarında bilinen bir meslek hastalığı olmamakla birlikte, hastane içinde çalışmaları nedeniyle de her türlü bulaşıcı hastalığı kapma riskleri vardır. Çalıştıkları bölümlerde görevli idari personelle, çalıştığı kuruma mal ve hizmet satan ya da mal veya hizmeti alan kurum, kuruluş ve her tür tüzel kişilik temsilcileriyle, sağlık kurumu içinde olmaları nedeniyle de doktor, hemşire, laborant, hasta bakıcı, hasta ve hasta yakınları ile iletişim ve işbirliği halindedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi, meslek yüksekokullarının “Hastane Yönetimi ve Organizasyonu” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Sağlık Kurumları İşletmeciliği” olarak değişmesi nedeniyle, “Hastane Yönetimi ve Organizasyonu” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır.

Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği, Anestezi / Anestezi Teknisyenliği, Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği, Diş Protez Teknisyenliği, Ebelik, Ebelik/Hemşirelik, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Laborant, Laboratuvar, Laboratuvar Hizmetleri, Laboratuvar Teknisyenliği, Sağlık, Sağlık Memurluğu, Veteriner-Laboratuvar, Radyoloji, Radyoloji Teknisyenliği, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı, Yaşlı Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri bölümlerinden mezun olanlar sağlık kurumları işletmeciliği önlisans programına sınavsız geçebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli "Eşit Ağırlık -1 (EA-1)" puanı almaları gerekir. Türkçe-Matematik ile Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik ve Tabii Bilimler ortaöğretim alanları mezunlarının Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları 0.8 katsayı ile çarpılarak ÖSS puanlarına eklenmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Hastane yönetimi ve organizasyonu önlisans programının süresi 2 yıldır. 2 yıllık eğitim süresinde öğrencilere, genel kültür dersleri yanında Tıbbi Terminoloji, Genel İşletme, Ekonomi, Hastane Yönetim ve Organizasyonu- I, Genel Muhasebe, Genel Hukuk, Sağlık Kurumları İnsan Kaynakları Yönetimi, Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri, İstatistik, Davranış Bilimleri, Halk Sağlığı ve Epidemiyoloji, Toplam Kalite Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetimi, Girişimcilik gibi dersler verilmektedir. Ayrıca Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans programı öğrencileri Sağlık Kurumlarında birinci yıl sonunda 15 iş günü, ikinci yıl sonunda 15 iş günü olmak üzere toplam 30 iş günü staj yapmaktadırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Kamu, Üniversite, Özel Hastaneler ve Rehabilitasyon Merkezleri, Sağlık Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri , Emekli Sandığı, Bağ-Kur, SSK,Sigorta Şirketleri, İlaç Şirketleri, Medikal Şirketler , Uluslararası Sağlık Kuruluşlarında iş bulabilmektedirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Özel sektör kuruluşlarının vermiş olduğu burslardan yararlanabilirler. Staj dönemimde çalıştıkları işyerinden belli bir ücret alabilirler. Hastane yönetimi ve organizasyonu meslek elemanlarının piyasada belirlenmiş ya da tespit edilmiş belirli bir ücretleri olmamakla birlikte, ücretleri çalıştıkları sağlık kurumlarının ücret politikaları ve kişinin niteliklerine göre değişmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
Sağlık kurumları işletmeciliği önlisans programını başarı ile tamamlayanlar Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı olmaları halinde Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Yararlanılan kaynaklar;
-www.iskur.gov.tr
(http://www.iskur.gov.tr)
-osmaneli.bilecik.edu.tr
(http://osmaneli.bilecik.edu.tr)
-ski.baskent.edu.tr

(http://ski.baskent.edu.tr)-Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu

-www.osym.gov.tr (http://www.osym.gov.tr) (2010 ösym kılavuzu)

aerol
03-16-2011, 00:01
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKERİ 02.03.2011 TANIM
Doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemesini yapan kişidir.

GÖREVLER
Su banyosunu kesit işlemi için hazırlar,
Otomatik veya manuel doku takibini yapar,
Farklı özellikte dokuları bloklayarak kesit alır,
Doku bloklarından elde edilen kesitlere boyama işlemi yapar,
Doku örneklerini mikroskopta inceleyerek, normal ve normal dışı hücrelerin ayrımını yapar,
Deney, test ve analiz bulgularını rapor eder,
Laboratuar araç gereçlerini dezenfekte ederek temizler,
Lam ve blok arşivi yapar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Patoloji Laboratuar Teknikeri olmak isteyenlerin;
İnsan biyolojisi ve kimya ile ilgili ve bu alanda başarılı,
Göz ve el koordinasyonunu rahat sağlayan,
Sağ elini rahat kullanabilen,
Renkleri ayırt edebilen,
Reaktif hava yolları hastalığı ve kokulara karşı alerjisi olmayan,
Dikkatli ve sorumlu,
Ekip çalışmasına uygun,
Kapalı yerlerde çalışmaktan hoşlanan kimseler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Kapalı bir ortamda çalışırlar. Kimyasal madde buharlaşması ve enfeksiyon tehlikesi olasılık dahilindedir. Çalışırken laborantlarla, meslektaşları ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri önlisans bölümünde verilmektedir.
Meslek liselerinin Ebelik, Ebelik-Hemşirelik, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Hemşirelik, Laborant, Laboratuar, Laboratuar Teknisyenliği, Sağlık Memurluğu, Veteriner- Laboratuvar bölümlerinden mezun olanlar “Patoloji Laboratuar teknikleri” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.
Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB)’leri ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-2 “ puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde yerleştirilebileceklerdir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince öğrenciler; Türk Dili , Yabancı dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi genel kültür derslerinin yanı sıra Anatomi, Fizyoloji, Kimya, Histoloji, Genel Patolojide Temel Kavramlar, Genel Histoteknoloji, Özel Histokimya Teknikleri, İmmüno Histokimya Teknikleri, Moleküler Patoloji Teknikleri, Genel Sitoteknoloji, Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulamaları, Sağlık Kurumlarının işleyişi ve Yönetimi, Kişilerarası İlişkiler, İlk Yardım, Meslek İngilizcesi gibi dersleri teorik ve uygulanır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Üniversite, devlet ve özel hastanelerin patoloji laboratuarları, özel patoloji laboratuarları, Adli Tıp Kurumu Patoloji Laboratuarları, Tıp Fakültesi Histoloji Laboratuarları, Moleküler Patoloji Laboratuarlarında çalışabilmektedirler. Patoloji yeni gelişmekte olan bir bilim dalıdır. Günümüzde hastalıkların tanısında patolojik tanı önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde patolojik alanında tıpta uzmanlık yapmak isteyen öğrenci adaylarının tercihlerinde daha fazla yer vermektedirler. Yetişen uzman doktorların sayısı ile orantılı tekniker ihtiyacı artış gösterecektir.

BURS,KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Şartları uygun olan öğrenciler eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca başarılı öğrencilere, bazı kuruluşlarca burs verilir. Kamu sektöründe göreve başlayanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Sağlık Hizmetleri Sınıfında çalışanların aldığı zam ve tazminatlardan yararlanırlar. Özel sektörde ilk işe girişte alınan ücret asgari ücretin 2-3 katı olmaktadır. Kazanç özel ve kamu sektörü arasında farklılıklar göstermektedir.

MESLEKTE İLERLEME
“Patoloji Laboratuvar, patoloji laboratuvar” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde Biyoloji, Hemşirelik, Hemşirelik Sağlık Hizmetleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Yararlanılan kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr (http://www.iskur.gov.tr)
- Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu
- www.osym.gov.tr (http://www.osym.gov.tr) (2010 ösym kılavuzu)

aerol
03-16-2011, 00:02
FİZYOTERAPİST 01.03.2011 TANIM
Yaralanma, hastalık, özür, hareket sistemi bozuklukları ve sağlıkla ilgili diğer durumlardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında; hekimin tanısına göre, fizyoterapi ve rehabilitasyona yönelik ölçme ve değerlendirme yaparak bunların ışığında tedavi programını planlayan ve uygulayan kişidir.

GÖREVLER
Hastanın kas, sinir ve eklem gücünü çeşitli aletlerle ve testlerle değerlendirir. Elde ettiği sonuçlara göre hastaya elektroterapi, egzersiz tedavisi, rehabilitasyon programı gibi tedavi yöntemleri uygular.
Fiziksel ve fonksiyonel performans/kapasite, günlük yaşam aktiviteleri, ağrı, duyu, yardımcı araç-gereç, ortez-protezlere yönelik ölçme ve değerlendirme yöntemleri ışığında belirlediği fizyoterapi rehabilitasyon programını planlar ve uygular.
Tedaviye yönelik özel egzersiz ve eğitim programları, fiziksel uygunluk eğitimi, ısı, ışık, hidroterapi, elektroterapi, mekanik ve manuel tedaviler, masaj yaklaşımlarla bağımsız hareketi kolaylaştırıcı düzenlemeler ve mesleki rehabilitasyon yaklaşımlarını uygulayarak sağlıklı, hasta ve özürlü kişilere fizyoterapi rehabilitasyon hizmeti verir.
Felçli hastalar için özel tedavi tekniklerini kullanır,
Sırt ve boyun kireçlenmeleri olanların önce vücutlarının rahatsız bölgelerini ısı veren aletlerle ısıtır, daha sonra çeşitli aletlerle veya elle uyarır, sertlikleri yumuşatır,
Sürekli akım cihazları ile felçli hastaların sinirlerini gevşetir,
Felçli hastaları, sıcak su havuzuna yatırarak ve aletlerle hastanın vücuduna su fışkırtarak özürlü bölgenin uyarılmasını sağlar,
Vücudun hareket yetisi azalmış kısımlarını güçlendirici egzersizler planlar ve uygulanmasını denetler,
İşlev yetersizliği giderilemeyen veya tümüyle yok olan organların desteklenmesi için takılan yardımcı cihazların (protez veya ortezlerin) kullanımını hastaya öğretir.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Fizyoterapist olmak isteyenlerin;
Fen bilimlerine, özellikle biyoloji ve fiziğe ilgili ve bu alanlarda başarılı,
Bedence güçlü ve dayanıklı,
Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
El ve parmak becerileri gelişmiş,
Başkalarını anlayabilen ve onlara yardım etmekten hoşlanan, sabırlı, sevecen, dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Fizyoterapistler hastanelerde ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel sağlık kurumlarında, özel eğitim merkezleri, spor/sağlık merkezleri, profesyonel ve amatör spor klüpleri, huzur evleri, kaplıca/termal tesislerinde vs. görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz ve sessizdir. Fizyoterapistler genellikle ayakta ve çeşitli aletleri kullanarak görevlerini yürütürler. Görev sırasında hastalarla, hekimlerle ve diğer fizyoterapistlerle etkileşim halindedirler. Fiziksel kuvvetlerini, seslerini, mimiklerini ve çeşitli aletleri kullanarak yürüttükleri görevleri sırasında tüm sağlık personeli ile iletişim ve etkileşim halinde çalışırlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi eğitim kurumlarında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu , Sağlık Bilimleri Fak. – Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü ve Sağlık Yüksekokulu - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde verilmektedir.
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) Sağlık
Bilimleri Fakülteleri “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” lisans programı için yeterli “MF-3” puanı, Sağlık Yüksek Okullarında ise yeterli YGS-2 puanı ile öğrenci almaktadırlar.
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır. Meslek liselerinin Radyoloji, Radyoloji Teknisyenliği, Radyoloji ve Tedavi Labaratuvarı bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğrenime geçiş sınavını kazanıp, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul) lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Elektronörofizyoloji, Hemşirelik, Hidroterapi, İş ve Uğraşı Terapisi, Ortopedik Protez ve Ortez, Protez ve Ortez, Yaşlı Bakım , Yaşlı Bakım Hizmetleri ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Fizyoterapistlik mesleğinin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimleri süresince öğrenciler: Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil gibi genel kültür dersleri ile, Biyoloji, İnsan Anatomisi, Fizyoloji, Histoloji, Fizik, Kimya, Psikoloji gibi temel tıp bilimleri yanında, ısı-ışık, elektroterapi, özel tedavi hareketleri, kinezyoloji, biomekanik, yardımcı cihaz ve protez eğitimi ve diğer mesleki dersleri kuramsal ve uygulamalı olarak alırlar.
Ayrıca; Ortopedi, Nöroloji, Dahiliye, Romatoloji, Genel Cerrahi, Kadın Doğum gibi klinik dersler yine bu program içinde öğrencilere okutulmaktadır. 4 yıllık eğitimleri boyunca öğrenciler uygulamalı olarak, tanısı konmuş hastalığın değerlendirilmesine olanak veren kas testi, eklem hareketlerinin özel araçlarla ölçümü, kısalık testleri, elektrodiagnostik testleri, günlük yaşam aktiviteleri, hız, endurans, esneklik ölçümleri, antropomorfik ölçümler, fiziksel fonksiyon testleri, duyu-algı-motor bütünleşme testlerini ayrıca dünyaca kabul görmüş rehabilitasyon tekniklerini öğrenirler. Isı-ışık, parafin, düz, alçak, orta, yüksek frekanslı akımlar mekanik araçlar, ortopedik ve nörolojik özürlü ve sağlıklı kişilere yönelik özel egzersizler, konnektif doku masajı, manipülasyon ve diğer özel tedavi yöntemlerinin bizzat hasta üzerinde uygulanması yaz ve on sınıf stajlarında yaptırılmaktadır. Yaz ve son sınıf stajları, nöromusküler sistem bozuklukları, protez-ortez ve biomekanik, pediatrik nöroloji, iş-uğraşı tedavisi, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, mesleki rehabilitasyon, elektroterapi, ortopedi, nöroşirurji, plastik cerrahi, ve sporcu sağlığı gibi konuları, ilgili anabilim dallarına bağlı ünitelerde uygulamalı olarak ve bizzat yaparak öğrenirler.
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Lisans Diploması” ve “Fizyoterapist” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Fizyoterapistler devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, belediye ve üniversite araştırma hastanelerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde, spor kulüplerinde, huzurevlerinde çalışabilirler. Fizyoterapinin, tıbbın pek çok alanına uygulanabilen bir bilim olması nedeniyle, fizyoterapistler; nöroloji, nöroşirurji, ortopedi, genel cerrahi, toplum hekimliği, pediatri, kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, romatoloji, kadın hastalıkları ve doğum ve spor bilimleri dallarında hasta tedavisi yapabilir. Büyük oranlarda artan trafik ve diğer iş kazaları sonrasında, fonksiyon bozukluklarının kalıcı hale gelmesinin önlenmesi, kişinin bağımsızlığının kazandırılması konusunda fizyoterapistlere büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir.
Özürlüleri topluma kazandırmanın onları üretken işlerde çalıştırmanın bilincine varıldıkça fizyoterapistlerin önemi giderek artmakta ve daha fazla elemana gereksinim duyulmaktadır. Toplumun temeli ve koruyucu rehabilitasyon uygulamaları ile özrün, sakatlığın ve bozukluğun önlenmesine yönelik program ve projelerde rol alarak daha sağlıklı topluma ulaşılması ve sağlık hizmeti maliyetlerinin düşürülmesi konusunda katkıda bulunur.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Mesleki eğitim süresince öğrenciler kredi ve burs olanaklarından faydalanırlar. Ayrıca son sınıfta özel hastaları (felçli vb.) evlerinde tedavi etmek suretiyle belli bir kazanç elde edebilirler. Eğitim sonrasında kamuya ait kurum ve kuruluşlarda görev alan fizyoterapistler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Sağlık Hizmetleri Sınıfında öngörülen derece ve kademedeki katsayı ve tazminatlara göre aylık ücret alırlar. Özel sektörün ilgili birimlerinde çalışan meslek elemanlarının ücreti karşılıklı anlaşma ile belirlenmektedir. Yeni mezun olan ve özel bir işyerinde işe başlayan meslek elemanı en az asgari ücretle işe başlar. Ancak hizmet arttıkça ödenen ücret asgari ücretin 4-5 katına kadar yükselebilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
Fizyoterapistler üniversitelerde akademik kariyer yapabilirler. Çalıştıkları işyerinde belli bir alanda uzmanlaşabilirler (yanık, felç vb.). Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, uzmanlık alanları, tecrübeleri, kurum ve kuruluşların hizmet içerikleri doğrultusunda yönetim kademelerinde yer alabilirler.

Yararlanılan kaynaklar;
www.iskur.gov.tr (http://www.iskur.gov.tr)

aerol
03-16-2011, 00:04
DİŞ PROTEZ TEKNİKERİ / AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİ 01.03.2011 TANIM
Kaybedilmiş dişlerin ve fonksiyonlarının yeniden oluşturulmasını sağlamak amacıyla; diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli ve sabit diş ve çene protezlerinin laboratuvar çalışmalarını yapan veya yapılmasını sağlayan kişidir.

GÖREVLER
Diş Protez Teknikerleri/Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri, diş hekiminin oluşturduğu tedavi planına göre aşağıdaki laboratuar uygulamalarını yapar veya yaptırır.
Diş hekimince alınan ağız ölçülerinden model hazırlar,
Hazırlanan modeller üzerinde; sabit ve hareketli bölümlü protezlerin şekillendirilmesini, döküm yöntemiyle çoğaltılmasını, bunlara tesviye ve cila ile estetik görünüm vererek ağızda kullanılmaya uygun hale getirilmesini sağlar,
Diş hekiminin tam dişsiz veya yarı dişli iken aldığı ağız ölçülerine uygun, hareketli tam ve bölümlü protezlerin hazırlanmasında, diş dizimi, mum modelaj ve akrilik işlemlerinin yapılmasında görev alır,
Çatlayan ve kırılan protezlerin tamirini yapar,
Diş hekiminin uyguladığı tedavi süreci boyunca planladığı hareketli ortodontik apareyleri hazırlar.
Kullandığı aletlerin bakımı ve basit onarımını yapar.
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Diş protez teknikeri/ağız ve diş sağlığı teknikeri olmak isteyenlerin;
Temel bilimlere ilgi duyan,
Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme ve bunu elindeki malzemeye aktarabilme gücüne sahip,
El ve parmak becerisi olan ve bu organları ile çalışmasına engel olacak özrü olmayan,
Renkleri ayırdedebilen ve ayrıntılara dikkat eden,
Estetik anlayış ve görüşü gelişmiş,
Sorumluluk sahibi ve grup çalışmaları yapabilecek kimseler olmaları gerekir. Kimyasal madde ve toz alerjisi olanlar bu mesleği yaparken zorlanabilirler.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Diş protez teknikerleri/ağız ve diş sağlığı teknikerleri genellikle lâboratuar ortamlarında çalışırlar. Çalışırken birinci derecede malzeme ve aletlerle ilgilidirler, hastalarla doğrudan iletişimleri yoktur Büyük ve gelişmiş laboratuarlarda çok farklı sayıda bölüm ve bu bölümlerde çalışan birden fazla kişiler bulunmaktadır. Bu farklı bölümlerde yapılan işe bağlı olarak çalışma ortamı aydınlatma, oturma ve havalandırma açısından değişiklikler göstermektedir. Metal döküm ve tesviye işlerinin yapıldığı ortamlar genellikle gürültülü ve tozludur. Akrilik ve porselenle çalışılan ortamlar daha temizdir. Çalışma saatleri değişken olup, geç saatlere kadar hatta hafta sonları ve resmi tatillerde de çalışılabilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Sağlık meslek liselerinin diş protez teknisyenliği bölümünden mezun olanlar Ağız ve Diş Sağlığı Diş Protez Teknolojisi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği önlisans programlarına sınavsız geçebilirler.
Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler. Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-2” puanı almaları gerekir.Diş Protez ile Diş Protez Teknolojisi ön lisans programlarından mezun olanlar dikey geçiş sınavı ile Sağlık İdaresi lisans programına geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Diş protez teknolojisi bölümünün eğitim süresi 2 yıldır.
Eğitim süresince; anatomi, implant protezler, diş anatomisi ve oklüzyon, teknikerler için kimya-fizik, davranış bilimleri, protez I-II, maddeler bilgisi ve meslek teknolojisi, ortodontik apereyler, protetik freze tekniği, modern protez gibi meslek dersleri yanında, Türk dili, yabancı dil ve Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi gibi genel kültür dersleri okutulur.
Ayrıca, özel diş protez laboratuarlarında 45 işgünü yaz stajı uygulaması vardır.
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri "Diş Protez" ön lisans diploması ve "Diş Protez Teknikeri/Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri" ünvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Diş protez teknikerleri; devlet hastaneleri, diş hastaneleri, üniversite hastaneleri gibi kamu kuruluşlarında oluşturulan diş protez laboratuarlarında, özel kesime ait özel diş protez laboratuarlarında iş bulabilirler. Kendilerinin açabilecekleri diş protez laboratuarlarında da çalışabilirler. Diş protez teknikerleri, diş hekimlerinin yönlendirmeleri doğrultusunda çalıştıkları için diş hekimlerinin yoğun olarak çalıştığı il, ilçe ve bölgelerde çalışırlar.
İş bulma konusunda cinsiyet farkı yoktur. Çalışma ortamı ve çalışma saatleri işyeri seçiminde etkili olmaktadır.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Mesleki eğitim süresince isteyen öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu öğrenim kredisi ve yurt hizmetlerinden faydalanırlar. Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının sağladığı burslardan yararlanabilirler.
Eğitim sonunda devlete ait hastanelerde bulunan diş protez laboratuarlarında çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir. Hastane döner sermayesinden yararlanabilirler. Özel diş protez laboratuarlarında çalışıldığında ücretler anlaşmalara göre belirlenmektedir. Genellikle ilk işe başlayışta asgari ücretin 3-3,5 katı civarında ücret alınmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME
“Diş Protez, Diş Protez Teknolojisi ön lisans programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, “Sağlık İdaresi” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Yararlanılan kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr (http://www.iskur.gov.tr/)
-www.osym.gov.tr(2010 ösym kılavuzu)

aerol
03-16-2011, 00:05
KİMYA TEKNİKERİ 23.02.2011 TANIM
Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan işyerlerindeki laboratuarlarda kimya mühendisleri ve kimyagerler tarafından hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürüten kişidir.

GÖREVLER
Kimya mühendisleri tarafından hazırlanan iş programına göre ekipmanların devreye alınması ve gerekli şekilde işletilmesini sağlar, Yapılan analiz sonuçlarından ürün kalitesinin saptanan standartlara uygun olup olmadığını değerlendirir, Ürünün standarda uygun olmaması halinde durumu yetkililere bildirir, alınan önlemleri uygular, Ürün standartlarının oluşturulmasında kimya mühendisine yardımcı olur, İşletme raporu tutar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Cam malzemeler: Deney tüpü, pipet, büret, desikatör, huni, beher, erlen, balonjoje, baget, geri soğutucu, santigrat derece vb., Porselen malzemeler: Havan, kapsül, meçe hunisi, kroze, porselen fincan, Cihazlar: Etüv, külfırın, santrifuj, spektrofotometre, alev fotometresi, viskozimetre, PH metre, elektronik terazi, refraktometre, Asitler: Sülfirik asit, nitrik asit, hidroklorik asit vb. Bazlar: Organik ve inorganik, Tuzlar, Saf su, Numuneler (Mamul, kimyasal vb.), Çeşitli formlar, Bilgisayar ve ilgili yazılımlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Kimya teknikeri olmak isteyenlerin; Fen bilimlerine, özellikle kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı,Dikkatini uzun süre bir noktada yoğunlaştırabilen, Tedbirli, Yönergeyi izleyebilen, Gerektiğinde bir sorunu ele alıp çözebilen, Görme, işitme, koku alma ve konuşma özrü bulunmayan, Kimyasal maddelerle ilgili sağlık sorunu olmayan kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Kimya teknikerleri; çalışmalarını laboratuar, fabrika ve atölyelerde gerçekleştirirler. Çalışma ortamı gürültülü, kokulu ve tozludur. Çalışırken dikkatli olunmadığı takdirde patlama, kimyasal madde yanıkları ve zehirlenmeler olabilir. Çalışırken kimya mühendisleriyle, kimyagerlerle diğer çalışanlarla iletişimde bulunur.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Gelişen endüstriyel faaliyetler yetişmiş ara insan gücüne olan ihtiyacı beraberinde getirmiştir. İşyerinde istihdam edilen insan gücü nitelik olarak değişmeye başlamıştır. Birçok endüstri işletmeleri adı geçen meslek elemanını istihdam etmektedir. İş bulma yönünden kadın ve erkek arasında fark yoktur. Bu meslek kendi işini kurmaya elverişli değildir. Çok büyük sermayeye ihtiyaç olup ekip çalışmasını gerektirir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı meslek yüksekokulların “Kimya” “Kimya Teknolojisi”bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerinin; Endüstriyel Boya ve Dekorasyon, Endüstriyel Boyacıcılık, Kimya, Lastik Teknolojisi, Petrokimya, Plastik İşleme, Plastik Teknolojisi, Proses, Sanayii Boyacılığı ve Uygulama Tekniği, Sınaii Boya, Boya Teknolojisi bölümlerinden mezun olanlar “Kimya Teknikeri” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal-1 (SAY-1)” puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim boyunca öğrenciler;1. Yarıyılda; Analiz-I, Fizik-I, Kimya-I, Analitik Geometri,2. Yarıyılda; Analiz-II, Fizik-II, Kimya-II, Soyut Matematik, Fizik Laboratuarı-I,3. Yarıyılda; Analiz-III, Fizik-III, Analitik Kimya-I, Analitik Kimya Laboratuarı-I, Anorganik Kimya-I, Veri İşlem Bilgi Programları-I,4. Yarıyılda; Fizik-IV, Analitik Kimya-II, Analitik Kimya Laboratuarları-II, Anorganik Kimya-II gibi meslek derslerini görürler.Ayrıca her yarıyılda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Güzel Sanatlar, Beden Eğitimi Gibi kültür derslerini alırlar.Öğrenciler eğitim boyunca okulun laboratuarlarında ve ilgili işyerlerinde staj yaparak pratik eğitim görürler.

MESLEKTE İLERLEME
“Kimya””Kimya Teknolojisi” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları taktirde “Kimya”, “Kimya Mühendisliği”, “Biyokimya”, “Çevre Mühendisliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Kimya teknikerlerinden, işyerlerinde çalışırlarken başarılı olanlar kısım şefi, müdür yardımcısı olabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Mesleki eğitim boyunca şartları uygun olan öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumunun vermiş olduğu öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca başarılı öğrencilere burs verilir. Meslek eğitimini bitiren kimya teknikerleri özel sektörde işe başlamaları durumunda yetenekleri, deneyimleri ve sektörün kuralları çerçevesinde asgari ücretten az olmamak üzere ücret alırlar. Enflasyon oranı dikkate alındığında en fazla asgari ücretin 2-4 katı oranında ücret alırlar. Kamu sektöründe çalışanlar ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabiidir. Teknik Hizmetler Sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
İlgili eğitim kurumları,Meslek elemanları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

aerol
03-16-2011, 00:05
KİMYA TEKNİSYENİ 23.02.2011 TANIM
Her türlü kimyasal hammadde üretim, kalite kontrol ve analizde, araştırma ve geliştirme laboratuarlarında kimya mühendislerinin ve kimyagerlerin denetimi altında çalışan kişidir.

GÖREVLER
Kimya mühendisi veya kimyager denetiminde her türlü kimyasal analizin ön hazırlıklarını yapar,Laboratuar uygulamaları için gerekli levha, şema, model, grafik, resim ve deney malzemelerinin hazırlıklarını yapar,Üretim sürecinde hammadde, yarı mamul madde ve mamul maddenin kalite kontrolünü laboratuarda çeşitli analiz yöntemlerini kullanarak gerçekleştirir,Gözlem ve deney sonuçlarını kaydeder, sonuçları çizelgelere aktarır,Laboratuar araçlarının bakım ve onarımını yapar, güvenlik önlemlerini alır. (Musluk, gaz, elektrik kontrollerini yapar.),Kimyasal madde ve malzemelerin kurallara uygun depolanmasını sağlar ve depo kayıt defterini tutar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Aşağıdaki laboratuar araç ve gereçlerini kullanır; Cam gereçler (deney tüpü, pipet, büret, desikatör, huni, mezür, beher, erlen, baget, geri soğutucu, santigrat derece), Porselen gereçler (havan, kapsül, meçe hunisi, kroze, porselen fincan), Cihazlar (etüv, külfırın, santrifüj, spektrofotometre, alev fotometresi, viskozimetre, PH metre, elektronik terazi, refraktometre, gaz ve sıvı kromatografisi), Kimyasal maddeler (sülfirik asit, nitrik asit, hidroklorik asit, organik ve inorganik bazlar, tuzlar, saf su vb.).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Kimya teknisyeni olmak isteyenlerin; Fen bilimlerine, özellikle kimyaya ilgi duyan ve bu alanda başarılı, Dikkatini bir noktaya uzun süre toplayabilen, Ayrıntıyı algılayabilen,Sabırlı, titiz ve araştırmadan hoşlanan, Kimyasal maddelere karşı allerjisi olmayan, Bedence sağlam ve güçlü (özellikle koku alma duyusu gelişmiş, renk körlüğü olmayan) kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Kimya teknisyenleri; kimyasal maddelerle mamul ve yarı mamul üreten endüstriyel fabrikaların veya hastanelerin laboratuarlarında görev yaparlar. Görev yeri çok temizdir, ancak kimyasal madde ve zehirli toksit kokusu içerir. Ciltte, gözde ve solunum yollarında tahriş edici reaksiyonlara, kesiklere, ateş ve kimyasal madde yanıklarına, radyoaktif maddelere maruz kalabilirler. Kimyasal maddelerden dolayı zehirlenmeler olabilir. Kişi verilen yönergelere göre işini tek başına yürütür. Ancak zaman zaman mühendis, tekniker ve diğer çalışanlarla iletişime girebilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Kimya teknisyenleri kimyasal maddelerle mamul veya yarı mamul ürünler üreten (çimento, cam, kil, seramik, azot-gübre, demir-çelik, şeker, yağ, sabun, boya, selüloz, plastik elyaf, gıda, petrol, tekstil vb.) endüstri alanlarının araştırma, geliştirme ve kontrol laboratuarlarında,Hastanelerde ve özel klinik laboratuarlarında, İl hıfzısıhha kuruluşlarında, Belediye laboratuarlarında, Kamu kuruluşlarının laboratuarlarında, Sağlık kuruluşu bulunan bankalarda çalışabilirler.Endüstriyel alanlar gelişme halinde olduğundan bugün ve gelecekte kimya teknisyenliği mesleğine olan talebin artacağı söylenebilir. Kimya alanında her gün yeni gelişmeler ve buluşlar olmaktadır ve meslekte sürekli yenilikler mevcuttur. Ayrıca bu meslekte kullanılan araç-gereçlerde de değişiklikler olmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle yeni alet ve cihazların kullanıldığı gözlenmektedir. Bazı ölçüm ve testlerin bilgisayar yardımıyla yapılmasına başlanmıştır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Kimya teknisyenliği mesleğinin eğitimi, Erkek teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Teknik, Anadolu Meslek, Teknik, Endüstri meslek liseleri ve Çok Programlı liselerin “Kimya” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Endüstri meslek liseleri ile çok programlı liselere girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir. Teknik liselerin “Kimya” bölümünde okuyabilmek için endüstri meslek liselerinin birinci sınıfını okuduktan sonra belli derslerden başarılı olmak erekmektedir.Anadolu Teknik liselerine girebilmek için, Milli Eğitim Bakanlığı’nın her yıl açtığı
merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nı kazanmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kimya teknisyenliği mesleğinin eğitim süresi, endüstri meslek ve çok programlı liselerde 4 yıl, Teknik liselerde 4 yıl, Anadolu teknik liselerinde ise 1. yıl yabancı dil eğitimi olmak üzere 5 yıldır.Meslek eğitiminde öğrenciler, lise genel kültür dersleri yanında, Temel Kimya, Temel Kimya Laboratuarı, Meslek Hesapları, Anorganik Sınai Kimya, Organik Sınai Kimya, Analitik Kimya (Nitel), Analitik Kimya (Nicel), Organik Kimya ve Uygulaması, Biyokimya ve Uygulaması, İşletme Bilgisi, Analitik Kimya Laboratuarı, Analitik ve Enstrümantasyon Laboratuarı, Anorganik Kimya, Anorganik Kimya Laboratuarı gibi meslek dersleri alırlar.

MESLEKTE İLERLEME
Meslek liselerinin “Kimya” alanından mezun olanlar gerekli şartları taşımaları şartıyla istedikleri takdirde, ÖSYM’nin bu bölüm için belirlediği ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ayrıca, meslek liselerinin kimya bölümünden mezun olanlar üniversitelerin, Kimya Öğretmenliği Lisans programını tercih etmeleri durumunda, ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
Meslek yüksekokulu “Kimya” programını bitirenler “Kimya Teknikeri”, fen-edebiyat fakültesi “Kimya” programını bitirenler “Kimyager”, mühendislik fakültelerinden mezun olanlar “Kimya Mühendisi” unvanını alırlar.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
EĞİTİM SÜRESİNCE Meslek eğitimi süresince öğrenci pratik eğitim yaptığı işletmede aylık olarak asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere bir ücret alır. Bu ücret öğrencinin çalışması karşılığı olup, işveren tarafından ödenir. Bunun haricinde öğrenci eğitim süresince herhangi bir kazanç elde etmemektedir.
EĞİTİM SONRASI Meslek eğitimini bitiren kimya teknisyenlerinden özel sektörde çalışanlar yetenekleri, statüleri ve sektörün kuralları çerçevesinde asgari ücretten az olmamak üzere değişen oranlarda ücret alırlar.
Kamu sektöründe ise, devlet memurlarına uygulanan maaş sistemi yürürlüktedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev alanlar lise mezunlarına göre bir üst derece ile göreve başlarlar. Kamu kuruluşlarında asgari ücretin yaklaşık 2-3 katı civarında ücret almaktadırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek danışma Merkezi,Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

aerol
03-16-2011, 00:07
ACİL TIP TEKNİSYENİ 23.02.2011 TANIM
Toplumdaki birey yada bireylerin, bedenen veya ruhen, kazaya uğraması veya hastalanması halinde, tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle ilk yardım ve acil bakım hizmetlerini uygulayan, hasta, yaralı yada kazazedenin sağlık merkezlerine ulaştırılmasını sağlayan, Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş bir okuldan mezun olan sağlık meslek mensubudur.

GÖREVLER
İntravenöz girişim yapmak.
Oksijen uygulaması yapmak.
Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak.
Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak.
Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak.
Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak.
Temel yaşam desteği protokollerini uygulamak.
Temel yaşam desteği uygulaması sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanmak.
Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak.

ATT'ler bu yetkilerini sadece hastane öncesi alanda görev yapan hekimli ve/veya (ambulans ve acil bakım teknikeri) AABT'li ambulanslar ve acil sağlık araçları, hekim veya AABT bulunmayan nakil ambulansları ile görev yaparken, yönetmelikteki temel eğitim programını tamamladıktan sonra yönetmelikte yer alan akış şemalarına göre uygulayabilirler. Bu yetkilerini ambulans ve acil sağlık araçları dışında, hekimin yazılı veya sözlü talimatı ve onayı olmadan kullanamazlar.

Görevinin tüm aşamalarında ilgili kişi ve kurumlarla sağlıklı iletişim kurarak ekip çalışması bilinci ile hareket etmek.
Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip etmek, kendini geliştirmek ve hizmet içi eğitim programlarına katılmak.
Acil yardım ve kurtarma hizmetlerini gerçekleştirirken, kendisini ve çevresindekileri her türlü tehlike ve kazalardan koruyacak önlemleri zamanında almak.
Uygun teknikleri kullanarak kazazedenin kurtarılmasını sağlamak.
Kendi görev alanı ile ilgili malzemeleri amacına uygun kullanarak bakımını ve temizliğini sağlamak.
Hasta/yaralıyı ilgili sağlık kurumuna teslim etmek.
Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı biçimde kullanmak.
Doğru mesajı almak, değerlendirmek ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak.
Personel, hasta ya da yaralı ilişkilerinde tıbbi etik ilkelerine uymak ve uygulamak.
Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı biçimde kullanmak.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Acil durumlarda hızlı ve doğru karar verebilen,
Bedenen sağlıklı ve güçlü olan,
Dikkatli, titiz ve soğuk kanlı olan,
İnsanlar ile iyi iletişim kurabilen ve iş birliği içinde çalışmayı seven,
Teknik cihazlara, bilgisayar ve diğer otomasyon cihazlarına ilgisi olan,
Göz-el koordinasyonu gelişmiş,
Söylenen veya yazılan talimatları anlayan ve bunları uygulayabilen,
İnsanlara yardım etmekten hoşlanan kişiler olmalıdır.

ÇALIŞMA ORTAMI KOŞULLARI
Acil Tıp Teknisyenleri bazen açık havada (trafik kazaları vb. durumlar) bazen de hastane vb. sağlık kuruluşlarında kapalı ortamlarda çalışırlar. Çalışma saatleri düzenli olmayıp gece nöbetleri vardır. Çalışırken hastalarla, hasta yakınları ve diğer sağlık personeli ile iletişimde bulunur.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Gelişen teknoloji ve sağlık sektörünün önemi dolayısıyla bölümün geleceği açık olup özel sağlık sektörlerinde, kamu kurumlarında ve polikliniklerde kolaylıkla istihdam edilebilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Acil Tıp Teknisyenliği mesleğinin eğitimi, Sağlık Meslek Liselerinin “Acil Tıp Teknisyenliği” bölümünde verilmektedir.

Acil Tıp Teknisyenliği meslek eğitimine başlayabilmek için;

İlköğretim okullarının 6–7–8. Sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yılsonu ders ortalamaları ile belirlenen “Yılsonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimin içeriği öğrencileri Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, temel ilkeleri ve sağlık meslek liselerinin özel amaçları doğrultusunda, sağlık mesleği olan acil tıp teknisyenliğine hazırlamaktır.

Kültür dersleri, sağlık mesleği ile ilgili temel bilim dersleri ile ilk yardım bakımı planlama, ilk yardım bakımı uygulama, acil bakım ünitesi araç ve gereçlerini kullanma, kazazedeyi koruyucu ve acil bakım ünitesine alarak iyileştirme müdahaleleri uygulama dersleri okutulmaktadır. Bölümün teorik dersleri okul bünyesinde yapılırken, staj ve diğer uygulamalar Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında yapılmaktadır.

Öğrenciler Staj ve Beceri Eğitimlerini Kamu ve Özel Hastanelerde Acil, yoğun bakım, koroner gibi ünitelerde yaparlar. Beceri eğitim süreleri: 11. ve 12. sınıflarda 3 iş günü olarak yapılmaktadır. Ayrıca 11 . sınıfta 160 saat yaz stajı yapılmaktadır. Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanı sıra, tanıtım ve yönlendirme dersi de verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
Meslekte ilerleme tamamen, değişen ilk yardım tekniklerini takip etme ile beceri ve yeteneklere bağlıdır. Bu koşullara göre ekip başı ve kısım şefi olma olanakları vardır. Anadolu Sağlık Meslek Liseleri ve Sağlık Meslek Liselerinin “Acil Tıp Teknisyenliği” bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde;

Acil Durum ve Afet Yönetimi, Ameliyathane Hizmetleri, Elektronörofizyoloji, İş ve Uğraş Terapisi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Otopsi Yardımcılığı, Paramedik, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Sağlık Kurumları Ve İşletmeciliği (açık öğretim), Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Ayrıca, mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip yeterli puan almaları halinde, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sağlık Yönetimi(Sağlık YO, Uygulamalı Bilimler YO) ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği 4 yıllık lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları diğer alanlardan mezun olan adaylara göre daha yüksek bir katsayıyla çarpılarak ÖSS puanlarına eklenmekte ve diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Mesleki bilgi ve beceriye göre asgari ücretin 1,5 katı kadar ücret alırlar.

Yararlanılan Kaynaklar;

-www.iskur.gov.tr (http://www.iskur.gov.tr/)

-Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği

-Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ(26 Mart 2009)

-www.okulweb.meb.gov.tr.

-www.osym.gov.tr( ÖSYM 2010 Tercih Kılavuzu)

aerol
03-16-2011, 00:07
BİYOLOG 23.02.2011 TANIM
Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir.

GÖREVLER
Biyologların görevleri araştırma ve uygulama alanındaki çalışmalara göre değişir. Araştırma alanında çalışan biyolog: Canlıların yapılarını inceler ve bunları belli sınıflara yerleştirir,
Çeşitli canlı türlerinin evrimine etki eden etmenleri inceler, Canlıların en iyi şekilde yaşayabileceği ortamları belirler. Uygulama alanında çalışan biyolog: Biyolojik arıtmada ve kirletilmiş ortamlarda gerekli iyileştirici uygulamaları yapar, Tahlil edilecek kan, idrar vb. maddeleri çeşitli kimyasal işlemlere tabi tutar, İçme sularının ve tarım alanlarında kullanılan suların analizlerini yapar, Biyolojik zenginliklerimizin araştırılması, doğa tarihi ve müzeleri oluşturulması için etkili kurumlarla işbirliği yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Laboratuar araçgereçleri, Mikroskop, Kimyasal maddeler, Bilgisayar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Biyolog olmak isteyenlerin; Akademik yeteneği yüksek, Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, Bilimsel meraka sahip, bir konuyu derinliğine araştırmak isteyen, Görme duyusu ve belleği güçlü, Renkleri ayırt edebilen, Sabırlı ve dikkatli, kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Biyologların çalışma ortamı görevlerine göre değişir. Bitki ve hayvan türlerinin yaşayışını incelemek için açık havada, hücre ve dokuları incelemek için laboratuarda , inceleme sonuçlarını değerlendirmek için ise büro ortamında çalışmaları gerekir. Biyologların çalışma süresi genelde düzenli, çalışma ortamı temiz ve güvenlidir. Ancak arazi çalışmalarında incelenen canlı türlerine göre değişmek üzere gece gündüz, bazen günlerce çalışmak gerekebilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Biyologlar, kamu kuruluşlarında, üniversitelerin tıp, eczacılık, ziraat, orman, fen fakültelerinde, araştırma merkezlerinde, Tarım ve Köy İşleri, Orman, Çevre ve Sağlık Bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda; özel sektörde ise ilaç ve besin endüstrisi kuruluşlarında çalışmaktadırlar. Biyoloji bölümü mezunları, “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı” veya “Pedagojik Formasyon Programı” nı tamamlamaları durumunda “Biyoloji Öğretmenliği” yapabilirler.MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLERMeslek eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı FenEdebiyat ve Fen Fakültelerinin “Biyoloji” bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY2)” puanı almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Fen dersleri ağırlıklı bir eğitim yapılmaktadır. Teorik eğitimin yanında laboratuar çalışmaları da vardır. Eğitim sırasında isteğe bağlı olarak staj yapılır. Eğitim süresince; Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Kimya, İstatistik, Sistematik Botanik, Hayvan Histolojisi, Biyokimya, Genetik, Fizyoloji, Bitki Fizyolojisi, Türkiye’nin Bitki Örtüsü, Evrim, Parazitoloji, Bitki Ekolojisi ve Coğrafya, Ekoloji gibi dersleri alırlar.

MESLEKTE İLERLEME
Meslekte ilerleme genellikle lisansüstü eğitim veya doktora eğitimi ile olur. Biyologlar, botanik, zooloji, mikrobiyoloji, hidrobiyoloji ve uygulamalı biyoloji gibi alanların birinde uzmanlaşabilirler. Biyologların genellikle genetik ve biyokimya alanlarında uzmanlaşmaya yöneldikleri görülmektedir.

BENZER MESLEKLER:
Ziraat mühendisliği, botanikçilik.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Meslek eğitimi süresince koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği kredi ve burslardan yararlanabilirler. Eğitim sonrası; kamu kuruluşlarında çalışanlar çalıştıkları kurumun statüsüne göre sağlık hizmetleri sınıfından ücret alırlar. Özel işyerlerinde çalışanlar ise çalışma sürelerine, başarılarına ve deneyimlerine göre değişen ücretler alırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

aerol
03-16-2011, 00:08
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNİKERİ 23.02.2011 TANIM
Biyolojik bilimler, sağlık bilimleri, beslenme, çevre olayları ile ilgili konularında araştırma ve uygulama yapan kişidir.

GÖREVLER
Beslenme, genetik ilaçların etkisi ve hastalıklardan ileri gelen kimyasal değişiklikler konusunda araştırma yapar, İnsan, bitki ve hayvan hastalıklarından sorumlu küçük organizmalar üzerinde araştırmalar yapar, Laboratuvar ortamında çeşitli biyokimyasal maddeler elde etmek için çalışmalar yapar (protein, kan serumu proteini, amino asit, organik asit ve bileşikler gibi), Kimyasal ve biyolojik kaynaklı bütün kirleticilerin organizmalar üzerindeki zararlı etkilerini inceler. Tekniğine uygun olarak hücre ve doku kültürü hazırlar, Temiz ve sağlıklı beslenme (besin kimyası ve teknolojisi, fermantasyon, gıda mikrobiyolojisi, gıda hijyeni) konularında çalışmalar yapar ve raporları düzenler ya da raporları onaylar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Laboratuvar ortamında; Spektrofotometre (analitik laboratuvar cihazı), pHstat, İnkübatör, Su Banyoları, Distile su cihazları, Ultrasantrifij, Ultrafiltrasyon Cihazları, Termostat ve Kriyostatlar, Oksijenmetre, PCR, Fermantörler, Mikroskop, Santrifüj, pHmetre, Filtrasyon, Kromatografik ekipmanlar(ayırma saflaştırma cihazları), hassas terazi, tüpler, pompalar, soğutucular, çeşitli balonlar gibi labotatuvar araç ve gereçleri ve kimyasal maddeler. Üretim ortamında; yukarıda TANIMlanan cihazlarla birlikte büyük çaplı üretimlerde kullanılan mayalama cihazı ve üretim sistemleri ile çeşitli kimyasallar. Eğitim ortamında; bilgisayar, eğitim programları ve eğitim araç gereçleri ile laboratuvar cihazları ve çeşitli büro malzemeleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Biyokimyager olmak isteyenlerin; Üstün bir akademik yeteneğe ve analitik düşünme gücüne sahip, Başta biyoloji ve kimya olmak üzere fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı, Bilimsel çalışmalara meraklı ve istekli, Dikkatini yoğunlaştırabilen ve sabırlı, Biyolojik ve kimyasal maddelere karşı alerjisi ile görme sorunu olmayan kimseler olmaları gerekir. Yabancı dil bilgisine sahip olmak ve teknolojik yenilikleri takip etmek başarıyı artırıcı bir özelliktir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Biyokimyagerler çalışmalarını genellikle laboratuvar ortamında ya da kapalı ortamlarda yürütürler. Laboratuvarlar sessiz–sakin ve hijyeniktir, ancak kullanılan kimyasal madde ve bileşikler nedeniyle kokuludur. İlaç, gıda, temizlik maddeleri ve plastik vb. üreten fabrikalarda yada arıtma tesisi gibi yerlerde çalışılması durumunda gürültüye maruz kalınabilir. Üretimle ilgili işleri yürüten biyokimyagerlerin çalışma saatleri belli konularda araştırma yapanlara nazaran daha düzenlidir. Zehirli ve tehlikeli maddeler yada radyoaktif maddelerle çalışılıyorsa büyük dikkat gösterilmeli ve mutlaka bunlara özgü özel güvenlik önlemleri alınmalıdır. Canlı yaşamı ile ilgisi biyokimyayı, benzer nitelikteki fizik, kimya, biyoloji gibi fen bilimleri ile sağlık, beslenme ve çevre konularında etkin bir dal haline getirdiğinden yukarıda sayılan uzmanlık alanlarıyla sıkı işbirliği halindedir. Bu nedenle biyokimyagerler de çalışırken işin türüne göre kimyagerler, biyologlar, hekimler, eczacılar, laborantlar, gıda ve ziraat mühendisleri, çevre mühendisleri gibi meslek elemanları ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Biyokimyagerlerin; ilaç, aşı ve özellikle biyopolimerlere dayalı protezler gibi tıbbi malzemeler üreten fabrikalar, boya, mürekkep, elyaf, plastik vb. kimyasal maddeler, tarım ilaçları, kozmetik, deterjan ve fermantasyon teknolojisine dayalı üretim yapan sanayi tesisleri gibi oldukça geniş bir yelpazede çalışma olanakları vardır. Ayrıca üniversitelere bağlı kurulan biyoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi, genetik hastalıklar araştırma merkezi gibi yerlerdeki araştırma laboratuvarları ile tıbbi analizler gibi rutin işlemlerin yapıldığı laboratuvarlarda görev alabilirler. Ayrıca benzer hizmetler için Silahlı Kuvvetler bünyesindeki laboratuvarlarda muvazzaf astsubay ve subay olarak istihdam edilebilirler. Çevrenin korunabilmesi konusuna bütün dünyada giderek artan ilgi nedeniyle, çevre ve hava kirliliğini önlemek yada azaltmak amacıyla endüstriyel tesislerin kurduğu veya yerel yönetimlere ait arıtma tesislerinde ve bunlarla ilişkili laboratuvarlarda çalışma olanakları da vardır. Mezunlar yukarıdaki iş alanlarında; üretim sürecinde veya sürecin gerektirdiği rutin kalitekontrol analizleri, sağlıkla ilgili testler, yeni yöntem geliştirme çalışmaları ve bunların uygulanmasında görev üstlenebilirler. Ayrıca projelerin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında yönetici konumunda çalışabilirler. Biyokimyanın biyoloji, fizik, ekoloji, zooloji gibi çeşitli bilim dalları ile olan bağlantısı ve biyoteknoloji alanındaki gelişmeler nedeniyle iş bulma olanakları hergeçen gün artmaktadır. Türkiye’de yeni gelişen bir alan olması nedeniyle ve pek çok bilim alanıyla kesişme noktasında yer alması sebebiyle, mezunların yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ederek akademik kariyer yapma olanakları oldukça geniştir. Bu süreç esnasında çeşitli üniversiteler ve bilim alanlarında akademisyen olarak yer alarak eğitim çalışmalarına katılır, öğrencilere ders verirler. Biyokimya, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji, Genetik gibi bilim alanlarıyla ilgili yurtdışındaki araştırma ve üretim şirketleri ile bu alanlardaki yurtdışındaki üniversitelerde iş ve kariyer olanakları geniştir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; üniversitelere bağlı fakültelerin “Biyokimya” Bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek eğitimine girebilmek için; Lise veya dengi okul mezunu olmak, Öğrenci Seçme Sınavı’nda ( ÖSS) yeterli “sayısal (SAY2)” puanı almak, Sınav sonucuna göre hazırlanacak Tercih Bildirim Formu’nda “Biyokimya” lisans programını tercih etmek gerekir. “Biyokimya Teknikerliği”, “Çevre”, “Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü”, “Çevre Koruma”, “Fermantasyon” , “Fermente Ürünler”, “Gıda Teknikerliği”, “Gıda Teknolojisi”, “Gıda Kalite ve Sağlık Kontrol”, “Gıda Analizleri ve Teknolojisi”, “Kimya”, “Laboratuvar”, “Patoloji Laboratuvar”, “Sağlık Laboratuvarı”, “Tıbbi Laboratuvar”, “Yağ Endüstrisi” önlisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) “Biyokimya” lisans programına geçiş yaparak eğitimlerine devam edebilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi 4 yıldır. Ancak 1 yıl zorunlu yabancı dil hazırlık programı ile birlikte bu süre 5 yıl olmaktadır. Biyokimya programı içinde “Biyokimyagerlik” ve “Biyoteknoloji Ağırlıklı Biyokimyagerlik” olmak üzere iki ana yönlendirici program vardır. Hazırlık sınıfından sonraki eğitimin: IV. yarıyılında (2.sınıfın sonuna kadar) Biyokimya Lisans Ortak Programı adı altında öğrencilere; Matematik, Genel Biyoloji, Genel Kimya, Hücre Biyolojisi, Fizikokimya, Anorganik Kimya, Organik Kimya, Analitik Kimya, Mikrobiyoloji, Enstrümental Analiz, Bilim İngilizcesi gibi zorunlu alan ve ortak temel derslerin yanında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Bilgisayar dersleri okutulmaktadır. Ayrıca Histoloji ve Ekolojik Kimya gibi seçmeli alan dersleri de verilmektedir. V. yarıyılda ise yukarıda sözü edilen iki yönlendirici alandan Biyokimyagerlik Lisans Programı’nda okutulan zorunlu alan dersleri; Biyokimya, Biyokimyada Temel Teknikler ve Genetik. Seçmeli alan dersleri; Biyofizikokimya, Biyoanorganik Kimya, Gıda Mikrobiyolojisi, Çevre Kimyası vb.dir. Ayrıca serbest seçmeli dersler de verilmektedir. VI. yarıyılda okutulan zorunlu alan dersleri; Biyokimya, Biyomoleküllerde Yapı Tayini. Seçmeli alan dersleri; Enzimoloji, İlaç Metabolizması, Fizyoloji, Genetik, Polimer Kimyası’dır. Yine serbest seçmeli dersler de sözkonusudur. VII. yarıyılda okutulan zorunlu alan dersleri; Biyokimya, İmmunoloji’dir. Ayrıca Diploma Çalışması da bu dönemdedir. Seçmeli alan derslerinden bazıları ise Biyoteknoloji, Toksikoloji, Gıda Ambalaj Maddeleri ile Biyokimyada Deney Hayvanları’dır. Serbest seçmeli dersler de sözkonusudur. VIII. yarıyılda zorunlu alan dersi olarak Diploma Çalışması yer alır. Seçmeli alan dersleri olarak ise Klinik Kimya, Endüstriyel Hijyen, Teknik İnceleme, Atık Değerlendirmesi ve Arıtma Yöntemleri gibi dersler verilmektedir. Serbest seçmeli dersler bu yarıyılda da vardır.

MESLEKTE İLERLEME
Bu meslekte uzmanlaşma daha eğitim yapılırken başlamaktadır. İlk 2 yıl Biyokimya Ortak Lisans Programı olarak verilen eğitimden sonra 3. yıldan itibaren “Biyokimyagerlik” ve “Biyoteknoloji Ağırlıklı Biyokimyagerlik” olarak iki ana yönlendirici program başlar. Ayrıca her iki programda da verilen seçmeli alan dersleri ve serbest seçmeli ders olanaklarıyla öğrenciler sağlık, gıda, çevre gibi alanlara yönelerek ileride mesleklerinde uzmanlaşmanın yolunu da açmış olurlar. Günümüzde bulunmamakla birlikte, Avrupa Birliği normlarının ve uyum çalışmalarının ilerlemesiyle birlikte tüm dünyada ve özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi, Biyokimya Uzmanlık Eğitimi konusunda da yeni olanaklar ortaya çıkabilecektir. Biyokimya öğretim programları temel ve ortaöğretim kurumları için öğretmen yetiştirmeyi hedeflememektedir. Ancak, lisans eğitimi tamamlandıktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler. İşletmelerde üretimle ilgili süreçlerde çalışanlar deneyimlerine göre yönetici konumuna gelebilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkanlarından da faydalanabilirler. Eğitim sonunda; kamu sektöründe işe başlayanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre hizmet sınıfındaki kadroların karşılığı olan derece ve kademeden aylık alırlar. Ücretler yıllık belirlenen oranlarda ve kıdeme göre artış göstermektedir. Üniversitelerde akademik kadroda istihdam edilenler 2547 sayılı kanuna tabiidirler, ücretlerini de buna göre alırlar. Özel sektörde çalışıldığında ücretler işyerindeki pozisyona göre yapılacak anlaşmalarla belirlenmektedir. Genellikle ilk işe başlayışta asgari ücretin 2 katı civarında ücret alınmaktadır. Ücretler performansa göre sonraki yıllarda artmaktadır. Deneyimli, bilgisayar kullanabilen, yabancı dil bilen ve kendini geliştirmiş olanların kazançları daha dolgundur.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

aerol
03-16-2011, 00:08
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ 23.02.2011 TANIM
Tıpta ve biyolojik bilimlerde kullanılan elektronik alet ve iletişim sistemlerinin planlanmasını, yapımını, işletilmesini ve geliştirilmesini sağlayan kişidir.

GÖREVLER
Tıp ve biyolojik bilimlerde kullanılan elektronik alet ve sistemleri tasarlar,
Sistemlerin bağlantılarını yapar,
Sistemleri çalıştırır,
Sistem ve cihazlarla ilgili araştırma- geliştirme faaliyetlerine katılır,
Üretim aşamalarında kalite kontrol yapar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Biyomedikal mühendisi olmak isteyenlerin,
Şekil ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip,
Fen alanına ilgi duyan,
Tasarım gücü kuvvetli, yaratıcı,
Ayrıntıları görebilen,
Dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Biyomedikal mühendisleri kapalı mekanlarda çalışırlar. Ortam temiz ve sakindir. Görevlerini yaparken ayakta durmak ve eğilmek durumundadırlar. Birinci derecede alet ve makinelerle ilgilenirler. Etkileşimde bulundukları kişiler çalıştıkları kuruma göre diğer teknik personel ve sağlık personelidir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi, üniversitelerin Biyomedikal Mühendisliği bölümünde verilmektedir.
Mesleğin eğitimine girebilmek için;
Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Biyomedikal Mühendisliği” lisans programı için yeterli “MF-4” puan almak.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Biymedikal Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Protez ve Ortez önlisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Biyomedikal Mühendisliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince genel kültür derslerinin yanı sıra elektronikle ilgili; analog, dijital, mikro işlem, Bilgisayarla ilgili; bilgisayar yazılımı, programlama, program kontrol, data analiz, görüntü algılama,Tıpla ilgili; biyoloji, fizyoloji,psikoloji, insan anatomisi, biyokimya, biyo malzeme gibi meslek dersleri okutulmaktadır.

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Lisans Diploması ve Biyomedikal Mühendisi” unvanı verilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Biyomedikal Mühendisliği, elektronik mühendisliğinin bir dalıdır. Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasına paralel olarak bu alan başlı başına bir uzmanlık alanı haline gelmiştir. Biyomedikal Mühendisleri; medikal alet ve cihazlarının üretiminin yapıldığı işyerlerinde, resmi ve özel sağlık kuruluşlarında, dispanserlerde ve laboratuarlarda çalışabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkanlarından da yararlanabilmektedirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 657 sayılı Devlet memurları yasasına göre teknik hizmetler sınıfından maaş almaktadırlar.Özel işyerlerinde çalışanlar çalıştıkları işyerinin durumuna, işteki tecrübe ve başarılarına göre asgari ücretin 4-7 katı arasında ücret, kendi işyerlerini açanlar ise daha yüksek kazanç sağlayabilirler.

MESLEKTE İLERLEME
Kamu ve özel sektör kuruluşlarında yönetici kademelerine yükselebilirler. Üniversitelerde
Öğretim elemanı olarak görev alanlar akademik kariyer yapabilirler.

Yararlanılan kaynaklar;

- www.iskur.gov.tr (http://www.iskur.gov.tr/)

aerol
03-16-2011, 00:09
ANESTESİ TEKNİSYENİ 23.02.2011 TANIM
Her türlü ameliyatta hastanın uyutulması (anestezi) ile ilgili tıbbi yöntemleri hekimin talimatına göre uygulayan ve hekime yardımcı olan kişidir.

GÖREVLER
Anestezide kullanılacak araç-gereci hazırlar,
Hastanın ameliyathaneye alınmasını sağlar,
Hastayı ameliyata hazırlar,
Anestezi uzmanı veya cerrahın kontrolünde hastanın yaşına, kilosuna ve sağlık durumuna göre uyutucu madde (Narkoz) vererek hastayı uyutur,
Ameliyatlarda anestezi işlerinde doktora yardımcı olur, bütün cerrahi vakalarda hastaya genel anestezi yönünden gerekli tüm yöntemleri doktorun kontrolünde uygular,
Ameliyat boyunca hastanın durumunu izler. Herhangi bir beklenmedik sorun karşısında doktorla birlikte müdahale eder,
Ameliyat sonrası hastanın ameliyathaneden yoğun bakım ünitesine usulüne uygun olarak, naklini sağlar ve hasta kendine gelene kadar onu gözlem altında tutar,
Hastayı yoğun bakım ünitesi hemşiresine teslim eder.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Anestezi Teknisyeni olmak isteyenlerin;
Sürekli ayakta durması gerektiğinden, bedence sağlam,
Kimyasal madde kokularına karşı alerjisi olmayan,
Dikkatli, sabırlı, titiz, sorumluluk sahibi,
Yönergeyi doğru anlayıp uygulayabilen kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLAR
Anestezi Teknisyenleri, ameliyat yapılan her türlü sağlık kurum ve kuruluşlarında kimyasal madde kokularının yoğun olduğu kapalı bir ortamda çalışırlar. Meslektaşlarıyla, hastalarla, hemşirelerle, doktorlarla, diğer sağlık personeli ile iletişimde bulunurlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Eğitimini tamamlayanlar sınavlara katılıp başarılı oldukları takdirde devlet hastanesi, özel hastane, doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler gibi ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumu ve kuruluşlarında “Anestezi Teknisyeni” unvanıyla görev alırlar. Bu meslekte yetişen meslek elamanları, rahatlıkla alanları ile ilgili iş bulabilirler. İnsan sağlığı söz konusu oldukça meslekte yetişmiş elemana her zaman ihtiyaç duyulacaktır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Sağlık Meslek Liselerine girebilmek için ilköğretim okullarının 6–7–8. Sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yılsonu ders ortalamaları ile belirlenen “Yılsonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Anestezi ve Reanimasyon teknisyenliği eğitimi, ilgili bölümü olan Sağlık Meslek Liselerinde verilmektedir. 4 yıllık eğitimin ilk iki yılı okulda teorik olarak ve uygulamalı derslerde teknik odada uygulamalı yapılmaktadır. XI. Sınıfta haftada iki gün, XII: sınıfta haftada üç gün hastanede (İşletme) beceri eğitimi verilmektedir. XI. Sınıfta işletmelerdeki çalışmaları karşılığı öğrenciler asgari ücretin üçte biri maaş almaktadırlar.
Temel Bilim Dersleri olarak; Psikoloji, Sosyoloji, Kişiler Arası İlişkiler, Sağlık Hizmetlerinde Yönetim, İlk Yardım, Hastalıklar Bilgisi, Anestezi Bölümü Özel Meslek Dersleri olarak ise Anatomi, Fizyoloji, Farmakoloji, Anestezi, Anestezi Özel Bakımı uygulamalı dersler arasında yer almaktadır.

MESLEKTE İLERLEME
Sağlık Meslek liselerinin Anestezi / Anestezi Teknisyenliği bölümünden mezun olanlar, istedikleri takdirde, Anestezi, Elektronörofizyoloji, İş ve Uğraşı Terapisi, Sağlık Kurumları İşletmeciği, Sağlık Kurumları İşletmeciği (Açık öğretim) ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Anestezi Teknisyeni olarak mezun kişilerin Sağlık Bakanlığı tarafından ihtiyaçlar ölçüsünde Kamu Personeli Seçme Sınavını (KPSS) kazananlar arasından seçme yapılarak atamaları yapılır ve 12. derecenin 3. kademesi ile göreve başlatılır. Anestezi teknisyenleri 657 sayılı Devlet “Anestezi Teknisyeni” olarak göreve başlayan bir kişi net asgari ücretin yaklaşık 2 katı kadar maaş almaktadır. Özel hastane, kurum ve kuruluşlarda çalışanlarda ise ücret daha fazla olabilmektedir.

Yararlanılan kaynaklar;
-www.iskur.gov.tr

-www.osym.gov.tr(2010 ösym kılavuzu)

-Ragıp Tüzüner Anadolu Sağlık Meslek lisesi web sayfası.

aerol
03-16-2011, 00:09
BİYOMÜHENDİS 23.02.2011 TANIM
Temel tıp bilimleri ile mühendislik bilimleri arasında bağlantı kurarak çalışmalar yapan kişidir.

GÖREVLER
Biyomühendisin üç ana görevi vardır;
Tasarlama,
Uygulama yöntemlerini geliştirme, uygun ekipmanı seçme veya geliştirme,
Amaca uygun üretimi planlama ve uygulama.
Üretim sektöründeki sistemlerin geliştirilmesi ve hizmetlerin verilmesi yoluyla toplumun yaşam seviyesini yükseltmek için çalışmalar yapar,
Biyoteknolojik yöntemlerle çeşitli gıda malzemeleri, içecekler, enerji kaynakları (hidrojen, etanol, biyogaz), ilaçlar (antibiyotikler, vitaminler, hormonlar) ve biyokimyasal maddeler (protein ve amino asitler, enzimler, organik asit ve çözgenler, pestisitler ve çeşitli polimerler) biyolojik sistemlere uyumlu malzemeler elde edilmesi için bu sektörlerde üretimde bulunan işletmelerin AR-GE departmanlarında planlama, araştırma ve uygulama çalışmalarında bulunur.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Biyomühendis olmak isteyenlerin,
Fen bilimlerine ve özellikle biyoloji ve kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı,
Bilimsel meraka ve araştırmacı yapıya sahip,
Tasarım ve tasarladığını uygulayabilme gücüne sahip,
Dikkatini yoğunlaştırabilen ve ayrıntıları görebilen,
Kimyasal ve biyolojik maddelere karşı alerjisi olmayan,
Sabırlı, dikkatli, ve sorumluluk sahibi kimseler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Biyomühendis çalışmasının büyük çoğunluğunu sektörel bazı değişiklikler olmasına karşın laboratuvar ortamında yapmaktadır. Zaman zaman üretim kısmında da bulunmak görevlerinin bir parçasıdır. Her iki ortamın da hijyen koşullarda, hatta bazı durumlarda tamamen steril ortamın olması mesleğin gereklerindendir. Biyolojik maddelerle çalışma yapılması durumunda biyolojik güvenlik ilkelerine de uygun olmak zorundadır.Çalışma süreleri düzenli, çalışma ortamı temizdir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi, üniversitelerin Biyomühendislik bölümünde verilmektedir.
Mesleğin eğitimine girebilmek için;
Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Biyomühendislik” lisans programı için yeterli “MF-4” puan almak.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Biyomühendislik ” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi bir yıl hazırlık eğitimi olmak üzere 5 yıldır. Biyomühendislik eğitiminde öğrencilere; biyoloji boyutu ile biyolojik sistemlerden yararlanan yeni biyoteknolojilerin geliştirilmesi ve bunların sanayide kullanımları; mühendislik boyutu ile de mühendislik kavram ve yöntemlerinin öğretilmesine çalışılmaktadır.
Mesleki eğitimin I. sınıfında; Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi ortak derslerin yanında Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Temel Laboratuvar, Bilgisayara Giriş,Termodinamik... 2. sınıfta; Bitokimya, Hücre Bilgisi, İstatistik, Akışkanlar Mekaniği, Kütle Transferi, Isı Transferi, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Mühendislik Laboratuvarı, Biyomalzemeler, Fizyoloji... 3. sınıfta; Genel Ekonomi, Bitki Doku Kültürleri, Biyoproses Mühendisliği, İmmunoloji, Elektrik Sistemleri, Proses Güvenliği, Hayvan Doku Kültürleri, Biyoreaktörler, Genetik Mühendisliğine Giriş, Biyosensörler... 4. sınıfta; Ayırma ve Saflaştırma İşlemleri, Proses Tasarımı, Sistem ve Proses Analizi, Mühendislik Ekonomisi, Biyomedikal Mühendisliğe Giriş, Biyopolimerler, Proses Kontrol, Biyomühendislikte Etik... gibi dersler okutulmaktadır.
Eğitimini tamamlayarak mezun olanlara lisans diploması ve “Biyomühendis”ünvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Biyomühendislik lisans programını tamamlayanlar gıda, tarım, sağlık ve ilaç sektöründen, çevre sektörüne kadar geniş bir endüstriyel yelpazede, hastane ve kliniklerde, Hıfzısıhha ve TSE gibi yasal yükümlülükleri olan kuruluşlarda, genetik tanı ve tedavi merkezlerinde, aşı üretim tesislerinde, ithalat – ihracat şirketlerinde görev alabilirler.
Araştırmacı, öğretim görevlisi olarak çalışmak isteyenlerin lisans üstü eğitim yapmaları gerekmektedir. Ülkemizde yeni bir dal olması ve son yıllarda Biyomühendislik alanındaki gelişmelere paralel olarak artan iş olanakları, yeni alanların da ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkanlarından da yararlanabilmektedirler.
Eğitim sonrası kazanç ise, çalışılan kuruluşun türüne, çalışılan pozisyona, firmanın ücret politikasına ve şehre göre değişmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 657 sayılı kanunda belirtilen teknik hizmetler sınıfındaki kadroların derece ve kademesinden maaş alırlar.

MESLEKTE İLERLEME VE YÜKSELME
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. Çalışılan alan veya sanayi koluna göre çalışmalarını belli bir konuda yoğunlaştırabilir.

Yararlanılan Kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr (http://www.iskur.gov.tr/)

aerol
03-16-2011, 00:10
ECZACI 23.02.2011 TANIM
Doktorlarca düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları müşteriye satan, hazırlanması gerekli ilaçları hazırlayan, laboratuarda, ilaçların geliştirilmesi ve analiziyle ilgili araştırmalar yapan kişidir.

GÖREVLER
Reçetede yer alan hazır ilaçları müşteriye sunar, ilaçların kullanımı hakkında müşteriye bilgi verir,
Reçetesiz satılan ilaçlar konusunda müşteriyi bilgilendirir,
İlaç ve tıbbi ürünler hakkında gereken bilgileri verebilmek için bilimsel verileri değerlendirir,
İlaçlar ve ilaçların üretiminde kullanılan maddeleri bilir.
Kendisi tarafından hazırlanması gerekli olan ilaçları, formüllerine uygun olarak hazırlar veya hazırlanmasını denetler,
İlaçları laboratuarlarda fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik yönden kontrol eder,
Tıbbi veya diğer amaçlar için kullanılan toksin ve zehirli maddeleri hazırlar ve kurallarına göre dağıtımını yapar, bozulmaya karşı önlem alır,
Özel zehirli maddeleri içeren reçetelerin kayıtlarını tutar; veteriner ilaçları, tarım ilaçları, tuvalet ve kozmetik ürünlerin kullanılmaları konusunda önerilerde bulunur,
İlaçların araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde birinci derecede görev alır; ilaçların ve kozmetiklerin endüstriyel üretimini ve kalite kontrolünü planlar ve gerçekleştirir,
Eczane, ecza deposu gibi, ilaçların dağıtım ve satış zincirinde çalışan eczacılar ilaçlarla ilgili giriş belgesi, fatura, reçete gibi tüm kayıtları tutar. Özel zehirli maddeleri psikotrop ve uyuşturucu maddeleri içeren ilaçlarla ilgili tüm kayıtları tutar,
Eczacılık uygulamaları ile ilgili yeterli hukuki ve diğer gerekli bilgiye sahiptir.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Eczacı olmak isteyenlerin;
Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
Kimya ve biyoloji konularına meraklı ve bu alanda başarılı,
Sorumluluk duygusu yüksek,
Dikkatli, tertipli ve düzenli,
İlaç ve kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Eczacılar genellikle eczanelerde, sağlık hizmeti sunan laboratuarlarda, devlet dairelerinin sağlıkla ilgili bölümlerinde, bazen de ilaç fabrikalarında veya ilaç depolarında görev yaparlar. Çalışma ortamı çok temizdir, ancak ilaç ve kimyasal madde kokusu vardır. Eczanelerde görev yapan eczacılar, insanlarla etkileşim halindedirler. Eczacılar çalıştıkları yerleşim yerinde, hazırlanan plan dahilinde, nöbet tutmak zorundadırlar. Nöbet günlerinde eczacıların görev başında olmaları gerekir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Eczacılık mesleğinin eğitimi, üniversitelerin Eczacılık Fakültelerinde verilmektedir. Mesleğin eğitimine girebilmek için,
Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS)
“Eczacılık” lisans programı için yeterli “MF-3” puanı almak.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda
“Eczacılık” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih
etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen
Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM
tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme sınavında
(LYS) diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte
ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 5 yıldır. Eczacılık fakültelerinde dersler teorik ve pratik olarak yürütülmektedir. Öğrenciler uygulama derslerini fakülte laboratuarlarında sürdürmekte ve eğitim süresi boyunca kamuya açık bir eczanede veya hastanede bir eczacının denetiminde asgari 6 ay olan zorunlu stajı tamamlaması gerekmektedir.
Eczacılık eğitimi süresince; Bitki ve Hayvan Biyolojisi, Genel ve Anorganik Kimya, Organik Kimya, Analitik Kimya, Farmasötik Kimya (Medisinal ürünlerin analizi dahil), Genel ve Uygulamalı Biyokimya (Klinik Biyokimya), Anatomi ve Fizyoloji; Tıbbi Terminoloji, Mikrobiyoloji, Farmakoloji ve Farmakoterapi, Farmasötik Teknoloji, Toksikoloji, Farmakognozi, Ulusal Mevzuat (Eczacılık Mevzuatı) ve Mesleki Etik” derslerini alırlar.
Bu derslerin yanında temel dersler; Fizik, Matematik, İstatistik vb. ile tüm üniversite öğrencilerinin almakla yükümlü olduğu Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil, dersleri verilmektedir.

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Eczacılık” lisans diploması ve “Eczacı” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Özel ve kamu hastane ve laboratuarlarında, İlaç endüstrisine yönelik fabrika ve depolarda, kendilerine ait veya hastanelerde bulunan eczanelerde çalışırlar. Son yıllarda bitkisel asıllı ilaçlara olan talebin artması nedeniyle eczacılara yeni iş alanları doğmuştur. Ayrıca kozmetik maddelerin üretim ve araştırma-geliştirme aşamalarında da görev yapan meslek elemanları vardır. Ülkemizde kamu sektöründe eczacılara olan gereksinim oldukça azalmıştır. Eczacılar özel sektörde üretim ve pazarlama alanlarında çalışabilirler. Ayrıca son yıllarda ilaç tanıtıcısı olarak çalışanlar da bir hayli fazladır. Eczacılar Odasından alınan bilgiye göre mezun olan öğrencilerin % 80'i kendi eczanelerini açmaktadır. Ancak eczane açmak oldukça büyük sermaye gerektirmektedir. Son yıllarda eczane sayısının artması, özellikle büyük şehirlerde kazançların düşük olmasından dolayı, her yıl bir kısım eczane kapanmaktadır. İşletmecilik konusunda kendisini yetiştiren ve yabancı dil bilen mezunların iş bulma olanakları artmaktadır.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan kredi alabilirler. Ayrıca, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanabilirler. Kamu kurumlarında çalışan eczacılar, sağlık hizmetleri sınıfında görev yaparak bu grubun aldığı zam ve tazminatlardan yararlanabilirler. Kendi eczanelerini açanların kazancı eczanenin bulunduğu semte göre değişmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
Çeşitli kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde yönetici kademelerine yükselebilirler. Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. Kendi işletmesini kuranların (eczane, ecza deposu,ilaç fabrikası) işletmelerini ve faaliyet alanlarını büyüterek eczacılık alanında işletmeci olarak ilerlemeleri mümkündür.

Yararlanılan kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr (http://www.iskur.gov.tr)

aerol
03-16-2011, 00:10
FARMAKOLOG 23.02.2011 TANIM
İlaçların ve diğer maddelerin insanlar ve hayvanların organları, hücre ve dokuları üzerindeki etkilerini araştıran, yeni tıbbi ilaçlar geliştiren kişidir.

GÖREVLER
Hangi hastalıklarda, hangi ilaçların kullanıldığını araştırır,
İlaçların, metabolizma, hücre büyümesi, üreme, dolaşım, solunum ve sindirim sistemleri üzerinde, etkinliğini laboratuarlarda klinik deneylerle araştırır, Eczacı ve tıp doktorları ile işbirliği yaparak insanlar ve hayvanlar üzerinde ilaçların denenmesini sağlar, İlaçların geliştirilmesinde, ilaç potansiyeli ve üretim metodlarının standardizasyonunda endüstriyel eczacılarla ortaklaşa çalışma yapar, Yiyecek koruyucuları, renklendirme maddeleri, toksik gazlar ve deterjanların ve diğer vücuda alınan maddelerin insan dokuları ve organlarına ne gibi etkileri olduğunu laboratuarlarda araştırır, Kanda ilaç düzeyini belirler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Deneysel araçlar (mikroskop, tüpler, vb.), İlaç hammaddeleri, Çeşitli ilaçlar, Kimyasal maddeler, Laboratuar hayvanları (kobaylar), Bilgisayar ve donanımları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Farmakolog olmak isteyenlerin; Üstün bir genel akademik yeteneğe ve güçlü bir belleğe sahip, Fen bilimlerine özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu konularda başarılı, Bir konuyu derinliğine araştırmaya ilgili ve istekli, Objektif, sabırlı kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık meslekte başarıyı artıran bir etmendir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Farmakologlar genellikle üniversitelerde, hastanelerde ve ilaç endüstrisinde görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz fakat ilaç ve kimyasal madde kokuludur. İş oturarak yapılır. Kişi meslektaşlarıyla iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
İleri bir uzmanlık eğitimi olduğu için işsiz kalma riski yoktur.
Farmakologlar, meslek eğitimi bittikten sonra, tıp fakültelerinde araştırma görevlisi olarak kalabilirler. Hıfzısıhha kurumunda (gıda, su denetimi bölümünde) çalışabilirler. İlaç şirketlerinde tıbbi müdür, ürün sorumlusu veya araştırma geliştirme laboratuarında çalışabilirler. Tekrar eğitim alarak tıbbın başka bir dalına geçebilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi bütün üniversitelerin Tıp Fakülteleri ve Eczacılık Fakültelerinin Farmakoloji Ana Bilim dallarında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek eğitimine giriş aşağıdaki şekillerde gerçekleşmektedir.
Tıp fakültesi mezunu olup tıpta uzmanlık sınavına (TUS) girerek farmakoloji bölümünü kazanmakla, Tıp fakültesi mezunu olup, farmakoloji ana bilim dalı bulunan üniversitelerin açtığı doktora sınavını kazanmakla, Eczacılık fakültesi mezunu olup farmakoloji ana bilim dalı bulunan üniversitelerin açtığı yüksek lisans eğitim programlarını kazanmakla

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Tıpta uzmanlık eğitimi : 3 yıl, Tıp fakültelerini bitirenlerin doktora eğitimi : 4 yıl, Eczacılık fakültelerini bitirenlerin yüksek lisans eğitimi : 2 yıl, Doktora eğitimi : 4 yıl sürelidir. Eğitim süresince; Genel Farmakoloji, Kardiyovasküler Sistem, Otonom Sinir Sistemi, Endokrin Sistem, Nörofarmakoloji, Gastrdantestinel Farmakoloji, Bio İstatistik, Bilgisayar Kullanımı, Organ Banyosu Kullanımı, Deney Hayvanlarının Bakımı ve Cerrahi Müdahalesi (beyne girme, damara girme, karın içi organların ayrılması), Kanda İlaç Düzey Tayini gibi konuları öğrenir

MESLEKTE İLERLEME
Tıp fakültelerinde, eğitime devam edilerek, Doktor, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör kariyeri elde edilebilir.İlaç firmalarında yönetici kademelerine yükselebilirler.Araştırma ve yayınlarıyla dünya çapında tanınabilirler.

BENZER MESLEKLER:
Eczacı, Fizyolog, Biyokimya Mütehassısı, Tıp doktoru.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Doktora süresi boyunca “Araştırma Görevlisi” kadrosundan maaş alırlar.Uzmanlık eğitimi alanlar, “Doktor” kadrosundan maaş alırlar.Kamu kesiminde net asgari ücretin yaklaşık 4 katı civarında,Özel sektörde (ilaç firması) net asgari ücretin yaklaşık 6 katı civarında, maaş alırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

aerol
03-16-2011, 00:11
EBE 23.02.2011 TANIM
Doğum sırasında hekime yardımcı olan, hekim olmayan yerlerde doğum yaptıran, ana ve çocuk sağlığının korunması için yürütülen hizmetlerde diğer sağlık personeli ile işbirliği içinde görev alan sağlık elemanıdır.

GÖREVLER
Sağlık kuruluşlarında veya evlerde kadınların hamilelik süresince sağlık kontrollerini yapar, gerekli tavsiyelerde bulunur,
Hekim olmayan yerlerde doğum yaptırır, hastanelerde hekime doğum sırasında yardımcı olur,
Yeni doğum yapan annenin bakımını yapar,
Normal dışı acil doğum vakalarının hastanelere gönderilmesine çalışır,
Bazı kadın hastalıklarının tedavisinde hekimle işbirliği içinde tedaviyi uygular,
Özel bakım gerektiren, prematüre, postmatüre, düşük doğum ağırlıklı veya hasta bebekler dahil olmak üzere; yeni doğan bebek gözlemini ve bakımını yapar,
Aile planlaması, ana-çocuk sağlığı konularında kadınları eğitir,
Sağlık kuruluşlarında altı yaşına kadar çocukların aşılarını yapar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Ebe olmak isteyenlerin;
Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
Sorumluluk duygusu yüksek,
Çabuk ve doğru karar verebilen,
Temiz, dikkatli, titiz,
Tedbirli, tertipli,
Şefkatli, sevecen,
Bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı kimseler olmaları gerekir.Ebelik mesleği yalnızca bayanlara açık bir meslektir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Ebeler, resmi veya özel hastanelerde, dispanser ve sağlık ocaklarında ana çocuk sağlığı aile planlama merkezlerinde görev alabilirler. Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Ebeler çalışırken hamile kadınlarla, bebeklerle, 0-6 yaş grubu çocuklarla, doktorlarla, uzman hekimlerle ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedir. Köylerde çalışan ebeler hizmet verirken sık sık seyahat etmek durumundadırlar. Görev yaptığı sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi Üniversitelerin Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Yüksekokulunun ve Sağlık Meslek Liselerinin "Ebelik" bölümünde verilmektedir.

Meslek Liselerinin Ebelik, Ebelik-Hemşirelik, Hemşirelik bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme sınavını (LYS) kazanıp, Ebelik lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ana-Çocuk Sağlığı, Ebelik, Hemşirelik ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Yüksek öğretim kurumlarındaki mesleğin eğitiminin verildiği programlara
girebilmek için;
Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Genel bakımdan sorumlu hemşirelerin resmi yeterlilik belgesine sahip olmak,
Ebelik eğitimi, lise mezunları için tam gün esasına dayalı en az 4 yıl süreli teorik ve
pratik eğitimden oluşur, resmi yeterlilik belgesine sahip genel bakımdan sorumlu
hemşireler için 18 aylık veya 3000 saatlik eğitimden oluşur.
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme sınavında (LYS)
“ Ebelik ” Fakülte lisans programı için yeterli “MF3 ” puan almak, “Ebelik ” Yüksekokul lisans programı için yeterli “(YGS-2)” puan almak gerekmektedir.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda
“Ebelik” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.NOT: Bu bölüme sadece kız öğrenciler alınmaktadır.
Liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Genel Kültür, Dil ve Edebiyat, Türkçe-Matematik, Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler, Sınıf Öğretmenliği alanları ile Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü
mezunları, bu alanda yüksek öğrenim görmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme sınavında (LYS) diğer
alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve
öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ebelik Bölümü lisans programın amacı; gebelik tanısı koyarak gerekli muayeneleri yapabilen; doğum öncesi anne ve fetüsü izleyerek bakımını yapabilen; doğum anında annenin bakımını yapabilen; fetüsü izleyip normalden sapmaları belirleyebilen; normal doğum yaptıran ve gerekli hallerde epizyotomi yapabilen; acil durumlarda makat doğum yaptırabilen; anne ve yenidoğandaki anormal durumları belirleyebilen; gerektiğinde plasentayı elle çıkarabilen ve uterus kontrolü yapabilen; yenidoğanın bakım ve izlemini yapabilen; annenin doğum sonu dönemde bakım ve izlemini yapabilen, riskli durumlarda sevk eden; jinekoloji ve obstetri alanındaki patolojik vakaların bakımını yapabilen; aile planlaması uygulamalarına katılan; gebelikte, dahili ve cerrahi sorunların bakımını başlatabilen ebeler yetiştirmektir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi Sağlık Meslek Liselerinde ilköğretimden sonra 4 yıl, Sağlık yüksekokullarında ise liseden sonra 4 yıldır.
Eğitimleri süresince; Temel Tıp Dersleri, İç ve Cerrahi Hastalıklar Bilgisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Dersi, Ana ve Çocuk Sağlığı Hizmetleri ve Eğitimi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilgisi, Ruh Sağlığı, Ebelikte Yönetim, Aile Planlaması, Ebelik Tarihi ve Deontolojisi, İlkyardım, Bilgisayar Kullanımı, Epidemiyoloji, Tıbbi İstatistik ve Araştırma, Ebelik Esasları, Anatomi, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Histoloji, Farmakoloji, Beslenmeye Giriş, Pataloji, Halk Sağlığı ve Ebeliği, Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil derslerini alırlar.
Tedavileri ile bu konuda hastaların eğitimi,
0-6 yaş grubu çocukların büyümeleri, nasıl beslenecekleri, bakımları, beden ve ruh
gelişimleri,
Doğum yaptırılması, doğum öncesi ve sonrası hasta bakımı ve muayenesi,
Epizyotomi uygulaması ve dikiş ile başlaması (Bu,teorik bilgi verme ve klinik pratiği içerir. Dikiş pratiği, epizyotomi sonrası veya basit perianal yırtılmalara dikiş
atılmasını içerir gerekirse bu durum simülasyon şeklinde yapılabilir.),
Gebelik, doğum ya da doğum sonrası dönemde risk altında olan 40 kadını izlemesi
ve bakımını yapması ( muayene dahil),
En az 100 lohusayı ve sağlıklı yeni doğan bebeği izlemesi ve bakımını yapması
(muayene dahil),
Tıbbi ve cerrahi bakımın içinde yer alması (Bu, teorik eğitim ve klinik uygulamayı
içermelidir.)
Yatak banyosu yaptırma,
Hastaların psikolojik durumları ile ilgili sorunları, bu durumda alınacak tavır ve
davranışlar, hasta-ebe ilişkileri,
Mikropların yapısal özellikleri, insanlara bulaşma yolları ve korunma yöntemleri,
Kan alma ve çeşitli tahlillerin yapılması,
Anne karnında çocuk kalp sesini dinleme, enjeksiyon yapma, serum bağlama ve
ateşin ölçülmesi,
Doğum kontrolü ve gebelikten korunma yöntemleri,
Sağlık hizmetlerinde kullanılan istatistiki verilerin nasıl toplanıp değerlendirileceği
gibi konulara yer verilmektedir.
Meslek dersleri: hastane, doğumevi ve ana-çocuk sağlığı merkezlerinde uygulamalı
olarak yapılır.
Sağlık Meslek Liselerindeki eğitimlerini başarı ile tamamlayanlara, Sağlık Meslek lisesi diploması, Yüksek öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara “Ebelik” lisans diploması ve “Ebe ” unvanı verilir. Programdan mezun olabilmek için 188 kredi karşılığı ders almak gereklidir. Ayrıca mezun olabilmek için VI. yarıyılın yıl sonunda 15 iş günü yaz stajı yapılmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Ebeler Sağlık Bakanlığına, Sosyal Sigortalar Kurumu ve üniversitelere bağlı ve özel hastanelerde, doğumevlerinde, çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, doğum klinikleri ve dispanserlerde iş bulabilirler. Çalışma koşulları genelde ağır olmasına karşın, ülkenin her yerinde çalışma olanağının da olması bakımından işsizlik sorunu çok azdır. Ülkemizde kaba doğum hızı, bebek ölüm hızı, genel doğurganlık hızı ve anne ölüm oranlarının yüksek olması nedeniyle ebe gereksinimi oldukça yüksek düzeyde olup, halen görev yapmakta olan ebe sayısı ihtiyacı karşılayacak düzeyden oldukça uzaktır. O nedenle mezun olacak ebelere talep fazladır.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde kamu sektöründe çalışmaları halinde; yüksek öğretim programlarından mezun olanlar 8. derecenin 1. kademesinden, sağlık meslek liselerini bitirenler 12. derecenin 2. kademesinden maaş alırlar. Maaşlar kıdeme ve belirlenen katsayı artışlarına paralel olarak artar. Özel hastane, poliklinik vb. yerlerde çalışanlar ise piyasa koşullarına göre zaman içerisinde hizmet süreleri, mesleki deneyim ve bilgilerine göre değişik oranlarda ücret almaktadırlar.

MESLEKTE İLERLEME

Sağlık meslek liselerinden mezun ebeler üniversite sınavlarına girerek yüksek öğrenim yapabilirler. Yüksek öğrenim yapan ebeler ise isterlerse lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

Yararlanılan kaynaklar;

-www.health.ankara.edu.tr

-www.iskur.gov.tr

-Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu.

aerol
03-16-2011, 00:11
ÇOCUK GELİŞİMİ MESLEK ELEMANI 23.02.2011 TANITIM
0-6 yaş grubu çocukların bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine yardımcı olan, çalışma alanı ile ilgili materyalleri hazırlayan kişidir.
GÖREVLER
Okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, çocuk kliniklerindeki oyun odalarında çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve bedensel gelişim çalışmaları yaptırır.
Eğitim ve öğretiminden sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler ve yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler.
Çocuklara model olmak suretiyle, olumlu alışkanlıklar kazandırılarak istenmeyen davranışlara karşı önleyici tedbirler alır.
Özel durumu olan çocuklara gerektiğinde öz bakım ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olur.
Gerektiğinde ilkyardım kurallarını uygular.
Eğitim etkinlikleri için gerekli bazı basit materyalleri hazırlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Çocuk gelişimi meslek elemanı olmak isteyenlerin;
Çocukları seven ve onlarla birlikte olmaktan hoşlanan,
Çocukların duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
Sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
Bir işi planlayabilen ve uygulamaya koyabilen,
Coşkulu, dikkatli ve işine özen gösteren,
Sorumluluk sahibi, işbirliğine açık ve yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Çocuk gelişimi meslek elemanları ana okullarında, çocuk kreşlerinde, özel eğitim kurumlarında, yuvalarda ve hastanelerin çocuk kliniklerinde, otel ve turistik tesislerin çocuk kulüplerinde görev yaparlar. Çalışma ortamları temiz ve oldukça hareketlidir. Her zaman dikkatli olmak zorundadırlar. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; sağlık meslek liselerinin Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Bakımı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümlerinde verilmektedir. Bu bölümlerden mezun olanlar Çocuk Gelişimi ile Sosyal Hizmetler bölümlerine sınavsız geçiş yapabilirler.
Meslek eğitimi ayrıca üniversitelerin çocuk gelişimi lisans programında verilmektedir.
Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler. Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-4” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince aşağıdaki dersleri alırlar;
a) Genel Kültür Dersleri: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil.
b) Zorunlu Meslek Dersleri: Okul Öncesi Çocuk Gelişimi, Temel Sanat Eğitimi, Temel Matematik, Temel Kimya, Psikolojiye Giriş, İlkyardım, Okul Öncesi Eğitimde Araç Geliştirme ve Öğretim Teknikleri, Eğitimde Drama, Girişimcilik, Kalite Güvence ve Sanatları, İşletme Yönetimi, Çocuk Edebiyatı, Bilgisayar, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Sosyolojiye Giriş, Diksiyon ve Beden.
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara ön lisans diploması ve “Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Çocuk gelişimi meslek elemanı; Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında çocuk kliniklerinde, otellerde, turistik tesislerin çocuk kulüplerinde çalışırlar. Kamu kuruluşlarına bağlı kreşlerin, özel yuva ve anaokullarının, gündüz bakımevlerinin sayısının artmasıyla çalışma alanı gelişen bir meslektir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen öğrenci ve harç kredisinden yararlanabilmektedirler.
Kamu kurumlarında çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları kanunu hükümlerine göre ücret alırlar. Özel kurumlarda ise genellikle asgari ücretle işe başlarlar. Daha sonrasında alınan ücret kişinin yeteneği ile işletmenin yapısına göre farklılık gösterebilmekte, asgari ücretin 2-4 katı civarında olabilmektedir. Deneyimi olanlarda bu rakam çok daha fazla olabilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
“Çocuk Gelişimi” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’ da başarılı oldukları takdirde “Okul Öncesi Öğretmenliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Ayrıca üniversitelerde daha üst düzeyde eğitim görerek öğretim elemanı olabilme olanakları vardır.
Çocuk gelişimi meslek elemanı olarak işe başlayanlar başarı durumlarına göre çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda yönetim kademelerinde yer alabilir ya da kendi işyerlerini açabilirler. Ancak işyerlerinde yükselme imkanı sınırlıdır. Konusu ile ilgili tecrübelerinin olması ve kendilerini geliştirmiş olmaları iş bulma imkanına ve iyi ücret almalarına katkıda bulunur.

Yararlanılan kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr (http://www.iskur.gov.tr/)

-www.osym.gov.tr (2010 ösym kılavuzu)

aerol
03-16-2011, 00:12
CERRAHİ TEKNİKERİ 23.02.2011 TANIM
Ameliyathanede ameliyat esnasında cerrahın kontrolü ve denetimi altında ameliyat ekibinde yardımcı eleman olarak çalışan teknik elemandır.

GÖREVLER
İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemeleri ile mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak; Ameliyat malzemelerini ameliyata hazır vaziyette bulundurur,ameliyat malzemelerini sırası ile cerrahın kullanımına sunar,ameliyat sırasında cerrahın vereceği diğer işleri yapar, ameliyat bitiminde kullanılan ameliyat malzemelerini sayar ve eksik olup olmadığını kontrol eder bir sonraki ameliyata hazır bir şekilde steril olarak muhafaza eder, ameliyattaki masa ve lamba gibi malzemeler ile ameliyatta kullanılan yüksek teknoloji ürünü cihazların kullanılması ve bakımından sorumludur.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Ameliyat masası, lambası, yüksek teknolojik, ameliyat malzemeleri (Kuza, Ultra Sicim Vb)pens, penset, makas, neşter gibi temel ameliyat malzemeleri pamuk, gazlı bez,serum, kan

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Cerrahi teknikeri olmak isteyenlerin,Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,ellerini çabuk ve ustalıkla kullanabilen, Doğru ve çabuk karar verebilen, cerrahın söylediklerini hemen anlayıp, uygulayabilen,cesaretli ve kandan korkmayan,El göz koordinasyonu ile göz,(kulak)elayak eşgüdümü gelişmiş, Sorumluluk duygusuna sahip, dikkatli, titiz ve tedbirli,kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Hastanelerin ameliyathane bölümlerinde görev yaparlar. Kapalı, çok temiz, iyi aydınlatılmış, ilaç kokulu olan bir ortamda uzun süre ayakta çalışırlar. Tam gün ve vardiyalı çalışırlar, nöbet tutarlar. Kandan korkanlar, bayılma, diyabet, tansiyon ile psikolojik rahatsızlıkları olanlar ile el, kol, ayak, bacak, işitme ve görme engeli olanlar bu meslekte çalışamazlar.Çalışırken özellikle ameliyat doktoru olmak üzere ameliyat ekibi ile iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Cerrahi teknikerlerinin çalışma alanları ameliyat yapılabilecek donanıma sahip olan kamu ve özel sektör hastaneleridir. Programın yeni ve tek bir üniversitede verilmesi nedeniyle meslek mensuplarının iş bulmada pek zorlanmayacağı söylenebilir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, üniversitelere bağlı sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının Cerrahi Teknikerliği bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği, İlkyardım ve Acil Bakım Teknisyenliği, Yaşlı Hizmetleri bölümlerinden mezun olanlar/olacaklar “Cerrahi Teknikerliği” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşulları sağlamaları halinde yerleştirilebilirler. Meslek Liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız geçiş sonunda kontenjan kalırsa, açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanına göre yerleştirilebilirler. Bunun için bölüme girmek isteyenlerin ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci seçme sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli sayısal (SAY1) puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Cerrahi Teknikerliğinin eğitim süresi 2 yıldır. Bu eğitim teorik ve pratik olarak verilmektedir.Eğitim süresince;1. yıl, 1 dönem: Ameliyathane Teknolojisi, Cerrahi Hastalıklar Bilgisi1, Anatomi Fizyoloji, Sağlık Hizmetleri Yönetimi, İlk Yardım, Temel Mikrobiyoloji, Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi1, Türk Dili1, İngilizce 1,1. yıl 2 dönem : Cerrahi Hastalıklar Bilgisi 2, Sterilizasyon, Enfeksiyon Hastalıkları, Anesteziye Giriş, Deontoloji ve Tıbbı Etik, Tıbbı Terminoloji, Atatürk ilkeleri ve İnkilap Tarihi 2, Türk Dili 2, İngilizce2,2.Yıl 3 dönem: Cerrahi Uygulamaları 1, Bilgisayar Kullanımı, Psikoloji ve Davranış Bilimleri,2.Yıl 4 dönem: Cerrahi Uygulamaları, Temel Bilgi Teknolojisi derslerini görürler.

MESLEKTE İLERLEME
Cerrahi teknikerliği önlisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) müracaat edip, bölüm için gerekli puanı alarak tercih etmeleri halinde Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri ile Sağlık Memurluğu lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Meslek eğitimi süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Ancak isteyen öğrencilere koşulları uyması halinde Kredi ve Yurtlar Kurumunca yüksek öğrenim ve harç kredisi verilebilmektedir. Eğitim sonrası kazanç durumu ise meslek mensubunun çalıştığı hastanenin büyüklüğü, sektörü (KamuÖzel), meslek mensubunun bilgi ve deneyimine, pozisyonuna( Devlet Memuru, Sözleşmeli, İşçi) göre değişiklik gösterir. Özel sektörde asgari ücret ile asgari ücretin 3 katı arasında ücret alabilmektedirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri Meslek Danışma Merkezleri

aerol
03-16-2011, 00:12
ANESTEZİ TEKNİKERİ 23.02.2011 TANIM
Anestezi teknikeri; her türlü ameliyatta hastanın uyutulması ile ilgili tıbbi yöntemleri anestezi uzmanı hekimin talimatına göre uygulayan, anestezi işlerinde hekime yardımcı olan kişidir.

GÖREVLER
Ameliyat olacak hastanın genel sağlık durumunu inceler,
Hastanın sağlık durumunu ve vücudunun yapısını göz önünde bulundurarak gerekli anestezi (narkoz, uyutucu madde) miktarını hekimin gözetiminde belirler ve hastayı uyutur,
Hastanın hazır olduğunu, ameliyatı yapacak hekime bildirir,
Ameliyat boyunca hastanın durumunu gözler; yaşamı tehlikeye girdiğinde hekimle birlikte müdahale eder,
Uyandırma sırasında hastanın genel sağlık durumunu kontrol eder,
Cerrahi vakalarda hastaya anestezi yönünden gerekli tüm yöntemleri uygular.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Anestezi teknikeri olmak isteyenlerin;
Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
Ellerini çabuk ve ustalıkla kullanabilen,
Çabuk ve doğru karar verebilen, hekimin söylediklerini hemen anlayıp uygulayabilen,
Sorumluluk duygusu gelişmiş, dikkatli,
Bedence sağlam ve dayanıklı,
Başkaları ile iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Anestezi teknikeri ameliyathanelerde görev yapar. Görev yeri çok temiz, iyi aydınlatılmış fakat ilaç kokuludur. Anestezi teknikeri görevini ayakta yürütür; görev sırasında doktorlarla ve diğer meslektaşları ile iletişim halindedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Sağlık meslek liselerinin anestezi/anestezi teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar Anestezi , Elektronörofizyoloji, İş ve Uğraşı Terapisi ile Sağlık Kurumları İşletmeciği önlisans programlarına sınavsız geçebilirler.

Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-2” puanı almaları gerekir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Anestezi teknikerliğinin eğitim süresi 2 yıldır. Bu eğitim teorik ve pratik olarak verilmektedir.
Eğitim sırasında; genel kültür dersleri dışında Biyoloji, Anatomi, Fizyoloji, Farmakoloji, Özel Tedavi Yöntemleri ve Anesteziyoloji gibi meslek dersleri verilir.
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Anestezi Ön Lisans Diploması" ve "Anestezi Teknikeri" ünvanı verilir.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Meslek elemanları ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumunda (devlet hastaneleri, özel hastaneler, doğumevleri, üniversite hastaneleri, SSK hastaneleri ve özel klinikler) iş bulma olanağına sahiptirler.
Anestezi teknikerlerine ülkemizde büyük ihtiyaç olduğundan mezunların hemen iş bulmaları mümkündür.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve harç kredisi ile yurt hizmetlerinden yararlanabilirler.
Eğitim sonrası kazanç ise kamu kesiminde görev alan anestezi teknikerleri, Devlet Memurları Yasası hükümlerine göre maaş ve yan ödeme almaktadırlar. Ayrıca sağlık hizmetleri sınıfının hak kazandığı zam ve tazminatlardan yararlanırlar. Özel işyerinde çalışanların ücretleri işverenle yaptıkları anlaşmalarla belirlenir.

MESLEKTE İLERLEME
“Anestezi” ve “Anestezi Teknikerliği” ön lisans programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde “Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Yararlanılan kaynaklar;
-www.iskur.gov.tr

-Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu

-www.osym.gov.tr(2010 ösym kılavuzu)

aerol
03-16-2011, 00:13
AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERİ 23.02.2011 TANIM
Kaza, yangın gibi felaketler sonucunda yaralananlarla, kalp krizi, felç, solunum yetersizliği gibi nedenlerle birden bire hastalanan insanları, gerektiğinde bulundukları yerde ilk tedavilerini yapıp, güvenli bir şekilde hastanelerin acil servisine getiren kişidir.

GÖREVLER
İntravenöz girişim yapmak,
Hastaneye ulaşıncaya kadar, kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları kullanmak,
Oksijen uygulaması yapmak,
Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak,
Kardiyo-pulmoner resüsitasyon ve defibrilasyon yapmak,
Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak,
Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak,
Monitörizasyon ve defibrilasyon uygulamak,
Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak,
Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak,
Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olmak,

AABT'ler bu yetkilerini sadece hastane öncesi alanda görev yapan hekimsiz ambulanslar veya acil sağlık araçları ile görev yaparken yönetmelikteki temel eğitim programını tamamladıktan sonra yönetmelikte sunulan akış şemalarına göre uygulayabilirler. Bu yetkilerini, ambulans ve acil sağlık araçları dışında, hekimin yazılı veya sözlü talimatı ve onayı olmadan kullanamazlar.

Hastanın durumunu ve çevresini inceleyerek, yakınlarından bilgi alarak sorununu belirler,
Durumuna göre hastaya ilk yardım tekniklerini uygular,
Hastanın güvenli bir biçimde ambulansa yerleştirilmesi için gerektiğinde polis veya itfaiyenin yardımını sağlar, gereğini yapar,
Yolda hastaya acil bakım hizmeti verir,
Hastayı bir sağlık kuruluşuna teslim eder, oradaki ilgililere hastanın durumu hakkında bilgi verir,
Hastanelerin acil servis bölümünde ilk yardım görevi yapar.
Gerektiğinde ambulans sürücülüğü de yapar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Ambulans ve acil bakım teknikeri olmak isteyenlerin;
Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
Hasta ve zayıf insanlara yardım etmekten hoşlanan,
Bedence sağlıklı ve güçlü,
Çabuk ve doğru karar verebilen,
Ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
Dikkatli, soğukkanlı ve sorumluluk duygusu güçlü,
Başkaları ile iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Ambulans ve acil bakım teknikerinin çalışma ortamı çok çeşitlidir. Kaza ve yangın yerlerine gittiğinde tehlike ile karşılaşabilir. Ambulans ve acil bakım teknikeri görevini yaparken polis, jandarma ve itfaiye gibi ekip mensuplarıyla, hasta yakınlarıyla ve diğer sağlık personeli ile iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Ambulans ve acil bakım teknikerleri, üniversite ve devlet hastaneleri ile özel sağlık kuruluşlarının ambulans servisleri ve işyeri acil yardım ünitelerinde çalışırlar. Mesleki eğitimin az sayıda üniversitede verilmesi ve öğrenci kontenjanlarının düşük olması nedeniyle mezun olan öğrenciler iş bulma konusunda fazla zorlanmamaktadır. Kazalar sonrası ilk yardım, kurtarma ve taşıma hizmetlerindeki yetersizlik nedeniyle meydana gelen can kaybı ve sakatlıklar göz önüne alındığında “Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği” nin önemi daha iyi anlaşılmaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek liselerinin Acil tıp teknisyenliği, ilk yardım ve acil bakım teknisyenliği, yaşlı hizmetleri ile hasta ve yaşlı hizmetleri bölümünü bitirenler yükseköğrenim kurumlarının ilk ve acil yardım (paramedik) önlisans bölümüne sınavsız geçebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa, ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
İlk ve acil yardım önlisans programı iki yıllıktır. Bu programın amacı, sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların acil sağlık hizmeti veren birimlerinde görev yapacak nitelikli insan gücü yetiştirmektir.
İlk ve Acil Yardım programının I. Sınıf yaz döneminde 30 iş günü ve II. Sınıf yaz döneminde 20 günlük zorunlu uygulaması ve II. Sınıfın Bahar yarıyıl döneminde de haftada 5 gün olmak üzere 14 hafta hastane uygulaması yapılmaktadır. Ayrıca öğretim programı gereği ikinci sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması nedeniyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları gerekir.
Bu program mezunları Sağlık Teknikeri ünvanı almaktadır.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen yüksek öğrenim ve harç kredisinden ve yurtlarından faydalanabilirler. Öğrenimleri sırasında sürücü ehliyeti almak zorunda olan öğrenciler sürücü kursu ücretini kendileri öderler.

MESLEKTE İLERLEME
Paramedik önlisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik ile Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Yararlanılan kaynaklar;
-www.iskur.gov.tr

-Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu

- Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ(26 Mart 2009)

-www.osym.gov.tr(2010 ösym kılavuzu)

-www.shmyo.gazi.edu.tr