PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Sağlık Meslekleri Tanım ve Görevleri- Tümü


aerol
03-15-2011, 23:48
PRATİSYEN HEKİM (TIP DOKTORU) 02.03.2011 TANIM
İnsan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunarak hastalığın tedavisini sağlayan kişidir.

GÖREVLER
Pratisyen hekimler genel olarak aynı görevi yaparlar. Ancak çalıştıkları ortamın şartlarına, özelliklerine göre bazen farklı görevleri de yerine getirebilirler. Pratisyen hekimler, birinci basamak denilen sağlık kuruluşlarında, örneğin sağlık ocağında görev yaparlar. Sağlık kuruluşlarına başvuran kişilere ilk olarak tanıyı koyan, gerekli koruyucu ve tedavi edici müdahalede bulunan pratisyen hekimlerdir. Görevleri geniş kapsamlı olup, şöyle özetlenebilir.
Hastanın şikâyeti, tıbbi öyküsü ve ailesi hakkında bilgi alır, hasta formuna kaydeder,
Hastanın fiziki muayenesini yapar,
Hastanın durumuna göre teşhise yönelik idrar, kan, tam kan, biyokimya, röntgen, ultrason, ilaçlı filmler, endoskopi vb. tetkikleri ister,
Teşhise yönelik daha ileri tetkiklere ihtiyaç duyulduğunda hastayı ilgili uzmanlık alanına sevk eder,
Muayene bulguları ve tetkik sonuçlarına göre hastalığın teşhis, tedavisi ve izlenmesi için verileri yorumlar, değerlendirir,
Teşhise göre ilaç yazar ve koruyucu hekimlik konularında hastayı bilgilendirir,
Hasta veya hasta yakınına hastalık, hastalığın tedavi ve seçenekleri, riskleri, korunma yöntemleri hakkında bilgi verir,
Hastalığın seyrine göre tedavi değişikliğine karar verir,
İş kazası, trafik kazası, ölüm ve yaralanma gibi olayları hastanede görevli polise bildirir ve gerekli raporları düzenler,
Aile planlaması konusunda danışmanlık yapar ve nasıl uygulayacağını öğretir,
Sorumlu olduğu hastane veya tıp servislerini idare eder,
Bulaşıcı hastalık çıktığı zaman gerekli önlemleri almak için çalışmalar yapar,
Erken teşhis konulduğunda ilerlemesi önlenebilen hastalıkların erken tanısını koyar, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Pratisyen hekim olmak isteyenlerin;
Kimya ve biyoloji konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı,
İnsanlara karşı saygılı, onların duygularını anlayabilen,
Olayları derinliğine araştırma merakı duyabilen,
Okumayı seven, meslek yaşamı boyunca tıptaki yenilikleri izleme sorumluluğu üstlenebilecek,
Temizliğe özen gösteren, dikkatli, sabırlı, gerektiğinde fedakarlıktan kaçınmayan,
Elleri, görme, işitme organları sağlam, ruhsal durumunda bozukluk olmayan,
Yaralardan, pis kokulardan rahatsız olmayan, soğukkanlı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Pratisyen hekimler özel ve resmi hastanelerde, dispanserlerde, klinik, muayenehane vb. yerlerde görev yaparlar. Çalışma ortamı genellikle temizdir. Hekimlerin çalışma saatleri düzensizdir. Hafta sonu ve gece nöbetleri vardır. Acil hastalar için günün her saatinde göreve çağrılabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Hekim olmak isteyen kimseler üniversitelere bağlı tıp fakültelerinde eğitim alabilirler. Mesleğin eğitimine girebilmek için;
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Tıp” lisans programı için yeterli “MF-3” puan almak.
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Tıp”
lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Tıp fakültelerinde eğitim teorik ve uygulamalı olarak 6 yıldır, uzmanlık eğitimi süresi ise 2-5 yıl arasında değişmektedir. Tıp fakültesinde; 1. yıl içinde fizik, kimya gibi fen dersleri, ayrıca bazı tıp fakültelerinde tıbba başlangıç olmak üzere hücrenin yapısı ve görevleriyle ilgili dersler okutulmaktadır. 2. ve 3. sınıflarda insan vücudunun anatomisi ve fizyolojisi (yapısı ve işleyişi) ile hastalıklardan korunma ve tedavi dersleri işlenir. 4. ve 5. sınıflarda hastane içinde hasta başı eğitimleri (klinik stajlar) yapılır. Altıncı sınıfta tıp öğrencisine "intern" adı verilir. İnternler eğitim hastanesinde bir hekim gibi çalışarak iş başında eğitim görürler. Stajlar sırasında, hasta muayene ederler, tedavi yöntemlerini uygulamasını öğrenirler, ameliyatlara girerler, yaralara dikiş atarlar, doğum yaptırma, aşı yapma, kan alma, enjeksiyon yapma, laboratuar incelemeleri, acil vakalara yaklaşım ve müdahale gibi konularda uygulamalı eğitim görürler.
Tıp eğitimi sonunda mezun olan doktorların;
a) Tıbbın dayandığı bilimler hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları; biyolojik fonksiyonların ölçülmesi, bilimsel olarak kanıtlanmış verilerin değerlendirilmesi ve data analizi prensipleri de dahil olmak üzere bilimsel yöntemleri yeterli düzeyde anlayabilmeleri,
b) Sağlıklı ve hasta bireyin yapısı, fonksiyonları ve davranışları ile bireyin fiziksel ve sosyal çevresi ile sağlık arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlayabilmeleri,
c) Ruhsal ve fiziksel hastalıkların belirlenmesini sağlayabilecek ölçüde klinik disiplinleri ve uygulamaları hakkında ve hastalıktan korunma yöntemi, teşhis ve tedavi açısından ilaçlar ve üreme sistemi hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,
ç) Yetkililerin gözetiminde hastanelerde gerçekleştirilecek yeterli klinik deneyimine sahip olmaları gerekmektedir.
Eğitimi başarı ile tamamlayanlara "Tıp Fakültesi" lisans diploması ve “Pratisyen Hekim” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Ülkemizde, sağlık personeline, özellikle de pratisyen hekime çok ihtiyaç vardır. Pratisyen hekimler sağlık ocakları, Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri, Verem Savaş Dispanserleri, SSK dispanserleri, Kurum Hekimlikleri, Devlet hastanelerinin acil servisleri, özel hastane ve polikliniklerde hekim ve yönetici olarak çalışabilirler. Son yıllarda Sağlık Bakanlığı planları kapsamında bulunan Aile Hekimliği uygulamaları ile insan topluluklarının tedavilerinin daha kolay yapılabileceği, böylece hekimlerin bir kısmının iş bulma sorunlarına çözüm getirilebileceği düşünülmektedir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Türk Eğitim Vakfı gibi yardım Kurumları tarafından verilen öğrenci kredisinden isteyen ve durumu uygun olan öğrenciler yararlanabilirler. Tıp fakültelerini 6 yıl okuyup bitirenler Pratisyen hekim olarak devletin belirlediği maaşla çalışırlar. Pratisyen Hekim olan kişiler, ÖSYM tarafından yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde değişik alanlardan birinde uzmanlık eğitimi alırlar.

MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. Tıp çok geniş bir alandır. Uzmanlaşmanın erken başladığı alanların başında gelir. Pratisyen hekim olan kimse ÖSYM tarafından yapılan "Tıpta Uzmanlık Sınavı"nda başarılı olduğu takdirde, belirlenen alanlardan birinde uzmanlaşabilirler.

Yararlanılan kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr
(http://www.iskur.gov.tr)

aerol
03-15-2011, 23:50
SAĞLIK MEMURU 15.03.2011 TANIM

Bireyleri hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir.

GÖREVLER

Hastanın tedavisinde doktorla işbirliği içinde tedaviyi uygular,
Enjeksiyon ve pansuman yapar, tansiyon ölçer,
Fizik tedavisi uygulamasında uzmanlara yardımcı olur,
Kültür hazırlar, kan grubunu belirler, gebelik testi yapar,
Boğulma, yaralanma vb. durumlarda ilk yardım hizmeti verir,
Aşı faaliyetlerini yürütür,
İşletmede çalışıyorsa işçilerin günlük ve periyodik sağlık kontrollerini takip eder,
İşletmeye gelen sağlıkla ilgili yazıları ilgili yerlere sunar, incelendikten sonra dosyalanması işlemlerini yerine getirir,
Sağlıkla ilgili sorunları saptar ve personel müdürüne iletir,
Malzeme ve ilaç mevcudunu takip eder, temini gereken malzeme ve ilaçlar hakkında ilgili birimlerle görüşür.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Sağlık memuru olmak isteyenlerin;
Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
Pratik, çabuk karar verebilen ve uygulayabilen,
Dikkatli, sorumlu ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Sağlık memurları resmi ve özel hastanelerde, dispanserlerde, sağlık kabinlerinde sağlık ocaklarında ve işyerlerinde görev yaparlar. Görev ortamı genellikle çok temizdir. Çalışırken hasta insanlarla etkileşim halindedirler ve onların duygularını anlama, sabır ve şefkatle davranma durumundadırlar. Ayrıca, meslektaşları, doktorlar, hemşireler, ebeler ve sağlık müdürlüğü elemanlarıyla iletişimde bulunur. Görev tam gün yapılır. Gece ve hafta sonu nöbetleri vardır, 8 saatlik vardiya halinde de çalışırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Kamu, özel kurum ve kuruluşların sağlık birimleri, hastaneler, halk sağlığı laboratuarları,ağlık ocakları, dispanserler, poliklinikler, sağlık merkezleri, işletmeler v.b yerlerde çalışırlar.
Günümüzde nitelikli sağlık personeli açığı söz konusudur. Bu açık nedeniyle ve söz konusu olan insan sağlığı oldukça, bu mesleğe duyulan ihtiyaç da sürekli kendini gösterecektir.
1994 yılı Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde, "Sağlık Memuru" sayısı 30.811 olup, bu sayının tümü erkektir.

MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler. Çalıştıkları bölümde bölüm şefi, müdür gibi yönetim kademelerine gelebilirler.

Yararlanılan Kaynaklar;
-www.ıskur.gov.tr

aerol
03-15-2011, 23:50
TIBBİ DOKÜMANTASYONCU VE SEKRETER 02.03.2011 TANIM
Tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine sunulması konularında çalışan kişidir.

GÖREVLER
Çalıştığı hastanelerde yatak ve tedavi olanakları, giriş yapan hastaların çeşitli birimlere dağılımı, yapılan tedavinin türü, süresi, şifa ile taburcu olan veya ölenlerin vb. sayılarını toplar, düzenler ve ilgililerin hizmetine sunar,
Çalıştığı hastane veya sağlık kuruluşunun verimlilik, yatak kapasitesi, doğum hızı, ölüm oranı vb. konulardaki periyodik istatistik cetvellerini derler ve araştırıcıların hizmetine sunulması için düzene koyar,
Tıp alanında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguları derler, düzene koyar,
Hastanelerde hasta kaydı ve taburcu işlemlerini yapar, ilgili bölüm veya doktorlara gönderir,
Tıbbi raporları yazar,
Hastane arşivini baştan kurup düzenleyebilir.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Tıbbi dokümantasyoncu ve sekreter olmak isteyenlerin;
El ve parmakları, görme ve işitme organları sağlam,
Ayrıntıyı algılayabilen,
Dikkatli, düzenli
Kurallara uyan, sorumluluk sahibi,
Kapalı ortamlarda oturarak çalışmaktan hoşlanan,
Sabırlı ve insanlarla rahat iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Tıbbi dokümantasyoncu ve sekreter hastanelerde hasta dosyaları arşivinde, polikliniklerde, servis sekreterliklerinde ve bürolarda görev yaparlar. Hastane personeli ve hastalarla yakın ilişki içerisindedirler. Çalışma ortamı kalabalık ama temiz ve gürültüsüzdür. Hasta yatırma veya taburcu etme işlemleri ile ilgili birimlerde çalışan sekreterler isteklerini ifade edemeyen veya isteklerinin hemen yapılmasını isteyen hasta sahipleri veya yakınlarına durumu açıklamakta zorluklarla karşılaşabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” bölümü ve Sağlık Meslek Liselerinin “Tıbbi Sekreterlik” bölümlerinde verilmektedir.
Meslek liselerinin; Tıbbi Sekreterlik, Tıp Sekreterliği, Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümlerinden mezun olanlar “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve YGS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-3” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı liseden sonra 2 yıl, Sağlık Meslek Lisesi Tıbbi Sekreterlik bölümü ise ilköğretimden sonra 4 yıldır.
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik programının;
1. yılında: on parmak klavye kullanımı, temel anatomi, tıbbi terminoloji, bilgisayar bilgisi, tıbbi deontoloji, sekreterlik teknikleri, hastalıklar bilgisi, hastane bilgi yönetim sistemleri ve seçmeli dersler bulunmaktadır.
2. yılında: Tıbbi Dokümantasyon, Halkla İlişkiler, hastane uygulaması, bilgisayar bilgisi, kompozisyon derslerinin yanında seçmeli dersler de bulunmaktadır.

Hastane arşivlerinin mimari yapıları, raf düzeni, dosyalama usulleri, ındexleme usulleri, depolama usulleri, arşiv malzemesinin zararlılara karşı korunması, arşiv bütçesinin hazırlanması, hastanelerde bulunması gereken tıbbi kayıt komisyonlarının sekreterya hizmetlerinin nasıl yapılması gerektiği konularında da teorik ve pratik çalışmalar yapılmaktadır.
Uygulama derslerinde dikte cihazlarının nasıl kullanıldığını, bilgisayarda Windows ve windows altında çalışan programları özellikle access, word ve write programlarını öğrenir.
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön lisans diploması ve “Tıbbi Dokümantasyoncu ve Sekreter” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, sağlık ocakları, özel hastane ve kliniklerde, özel muayenehane hekimliklerinde, tıbbi yazılım (tıbbi dergi, bülten, abstrak vb.) şirketlerinde, medikal malzemenin satış ve tanıtım işlerinde, ambulans şirketlerinde görev alabilirler.
Halen kadro sorunu olmakla birlikte, sağlık alanında bu konuda yetişmiş elamanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Kadro sorununun da gelecekte çözüleceği ümit edilmektedir. Ayrıca sayıları gittikçe artan özel hastanelerde de iş bulma şansı artmaktadır.
Hastanelerde tıbbi kayıtları, defterleri tutanların doktorlar ve özellikle hemşireler oldukları göz önüne alındığında, bu görevi yapacak tıbbi dokümantasyoncu ve sekreterlerin yetişmeleri halinde yüzbinlerce elemana ihtiyaç olacağı ortadadır.
Özel sağlık kuruluşlarında sekreter, arşivist, istatistik memuru olarak çalışabildikleri gibi ilaç tanıtım firmalarında da görev yapabilirler. Çok iyi bilgisayar bilgisi ile donatılmış olmaları ve on parmak daktilo bilmeleri tıbbi yazılım büroları tarafından çok aranan eleman olmalarını sağlamaktadır. Özel muayanehane hekimlerinin hasta randevu işlerini takip etmekte, doktorların bilimsel çalışmalarında yardımcı olmaktadırlar.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince, hastanelerin döner sermaye, vakıf gibi kuruluşları ile özel sağlık kuruluşlarında gece ve hafta sonu çalışmalarına katılmak suretiyle ek bir gelir elde edebilirler. Ayrıca, mezuniyet sonrası ödemek koşuluyla Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan "Öğrenim ve Harç Kredisi" alınabilir.
Tıbbi dokümantasyoncu ve sekreter olarak Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler bünyesinde bir kadro bulunmamaktadır. Bu nedenle mezunların hastane ve sağlık kuruluşlarında çalışabilmeleri için yapılacak Devlet memurluğu sınavına girerek başarılı olmaları gerekmektedir. Sınavda başarılı olmaları halinde, memur veya daktilograf kadrolarında l0. derecenin 2. kademesinden göreve başlarlar. Devlet Memurları Yasasına göre göreve başladığı yıl (ortalama asgari ücretin 2 katı düzeyinde maaş + yan ödemeler + döner sermayeden pay alırlar) l0. derece memur maaşından ücret alırlar. Son zamanlarda sağlık teknikeri kadrosuna atananlar da vardır.

MESLEKTE İLERLEME
“Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde; Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık İdaresi lisans programına dikey geçiş yapabilirler.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünden mezun olanlar hastane ve benzer kuruluşlarda idari memur olarak göreve başlarlar. Mesleki başarı ve deneyimlerine göre de büro şefliğine (İdari ve Teknik İşler, Kütüphane ve Dokümantasyon işleri vb.) yükselebilirler.

Yararlanılan Kaynaklar;
- shmyo.uludag.edu.tr

(http://shmyo.uludag.edu.tr)- www.iskur.gov.tr
(http://www.iskur.gov.tr)

aerol
03-15-2011, 23:51
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ TEKNİSYENİ 02.03.2011 TANIM
Tıbbi görüntüleme sistemlerine ait cihazların kurulum, bakım, onarım, kalibrasyonunu yapan, tıbbi görüntüleme cihazlarının amacına uygun ve doğru kullanımı konusunda sağlık personeline eğitim veren nitelikli meslek elemanıdır.

GÖREVLER
İş organizasyonu yapar,
Alana özel iş güvenliği tedbirlerini alır,
Malzeme araştırması ve teminini yapar,
Tıbbi teknoloji organizasyonlarını yapar,
Cihazların bilgisayar ve ilgili çevre birimleri ile bağlantılarını yapar,
Hastane veri ağ bağlantılarını kontrol eder ve tanımlamalarını yapar,
Teknik şartnameyi hazırlar,
Cihaz teslim alma prosedürlerini gerçekleştirir,
Tıbbi görüntüleme cihazlarının kurulumunu, sökümünü ve naklini yapar,
Tıbbi görüntüleme cihazlarında arıza tespiti yapar,
Tıbbi görüntüleme cihazların arızasını giderir,
Tıbbi görüntüleme cihazlarına periyodik bakım yapar,
İsteğe bağlı yeni düzenleme (modifikasyon) yapar,
Tıbbi görüntüleme cihazlarına kalibrasyon yapar,
Kullanıcıya cihaz hakkında genel ve teknik bilgi verir,
Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknisyeni olmak isteyenlerin;
Sayısal ve fen bilimleri yeteneğine sahip,
Mekanik yeteneğe sahip,
Kulak-göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
Sorumluluk sahibi, tertipli ve düzenli çalışabilen,
Yeteneklerini geliştirmeye açık,
Çizim yeteneği olan, şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
Yabancı dil bilgisine sahip,
İşbirliği içinde çalışabilen,
Seyahat engeli olmayan (Satış ofislerinde çalışanlar için),
Esnek koşullarına uyumlu,
Mikrobiyolojik risklere karşı tedbirli davranabilen,
Hayat boyu öğrenmeye açık,
İletişim kurabilen kimseler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknisyenleri, genellikle tıbbi cihazların bulunduğu kapalı alanlarda çalışırlar. Ayrıca cihazların satışını yapan firmada çalışıyorlar ise teknik atölyede veya satış ofisinde çalışabilir. Meslekleri gereği farklı şehirlere seyahat edebilirler. Tıbbi görüntüleme cihazlarının ortaya çıkardığı radyasyon, radyoaktivite, elektromanyetik alan, mikrobiyolojik risk tehlikelerine karşı koruyucu malzeme ve bariyerleri kullanmalıdırlar. Acil durumlar için hastane ve firmalarda çalışan meslek mensupları gece nöbeti de tutabilir. Çalışırken mühendisler, teknikerler, operatörler sağlık personeli, hasta ve hasta yakını, müşteriler ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler. Mikrobiyolojik risklere karşı düzenli olarak sağlık kontrollerini, koruyucu aşılarını yaptırmak zorundadırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bu bölümden mezun olanlar; Biyomedikal Cihaz Üretim Firmaları, Biyomedikal Cihaz İthalatçıları, Biyomedikal Teknik Servis Firmaları, Kalibrasyon Laboratuarları, Laboratuar ve Görüntüleme Merkezlerinde, Özel veya Devlet Hastanelerinin Biyomedikal Ünitelerinde, Özel veya Devlet Hastanelerinin Radyoloji Servislerindeki teknik birimlerde, Özel veya Devlet Hastanelerinin Nükleer Tıp bölümlerindeki Teknik Birimlerde iş bulabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, Anadolu teknik liselerinin “Biyomedikal Cihaz Teknolojileri” alanı “Tıbbi Görüntüleme Sistemleri” dalında verilmektedir.
Mesleğin eğitimine girebilmek için;
Anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6–7–8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yılsonu ders ortalamaları ile belirlenen Yıl Sonu Başarı Puanının (YBS) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin ortaöğretimde eğitim süresi 4 yıldır. 9.sınıfın (lise 1) dersleri genel liseler ve meslek liselerinde ortaktır. 10. sınıflarda alan ortak dersleri, 11 ve 12. Sınıflarda ise dallara özel dersler öncelikli olarak okutulmaktadır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10 ve 11. Sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.

MESLEKTE İLERLEME
“Biyomedikal Cihaz Teknolojileri” bölümünü bitirenler sınavsız geçiş ile Ortopedik Protez ve Ortez bölümüne geçiş yapabilirler. Ayrıca, mezunlar ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve/veya Lisans Programlarına Yerleştirme Sınavına (LYS) girip Elektronik Öğretmenliği programını tercih ederlerse ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları (AOBP) ek bir katsayı ile çarpılmakta ve ilgili puanlara eklenerek diğer alanlardan mezun olanlara göre kontenjan dâhilinde öncelikli olarak yerleştirilmektedirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu olmamaktadır. Eğitim sonrası elde edilebilecek kazanç asgari ücretin 1–4 katı olabilmektedir. Özel sektörde çalışanların ücretleri firmalara göre değişiklik göstermektedir. İş deneyimi, yabancı dil, verimlilik gibi kıstaslar ücrette önemli rol oynamaktadır.

Yararlanılan kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr
(http://www.iskur.gov.tr)
- www.osym.gov.tr (http://www.osym.gov.tr) (2010 ösym kılavuzu)

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

· Milli Eğitim Bakanlığı İnternet Sitesi.
· Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü İnternet Sitesi.
· Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi.
· Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan İl/Şube Müdürlüğü.

aerol
03-15-2011, 23:51
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİSİ 02.03.2011 TANIM
Sağlık Kurumları İşletmecisi sağlık sektörü ile ilgili her türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşunda idari işlemleri yöneten kişidir.

GÖREVLER
İşletmenin sağlık politikasını oluşturur.
İşletmede sağlık bilgi sistemi kurar ve yönetir.
Sağlık hizmetlerinin etkin olarak sunulabilmesi için gereken para ve personeli sağlar ve yönetir.
Personelin uygun birimlerde görevlendirilmesini sağlar.
Çalışmalar düzenler ve hizmetlerin etkin bir biçimde yürütülmesini sağlar.
Sağlık alanındaki gelişmeleri izler.
Çalıştığı kurumda hizmetin kalitesini artırıcı önlemler alır.
Muayene ve sağlık ücretini saptar,
Çevre sağlığı ile ilgili gereken çalışmaları yapar veya yaptırır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Sağlık Kurumları İşletmecisi olmak isteyenlerin;
Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
Bir işi planlayabilme ve planı uygulayabilme yetenekleri gelişmiş,
Eşgüdüm sağlayabilme yeteneğine sahip,
Değişime ayak uydurabilen ve esnek düşünüp yenilik yapabilen,
Sabırlı, hoşgörülü, insanlarla iyi iletişim kurabilen,
Ekip çalışmasına yatkın ve empatik ilişkiler kurabilen,
Kendini geliştirmeye istekli ve coşkulu kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Sağlık Kurumları İşletmecisinin çalışma ortamı çalıştığı işletmenin özelliğine göre farklılık göstermektedir. Yaptıkları işlere ve işletmenin özelliğine göre çalışma ortamları farklılık gösterse de genellikle büro ortamında çalışırlar. İlaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarındaki çalışma ortamında kimyasal madde kokusu yoğun olabilmektedir. Görev genellikle ayakta yürütülür.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi üniversitelerin Sağlık kurumları İşletmeciliği Programında verilmektedir.
Mesleğin eğitimine girebilmek için;
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Sağlık
Kurumları İşletmecisi” lisans programı için yeterli “TM-1” puan almak.
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Sağlık
Kurumları İşletmecisi” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını
tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Türkçe- Matematik ve Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır. Meslek Liselerinin A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen), Bankacılık, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik(Demiryolu), Muhasebe, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Tesis İşletmeciliği, Ticaret, Bilgisayarlı Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Pazarlama, Muhasebe ve Finansman Pazarlama ve Perakende, Pazarlama, Satış Yönetimi ve Reklamcılık, Ticaret Liselerini Kol Ayırımı Olmadığı Dönemde Bitirenler, Ulaştırma Hizmetleri, Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği, Anestezi, Anestezi Teknisyenliği, Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği, Diş Protez Teknisyenliği, Ebelik, Ebelik- Hemşirelik, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Hemşirelik, Laborant, Laboratuvar, Laboratuvar Teknisyenliği, Laboratuvar Hizmetleri, Sağlık, Sağlık Memurluğu, Veteriner- Laboratuvar, Radyoloji, Radyoloji Teknisyenliği, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı, Tıbbi Sekreterlik, Tıp Sekreterliği, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Yaşlı Hizmetleri, Alanlarından mezun olanlar “Sağlık Kurumları İşletmeciliği” (Açıköğretim) ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli YGS-6 puanı almaları gerekir. Ön Lisans Programlarının; Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Diş Teknik Sekreterliği, Genel İşletme, Hastane Yönetimi ve Organizasyon, İş İdaresi, İşletme, İşletmecilik, İşletme Yönetimi,Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sekreterlik, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik,Tıbbi İstatistik ve Yönetim bölümlerinden mezun olanlar Sağlık Kurumları İşletmeciliği programına dikey geçiş sınavıyla geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin lisans eğitim süresi 4 yıl, ön lisans eğitimi ise 2 yıl sürelidir. Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince aşağıdaki dersleri alırlar;
a) Genel Kültür Dersleri:
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil,
b) Meslek Dersleri:
Matematik, Bilgisayar, Ekonomi, İşletme, İstatistik, Hukuk, Tıbbi Sosyoloji, Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Politikası ve Planlaması, Sosyal Politika ve Sağlık Sigortacılığı, Sağlık ve Etik, Koruyucu Sağlık Hizmetleri gibi dersler okutulmaktadır. Ayrıca eğitim süresince aldıkları teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesine yönelik, sağlık kuruluşlarında 6 haftalık zorunlu “Yaz Stajı” uygulaması mevcuttur.
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara mezun oldukları programa göre lisans veya ön lisans diploması ve “Sağlık Kurumları İşletmecisi” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Sağlık Kurumları İşletmecisi kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Emekli Sandığı, Bağkur, SSK gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında ve sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Sağlık kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinim artacaktır.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler
Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler. Eğitim sonrası Kamuya ait Kurum ve Kuruluşlarda görev alan Sağlık Kurumları İşletmecisi 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununun Sağlık Hizmetleri sınıfında öngörülen derece ve kademedeki katsayı ve tazminatlara göre ücret alırlar. Özel sektörün ilgili birimlerinde çalışan meslek elemanlarının ücreti karşılıklı anlaşma ile belirlenmektedir.
Yeni mezun olan ve özel sektördeki bir işyerinde işe başlayan meslek elemanları en az asgari ücretle işe başlar. Ancak hizmet arttıkça ödenen ücret asgari ücretin 4-5 katına kadar yükselebilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
Sağlık Kurumları İşletmeciliği programını bitirenler Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Yararlanılan kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr
(http://www.iskur.gov.tr)- Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu

aerol
03-15-2011, 23:52
SAĞLIK YÖNETİCİSİ 02.03.2011 TANIM
Hastanedeki çalışmaların düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından ve hasta bakım hizmet ücretlerinin saptanmasından sorumlu kişidir.

GÖREVLER
Kurumun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere her türlü ihtiyaçları zamanında saptar ve sağlanması için gerekli önlemleri alır,
Malların satın alınması, depolanması, ambar ve depodan çıkışlarını yakından izler ve gereği gibi yapılmasını sağlar,
Günlük yiyecek tabelalarını kontrol eder, buna göre ambardan çıkacak veya dışarıdan gelecek gıda maddelerinin zamanında mutfağa teslimini sağlar,
Tıbbi cihazların, eşyaların ve binanın onarımı gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılmasını sağlar,
İdari birimlerin görevlerini düzenli ve verimli bir şekilde yapmalarını sağlar, genel idare hizmetlerinde çalışan kendisine bağlı personelin mevcut kanun tüzük ve yönetmelikler uyarınca görev, yetki ve sorumluluklarını belirler,
Kurumda gerekli güvenlik önlemlerini alır. Sivil Savunma Uzmanı yoksa sivil savunma, deprem, yangın ve su baskınları gibi olağanüstü haller için genel olarak devlet kuruluşları idare amirlerine yüklenmiş görevleri yürütür,
Kurumun, periyodik istatistik, poliklinik ve laboratuar çalışma cetvellerini vaktinde, doğru ve eksiksiz olarak düzenleterek ilgili yerlere gönderir,
Bulaşıcı hastalık teşhisi konulan olayları ve bunlardan ölenleri kurumun bulunduğu yerin sağlık amirine günü gününe ve ayrıntılı şekilde haber verir,
Hastanenin halen ve gelecekteki yatak gereksinmesinin saptanması için gerekli çalışmaları yapar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Sağlık Yöneticisi olmak isteyenlerin;
Normalin üzerinde sözel yeteneğe sahip,
Sosyal bilimlere özellikle ekonomiye ilgili,
Başkalarını etkileyebilme ve yönlendirebilme gücüne sahip,
Başkaları ile iyi iletişim kurabilen,
İleri görüşlü, yeniliklere açık,
Büro işlerinden hoşlanan,
Dikkatli, sorumlu kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Sağlık yöneticileri özel veya resmi hastanelerin büro kısmında görev yaparlar. Genellikle oturarak çalışan sağlık yöneticisi başhekimle ve emrinde çalışanlarla sürekli etkileşim halindedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi üniversitelerin sağlık idaresi bölümünde verilmektedir.
Mesleğin eğitimine girebilmek için;
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Sağlık Yönetimi” lisans programı için yeterli “TM-1” puan almak.
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Sağlık Yönetimi” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Türkçe Matematik alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır.
Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği, Hemşirelik, İlk yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği, Sağlık, Tıp Sekreterliği, Yönetim ve Ticaret Sekreterliği ve Sağlık Memurluğu bölümü mezunları Sağlık Yönetimi lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
“Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik”Ön Lisans programlarındanmezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS)girerek başarılı olmaları halinde “Sağlık İdaresi Yüksekokulu”na dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince öğrencilere; genel kültür dersleri yanında, Genel İşletme, Hastane İdaresi ve Organizasyonu, Yönetim Bilimi, Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Davranış Bilimleri, Halkla İlişkiler, Muhasebe-Maliyet Muhasebesi, Hastane Maliyet Muhasebesi, Hukuk-Hukuka Giriş, İdare Hukuku, İşletme Hukuku, Sağlık Hukuku, Ekonomi-Makro Ekonomi, Mikro Ekonomi, Sağlık Ekonomisi, Beslenme, Biyoistatistik. vb. dersler verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler yönetim, insan ilişkileri, personel işlemleri, maliyet işlemleri gibi çok çeşitli konularda eğitim almaktadırlar. Öğrencilerin sağlık kuruluşlarında, özellikle hastanelerde 4 ay süreyle staj yapma zorunluluğu vardır.
Eğitimini tamamlayanlara “Lisans Diploması” ve "Sağlık Yöneticisi"unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Sağlık yöneticiliği ülkemizde son yıllarda bir meslek olarak tanınmaya başlamıştır. Bu nedenle giderek sayıları artan özel hastanelerin açılmasıyla sağlık yöneticilerine büyük gereksinim duyulmaktadır.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince her hangi bir kazanç yoktur. Ancak, Kredi ve Yurtlar Kurumundan "Öğrenim Kredisi" ve "Harç Kredisi" alabilirler. Sağlık kuruluşlarının idari birimlerinde çalışan, yeni mezun elemanlar, asgari ücretin 2 katı kadar aylık ücret almaktadır. Yönetici pozisyonuna gelindiğinde yani Hastane Müdürü olunduğunda ise asgari ücretin en az 3 katı kadar aylık ücret alınmaktadır. Özel hastanelerde bu ücret asgari ücretin 7-8 katına kadar çıkmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler. Mesleki eğitimi tamamladıktan sonra sağlık kuruluşlarının yönetim birimlerinde uzman eleman olarak çalışmaya başlanır. Mesleki başarı ve deneyime göre müdür yardımcılığı ve müdürlüğe yükselebilirler.

Yararlanılan kaynaklar;
-www.iskur.gov.tr
(http://www.iskur.gov.tr)

aerol
03-15-2011, 23:52
PROTEZ VE ORTEZ TEKNİKERİ 02.03.2011 TANIM
El, ayak ve benzeri organların kaybı durumunda, bu organların işlevlerini kısmen de olsa yerine getirecek olan yapay organların (protezlerin) ya da herhangi bir nedenle desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanan yardımcı cihazların (ortezlerin) yapımında çalışan kişidir.

GÖREVLER
Ortopedik Protez ve ortez teknikeri her zaman doktor reçetesine göre çalışır.
Yapacağı protez veya ortezi doktorun isteği doğrultusunda yapar.
Bu nedenle öncelikle; reçete ve hazırlanan raporları inceler.
Takılacak protezin (ayak, diz üstü, diz altı, el, el bileği,) alçı ölçüsünü alır,
Ölçüye göre kesik kısım için plastik döker,
Dökülen plastiğin iç kısmındaki boşluğu doldurur, yeni modilaj yapar,
Protez takılacak organın (el, ayak vb.) kalan kısmını dökümü yapılan plastiğin içine yerleştirir,
Protezin ayarını yapar, sabitleyerek işi tamamlar,
Ortezin (Kısa ve uzun yürüme cihazları, tabanlık, tıbbi (korse) ölçüsünü alır ve yapımını tamamlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Ortopedik Protez ve ortez teknikeri olmak isteyenlerin;
El ve parmak becerisine,
Şekil ve uzay ilişkilerini algılama yeteneğine sahip,
Titiz ve dikkatli kimseler olmaları gerekir. Bu meslekte çalışacak kişilerin toz ve kimyasal maddelere karşı alerjileri olmamalıdır.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Ortopedik Protez ve ortez teknikerleri hastanelerin rehabilitasyon birimlerine bağlı atölyelerde çalışırlar. Çalışma ortamı alçı ve alçı tozları ile kirlenmiş olabilir. İş genellikle ayakta yürütülür.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Ortopedik Protez ve Ortez bölümünde verilmektedir. Meslek liselerinin; Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyenliği,Tıp Elektroniği bölümlerinden mezun olanlar “ Ortopedik Protez ve Ortez” önlisans programına sınavsız olarak girebilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB)’leri ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-2“ puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde yerleştirilebileceklerdir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleki eğitim süresi iki yıldır. Ortopedik protez ve ortez bölümünde; matematik, hasta psikolojisi, fizik, bilgisayara giriş, fizyoloji, anatomi, mekanik fizik, iletişim becerileri, malzeme , protez anatomi ,teknik resim, ortopedi, nöroloji, halk sağlığı, ilk yardım, elektroteknoloji, meslekte etik, damar hastalıkları, mekanik – biomekanik, kinezyoloji, protez ve ortez üretim yöntemleri, rehabilitasyon, atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, kinezyoloji dersleri verilmektedir.
Meslek eğitimini başarı ile tamamlayanlar "Protez ve Ortez” Ön Lisans Diploması" ve “Protez ve Ortez Teknikeri” unvanı alırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Ortopedik Protez ve ortez teknikerliğinin kadrosu hastanelerde Sağlık Teknikeri olarak bulunmaktadır. Bu konuda faaliyet gösteren özel işyerlerinde de yetişmiş elemana ihtiyaç vardır. Ayrıca meslek elemanlarının kendi işyerini açma şansı da bulunmaktadır. Sürekli gelişen ve teknolojik gelişmeyle kendini yenileyen bir dal olduğundan bu alandaki eleman ihtiyacı giderek artmaktadır.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince herhangi bir kazanç yoktur. Ancak, mezuniyet sonrası ödemek koşuluyla Kredi ve Yurtlar Kurumu' ndan "öğrenim ve harç kredisi" alınabilir. İşe ilk başlayan bir protez ve ortez teknikeri özel sektörde asgari ücret, kamu hastanelerinde asgari ücretin yaklaşık iki katı civarında ücret almaktadır. Üniversite hastanelerinde ayrıca döner sermayeden pay alabilir.

MESLEKTE İLERLEME
Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde, Biyomedikal Mühendisliği, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Yararlanılan kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr
(http://www.iskur.gov.tr)- Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu
- shmyo.ankara.edu.tr
(http://shmyo.ankara.edu.tr)

aerol
03-15-2011, 23:54
HEMŞİRE 23.02.2011 TANIM
Bireyleri; hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir.

GÖREVLER
Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirler ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir ve denetler.
Verilen hemşirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir, hizmet sunumunda bu sonuçlardan yararlanarak gerekli iyileştirmeleri yapar ve sonuçları ilgili birime iletir.
Tıbbi tanı ve tedavi planının uygulanmasında; hekim tarafından, acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygular, hastada beklenmeyen veya ani gelişen durumlar ile acil uygulanması gereken tanı ve tedavi planlarında müdavi hekimin şifahi tıbbi istemini kabul eder. Bu süreçte hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri alır.
Hastaya lüzumu halinde uygulanmak üzere hekim tarafından reçete edilen tıbbî talepleri bilimsel esaslara göre belirlenen sağlık bakım, tanı ve tedavi protokolleri doğrultusunda yerine getirir.
Tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngördüğü durumlarda, müdavi hekim ile durumu görüşür, hekim işlemin uygulanmasında ısrar ederse durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı talebi üzerine söz konusu işlemi uygular.
Tıbbi tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler, istenmeyen durumların oluşması halinde gerekli kayıtları tutarak hekime bildirir ve gerekli önlemleri alır.
Görevi teslim alacak hemşire gelmeden ve gerekli bilgiyi hasta başında sözlü ve yazılı olarak teslim etmeden ve doğal afet, toplu kazalar gibi olağanüstü durumlarda ise hemşireye olan ihtiyaç ortadan kalkmadan kurumdan ayrılamaz.
Hemşirelikle ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini yürütür. Mesleği ile ilgili bilimsel etkinliklere katılır. Toplumun, öğrenci hemşirelerin, sağlık çalışanlarının ve adaylarının eğitimine destek verir ve katkıda bulunur.
Sağlık hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda etkin bir şekilde görev alır, oluşturulan sağlık politikalarının yürütülmesinde, mevzuat çerçevesinde karar mekanizmalarına katılır.
Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur.
Tüm uygulamalarını kayıt altına alır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Hemşire olmak isteyenlerin;
Normalin üstünde genel yeteneğe sahip,
Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
Hemşireliğin dayandığı bilimler hakkında yeterli bilgiye sahip,
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını anlayabilen
Sorumluluk duygusu yüksek,
Çabuk ve doğru karar verebilen,
Sağlık personeline ilişkin uygulama eğitimine katılabilme yeteneğine ve bu personelle çalışma deneyimine sahip olmaları,
Tedbirli, tertipli,
Şefkatli, sevecen,
Bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Hemşireler resmi veya özel hastanelerde, dispanserler ve sağlık ocaklarında görev alabilirler. Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Hemşireler çalışırken hastalarla, hasta yakınlarıyla, doktorlarla ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedir. Görev yaptığı sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, Sağlık Meslek Liselerinin “Hemşirelik” alanında ve çeşitli üniversitelere bağlı, “Hemşirelik Yüksekokulları” ile “Sağlık Yüksekokulları”nın “Hemşirelik” programında ve “Sağlık Bilimleri Fakülteleri”nin “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” programlarında verilmektedir.
Yüksek öğretim kurumlarındaki mesleğin eğitiminin verildiği programlara girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme sınavında (LYS)
- “ Hemşire ” lisans programı için yeterli “MF3 ” puan almak, yüksekokul için “Hemşire” Yüksekokul lisans programı için yeterli “(YGS-2)” puan almak gerekmektedir.
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Hemşirelik” veya “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe – Matematik, Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanları ile, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları, bu alanda yüksek öğrenim görmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme sınavı(LYS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Orta öğretim kurumlarının, “Ebelik”, Ebelik-Hemşirelik, Hemşirelik” bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, “Hemşirelik” lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Acil Yardım Teknikerliği, Adli Tıp Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım, Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Ana Çocuk Sağlığı,Diyaliz, Ebelik, Hemşirelik, Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri, Perfüzyon, Sağlık Laboratuvarı, Radyoterapi, Sağlık Memurluğu, Sağlık Teknikerliği, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde, “Hemşirelik” veya “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi, Sağlık Meslek Liselerinde 4 yıl, yüksek öğretim kurumlarında da 4 yıldır. Hemşirelik eğitiminde dersler 4600 saatlik teorik ve klinik eğitimi kapsar. Teorik eğitimin süresi toplam sürenin en az üçte biri, klinik eğitimin süresi ise toplam eğitimin yarısı kadardır. Eğitimleri süresince;
Hemşirelik mesleğinin tarihçesini,
İnsan yapısı ve fonksiyonları, mikrop ve parazitler, sterilizasyon ve dezenfeksiyon önlemleri uygulamasını ve bağışıklığını,
İlaçları, ilaçların etki ve yan etkilerini, ilaçların korunması ve uygulanmasını,
Mesleği uygularken insan davranışlarının sebeplerini, hasta bakımındaki yerini, insan ilişkilerini,
Bulaşıcı hastalıkların, bulaşma ve yayılma yolları ile alınacak tedbirleri,
Sağlık hizmetlerinde eğitim ve eğitim programlarının hazırlanması, uygun eğitim araçlarının seçimini,
İlkyardım, temel hasta bakımı ilke ve yöntemlerini, bunların hastaya uygulanmasını,
Dahiliye hastalarının bakım ilkelerini, cerrahi müdahale gerektiren hastaların bakımını,
Çocuk hastalıklarının bakım ilkeleri ve uygulamasını,
Doğum ve aile planlamasını,
Akıl sağlığı ve hastalıklarını, hastaların özelliklerine göre gerekli bakımı,
Sağlık hizmetleri ile ilgili istatistiki bilgi toplama ve değerlendirme yöntem ve uygulamalarını öğrenirler.
Sağlık Meslek Lisesi eğitimlerini başarı ile tamamlayanlara Sağlık Meslek Lisesi diploması ve “Hemşire” unvanı verilir. Yükseköğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans diploması ve “Hemşire “ unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Hemşireler; üniversite bünyesinde bulunan hastaneler, devlet hastaneleri, Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı hastaneler, Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlar ile pansiyonlu okullarda, dispanserler, özel sağlık kurumları, çeşitli kurumlar bünyesinde bulunan sağlık birimleri ve kreşlerde görev yaparlar. Meslekte işsiz kalma durumu hemen hemen yok denecek kadar azdır. Sağlık alanında en çok ihtiyaç duyulan meslek elemanıdır. Teknolojik ilerleme, sağlık konusunda halkın bilinçlenmesi sağlık hizmeti talebini artırmıştır. Buna paralel olarak devletin desteklediği sağlık kuruluşlarının sayısının artması, diğer taraftan özel hastanelerin giderek yaygınlaşması bu meslek elemanının çalışma alanını genişletmiştir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler. Hemşireler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde kamu sektöründe çalışmaları halinde; yüksek öğretim programlarından mezun olanlar 8. derecenin 1. kademesinden, sağlık meslek liselerini bitirenler 12. derecenin 2. kademesinden maaş alırlar. Maaşlar kıdeme ve belirlenen katsayı artışlarına paralel olarak artar. Özel hastane, poliklinik vb. yerlerde çalışanlar ise piyasa koşullarına göre zaman içerisinde hizmet süreleri, mesleki deneyim ve bilgilerine göre değişik oranlarda ücret almaktadırlar.

MESLEKTE İLERLEME
Eğitimlerini başarı ile tamamlayarak hemşire olarak göreve başlayanlar, zaman içerisinde sorumlu hemşire ve başhemşireliğe ve Uzman Hemşire ‘liğe yükselebilirler. Başhemşire olabilmek için hemşirelikte en az lisans eğitimine sahip olmak gerekir. Ancak kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir.
Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.
Lisans mezunu hemşirelerden; yurt içinde hemşirelik anabilim dallarında ve bunların altında açılan lisansüstü eğitim programlarından mezun olanlar ve yurtdışında bu programlardan mezun olup, diplomalarının denklikleri onaylanan ve diplomaları Bakanlıkça tescil edilen hemşireler alanlarında uzman hemşire olarak çalışırlar.
Sorumlu hemşire yatan hasta üniteleri/klinikleri, yoğun bakım üniteleri, ayaktan tanı ve tedavi birimleri, acil, evde bakım gibi alanlarda hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinde başhemşireye karşı sorumlu olup, öncelikle ilgili alanda uzman hemşireler, yoksa üç yıl deneyimli ve hemşirelikte lisans mezunları arasından başhemşire tarafından görevlendirilir.
Ancak, kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir. Sorumlu hemşire görevlendirildiği alanda öncelikle gündüz mesai saatlerinde görev yapar.

Yararlanılan kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr (http://www.iskur.gov.tr)

- Hemşirelik yönetmeliği ( 8 Mart 2010).

- Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu.

aerol
03-15-2011, 23:55
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNİKERİ 01.03.2011 TANIM
Tıpta ve biyolojik bilimlerde kullanılan alet ve cihazların montajı, kullanımı, bakımı ve onarımı konularında çalışan kişidir.

GÖREVLER
Tıp ve biyolojik bilimlerde kullanılan alet ve cihazları şemalara uygun olarak yerlerine monte eder,
Aletlerin nasıl ve ne şekilde kullanıldığını ilgililere gösterir,
Aletlerin bakım ve onarımını yapar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Biyomedikal cihaz teknikeri olmak isteyenlerin;
Temel bilimlere, özellikle fiziğin elektrik ve mekanik konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
Şekil ilişkilerini görebilme, bir şemayı okuyabilme yeteneğine sahip,
El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
Ayrıntıları görebilen,
Sorumlu ve dikkatli kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Biyomedikal cihaz teknikerleri temiz, iyi aydınlatılmış ve ısıtılmış kapalı ortamlarda çalışırlar; görevlerini yaparken ayakta durmak, eğilmek durumunda olabilirler. Etkileşimde bulundukları kişiler çalıştıkları kuruma göre değişirse de genellikle sağlık personeli ve diğer teknik personelle iletişim halindedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının "Biyomedikal Cihaz Teknolojisi" bölümünde verilmektedir.

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
Lise veya dengi okul mezunu olmak, meslek liselerinin “Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Denizcilik (Gemi Elektroniği ve Haberleşme), Denizcilik (Gemi Otomasyonu), Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüğü, Elektromekanik Taşıyıcılar, Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Mekanik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik), Endüstriyel Otomasyon Tek. (Mekanik/Makine), Gemi Elektroniği ve Haberleşme, Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi, Mekatronik, Otomatik Kumanda, Telekomünikasyon, Tıp Elektroniği, Uçak Bakım (Uçak Elektroniği), Uçak Bakımı Teknisyenliği ve Elektroniği, Uçak Bakımı ve Elektroniği, Uçak Elektroniği” alanından mezun olanlar “Biyomedikal Cihaz Teknolojisi” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.
Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.
Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-1” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi liseden sonra 2 yıldır. Eğitim süresince öğrenciler; Matematik, Fizik, Kimya, Biyofizik, Biyokimya, Fizyoloji, Biyomedikal Teknolojisi, Elektrik Devreleri, X-Ray Cihazları, Biyomedikal Elektronik, Biyomedikal Laboratuarı, Elektronik ve Lojik Devreler, Biyomedikal Giriş, Laboratuar Cihazları, Bilgisayar Kullanımı, Bilgisayar Onarım ve Bakımı gibi dersleri alırlar.
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Ön Lisans Diploması" ve "Biyomedikal Cihaz Teknikeri" ünvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Biyomedikal cihaz teknikerleri resmi ve özel sağlık kuruluşlarında, dispanserlerde ve laboratuarlarda görev alırlar. Ayrıca serbest çalışma imkanına da sahiptirler. Ülkemizde sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına paralel olarak çalışma alanları giderek genişlemektedir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Meslek eğitimi süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Koşulları uygun olanlar Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun vermiş olduğu öğrenci kredisinden, ayrıca çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.
Kamu kesiminde çalışanlar 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasına göre sağlık hizmetleri sınıfından maaş ve döner sermayeden ek ücret almaktadırlar. Özel işyerlerinde çalışanlar asgari ücretin 3-5 katı ücret almaktadırlar. Kendi adına özel işyeri açanlar ise daha yüksek kazanç sağlayabilirler.

MESLEKTE İLERLEME
Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde,
Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Yararlanılan Kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr

aerol
03-15-2011, 23:55
ODYOMETRİST 01.03.2011 TANIM
İnsanların işitme bozukluğunun derecesini çeşitli testler yardımı ile saptayan ve hastanın durumuna göre işitme cihazı ihtiyacını belirleyen ve uygulayan, gerekli durumlarda konuşma tedavisi veren kişidir.

GÖREVLER
Kulak-Burun-Boğaz hekiminin hastayı muayenesinden sonra kulak hastalıklarının tanısı ve tedavi şeklinin belirlenmesinde yardımcı bir laboratuar hizmeti olan odyolojik testleri hekimin isteği doğrultusunda uygular,
İşitme ölçümü yapar ve test sonuçlarını hekime sunar,
Ağır işiten hastalara işitme cihazı uygular,
Gerektiğinde konuşma tedavisi verir,
Okullarda işitme taramaları yapar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Odyometrist olmak isteyenlerin;
Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
Biyoloji, elektronik ve fizik konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
Hasta insanlara yardım etmekten hoşlanan,
Sorumluluk sahibi, dikkatli ve titiz,
Hoşgörülü ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Odyometristler hastanelerde ve muayenehanelerde, özel eğitim merkezlerinde görev yaparlar. Görev yeri sessiz ve temizdir. Bazen işitme bozukluğu olan küçük çocuklara ve özürlülere işitme testi uygulamakta zorlukla karşılaşılabilirse de iş genellikle rahat ve tehlikesizdir. Çalışmaları sırasında yoğun olarak kulak, burun, boğaz hekimleriyle, teknisyenlerle, hasta ve hasta yakınlarıyla, zaman zaman çocuk gelişim uzmanlarıyla iletişim halindedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi fakültelerin sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının “Odyometri” ön lisans programında verilmektedir.
Meslek liselerinin Tıp Elektroniği, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Tıbbi Sekreterlik, Tıp Sekreterliği, Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümlerinden mezun olanlar “Odyometri” önlisans programına sınavsız olarak girebilirler.
Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB)’leri ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-1“ puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde yerleştirilebileceklerdir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Odyometri eğitim programı 2 yıl olup, eğitim pratik ve teorik olarak verilmektedir.
Odyometri programının;
1, yılında : matematik, bilgisayara giriş, fizik, işitme kayıpları ve kliniğe giriş, iletişim becerileri, otorinolarengoloji, işitme ve ölçümü, akustik fizik, psikolojiye giriş ve gelişim psikolojisi, iletişim problemli, cocuk psikolojisi, anatomi ve fizyoloji, türk dili, biyoloji, temel yabancı dil (ingilizce).
2. yılında : Otonöroloji, halk sağlığı, işitme, ilk yardım, denge, meslekte etik, odyometride ileri test yöntemleri, konuşma gelişimi, çocuk testleri, işitme cihazlarının tanıtımı, klinik uygulama, objektif test yöntemleri, atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersler alınmaktadır. Ayrıca birinci sınıfın sonunda ve ikinci sınıfın sonunda 20 gün yaz stajı vardır.
Eğitimini başarı ile tamamlayanlar ""Odyometri” ön lisans diploması" ve "Odyometrist"
unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Meslek elemanları, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı sağlık kuruluşlarıyla, özel hastanelerde, özel işitme testleri uygulayan merkezlerde görev yapabilirler. Halen hastanelerde ve diğer ilgili kuruluşlarda odiyometrist kadrosu bulunmamaktadır. Yüksekokul mezunu elemanlar, sağlık teknisyeni (aslında teknikerlerdir) kadrolarında çalışmak durumunda kalmaktadır. Kadro sorununun çözülmesi beklenmektedir. Kulak-Burun-Boğaz Kliniklerinin çoğunda, odiyometristin görevlerini, bir iki aylık kurslarla yetiştirilmiş ve bu servislerde deneyim kazanmış hemşireler yapmaktadır. Odiyometri yeni gelişen bir daldır. Bu alanda yetişmiş elemanların artmasıyla, özellikle Kulak-Burun-Boğaz Servislerinde odiyometristlerin çalıştırılmasının yaygınlaşması beklenmektedir. Ayrıca, işitme engelliler okullarında da görev alabilirler. Sağlığın her alanında olduğu gibi, bu alanda da yetişmiş bilgili elemanlara ihtiyaç vardır.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Yüksekokul eğitimi süresince herhangi bir kazanç yoktur. Ancak, mezuniyet sonrası geri ödemek üzere, Kredi ve Yurtlar Kurumu' ndan öğrenim ve harç kredisi alınabilir.
Halen hastanelerde sağlık teknikerliği kadrosu bulunmadığından, mezunlar sağlık
teknisyeni olarak göreve başlamaktadır. Ön lisans mezunu bir sağlık teknisyeni göreve l0. derecenin 2. kademesinden başlamakta ve derecesine göre maaş almaktadır. Odiyometristler asgari ücretin yaklaşık 3 katı maaş almaktadır. Bu miktar, çalışılan kuruma göre küçük de olsa bazı farklılıklar göstermektedir.

MESLEKTE İLERLEME
“Odyometri” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde, Fizik, İşitme Engelliler Öğretmenliği lisans bölümlerine geçebilirler.

Yararlanılan kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr (http://www.iskur.gov.tr)
- Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu.
- www.osym.gov.tr (http://www.osym.gov.tr) (2010 ösym kılavuzu)
- www.shmyo.ankara.edu.tr (http://www.shmyo.ankara.edu.tr)

aerol
03-15-2011, 23:55
AMELİYATHANE HİZMETLERİ TEKNİKERİ 01.03.2011 TANIM
Ameliyathanede bulunan tüm alet ve cihazları kullanabilen, ameliyathaneyi ameliyata hazırlayan ve ameliyata giren ekipte yer alan yardımcı sağlık personelidir.

GÖREVLER
Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri, ameliyathane sorumlu uzmanı veya uzman bulunmadığı takdirde ameliyatı yapan uzmanın sorumluluğu altında;
Ameliyat öncesi ameliyat masasını ve aletlerini hazırlar,
Ameliyat sırasında ameliyat ekibine yardımcı olur,
Ameliyat sonrasında kullanılan aletlerin sterilizasyonunu (mikroptan arındırma) yaparak muhafazasını sağlar,
Ameliyathanedeki bütün cihaz ve aletlerin bakımını, temizliğini, muhafazasını ve tedarik edilmesini sağlar,
Ameliyathane sterilizasyonunun korunmasını sağlar,
Kayıtların tutulmasını sağlar ve kontrol eder.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri olmak isteyenlerin;
Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
Ellerini çabuk ve ustalıkla kullanabilen,
El –göz koordinasyonu ile kulak-el-ayak eşgüdümü gelişmiş,
Sorumluluk duygusuna sahip, dikkatli, titiz ve tedbirli,
Cesaretli ve kandan korkmayan,
Doğru ve çabuk karar verebilen, cerrahın söylediklerini hemen anlayıp uygulayabilen,
Uzun süre ayakta kalabilecek ve bedensel engeli olmayan,
Esnek çalışma saatlerine uyumlu ve stres ortamında çalışabilen,
Bulaşıcı hastalık taşımayan kimseler olması gerekmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimine girebilmek için; lise veya dengi okul mezunu olmak ve meslek liselerinin “Yaşlı Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Acil Tıp Teknisyenliği ile İlkyardım ve Acil Bakım Teknisyenliği” bölümlerinden mezun olanlar “Ameliyathane Hizmetleri” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Programın Amacı ;
Mikroorganizmalar ve enfeksiyon hastalıkları konularında bilgi sahibi olan, hastanelerin ameliyathanelerinin ve kullanılan gereçlerin sterilizasyonunu sağlayarak, ameliyathaneleri ameliyata hazır duruma getirecek eleman yetiştirmektir. Eğitimin süresi 2 yıldır.
Eğitim süresince Ameliyathane Teknolojisi, Anatomi, Fizyoloji, Davranış Bilimleri, Enfeksiyon Hastalıkları, İlkyardım, Terminoloji, Türk Dili, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi, Yabancı Dil, Sterilizasyon, Kişilerarası İlişkiler, Cerrahi Hastalıkları Bilgisi, Ameliyathane Uygulamaları, Anesteziye Giriş, Hastane İdaresi, Enfeksiyon hatalıkları dersleri okutulmaktadır. Ayrıca Kamu veya Özel hastanelerin ameliyathanelerinde I. Sınıfta 20 gün, II.Sınıfta 40 gün staj yapma zorunluluğu vardır.
Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz sağlık teknikeri ünvanını kazanmaktadırlar ve özel, üniversite ve devlet hastanelerinde iş bulabilmektedirler.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Ameliyathane hizmetleri mezunları, özel ve resmi hastanelerin ameliyathane ünitelerinde çalışabilirler. Mezun sayısının az olması ve özel hastanelerin çoğalması ile daha çok ihtiyaç duyulan bir meslek haline gelmiştir. Hastanelerin bu alanda özel eğitim görmüş sağlık elemanlarına ihtiyaçları olması nedeniyle iş bulma imkanları yüksektir.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı yükseköğrenim ve harç kredisinden ve çeşitli kurum ve kuruluşlarının sağlamış olduğu burs imkanlarından yararlanabilmektedirler.
Eğitim sonrası kazanç durumu ise meslek mensubunun çalıştığı hastanenin büyüklüğüne, sektörüne (kamu-özel), meslek mensubunun bilgi ve deneyimine, pozisyonuna (Devlet memuru, sözleşmeli işçi) göre değişiklik gösterir. Hastanelerin ameliyathanelerinde çalışanlar maaşlarına ek olarak döner sermayeden de ücret almaktadır. Yapılan araştırmalarda asgari ücretin 2 ila 4 katı arasında değişen oranda ücret ve alabildikleri görülmüştür.

MESLEKTE İLERLEME
Ameliyathane hizmetleri önlisans programından mezun olanlar, ÖSYM tarafından yapılan DGS ‘de başarılı oldukları taktirde Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik ile Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Yararlanılan kaynaklar;
-www.iskur.gov.tr

-Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları
Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu

-www.osym.gov.tr(2010 ösym kılavuzu)

-www.shmyo.cumhuriyet.edu.tr

aerol
03-15-2011, 23:56
PSİKOLOG 23.02.2011 TANIM
İnsan ve hayvan davranışlarını, zihinsel süreçlerini, yapı ve süreçlerini, gözlem ve deney gibi bilimsel yöntemleri kullanarak inceleyen, davranış bozukluklarının ve gelişim sorunlarının teşhis ve tedavisi yönünde faaliyetlerde bulunan kişidir.

GÖREVLER
Doğum öncesi dönemden başlayarak çocuklukta, gençlikte, yetişkinlik ve yaşlılıkta zihinsel ve fiziksel gelişim süreçlerini inceler. Yaşa bağlı davranış değişikliklerinin tanımlanması, açıklanması ve ölçülmesiyle ilgilenir,
Organik süreçlerin davranış, düşünce ve duygular üzerindeki etkisini inceler.Biyolojik sistemler ile zihnin işlevi ve davranış arasındaki ilişkiyi inceler.
Beynin biyokimyasal mekanizmaları, beyin mekanizmalarının fonksiyonları, kimyasal ve fiziksel değişikliklerin davranışlara ve duygulara etkisini araştırır,
Öğrenme, bellek, duyum, algı, biliş, güdü, duygular gibi süreçleri inceler. Bilişsel psikofizyoloji ve nöropsikoloji alanlarında laboratuar veya alan deneyleri ve değerlendirme yapar,
Etkili öğrenmenin gerçekleştirilmesi için programların geliştirilmesi, her yaştaki insanın eğitimi için gerekli araç, gereç, ve yöntemleri geliştirir,
Kaygı, sosyallik, başarı gereksinimi, saldırganlık vb kişilerarası farklılıkları inceler,
Zihinsel, davranışsal ve ruhsal bozuklukların değerlendirilmesi, nedenlerinin araştırılması ve iyileştirilmesiyle ilgilenir,
İnsanların birbirleri ile nasıl etkileşime girdiklerini ve sosyal çevrelerden nasıl etkilendiklerini, önyargı ve tutumların nasıl geliştiğini inceler,
Psikolojik etkenler ile fiziksel sağlık ve hastalık arasındaki ilişkiyi inceler.
Hastalıkların önlenmesi ve sağlığın sürdürülebilmesi için araştırmacı ve uygulamacı olarak çalışır. Sağlığı ve hastalığı etkileyen biyolojik, psikolojik ve sosyal etmenlerle ilgilenir,
İyileştirme ve üretimi arttırma amacıyla psikolojik ilkeleri iş yaşamına uygular.
Örgütsel yapı, iş verimi, iş doyumu, tüketici davranışı, personel seçimi, personelin geliştirilmesi vb konularda çalışır,
Psikolojik ilkelerin trafik ve yol güvenliği alanına uygulanmasını sağlar.Sürücü yeteneklerinin psikoteknik değerlendirmesini yapar,
Psikolojinin ilkelerinin hukuk alanında uygulanmasına katkıda bulunur,
Psikolojinin ilkelerinin spor ortamına uygulanmasını sağlar,
Psikolojik bilginin elde edilmesi ve uygulanması sırasında kullanılacak teknik ve yöntemler üzerinde çalışır. Test geliştirir. Araştırma desenleri, veri analizi ve verilerin yorumlanması konularında çalışır,
Etik ve bilimsel ilkeler doğrultusunda araştırma yapar ve bu araştırma sonuçlarının uygun alanlarda kullanımını sağlar,
İnsanlarda görülen normal ve normal dışı davranışları; düşünme, öğrenme, duygu ve heyecan gibi insanın psikolojik süreçlerini inceler,
İnsan ve hayvan davranışlarının fizyolojik nedenleri konusunda araştırmalar yapar,
İleri derecede davranış bozukluklarının tanı ve tedavisine yönelik çalışmalarda (psikoterapi) bulunur. Hafif uyum sorunlarının çözümlenmesine yönelik danışmanlık yapar,
Genel olarak psikolojik gereksinimleri ve sorunları saptar. Çözüm yollarını araştırır,
Bireylerin mesleki uyumlarının, kişiler arası iletişim becerilerinin geliştirilmesine çalışır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Psikolog olmak isteyenlerin;
Üst düzeyde sözel yeteneğe sahip,
Sosyal bilimlere, özellikle psikolojiye ilgili ve bu konuda başarılı,
İnsanlarla iletişimde bulunmaktan ve onlara yardım etmekten hoşlanan,
Başkalarının duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
Başkalarını etkileyebilen,
Kendisi ile barışık, sabırlı, hoşgörülü ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Psikologlar genellikle kapalı ortamlarda, oturarak çalışırlar. Görevlerini yaparlarken hizmet verdikleri bireylerle, çalıştıkları kurumdaki yönetici ve diğer personelle ve meslektaşları ile iletişim halindedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi; çeşitli üniversitelerin edebiyat, fen-edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin “Psikoloji” bölümünde verilmektedir. Psikoloji Bölümü lisans programı Türkiye’de psikoloji bilimini üretmek, yaygınlaştırmak ve psikolog yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Mesleğin eğitimine girebilmek için;
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS)
“Psikoloji” lisans programı için yeterli “TM-3” puan almak.
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Psikoloji” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıl süreli olup; eğitimleri süresince öğrenciler: Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Dil gibi dersler alırlar.
Eğitimin 1.yılında; Psikolojiye Giriş, İstatistiğe Giriş, Biyoloji, Matematik, Ruh Sağlığına Giriş, Motivasyon ve Heyecan, Psikolojiye Giriş, Gelişim Psikolojisine Giriş, Sosyal Psikolojiye Giriş,
2. yılında; Araştırma Yöntem ve Teknikleri, İstatistik Metotları, Gelişim Psikolojisi, Fizyoloji, Sosyal Psikolojiye Giriş, Öğrenme Psikolojisi, Bilişsel Psikoloji, Hafıza ve Dikkat, Sosyal Psikolojide Yaklaşımlar,
3. yılında; Psikolojik Testler (Zeka-Uygulama), Şahsiyet Psikolojisi, Sosyal Psikolojide Araştırmalar, Öğrenme Psikolojisi, Anormal Davranışlar Psikolojisi, Psikolojik Danışmanlık, Klinik Psikoloji ve yine Gelişim Psikolojisi ile Araştırma Yöntem ve Teknikleri,
4. yılında; Psikolojik Testler (Kişilik-Uygulama), Psikopatoloji, Psikosomatik Hastalıklar, İletişim Psikolojisi gibi meslek derslerini ve Felsefe, Sosyoloji ve Sosyal Antropolojinin temel derslerini alırlar.
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Psikoloji" lisans diploması ve “Psikolog” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bölümden mezun olan öğrencilerin;
Psikolojinin alt alanlarını ve bunların çalışma konu ve yöntemlerini kavramış ,insanı biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel bir bütün olarak değerlendirebilen,mesleki sınır ve yetkilerinin farkında, mesleki etik prensiplerini bilen, bilimsel bakış açısına sahip, bilimsel araştırma yapıp raporlayabilen, sorgulayıcı, eleştirel ve çok boyutlu düşünebilen kişiler olmaları hedeflenmektedir. Ayrıca, “Psikoloji Bölümü” bölümü mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri, Psikoloji ve Rehber Öğretmen alanlarında görev alabilirler.
Bugün ülkemizde psikologlar Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı ruh ve sinir hastanelerinde, ruh sağlığı merkezlerinde, kreş ve çocuk bakımevlerinde, huzurevlerinde, çocuk ıslahevleri ve cezaevlerinde psikolog; rehberlik araştırma merkezlerinde okul psikoloğu olarak görev almaktadırlar. Halen psikologlar için özel ya da resmi endüstri kuruluşlarında çalışma olanağı sınırlıdır. Ancak endüstri geliştikçe ve iyi eleman yetiştikçe bu alanlarda da psikologların iş bulma olanaklarının artacağı söylenebilir. Psikoloji bölümünü bitiren bir kimse, eğitimi sırasında felsefe, sosyoloji gibi alanlarda yeterli düzeyde eğitim görmüş olmak ve öğretmenlik sertifikası almak koşulu ile orta dereceli okullarda felsefe grubu öğretmeni olarak görev alabilirler. Okullarda rehber öğretmen olarak görev alanlar da bulunmaktadır. Halen rehberlik araştırma merkezlerinde okul psikologlarına ve kliniklerde psikologlara gereksinme duyulmaktadır. Mevcut ve açılmakta olan üniversitelerin de psikoloji alanında öğretim elemanlarına gereksinmeleri artmaktadır. Bir psikoloji mezununun doyurucu bir iş bulabilmesi için psikolojinin belli bir dalında lisansüstü eğitim görmesi gereklidir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca ve çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler. Psikologlar, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaları durumunda 8. derecenin 1 kademesinden işe başlarlar. Özel sektörde ise ücretler kişinin tecrübesine, işteki başarısına, çalıştığı kurumun yapısına göre belirlenmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
“Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. Psikologlar, gelişim dönemlerine özgü davranışlar ve zihinsel özellikler, sosyal çevrenin psikolojik olaylara etkisi, işçi-işveren ve iş ilişkileri, psikolojik nedenlere dayalı uyum ve davranış bozuklukları, psikolojik davranış ve süreçlerin ölçülmesi ve istatistiksel analizi, davranış nedenlerinin araştırılması ve benzeri konulardaki çalışmalara ağırlık vererek klinik, deneysel, danışmanlık, eğitimsel, endüstriyel ve personel, okul, sosyal, gelişimsel, kişilik ve psikometrik psikoloji alanlarından birinde uzmanlaşabilirler. Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, uzmanlık alanları, tecrübeleri, kurum ve kuruluşların hizmet içerikleri doğrultusunda yönetim kademelerinde yer alabilirler.
Psikoloji bölümü; deneysel psikoloji, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, uygulamalı psikoloji olmak üzere dallara ayrılmaktadır.

Yararlanılan kaynaklar;
- www.istanbul.edu.tr (http://www.istanbul.edu.tr)

- www.iskur.gov.tr
(http://www.iskur.gov.tr)

aerol
03-15-2011, 23:56
BİYOKİMYA TEKNİKERİ 01.03.2011 TANIM
Sağlık ve endüstri kuruluşları ile tıbbi malzeme üreten şirketlerde laboratuar ortamı içinde, her türlü tekniği kullanarak maddelerin gerekli görülen çözümlemelerini (analizleri) yapan kişidir.

GÖREVLER
Laboratuarda çalışmaya başlamadan önce ortamın uygun hale getirilmesini sağlar,
Test için gereken (eriyikleri) kimyasal malzemeyi hazırlar,
Eksik malzemelerin alınması için ilgili uzmanla çalışır,
Gerekli eriyik ve diğer malzemeleri sterilize eder,
Testi gerçekleştirir ve sonuçlarını uzmana iletir,
Kullandığı cihazların düzenli bakımını yapar ve ufak arızalarını giderir.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Biyokimya Teknikeri olmak isteyenlerin;
Biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
Dikkatini uzun süre bir noktaya yoğunlaştırabilen, sabırlı,
Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
Renkleri ayırt edebilen,
Sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Biyokimya teknikerleri; laboratuar ortamında çalışmaktadırlar. Çalışma ortamı kapalı olup, ortamda kimyasal maddelerin yaymış olduğu koku vardır. Çalışma ortamı temiz ve sağlık koşullarına uygundur. Tekniker birinci derecede maddelerle ve aletlerle ilgilidir ancak hasta ve sahipleriyle iyi ilişkiler kurmak durumundadır. Bu meslek zaman zaman tek başına, zaman zaman işbirliği (amirler, biyokimya uzmanları, doktorlar, hemşireler, hastalar, firma temsilcileri) halinde çalışmayı gerektirir. Dikkat edilmediği takdirde mikrop bulaşma ihtimali yüksektir. Araştırma yaptığı konuya göre çalışma saatleri değişebilir (vardiya) nöbetleri vardır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek liselerinin Ebelik, Hemşirelik, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Laborant, Laboratuvar Laboratuvar Hizmetleri, Laboratuvar Teknisyenliği, Sağlık, Sağlık Memurluğu ile Veteriner-Laboratuvar bölümlerinden mezun olanlar Laboratuvar Teknolojisi ve Patoloji Laboratuvar Teknikleri bölümlerine sınavsız geçebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve YGS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Tıbbi laboratuvar teknikleri önlisans programı eğitim süresi 2 yıldır. Ayrıca bu bölümün Anadolu Üniversitesi’nde uzaktan eğitim programı da bulunmaktadır.
Programın amacı, sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan ve doğruluk, netlik, tekrarlanabilirlik bakımından uygun sonuçlar verebilen Tıbbi Laboratuvar Teknikeri yetiştirmektir. Bölümde genel kimya,genel biyokimya, genel biyoloji, genel mikrobiyoloji, histoloji, anatomi ve fizyoloji, temel bilgi teknolojileri gibi dersler verilmektedir. Programdan mezun olabilmek için 30 iş günü staj yapılması zorunluluğu vardır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Tıbbi laboratuvar teknikerleri, hastanelerde, tıp fakültelerinde, özel tıbbi tahlil laboratuvarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının laboratuvarlarında ve hıfzıssıhha enstitülerinde çalışabilirler. Bu programı tamamlayanlar; tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar ile araştırma merkezlerinde çalışma olanağına sahip olabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Kamu kuruluşlarında çalışanlar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. Teknik Hizmetler sınıfında 10. Derecenin 2. Kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununda belirlenen zam oranındaki ücret artışı ile belirlenir. Özel sektörde istihdam edilenler; işyerinin ücret politikası, kişinin bilgi ve becerileri çerçevesinde ücret alırlar. Bu ücret asgari ücretin 3 ve 5 katı arasında değişmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
Laboratuvar, laboratuvar teknolojisi ön lisans bölümlerinden mezun olanlar Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde Biyoloji ,Hemşirelik ile Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Yararlanılan kaynaklar;
-www.eu.anadolu.edu.tr

- www.iskur.gov.tr

-www.osym.gov.tr(2010 ösym kılavuzu)

- Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları
Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu

aerol
03-15-2011, 23:56
ADLİ TIP TEKNİKERİ 01.03.2011 TANIM

Adli vakalarda, otopsi uygulayan doktorun denetimi altında otopsi yapılması, postmortem (ölüm sonrası) örneklerin alınması, örneklerin gönderilmesi işlemlerini yapan, adli patoloji laboratuarlarında çalışan, adli raporları yazan teknik ara elemandır.

GÖREVLER


Savcılık, mahkeme ve karakollar tarafından gönderilen adli olguların raporlarının hazırlanması sürecinde, tedavi evraklarını düzenleyip rapor taslağı haline getirerek ilgili birim amirlerine sunar,
Savcılık, mahkeme ve karakollar tarafından muayene edilmek üzere gönderilen hastaları muayeneye hazırlar ve muayene sürecine katılır,
Adli raporların imza ve gönderilme süreçlerini takip eder,
Adli mercilerce gönderilen olgulardan, biyolojik materyal (kan, kıl, tükürük) alır,
Olay yeri incelemelerine katılır,
Cesedi adli tıp morguna kabul eder, kabul sırasında belgelerin uygunluğunu kontrol eder.
Gelen cesedin kimlik özelliklerini kontrol ederek boy, ağırlık, saç ve göz rengi, eski yara izleri vb. özelliklerini ve ölümün öyküsünü kayıtlara geçirir ve cesedi etiketler,
Cesedin fotoğraflarını ve direkt grafilerini çeker; skopi incelemesine yardımcı olur, cesedi taşır,
Belirlenen prosedürlere göre kanıt, elbiseler ve otopsi öncesi alınması gereken örnekleri laboratuar için toplar, laboratuar araştırması için hazırlar, etiketler ve saklar,
Ceset muayene işleminde adli tıp doktoruna yardımcı olur, otopsi sırasında alınacak örnekler için gerekli malzemeleri hazırlar,
Otopsi salonu, laboratuar ve grafi odasını düzenler ve malzemelerini korur, havalandırma ve diğer cihazların çalışmasında arıza olup olmadığını kontrol eder,
Otopsi tarihini, saatini kaydeder, otopsi esnasında cesedin açılması ve kapatılmasına, organların çıkartılmasına, kan, doku ve vücut sıvısı örneklerinin alınmasına, cesedin kaldırılıp çevrilmesine yardım eder,
Otopside kullanılan malzemeleri temizler ve sterilize eder,
Otopsi sonrası saklanması gereken cesetleri saklamak için gereken işleri yapar ve düzenli olarak günlük kayıt tutar,
Teslim edilmesi gereken cesetleri teslim eder ve teslim sırasında gerekli belgeleri düzenler,
Morgun ve otopsi odasının temizliğini yapar ve sterilizasyonunu sağlar,
Çalıştıkları birime gelen evrakların kayıt işlemlerini düzenler,
Bilirkişi olarak görev yapar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER


Adli tıp teknikeri olmak isteyenlerin;
Fen bilimlerine özellikle kimya ve biyolojiye ilgili, bu alanda başarılı,
Görsel ve işitsel belleği güçlü, sorumluk alabilen,
Dikkatli, sabırlı, sakin,
El ve parmak becerileri gelişmiş,
Esnek çalışma saatlerine uyumlu ve stres ortamında çalışabilen,
Kimyasal kokuları iyi algılayabilen,
İnsanlarla iletişimi başarılı ve insanların duygularını anlayabilen,
Ağır kokulara dayanıklı,
Uzun süre ayakta kalabilecek ve bedence güçlü kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Adli tıp teknikerleri bilirkişi olarak çalışırken ve cesedi muayene ederken genellikle açık havada, otopsi yapılırken morgda rapor hazırlarken veya yazışma yaparken ise ofislerde çalışmalarını yürütmektedir. Otopsilerde çalışma ortamı aşırı kokulu olabilmektedir. Çalışmaları sırasında bu kişiler amirleri, savcılar ve ölü yakınları ile iletişim halinde olmak durumundadırlar.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Otopsi Yardımcılığı önlisans programında eğitim alabilirler. Ayrıca bu programa meslek liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği ve İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği bölümlerinden mezun olan öğrenciler sınavsız olarak yerleştirilir.

EĞİTİM İÇERİĞİ VE SÜRESİ

Otopsi yardımcılığı önlisans programında 2 yıl süreli eğitim verilmektedir. Eğitimin esası; öğrencilerin adli olgularda rapor yazabilmek için bilgisayar kullanmada, dosya ve kayıt işlemleri için evrak takibinde, adli otopsilerin diseksiyonunda, organlardan histopatolojik ve toksik örneklerin alınmasında ve gönderilmesinde, adlipatoloji laboratuarında örneklerin doku takibi ve boyanmasında, otopsi salonunun ve aletlerin dezenfeksiyonu ve temizliğinde adli tıp uzmanlarına yardımcı olabilecek birer personel olarak eğitilmelerine dayanmaktadır.

Ön lisans programını tamamlayan öğrenciler Adli Tıp Teknikeri Unvanı alırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Adli Tıp Teknikerleri, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu merkez veya taşra teşkilatında, adliyelerde, Sağlık Bakanlığında, üniversitelerin adli tıp anabilim dallarında çalışabilirler. Bu alanda yetişmiş eleman olmaması (programın yeni olması) nedeniyle adliyelerde ve Adli Tıp Kurumu merkez veya taşra teşkilatında bu alanda çeşitli kadrolarda çalışanlar usta çırak ilişkileri çerçevesinde görev yapmaktadır. Meslek mensuplarının iş bulmada pek zorlanmayacağı söylenebilir.

BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı yükseköğrenim ve harç kredisinden ve çeşitli kurum ve kuruluşlarının sağlamış olduğu burs imkanlarından yararlanabilirler.
Hastanelerin adli tıp anabilim dalında çalışanlar ile adli tıp kurumunda çalışanlar maaşlarının yanı sıra döner sermayeden de ücret almaktadır. Ayrıca, bilirkişi olarak görev yaptıklarında maaşlarının yanında bilirkişilik ücreti de almaktadır. Yapılan araştırmada asgari ücretin 2 ila 4 katı arasında değişen ücret alabilecekleri görülmüştür.

MESLEKTE İLERLEME

Otopsi yardımcılığı önlisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan DGS (DİKEY GEÇİŞ SINAVI)’ında başarılı oldukları takdirde Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Yararlanılan kaynaklar;

-www.mersin.edu.tr

-www.iskur.gov.tr

-Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu.

aerol
03-15-2011, 23:57
LABORATUVAR TEKNİSYENİ 23.02.2011 TANIM
Sağlık kurumları bünyesindeki çeşitli laboratuarlarda hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan teknik elemandır.

GÖREVLER
Deneyler, analiz ve testler için gerekli olan mikroorganizma kültürleri yetiştirme, boya ve sabitleştirme gibi teknikleri kullanarak salgı sıvılar, hücre, doku ve vücut organlarından örnek hazırlar, Analiz için çözelti ve kültür ortamları hazırlar, Laboratuar araç-gereçlerini kullanarak istenilen deney, test ve analizleri yapar, İşlem sırasındaki gözlemlerini formlara kaydeder, Deney, test ve analiz bulgularını rapor eder, Laboratuar araç-gereçlerini temizler, dezenfekte eder, bakımını yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Cam ve porselen malzemeler (deney tüpü, pipet, buret, desikatör, huni, mezur, erlent, balon, joje, baget), Cihazlar (mikroskop, santrifüj, yarı otomatize sistemler ve otoanalizörler, elektronik terazi, kan sayım cihazı), Kimyasal maddeler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Tıbbi laboratuar teknisyeni olmak isteyenlerin; Biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanda başarılı, Dikkatini uzun bir süre bir noktaya yoğunlaştırabilen, sabırlı, Rutin işler yapmaktan sıkılmayan,Sorumluluk sahibi, Başkaları ile iyi iletişim kurabilenkimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Tıbbi laboratuar teknisyenleri sağlık kuruluşlarının laboratuarlarında görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz ve ilaç kokuludur (kimyevi madde ve ilaç). Görevini genellikle oturarak yapar. Tıbbi laboratuar teknisyeni birinci derece maddelerle (kan, idrar vb.) ve aletlerle ilgilidir, ancak hasta ve hasta sahipleri ile de iyi ilişkiler kurmak durumundadır. Bu meslek zaman zaman tek başına, zaman zaman işbirliği halinde çalışmayı gerektirir. Dikkat edilmediği takdirde mikrop bulaşma ihtimali yüksektir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Tıbbi laboratuar teknisyenleri, hastanelerde, tıp fakültelerinde, özel tahlil laboratuarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, hıfzısıhha enstitülerinde ve gıda sanayii işletmelerinde çalışabilirler.

Mesleğin faaliyet alanı insan sağlığı olduğundan önemi gittikçe artmaktadır. Meslekle ilgili araştırma merkezleri devamlı çoğalmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, sağlık meslek liselerinin “Laboratuar” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı sağlık meslek liselerinin Laboratuar teknisyenliği bölümüne girebilmek için, Milli Eğitim Bakanlığı’nca merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmış olmak gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liselerine girebilmek için İlköğretim okulu mezunu olmak, gerekmektedir. Başvurular arasında en yüksek diploma notu yüksek olanlar kesin kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler eğitimin 1.2. yılında pratik ve teorik eğitimi birlikte alırlar. 3. sınıfta daha çok pratik eğitim görürler. 4. sınıfta ise eğitimin hemen hemen tamamı pratik olup bir hastanenin laboratuarında yapılır. Meslek eğitimi boyunca öğrencilere kültür dersleri, temel bilim dersleri ve meslek dersleri verilir.

MESLEKTE İLERLEME
Sağlık Meslek Liselerinin Laboratuar bölümünden mezun olanlar, istedikleri taktirde, Fizik Tedavi, Diyaliz, Hidroterapi, Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim), Tıbbi Laboratuvar, Elektronörofizyoloji, Tıbbi Mümessilik ve Pazarlama, Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) ve İş ve Uğraşı Terapisi ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.İşyerinde teknisyen olarak belli bir süre çalışanlar idari yönden bölüm sorumlusu olabilirler.

BENZER MESLEKLER
Biyoloji laboratuar teknisyeni, Kimya teknisyeni.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Sağlık meslek liselerinde eğitim görenler, pratik eğitim esnasında 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu gereğince asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere ücret alırlar. Özel sağlık kuruluşlarında çalışmaları durumunda asgari ücretin 2-4 katı civarında ücret almaktadırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.

aerol
03-15-2011, 23:57
ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ 01.03.2011 TANIM
İnsan sağlığına zarar veren çevresel olumsuzlukları yok etmek için, çevre şartlarını düzeltme ve iyileştirme tedbirlerini uygulayan, gıda, su, hava ve binaları sağlık açısından denetleyen kişidir.

GÖREVLER
İnsan sağlığına zarar veren çevre şartlarını saptar,
Topluma açık ve sağlık koşulları kötü kuruluşları kontrol eder,
Bu ortamların iyileştirilmesi için önerilerde bulunur, koşullarını düzeltmeyenlerin kapatılmasını önerir,
Sulardan örnek alarak tahlile gönderir, suları dezenfekte eder,
Kaynak, memba ve kuyu sularının kirlenme odaklarını belirler ve iyileştirmek için girişimlerde bulunur,
Yeraltı ve yerüstü içme ve kullanma sularını saptar,
Gıda maddelerinden örnek alır, muayenelerini yapar veya yaptırır,
Suyu dezenfekte eder, dezenfekte edilen sularda, serbest klor tespiti yapar veya yaptırır,
Her türlü su kaynaklarının debisinin (lt/sn) tayinini yapar,
Toprağın sızdırma derecesinin saptanması için "Toprak Sızdırma Testi" yapar,
Esnaf denetimleri yapar, bu konuda ya da çevre sağlığı konularında düzenlenecek formları işler ve kayıtları tutar,
İstatistiksel veriler toplar, değerlendirme yapar, tablo ve grafik çizimleri yaptırır,
Basit olarak arıtım tesisleri, su tesisleri, arazi ve bina krokilerinin çizimini yapar,
Yapı malzemelerinin basınç ve rutubete dayanıklılığını anlamak için "su ve basınç" deneyleri yapar,
Kemiriciler ile mücadele çalışmalarını yapar,
Bulaşıcı hastalıkların ortadan kaldırılmasında etken olan çevresel faktörleri araştırır ve iyileştirici çalışmaları yapar,
Hava kirliliği ölçümü yapar,
Hava kirliliğini azaltıcı yakma metotlarını uygulatır,
Endüstride zararlı atık maddelerin kontrolünü yapar,
Hava meydanları, limanlar ve kara nakil araçları konaklama yerlerinin çevre sağlığı yönünden denetimini yapar, ilgililerle görüşmelerde bulunur ve bu gibi yerlerde alınacak sağlık tedbirlerini uygular.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Çevre Sağlığı Teknisyeni olmak isteyenlerin;
Çevre sorunlarına duyarlı,
Biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
Normal bir genel yetenek düzeyine sahip,
Dikkatli ve düzenli kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Çevre sağlığı teknisyeni, gerektiğinde büro, ev ve laboratuar gibi kapalı ortamlarda, gerektiğinde ölçüm ve denetleme için açık alanlarda, bazen oturarak, bazen de ayakta çalışır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Sağlık müdürlükleri, sağlık ocakları, sağlık grup başkanlıkları, hükümet tabiplikleri, belediyeler, hıfzısıhha müdürlükleri, halk sağlığı laboratuarları, gıda imal eden her türlü kurum ve kuruluşlar (Et-Balık Kurumu ve Kombinaları, süt ve süt mamulleri imal eden kurumlar), memba suyu ve şişeleme tesisleri ile hava meydanları ve liman sağlığı dairelerinde çevre sağlığı teknisyenleri çalışmaktadırlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi sağlık meslek liselerinin Çevre Sağlığı dalında verilmektedir.
Sağlık meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okullarının 6-7-8. Sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen “Yılsonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim ve öğretim sırasında, diğer liselerde olduğu gibi Türkçe, Matematik, Coğrafya, Tarih, Fen gibi kültür derslerinin yanı sıra mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir. Eğitim öğretim boyunca, sulardan örnek alma, kaynak, memba ve kuyu sularının kirlenme odaklarını belirleyici araştırmalar ve ıslah çalışmaları yapma, gıda maddelerinden örnek alma ve denetleme, basit arıtım tesisleri yapma, hava kirliliği ölçümü yapma gibi sağlığı etkileyen çevre faktörlerinin saptanması ve yok edilmesi konularında uygulamalı çalışmalar yapılır ve mesleki beceriler kazandırılır.

MESLEKTE İLERLEME
Sağlık meslek liselerinin “Çevre Sağlığı” ile “Çevre Sağlığı Teknisyenliği” bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde meslek yüksekokullarının Çevre Koruma ve Kontrol, Çevre Sağlığı, Çevre Temizliği ve Denetimi, Fizyoterapi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programlarına sınavsız olarak yerleştirileceklerdir. Ayrıca sağlık meslek liselerinin bu bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına katılıp başarılı olmaları ve Hemşirelik (Sağlık Yüksekokulu), Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Öğrencilerin, her türlü giyecek, yiyecek gibi zorunlu ihtiyaçları devlet tarafından karşılanır. Ayrıca, belli miktarda aylık harçlık ödenir. Çevre sağlığı teknisyenlerinin atamaları devlet tarafından yapıldığından 12. derecenin 3. kademesinden göreve başlarlar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre ücret alırlar. Belediyeler, memba suları işletmeleri gibi çalışılan yerin özelliğine göre ücrette farklılıklar olabilir. Kurumların uygulamalarına göre ikramiye olanakları da vardır.

Yararlanılan kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr
(http://www.iskur.gov.tr/)
-www.osym.gov.tr(2010 ösym kılavuzu)

aerol
03-15-2011, 23:58
DİŞ HEKİMİ 01.03.2011 TANIM
Diş hekimi; insan sağlığı ile ilgili olarak dişlerin, diş etlerinin, ağız boşluğu, çene ve komşu dokularının sağlığının korunması, diş ve çene düzensizliklerinin teşhis, tedavi ve rehabilite edilmesiyle ilgili her türlü mesleki faaliyeti icra etmeye yetkili kişidir.

GÖREVLER
Hastanın şikayetlerini dinleyip, ağız ve dişleri muayene eder,
Gerekirse röntgen filmi çeker, inceler ve hastalığı teşhis eder,
edavisi mümkün olan dişlerin çürük kısmını temizler, dolgu yaparak tedavi yapar ve dişin yüksekliğini kontrol eder,
Tedavisi mümkün olmayan dişleri uyuşturarak ağızdan uzaklaştırır,
Reçete yazar,
Eksik dişlerin yerini yenileri ile tamamlar,
Ağız ve diş eti hastalıklarını tedavi eder,
Ağız içi ve dışı, diş, dişeti ve çeneleri ilgilendiren cerrahi işlemleri yapar,
Diş ve çenelerin gerek kendi aralarında ve gerekse birbirleriyle ilişkilerindeki uyumsuzluk ve bozuklukları giderir,
Ağız ve diş hastalıklarını önlemek için koruyucu tedaviler yapar,
İnsanlara, ağız sağlığı, temizliği ve ağız bakımı konularında bilgi verir, tavsiyelerde bulunur.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Diş Hekimi olmak isteyenlerin;
Normalin üstünde genel yeteneğe sahip,
Fizik, kimya özellikle biyoloji konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilme yeteneğine sahip,
Ellerini ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,
Üç boyutlu görebilme becerisine sahip,
Renk algısı ve iletişim kurma becerisi olan,
Yaratıcı,
Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
İnsanlarla uğraşmaktan sıkılmayan, insanları anlayabilen,
Hoşgörülü, sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi,
Estetik anlayışı yüksek kimseler olmaları gerekir.
El-parmak becerisi meslekte başarıyı artırıcı etmendir. Diş hekimliği mesleği bedenen efor gerektirmekte olup, çeşitli meslek hastalıklarına yakalanma riski de oldukça yüksektir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Diş hekimleri hastanelerde, dispanserlerde veya özel muayenehanelerde görev yaparlar. Çalışma ortamı çok temiz ve biraz ilaç kokuludur. Bazı hastaların ağızları rahatsız edici derecede kokabilir. Diş hekimleri sürekli fiziksel (ayakta) olarak çalışırlar. Çalışırken hastalar ve hasta sahipleri ile sürekli etkileşim halindedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi üniversitelerin “Diş Hekimliği” fakültelerinde verilmektedir.
Mesleğin eğitimine girebilmek için; Lise veya dengi okul mezunu olmak, Yükseköğretim Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) girerek “MF3” puan türünden yeterli puanı almak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Diş Hekimliği” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Diş hekimliği eğitimi temel bilimler eğitimi ile birlikte 5 yıllık bir süreyi kapsar. Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan fakültelerde eğitim süresi 6 yıldır. Beş yıllık eğitim boyunca öğrenciler hem teorik, hem de pratik açıdan yetiştirilir. Diş hekimliğinde beceri kazanmak önemli olduğundan, eğitimde uygulamaya ağırlık verilmektedir.
Eğitim genel olarak iki bölüme ayrılabilir:
I. Öğrencilerin kliniğe hazırlanması için ilk üç yıl temel bilimler, meslek bilimleri, klinik öncesi eğitim ve bunların uygulamaları yapılmaktadır. Temel Diş hekimliği eğitiminde, öğrencilere temel fen bilimleri dersleri ile hekimlik nosyonunu almaları için temel tıp dersleri verilmektedir. Bu derslerin yanı sıra el becerilerini geliştirecek ve ağız-diş morfolojisini uygulayarak öğrenecekleri dersleri de alırlar. Eğitimin son üç yılında ise mesleki ağırlıklı teorik dersler ve pratik uygulamalar ağırlık kazanmaktadır.
II. Klinik çalışmasına 4. sınıftan itibaren başlanmakta ve 5. Sınıfta ilk uygulamalar entegre staj şeklinde sürdürülmektedir.
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara alanı belirten "Lisans Diploması" ve "Diş Hekimi" ünvanı verilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Diş hekimleri, kendi başlarına icra edilen bir mesleğin mensuplarıdırlar. Bağımsız çalışmak isteyen kişiler için ideal bir meslektir.
Diş Hekimlerinden serbest çalışmak isteyenler; Muayenehanelerde, Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında,
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmak isteyenler; Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda, Diş Hekimliği Fakültelerinde, Diğer Kamu kurum ve kuruluşlarında,
Para Medikal Alanlarda çalışmak isteyenler ise Ağız ve diş sağlığı bakım ürünleri üreten, pazarlayan ticari kuruluşlarda, diş hekimliği alet, cihaz ve malzeme üreten pazarlayan ticari kuruluşlarda çalışabilirler.
Ülkemizde halen diş hekimliği hizmetlerinin %70’e yakın kısmı serbest çalışanlar tarafından, %30’u ise kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar tarafından karşılanmaktadır. Diş hekimliği teknolojisi çok büyük bir oranda dışa bağımlı olduğu için muayenehane açma maliyetleri oldukça yüksektir. Bu yüzden muayenehane açmayı düşünen bir diş hekiminin belirli bir sermayeye sahip olması gerekmektedir. Standartlara uygun bir muayenehane kurulması asgari ücretin 4 katı başlayarak bunun birkaç katına kadar çıkabilmektedir. Muayenehane açacak bir diş hekiminin önce Türk Tabipler Odasına başvurması, Sağlık Bakanlığından muayenehane açma izni alması ve durumu Maliye Bakanlığına bildirmesi gerekir. Resmi ve özel hastanelerde veya dispanserlerde çalışmak isteyen diş hekimleri ile ilgili kurumlara başvurur ve açık yerlere tayin edilirler. Diş Hekimleri Türk Tabipler Odasına üye olmak zorundadırlar.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrenci kredilerinden faydalanabilir. Türk Diş Hekimleri Birliği ve Odalarının ilgili mevzuatı ile belirlenmiş koşullara uygun diş hekimliği fakültesi öğrencilerine burs verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler yeterli başarı gösterdikleri ve bazı şartları taşıdıklarında çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşların karşılıklı veya karşılıksız burslarından yararlanma olanağına sahiptirler. Diş hekimliği eğitiminin diğer meslek eğitimlerinden en önemli farkı pratik eğitimde kullanılan araç-gereç ve malzemelerin bir kısmının öğrenci tarafından sağlanmasıdır. Diğer fakülte öğrencilerine kıyasla çok daha fazla masraf gerektiren bir eğitimdir.
Diş hekimlerinin aylık ortalama gelirleri büyük değişiklikler göstermektedir. Aylık net kazançları asgari ücretin 5 katından başlayarak bunun birkaç katına kadar çıkabilmektedir. Bu meslekte kamu kuruluşlarında çalışanlar asgari ücretin 4 katı civarında ücret alırlarken, özel muayenehaneleri olanlar asgari ücretin 10-12 katı civarında kazanç sağlayabilmektedirler.

MESLEKTE İLERLEME
Meslekte kullanılan araç-gereç ve malzemede sürekli gelişmeler sağlanmaktadır. Buna bağlı olarak bazı kolaylıklar ve kalite yükselmesi görülmektedir. Ağız ve diş sağlığında, tedavi yöntemlerinde, protez yöntemlerinde çeşitli teknik ve bilimsel gelişmeler sürekli gerçekleşmekte, bu sebeple mesleki görevler de artmaktadır. Ülkemizde halen yaygınlaşmamış olan koruyucu hekimliğin, diş hekimliği öncülüğünde gelişeceği muhtemeldir.
Protez alanında teknik, tedavi alanında ise bilimsel gelişmeler olabilir. Mesleğin insan yaşamındaki yeri sürekli artmaktadır. Diş hekimliği fakültesinden mezun olan öğrencilere lisans diploması verilir. Sınavı kazanmak şartı ile uzmanlık eğitimi yapabilirler. Diş hekimleri ileri mesleki eğitimlerini iki şekilde yapabilirler:
1. Uzmanlık: Diş Hekimliği alanında “Ortodonti ve Ağız-Diş-Çene Hastalıkları Cerrahisi olmak üzere iki dalda uzmanlık bulunmaktadır.
2. Doktora: Diş Hekimliği anabilim ve bilim dallarının tümünde doktora yapma olanağı vardır. Fakültede araştırma görevlisi olarak çalışıp doktora yapabilirler. Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör unvanlarına yükselebilirler. Diş hekimliği Anabilim Dallarının bazılarında Uzman, tümünde ise Bilim Doktoru, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör gibi unvanlar alarak akademik kariyer yapılabilir. Temel Tıp Anabilim ve Bilim Dallarından bazılarında Bilim Doktoru, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör gibi unvanlar alarak akademik kariyer yapılabilir.

Yararlanılan kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr (http://www.iskur.gov.tr/)

aerol
03-15-2011, 23:58
OPTİSYEN 23.02.2011 TANIM
Göz doktoru tarafından tanısı konmuş hastalara, reçetelerine göre görme bozukluklarının giderilmesi veya hafifletilmesi için kullanılan optik gereçleri (gözlük, kontakt lens vb.) hazırlayan ve uygulayan kişidir.

GÖREVLER
Göz doktoru tarafından verilen reçeteyi inceler,
Gözlük camlarını reçeteye uygun olarak hazırlar,
Camları kişiye uygun çerçeveye takar ve göze uyumunu kontrol eder,
Gerektiğinde bilgisayarlı görme kontrolü yapar. (Kanunla yetki verildiği takdirde.)

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Optisyen olmak isteyenlerin;
Fizik ve biyoloji konularına, özellikle fiziğin optik (ışık) konusuna ilgi duyan,
El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
Estetiğe önem veren,
Dikkatli, sabırlı ve sorumluluk sahibi kimseler olması beklenir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Optisyenlerin çalışma ortamı ve koşulları oldukça iyidir. Meslek genellikle temiz, gürültüsüz, kokusuz, tozsuz vb. bir ortamda icra edilmektedir. Çalışma saatleri düzenlidir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Optisyenlik mesleğinin eğitimi, üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Optisyenlik” bölümünde verilmektedir.
Meslek liselerinin Tıp Elektroniği, Tıbbi Sekreterlik, Tıp Sekreterliği, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümlerinden mezun olanlar “Optisyenlik” önlisans programına sınavsız olarak girebilirler.
Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB)’leri ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-1“ puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde yerleştirilebileceklerdir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.
Eğitim süresince öğrencilere; Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi gibi genel bilgi derslerinin yanında Fizik, Kimya, Fizik ve Geometrik Optik, Göz Anatomi ve Fizyolojisi, Görme Optiği, Optik Aletler ve Kullanımı, Gözlükçülük, Bilgisayar, Muhasebe, Mağaza Yönetimi, Halkla İlişkiler, Davranış Psikolojisi ve Göz Hastalıkları gibi dersler okutulmaktadır. Ayrıca birinci sınıf öğrencilerine 20 işgünü, ikinci sınıf öğrencilerine 40 işgünü işyerlerinde staj yaptırılmaktadır. Staj zorunlu olup bütün öğrenciler katılmak zorundadır. Okul eğitimi esnasında işyerinde staj yapan öğrencilere; reçetenin doğru okunması, camların hazırlanması, odak noktalarının ayarlanması, gözlük ve çerçeve seçiminde müşteriye yardımcı olunması, gözlüğün kontrol edilmesi ve yüze göre ayarlanması, halkla ilişkiler konularında bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Sağlık Teknikerliği“ ön lisans diploması ve “Optisyen” ünvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
İnsan sağlığı ile doğrudan ilgili olan göz rahatsızlıkları ve bunların çözüm yolları gözlükçülüğü geçerli ve zorunlu kılmaktadır. Ülke nüfusunun sürekli bir şekilde artması, buna rağmen gözlüğün yerini tutabilecek teknolojik yeniliklerin yetersiz kalması ve çıkanlarında gerek sağlık açısından gerekse kullanım açısından daha iyi olmaması (kontakt lens gibi), mesleği gelecekte de önemli bir istihdam alanı olarak ortaya çıkarmaktadır. Ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle özellikle yaz aylarında fazla güneş altında kalınması optik gözlükçülüğün yanında filtreli güneş gözlüğü piyasasının da doğmasına neden olmuştur. Bu da istihdamı olumlu yönde arttırmaktadır. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz gözlükçü dükkanı açabilecek tek yetkili elemanlardır. Bununla birlikte kendi iş yerlerini açabilecekleri gibi özel sektörde de iş bulabilmektedirler.
Öğrenim süresince isteyen öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca öğrenim ve harç kredisi verilmektedir.
Bazı kuruluşlarca karşılıklı veya karşılıksız burs verilmektedir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim sonrası kazanç kişinin çalışma şekline (kendi işinde veya ücretli), piyasa koşullarına, işyerinin bulunduğu bölge veya semte göre değişkenlikler göstermektedir. Kendi işyerinde çalışanlar için (kanunla işyeri açma yetkisi yetki verildiği takdirde) yukarıdaki nedenlerden dolayı belli bir rakam vermek olanaklı değildir. Ancak ücretli çalışan bir optisyen asgari ücretten başlayan ve asgari ücretin dört katına ulaşan miktarlarda ücret alabilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
“Optisyenlik” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde, Fizik, Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Yararlanılan kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr
(http://www.iskur.gov.tr)- Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu
- www.cumhuriyet.edu.tr (http://www.cumhuriyet.edu.tr)

aerol
03-15-2011, 23:59
DİYETİSYEN (BESLENME UZMANI) 01.03.2011 TANIM
İnsanların yeterli, dengeli ve sağlıklı bir biçimde beslenebilmeleri için yemek listelerinin hazırlanması, yiyeceklerin sağlığa uygun bir şekilde pişirilip sunulması konusunda çalışan, varolan besin kaynaklarının ekonomik ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan ve bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren meslek elemanıdır.

GÖREVLER
Besinlerin işlenmesi, hazırlanması, pişirilmesi, depolanması vb. sırasında oluşan değişikliklerin insan vücudundaki etkilerini inceler,
Toplumda değişik yaş, cinsiyet ve fiziksel uğraşı yapan grupların enerji ve diğer besin öğeleri gereksinmelerini belirler,
Toplumun yanlış beslenme alışkanlıklarını saptar. Yetersiz ve dengesiz beslenmenin yol açtığı sağlık sorunlarına karşı önlemlerin alınmasını sağlar,
Ülkenin temel beslenme plan ve politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında yardımcı olur,
Besin analizlerini yapar,
Diyet ürünleri geliştirir,
Çeşitli hastalık durumlarındaki birey ve gruplar için hastalık durumlarına uygun diyetleri planlar,
Hastalıklardan koruyucu diyetleri planlar,
Toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşlarda beslenme ilkelerine uygun hizmetin verilmesini sağlar. Besinlerin satın alınması, hazırlanıp pişirilmesi, saklanması ilkelerini belirler ve uygulanmasını sağlar,
Kurum ve kuruluşların özelliklerine göre bireylerin günlük enerji ve besin öğelerini hesaplar,
Bu hesaplara uygun günlük, haftalık, aylık menüler düzenler,
Besinin ve besinlerin hazırlanmasında görev alan personelin hijyenik ve sanitasyon kurallarına uyarak çalışmasını sağlar,
Toplumu ve bireyleri sağlıklı ve ekonomik beslenme yöntemleri konusunda eğitir,
Eğitim materyallerini hazırlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Diyetisyen olmak isteyenlerin;
Fen bilimlerine, özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu konularda başarılı,
Başkaları ile işbirliği yapabilen,
Başkalarına yardım etmekten hoşlanan
Dikkatli, araştırmacı ve yeniliklere açık,
Güler yüzlü, kendini ifade edebilen ve beden dilini iyi kullanan,
Sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.
Yaratıcılık ve yabancı dil bilmek meslekte başarıyı artıran bir özelliktir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Diyetisyenler hastanelerde, okullarda, yurtlarda, fabrikalarda görev yaparlar. Görev yeri temizdir. Ancak, mutfak denetimi yaparken, diyetisyen nemli ve kokulu ortamda çalışmak durumundadır. İş genellikle oturarak yürütülür. Diyetisyenin ilişkide bulunduğu kişiler görev yaptığı kuruma göre değişir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi Beslenme ve Diyetetik lisans programında verilmektedir. Mesleğin eğitimine Sağlık Yüksekokullarında girebilmek için,
Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’nda yeterli YGS-2 puanı almak
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Beslenme ve Diyetetik” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Mesleğin eğitimine Sağlık Bilimleri Fakültelerinde girebilmek için ise,
Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS)” Beslenme ve Diyetetik” Lisans programı için yeterli “MF-3” puanı almak,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Beslenme ve Diyetetik” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Meslek Liselerinin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Besin Endüstrisi, Besin Endüstrisi İşleme, Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi, Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Gıda Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi, Gıda Kontrol ve Analizleri, Gıda Teknolojisi, Kurum Beslenmesi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Beslenme ve Diyetetik lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
Aşçılık, Gıda Teknikerliği, Gıda Teknolojisi, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Yiyecek İçecek İşletmeciliği, Yağ Endüstrisi Süt ve Ürünleri ön lisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde yukarıdaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Beslenme-diyetetik programının öğrenim süresi 4 yıldır. Ayrıca yeterli düzeyde İngilizce bilmeyenler hazırlık sınıfı okurlar.
Lisans düzeyindeki eğitim süresince: Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil gibi derslerin yanı sıra: Temel Kimya, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Fizik, Matematik, İstatistik, Psikoloji, Sosyoloji, Biyoistatistik, Beslenme Biyokimyası, Beslenme İlkeleri ve Besinler, Fizyoloji, Anatomi, Besin Mikrobiyolojisi, Kişisel ve Toplumsal Sağlık, Aile Planlaması, Toplum Beslenmesi, Beslenme Hastalıkları Epidemiyolojisi, Besin Kimyası ve Analizi, Ana-Çocuk Beslenmesi, Kurum Beslenmesi, Besin Kontrolü ve Yönetim Ekonomisi gibi dersleri alırlar.
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması" ve "Diyetisyen" ünvanı verilir.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Mezunların çalışma alanları değişik alanlarda görülmektedir. Sağlık kuruluşlarında, yataklı tedavi kurumlarında klinik diyetisyen olabilirler. (Hastaların enfeksiyon rehabilitasyon, şişmanlık, şeker, kalp tedavilerinde özel diyetler hazırlarlar.), Toplu beslenme yapan kuruluşlarda, Beslenme eğitimcisi ve öğretmen olarak eğitim kurumlarında, Araştırma endüstri ve besin üretimi yapan kuruluşlarda, Halk sağlığı hizmetlerinde koruyucu ve eğitici diyetisyen, Özel beslenme ve spor merkezlerinde görev alabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince, öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kredisinden ve çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.
Kamu kesiminde görev alan Diyetisyenler, Devlet Memurları Yasası hükümlerine göre maaş ve yan ödeme almaktadır. Özel sektörde ise: deneyim, işteki pozisyon ve işletmelerin yapısına göre, ücret, geçerli asgari ücretin 4-5 katı civarında olabilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
Başarılı öğrenciler, diyetisyenliğin yanı sıra Beslenme Bilimleri, Diyetetik, Toplu Beslenme Sistemleri, Biyokimya, Anatomi, Halk Sağlığı ve Metabolizma dallarında lisans üstü eğitime devam edebilirler. Doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilir. Hastanelerde birden fazla diyetisyen bulunması halinde başhekimlikçe diyetisyenlerden birisi şef olarak görevlendirilebilir.

Yararlanılan kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr (http://www.iskur.gov.tr/)

aerol
03-15-2011, 23:59
ECZANE HİZMETLERİ TEKNİKERİ 01.03.2011 TANIM
Eczane hizmetlerinde doktorlarca düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları müşteriye sunan, hazırlanması gerekli ilaçları eczacı gözetiminde hazırlayan, laboratuvarda, ilaç sektöründe, ilaç depolarında ara eleman olarak çalışan kişidir.

GÖREVLER
Reçetede yer alan ilaçları hazırlayıp hastaya sunar, reçetede yazılı bilgileri hastaya iletir,
Reçetesiz satılan ilaçlar konusunda hastayı bilgilendirir,
Eczacıdan iş talimatı alır, işçi sağlığı ve güvenliğe ilişkin önlemler alır,
İlaç/İtriyat/Kozmetik Müstehzar/Medikal Malzeme eksiklerini tespit eder, eczacının direktifleri doğrultusunda raflanmasını sağlar, vitrin düzenlemesi yapar.
Ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenesinin yapılmasını sağlar,
Her akşam eczane kapanırken “Nöbetçi Eczane” bilgisini eczanenin
vatandaşlara görünen bölümünde ilan eder,
Eczaneye gelen müşteriyi karşılar, gerekli durumlarda yapılacak ilk yardım konusunda eczacıya yardımcı olur,
Eczanenin laboratuar bölümünde kullanılan malzemenin temizliğini ve gerektiğinde sterilizasyonunu yapar.
Kişiye özel majistral ilaçların hazırlanması söz konusu olduğunda gerekli madde ve malzemeleri hazırlar, eczacı tarafından kontrol edildikten sonra banko üzerine çıkartılmasını sağlar,
İlaç hammadde temininde eczacıya yardımcı olur,
Eczanede kullanılan her türlü maddenin son kullanma tarihlerini periyodik olarak kontrol eder, eczaneye yeni giren malzemelerin fiyatlarını yasal kar oranını da dikkate alarak Eczacı ile birlikte belirler,
Kontrolü eczacı tarafından yapılan reçetelerin kapsamı içindeki ilaçları banko üzerine çıkartılmasına yardımcı olur,
Eczaneye ait her türlü faturayı keser, eczane iş ve işlemleri ile ilgili bilgisayar programını ve POS cihazını kullanır,
Eczanede çalışan yardımcı elemanlar arasında iş bölümü yapar ,
Provizyon sistemine reçetelerin kaydını yapar.
Reçeteyi kayıt defterine kaydeder.
Takip edilmesi gereken ilaçlarla ilgili reçetelerin kaydını tutar.
Eczanede bulunan belgelerin arşivini düzenler.
Eczanenin temizlik, düzen ve intizamından sorumludur.
Meslekle ilgili toplantı, seminer ve mesleki geliştirme eğitimlerine katılır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Eczane Hizmetleri Teknikeri olmak isteyenlerin;
Kimya ve biyoloji alanlarına ilgili ve bu alanlarda başarılı
Sorumluluğunu bilen,
Dikkatli, tertipli ve düzenli,
Sözel iletişim kurma becerisine sahip,
Kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan kişiler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Eczane Hizmetleri Teknikerleri genellikle eczanelerde, devlet dairelerinin varsa eczane ile ilgili bölümlerinde ilgili bölümlerinde, bazen de ilaç fabrikalarında veya ilaç depolarında görev yaparlar. Çalışma ortamları temizdir. İlaçların yapısında bulunan kimyasal maddelerden kaynaklanan koku vardır. Eczanelerde görev yaparken insanlarla sürekli etkileşim halindedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi meslek yüksek okullarının eczane hizmetleri önlisans programında verilmektedir. Ayrıca bu bölümün üniversitelerde uzaktan eğitimi de bulunmaktadır.
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Meslek liselerinin “Kimya, Kimya Teknolojisi” alanından mezun olanlar “Eczane Hizmetleri” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.
Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-2“ puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitimi liseden sonra 2 yıldır. "Eczane Hizmetleri Programı" uzun süredir “Eczane Teknikerliği” olarak da isimlendirilen iş alanının yeni adıdır. 2 yıllık (4 yarıyıl) eğitim süresince öğrenciler aşağıdaki dersleri alır.
1.Yarıyılda; Matematik ve Uygulamaları, Temel Kimya, Biyolojiye Giriş, Mikrobiyolojiye Giriş, Bilgisayar Uygulamaları I (Teorik-Uygulamalı) Türk Dili (I), Y. Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi)
2. Yarıyılda; Eczane İşletmecisi ve Muhasebe, Bilgisayar Uygulamaları II (Teorik-Uygulamalı) Biyokimyaya Giriş, Türk Dili (II), Y. Dil
3. Yarıyılda; Halkla İlişkiler, Temel İlaç Bilgisi, Bitkisel Ürünler (Teorik-Uygulamalı) , İnsan İlişkileri, İlaç Şekilleri I (Teorik-Uygulamalı),
4. Yarıyılda; İlk Yardım, Yasalar ve Mesleki Etik, Halk Sağlığı, İlaç Şekilleri II(Teorik-Uygulamalı), Kozmetik Ürünler, Ayrıca, 8 hafta (240 saat) bir eczanede staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.
Eğitimini tamamlayarak mezun olanlara ön lisans diploması ve “Eczane Hizmetleri Teknikeri” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Kamu ve özel eczanelerde, hastanelerde, medikal sektörde ve ilaç sektörünün çeşitli alanlarında çalışabilirler. Ülkemizde bulunan yaklaşık 24.000 eczane ile ilaç hizmet sektörünün çeşitli noktalarında (kamu ve özel hastane eczaneleri, ilaç ve sağlık ürünleri dağıtım kanalları, ilaç fabrikaları vb) çalışma olanağı olan iş yerlerinde eğitimli yardımcı eleman olarak görev yapabilir. Ülkemizde ilaç sektörünün tüm aşamalarında yaklaşık 35.000 eczane hizmetleri teknikeri açığı vardır.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenim ve harç kredisi ile öğrenci yurtlarından faydalanabilirler. Kamu sektöründe istihdam edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. Teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir. Özel sektörde görev yapan teknikerlerin ücretleri firmalara göre değişmekle birlikte, ilk işe başlayışta net asgari ücret kadar olmaktadır. Çalışılan süre arttıkça ve verilen hizmetin niteliğine göre ücret de artmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME
Eczane Hizmetleri ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde “Kimya ve Kimya Mühendisliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Yararlanılan kaynaklar;
www.iskur.gov.tr
(http://www.iskur.gov.tr)www.mersin.edu.tr (http://www.mersin.edu.tr)
Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu

aerol
03-16-2011, 00:00
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ TEKNİKERİ 01.03.2011 TANIM
Merkezi sinir sistemi bozukluklarıyla seyreden hastalıkların teşhisinde yararlanılan nörofizyolojik yöntemlerin kullanılmasında uzman hekim denetiminde çalışan kişidir.

GÖREVLER
Elektroensefalografi (EEG) çeker,
Basit sinir aleti çalışmaları (EMG çekimi) yapar,
Polisomnografi cihazları kullanır,
Beyin sapı uyarılma potansiyellerinin analizlerini yapar,
Görsel uyarılma potansiyellerinin analizlerini yapar,
Hasta kayıtlarını tutar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Elektronörofizyoloji teknikeri olmak isteyenlerin;
Fizik ve biyoloji ile ilgili ve bu alanlarda başarılı,
İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
Başkaları ile işbirliği yapabilen,
Dikkatli, sabırlı ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Nöroloji, KBB (kuluk burun boğaz), psikiyatri, çocuk, göğüs hastalıkları ve fizyoloji uzmanının gözetimi ve denetiminde resmi yada özel hastane ve polikliniklerinin eletroensefalografi, uyarılma potansiyelleri ve uyku ünitelerinde görev yaparlar. Çalışma ortamları oldukça temizdir. Elektronörofizyoloji teknikeri çalışmaları esnasında hastalarla, hasta yakınlarıyla iletişim halindedir ve onların duygularını anlama, sabır ve şefkatle davranma durumundadır. Ayrıca meslektaşlarıyla, doktorlarla, hemşirelerle iletişim içinde bulunurlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi üniversiteye bağlı sağlık meslek yüksekokulunun “Elektronörofizyoloji” bölümünde verilmektedir.Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Meslek liselerinin; Acil Tıp Teknisyenliği, İlkyardım ve Acil Bakım Teknisyenliği, Anestezi/Anestezi Teknisyenliği, Ebelik, Ebelik-Hemşirelik, Hemşirelik, Laborant, Laboratuar, Laboratuar Teknisyenliği, Laboratuvar Hizmetleri, Sağlık Memurluğu, Sağlık, Veteriner-Laboratuar, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve Acil Bakım teknisyenliği, Anestezi/Anestezi Teknisyenliği, Radyoloji, Radyoloji Teknisyenliği, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı, Tıp Elektronoği, Biyomedikal ve Cihaz Teknolojisi bölümünden mezun olanlar “Elektronörofizyoloji” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.
Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri , Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB)’leri ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler. Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-1“ puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitimin 1. yılında; Fizik,anatomi, Fizyoloji, Nöroloji, Eletroensefalografi, Tıbbi Terminoloji, Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı, Nöro-anatomi, Meslek Etiği, Yabancı Dil, Türkçe, Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi, 2. yılda; Farmakoloji, Tıp Elektroniği, Uyku Polisomnografi EMG, Uyarılma Potansiyelleri, Elektroensefalografi lll ve lV, Akademik Danışmanlık, Yabancı Dil dersleri verilmektedir.Günde 8 saat ve haftada toplam 40 saat süreyle EEG, Uyarma Potansiyelleri, EMG ve Uyku Laboratuarları olan kliniklerde yaz uygulaması vardır.
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Elektronörofizyoloji” ön lisans diploması ve “Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji Teknikeri)” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Nöroloji, KBB, psikiyatri, çocuk, göğüs hastalıkları ve fizyoloji uzmanının gözetimi ve denetiminde resmi yada özel hastane ve polikliniklerinin elektroansefalografi, uyarılma potansiyelleri ve uyku ünitelerinde çalışabilirler. Her hastanede ortalama 5, ülkemiz genelinde ise 2000 civarında Elektronörofizyoloji teknikerine ihtiyaç duyulmaktadır.

BURS,KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Mesleki eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. İsteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim kredisinden yararlanabilirler. Kurumun yurtlarında barınma ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan da yararlanabilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.
Özel sektörde işe başlamaları durumunda yetenekleri, deneyimleri ve sektörün kuralları çerçevesinde ücret alırlar. İlk işe başlayışta asgari ücretin 2 katı civarında ücret alınmakta, zamanla bu ücret artabilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
“Elektronörofizyoloji” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde; “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Yararlanılan kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr
(http://www.iskur.gov.tr)- Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu

aerol
03-16-2011, 00:00
ECZACI KALFASI 01.03.2011 TANIM
Eczacı gözetiminde, müşterileri karşılayan, reçetedeki ilaçları hazırlayan, faturasını düzenleyen, iş kayıtlarını tutan ve ilaç satış işlemini yapan kişidir.

GÖREVLER
Müşterileri karşılar,
Reçetede yer alan hazır ilaçları müşteriye sunar, ilaçların kullanımı hakkında müşteriye bilgi verir,
Reçetesiz satılan ilaçlar hakkında müşteriyi bilgilendirir,
Tansiyon ölçer, gebelik testi yapar, kan şekeri ölçer,
Basit rahatsızlıklarda ilk yardım hizmeti verir,
Eczaneye ait resmi-özel işleri takip eder,
Eczanenin ilaç ihtiyaçlarını belirleyerek, ilaç siparişlerini verir,
Eczanenin temizlik ve düzenini sağlar,
Bilgisayarda ilaçların giriş-çıkış vb. kayıtlarını tutar,
Rafları düzenler,
İlaçların son kullanma tarihlerini takip eder,
İlaçları ve ıtriyatları etiketler,
Ölçü ve tartı aletlerinin periyodik bakımını yapar,
Telefonlara cevap verir,
Fatura/kasa fişi düzenler,
Eczanenin nöbetçi olduğu gecelerde, eczacı gözetiminde nöbet tutar,
Nöbetçi eczane duyurusunu eczaneye asar,

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Eczacı Kalfası olmak isteyenlerin;
Kişisel temizliği ve dış görünüşü düzgün,
İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, güler yüzlü, ekip çalışmasına yatkın,
Sorumluluk duygusu yüksek, sabırlı,
Kimya ve biyoloji konularına ilgili,
Dikkatli, tertipli, düzenli,
Detaylara özen gösteren,
İlaç ve kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan,
Uykusuzluğa ve ayakta çalışmaya dayanabilen kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Eczacı kalfaları genellikle kapalı ortamlarda, resmi-özel eczanelerde veya ilaç depolarında görev yaparlar. Çalışma ortamları temiz ancak, biraz ilaç ve kimyasal madde kokuludur. Eczacı kalfaları sürekli insanlarla etkileşim halindedirler. Eczanenin işlerini takip etmek için zaman zaman kurumlara giderler. Eczane adına ilaç sıralarına girer ve yatan hastalara ilaç götürürler. Eczanenin nöbetçi olduğu gecelerde, eczacı gözetiminde nöbet tutarlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Eczacı kalfası mesleği, eczanelerde eczacının yürütmekte olduğu hizmetlerde ona yardımcı olan ve önemi her geçen gün artan bir meslek alanıdır. Sağlık sektörünün giderek önem kazanmasıyla birlikte, iyi yetişmiş, ilaç ve sağlık konusunda bilgili ve becerili eczacı kalfalarının istihdam olanaklarının giderek artacağı düşünülmektedir. Eczacı kalfası eczanelerde, ilaç depolarında, medikal sektöründe iş bulabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Türk Eczacılar Birliği tarafından düzenlenen kurslarda mesleğin eğitimi verilmektedir. Ayrıca usta-çırak ilişkisi içerisinde de meslek öğrenilebilmektedir. Eczanelerde çırak olarak göreve başlayarak, uzun süre çalıştıktan sonra kalfa olabilmektedirler. Mesleğe girebilmek için en az lise ve dengi okul mezunu olmak gerekir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Türk Eczacılar Birliği tarafından düzenlenen eğitimler 1,5 ay sürmektedir.Eğitim süresince;İlk Yardım, Matematik, Muhasebe, Halk Sağlığı, Halkla İlişkiler, Kozmetik, Doğal Ürünler, İlaç Şekilleri, Bilgisayar, İlaçlarla İlgili Mevzuat, Pratik İlaç derslerini alırlar. Ayrıca uygulama dersleri de bulunmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME
Eczacı kalfası iş tecrübesine göre kendi alanında uzmanlaşabilir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim Süresince; İş yeriyle anlaşmalarına bağlı olarak değişken ücret alırlar. Eğitim Sonrası; Eczanede kalfalık görevini yürütenler, işyeri ile anlaşmalarına bağlı olarak değişken ücret alırlar.

Yararlanılan kaynaklar;
www.iskur.gov.tr
(http://www.iskur.gov.tr)

aerol
03-16-2011, 00:01
HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU MESLEK ELEMANI 01.03.2011 TANIM
Sağlık kurumlarının idari birimlerinde insan kaynakları, muhasebe, kalite ve satın alma ile ilgili alanlarda yönetim işlevlerini yerine getiren kişidir.

GÖREVLER
Personel politikaları oluşturur,
Performans değerlendirmesi yapar,
Personelim özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar,
Kurum kalite politikasını çalışanlara yaygınlaştırır,
Kalite sistemi ile ilgili işleri yürütür,
Kalite ve idari konularda personele eğitim verilmesini sağlar,
Sağlık kuruluşunun satın almasıyla ilgili işlerin yapılmasını sağlar,
Ekip çalışmasını destekleyici ve geliştirici çalışmalar yapar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Hastane yönetimi ve organizasyonu meslek elemanı olmak isteyenlerin;
Üst düzeyde akademik yeteneğe,
Görsel ve işitsel belleğe sahip,
Dikkatini belli bir noktaya yoğunlaştırabilen,
Analitik düşünebilen,
Koordinasyon yeteneğine sahip,
Esnek düşünüp yenilik yapabilen,
İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, hoşgörülü ve sabırlı,
Sayısal yetenekleri olan,
Kendini geliştirmeye istekli ve coşkulu kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Genellikle hastane içerisinde kendileri için tahsis edilen ofislerde, bol ışıklı ve temiz ortamlarda çalışırlar. Vardiyalı çalışmaları ya da çok özel çalışma gerektiren durumlar hariç nöbet tutmaları söz konusu değildir. Bu meslek elemanlarında bilinen bir meslek hastalığı olmamakla birlikte, hastane içinde çalışmaları nedeniyle de her türlü bulaşıcı hastalığı kapma riskleri vardır. Çalıştıkları bölümlerde görevli idari personelle, çalıştığı kuruma mal ve hizmet satan ya da mal veya hizmeti alan kurum, kuruluş ve her tür tüzel kişilik temsilcileriyle, sağlık kurumu içinde olmaları nedeniyle de doktor, hemşire, laborant, hasta bakıcı, hasta ve hasta yakınları ile iletişim ve işbirliği halindedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi, meslek yüksekokullarının “Hastane Yönetimi ve Organizasyonu” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Sağlık Kurumları İşletmeciliği” olarak değişmesi nedeniyle, “Hastane Yönetimi ve Organizasyonu” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır.

Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği, Anestezi / Anestezi Teknisyenliği, Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği, Diş Protez Teknisyenliği, Ebelik, Ebelik/Hemşirelik, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Laborant, Laboratuvar, Laboratuvar Hizmetleri, Laboratuvar Teknisyenliği, Sağlık, Sağlık Memurluğu, Veteriner-Laboratuvar, Radyoloji, Radyoloji Teknisyenliği, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı, Yaşlı Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri bölümlerinden mezun olanlar sağlık kurumları işletmeciliği önlisans programına sınavsız geçebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli "Eşit Ağırlık -1 (EA-1)" puanı almaları gerekir. Türkçe-Matematik ile Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik ve Tabii Bilimler ortaöğretim alanları mezunlarının Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları 0.8 katsayı ile çarpılarak ÖSS puanlarına eklenmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Hastane yönetimi ve organizasyonu önlisans programının süresi 2 yıldır. 2 yıllık eğitim süresinde öğrencilere, genel kültür dersleri yanında Tıbbi Terminoloji, Genel İşletme, Ekonomi, Hastane Yönetim ve Organizasyonu- I, Genel Muhasebe, Genel Hukuk, Sağlık Kurumları İnsan Kaynakları Yönetimi, Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri, İstatistik, Davranış Bilimleri, Halk Sağlığı ve Epidemiyoloji, Toplam Kalite Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetimi, Girişimcilik gibi dersler verilmektedir. Ayrıca Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans programı öğrencileri Sağlık Kurumlarında birinci yıl sonunda 15 iş günü, ikinci yıl sonunda 15 iş günü olmak üzere toplam 30 iş günü staj yapmaktadırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Kamu, Üniversite, Özel Hastaneler ve Rehabilitasyon Merkezleri, Sağlık Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri , Emekli Sandığı, Bağ-Kur, SSK,Sigorta Şirketleri, İlaç Şirketleri, Medikal Şirketler , Uluslararası Sağlık Kuruluşlarında iş bulabilmektedirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Özel sektör kuruluşlarının vermiş olduğu burslardan yararlanabilirler. Staj dönemimde çalıştıkları işyerinden belli bir ücret alabilirler. Hastane yönetimi ve organizasyonu meslek elemanlarının piyasada belirlenmiş ya da tespit edilmiş belirli bir ücretleri olmamakla birlikte, ücretleri çalıştıkları sağlık kurumlarının ücret politikaları ve kişinin niteliklerine göre değişmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
Sağlık kurumları işletmeciliği önlisans programını başarı ile tamamlayanlar Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı olmaları halinde Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Yararlanılan kaynaklar;
-www.iskur.gov.tr
(http://www.iskur.gov.tr)
-osmaneli.bilecik.edu.tr
(http://osmaneli.bilecik.edu.tr)
-ski.baskent.edu.tr

(http://ski.baskent.edu.tr)-Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu

-www.osym.gov.tr (http://www.osym.gov.tr) (2010 ösym kılavuzu)

aerol
03-16-2011, 00:01
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKERİ 02.03.2011 TANIM
Doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemesini yapan kişidir.

GÖREVLER
Su banyosunu kesit işlemi için hazırlar,
Otomatik veya manuel doku takibini yapar,
Farklı özellikte dokuları bloklayarak kesit alır,
Doku bloklarından elde edilen kesitlere boyama işlemi yapar,
Doku örneklerini mikroskopta inceleyerek, normal ve normal dışı hücrelerin ayrımını yapar,
Deney, test ve analiz bulgularını rapor eder,
Laboratuar araç gereçlerini dezenfekte ederek temizler,
Lam ve blok arşivi yapar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Patoloji Laboratuar Teknikeri olmak isteyenlerin;
İnsan biyolojisi ve kimya ile ilgili ve bu alanda başarılı,
Göz ve el koordinasyonunu rahat sağlayan,
Sağ elini rahat kullanabilen,
Renkleri ayırt edebilen,
Reaktif hava yolları hastalığı ve kokulara karşı alerjisi olmayan,
Dikkatli ve sorumlu,
Ekip çalışmasına uygun,
Kapalı yerlerde çalışmaktan hoşlanan kimseler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Kapalı bir ortamda çalışırlar. Kimyasal madde buharlaşması ve enfeksiyon tehlikesi olasılık dahilindedir. Çalışırken laborantlarla, meslektaşları ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri önlisans bölümünde verilmektedir.
Meslek liselerinin Ebelik, Ebelik-Hemşirelik, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Hemşirelik, Laborant, Laboratuar, Laboratuar Teknisyenliği, Sağlık Memurluğu, Veteriner- Laboratuvar bölümlerinden mezun olanlar “Patoloji Laboratuar teknikleri” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.
Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB)’leri ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-2 “ puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde yerleştirilebileceklerdir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince öğrenciler; Türk Dili , Yabancı dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi genel kültür derslerinin yanı sıra Anatomi, Fizyoloji, Kimya, Histoloji, Genel Patolojide Temel Kavramlar, Genel Histoteknoloji, Özel Histokimya Teknikleri, İmmüno Histokimya Teknikleri, Moleküler Patoloji Teknikleri, Genel Sitoteknoloji, Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulamaları, Sağlık Kurumlarının işleyişi ve Yönetimi, Kişilerarası İlişkiler, İlk Yardım, Meslek İngilizcesi gibi dersleri teorik ve uygulanır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Üniversite, devlet ve özel hastanelerin patoloji laboratuarları, özel patoloji laboratuarları, Adli Tıp Kurumu Patoloji Laboratuarları, Tıp Fakültesi Histoloji Laboratuarları, Moleküler Patoloji Laboratuarlarında çalışabilmektedirler. Patoloji yeni gelişmekte olan bir bilim dalıdır. Günümüzde hastalıkların tanısında patolojik tanı önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde patolojik alanında tıpta uzmanlık yapmak isteyen öğrenci adaylarının tercihlerinde daha fazla yer vermektedirler. Yetişen uzman doktorların sayısı ile orantılı tekniker ihtiyacı artış gösterecektir.

BURS,KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Şartları uygun olan öğrenciler eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca başarılı öğrencilere, bazı kuruluşlarca burs verilir. Kamu sektöründe göreve başlayanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Sağlık Hizmetleri Sınıfında çalışanların aldığı zam ve tazminatlardan yararlanırlar. Özel sektörde ilk işe girişte alınan ücret asgari ücretin 2-3 katı olmaktadır. Kazanç özel ve kamu sektörü arasında farklılıklar göstermektedir.

MESLEKTE İLERLEME
“Patoloji Laboratuvar, patoloji laboratuvar” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde Biyoloji, Hemşirelik, Hemşirelik Sağlık Hizmetleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Yararlanılan kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr (http://www.iskur.gov.tr)
- Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu
- www.osym.gov.tr (http://www.osym.gov.tr) (2010 ösym kılavuzu)

aerol
03-16-2011, 00:02
FİZYOTERAPİST 01.03.2011 TANIM
Yaralanma, hastalık, özür, hareket sistemi bozuklukları ve sağlıkla ilgili diğer durumlardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında; hekimin tanısına göre, fizyoterapi ve rehabilitasyona yönelik ölçme ve değerlendirme yaparak bunların ışığında tedavi programını planlayan ve uygulayan kişidir.

GÖREVLER
Hastanın kas, sinir ve eklem gücünü çeşitli aletlerle ve testlerle değerlendirir. Elde ettiği sonuçlara göre hastaya elektroterapi, egzersiz tedavisi, rehabilitasyon programı gibi tedavi yöntemleri uygular.
Fiziksel ve fonksiyonel performans/kapasite, günlük yaşam aktiviteleri, ağrı, duyu, yardımcı araç-gereç, ortez-protezlere yönelik ölçme ve değerlendirme yöntemleri ışığında belirlediği fizyoterapi rehabilitasyon programını planlar ve uygular.
Tedaviye yönelik özel egzersiz ve eğitim programları, fiziksel uygunluk eğitimi, ısı, ışık, hidroterapi, elektroterapi, mekanik ve manuel tedaviler, masaj yaklaşımlarla bağımsız hareketi kolaylaştırıcı düzenlemeler ve mesleki rehabilitasyon yaklaşımlarını uygulayarak sağlıklı, hasta ve özürlü kişilere fizyoterapi rehabilitasyon hizmeti verir.
Felçli hastalar için özel tedavi tekniklerini kullanır,
Sırt ve boyun kireçlenmeleri olanların önce vücutlarının rahatsız bölgelerini ısı veren aletlerle ısıtır, daha sonra çeşitli aletlerle veya elle uyarır, sertlikleri yumuşatır,
Sürekli akım cihazları ile felçli hastaların sinirlerini gevşetir,
Felçli hastaları, sıcak su havuzuna yatırarak ve aletlerle hastanın vücuduna su fışkırtarak özürlü bölgenin uyarılmasını sağlar,
Vücudun hareket yetisi azalmış kısımlarını güçlendirici egzersizler planlar ve uygulanmasını denetler,
İşlev yetersizliği giderilemeyen veya tümüyle yok olan organların desteklenmesi için takılan yardımcı cihazların (protez veya ortezlerin) kullanımını hastaya öğretir.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Fizyoterapist olmak isteyenlerin;
Fen bilimlerine, özellikle biyoloji ve fiziğe ilgili ve bu alanlarda başarılı,
Bedence güçlü ve dayanıklı,
Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
El ve parmak becerileri gelişmiş,
Başkalarını anlayabilen ve onlara yardım etmekten hoşlanan, sabırlı, sevecen, dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Fizyoterapistler hastanelerde ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel sağlık kurumlarında, özel eğitim merkezleri, spor/sağlık merkezleri, profesyonel ve amatör spor klüpleri, huzur evleri, kaplıca/termal tesislerinde vs. görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz ve sessizdir. Fizyoterapistler genellikle ayakta ve çeşitli aletleri kullanarak görevlerini yürütürler. Görev sırasında hastalarla, hekimlerle ve diğer fizyoterapistlerle etkileşim halindedirler. Fiziksel kuvvetlerini, seslerini, mimiklerini ve çeşitli aletleri kullanarak yürüttükleri görevleri sırasında tüm sağlık personeli ile iletişim ve etkileşim halinde çalışırlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi eğitim kurumlarında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu , Sağlık Bilimleri Fak. – Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü ve Sağlık Yüksekokulu - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde verilmektedir.
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) Sağlık
Bilimleri Fakülteleri “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” lisans programı için yeterli “MF-3” puanı, Sağlık Yüksek Okullarında ise yeterli YGS-2 puanı ile öğrenci almaktadırlar.
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır. Meslek liselerinin Radyoloji, Radyoloji Teknisyenliği, Radyoloji ve Tedavi Labaratuvarı bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğrenime geçiş sınavını kazanıp, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul) lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Elektronörofizyoloji, Hemşirelik, Hidroterapi, İş ve Uğraşı Terapisi, Ortopedik Protez ve Ortez, Protez ve Ortez, Yaşlı Bakım , Yaşlı Bakım Hizmetleri ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Fizyoterapistlik mesleğinin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimleri süresince öğrenciler: Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil gibi genel kültür dersleri ile, Biyoloji, İnsan Anatomisi, Fizyoloji, Histoloji, Fizik, Kimya, Psikoloji gibi temel tıp bilimleri yanında, ısı-ışık, elektroterapi, özel tedavi hareketleri, kinezyoloji, biomekanik, yardımcı cihaz ve protez eğitimi ve diğer mesleki dersleri kuramsal ve uygulamalı olarak alırlar.
Ayrıca; Ortopedi, Nöroloji, Dahiliye, Romatoloji, Genel Cerrahi, Kadın Doğum gibi klinik dersler yine bu program içinde öğrencilere okutulmaktadır. 4 yıllık eğitimleri boyunca öğrenciler uygulamalı olarak, tanısı konmuş hastalığın değerlendirilmesine olanak veren kas testi, eklem hareketlerinin özel araçlarla ölçümü, kısalık testleri, elektrodiagnostik testleri, günlük yaşam aktiviteleri, hız, endurans, esneklik ölçümleri, antropomorfik ölçümler, fiziksel fonksiyon testleri, duyu-algı-motor bütünleşme testlerini ayrıca dünyaca kabul görmüş rehabilitasyon tekniklerini öğrenirler. Isı-ışık, parafin, düz, alçak, orta, yüksek frekanslı akımlar mekanik araçlar, ortopedik ve nörolojik özürlü ve sağlıklı kişilere yönelik özel egzersizler, konnektif doku masajı, manipülasyon ve diğer özel tedavi yöntemlerinin bizzat hasta üzerinde uygulanması yaz ve on sınıf stajlarında yaptırılmaktadır. Yaz ve son sınıf stajları, nöromusküler sistem bozuklukları, protez-ortez ve biomekanik, pediatrik nöroloji, iş-uğraşı tedavisi, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, mesleki rehabilitasyon, elektroterapi, ortopedi, nöroşirurji, plastik cerrahi, ve sporcu sağlığı gibi konuları, ilgili anabilim dallarına bağlı ünitelerde uygulamalı olarak ve bizzat yaparak öğrenirler.
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Lisans Diploması” ve “Fizyoterapist” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Fizyoterapistler devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, belediye ve üniversite araştırma hastanelerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde, spor kulüplerinde, huzurevlerinde çalışabilirler. Fizyoterapinin, tıbbın pek çok alanına uygulanabilen bir bilim olması nedeniyle, fizyoterapistler; nöroloji, nöroşirurji, ortopedi, genel cerrahi, toplum hekimliği, pediatri, kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, romatoloji, kadın hastalıkları ve doğum ve spor bilimleri dallarında hasta tedavisi yapabilir. Büyük oranlarda artan trafik ve diğer iş kazaları sonrasında, fonksiyon bozukluklarının kalıcı hale gelmesinin önlenmesi, kişinin bağımsızlığının kazandırılması konusunda fizyoterapistlere büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir.
Özürlüleri topluma kazandırmanın onları üretken işlerde çalıştırmanın bilincine varıldıkça fizyoterapistlerin önemi giderek artmakta ve daha fazla elemana gereksinim duyulmaktadır. Toplumun temeli ve koruyucu rehabilitasyon uygulamaları ile özrün, sakatlığın ve bozukluğun önlenmesine yönelik program ve projelerde rol alarak daha sağlıklı topluma ulaşılması ve sağlık hizmeti maliyetlerinin düşürülmesi konusunda katkıda bulunur.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Mesleki eğitim süresince öğrenciler kredi ve burs olanaklarından faydalanırlar. Ayrıca son sınıfta özel hastaları (felçli vb.) evlerinde tedavi etmek suretiyle belli bir kazanç elde edebilirler. Eğitim sonrasında kamuya ait kurum ve kuruluşlarda görev alan fizyoterapistler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Sağlık Hizmetleri Sınıfında öngörülen derece ve kademedeki katsayı ve tazminatlara göre aylık ücret alırlar. Özel sektörün ilgili birimlerinde çalışan meslek elemanlarının ücreti karşılıklı anlaşma ile belirlenmektedir. Yeni mezun olan ve özel bir işyerinde işe başlayan meslek elemanı en az asgari ücretle işe başlar. Ancak hizmet arttıkça ödenen ücret asgari ücretin 4-5 katına kadar yükselebilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
Fizyoterapistler üniversitelerde akademik kariyer yapabilirler. Çalıştıkları işyerinde belli bir alanda uzmanlaşabilirler (yanık, felç vb.). Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, uzmanlık alanları, tecrübeleri, kurum ve kuruluşların hizmet içerikleri doğrultusunda yönetim kademelerinde yer alabilirler.

Yararlanılan kaynaklar;
www.iskur.gov.tr (http://www.iskur.gov.tr)

aerol
03-16-2011, 00:04
DİŞ PROTEZ TEKNİKERİ / AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİ 01.03.2011 TANIM
Kaybedilmiş dişlerin ve fonksiyonlarının yeniden oluşturulmasını sağlamak amacıyla; diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli ve sabit diş ve çene protezlerinin laboratuvar çalışmalarını yapan veya yapılmasını sağlayan kişidir.

GÖREVLER
Diş Protez Teknikerleri/Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri, diş hekiminin oluşturduğu tedavi planına göre aşağıdaki laboratuar uygulamalarını yapar veya yaptırır.
Diş hekimince alınan ağız ölçülerinden model hazırlar,
Hazırlanan modeller üzerinde; sabit ve hareketli bölümlü protezlerin şekillendirilmesini, döküm yöntemiyle çoğaltılmasını, bunlara tesviye ve cila ile estetik görünüm vererek ağızda kullanılmaya uygun hale getirilmesini sağlar,
Diş hekiminin tam dişsiz veya yarı dişli iken aldığı ağız ölçülerine uygun, hareketli tam ve bölümlü protezlerin hazırlanmasında, diş dizimi, mum modelaj ve akrilik işlemlerinin yapılmasında görev alır,
Çatlayan ve kırılan protezlerin tamirini yapar,
Diş hekiminin uyguladığı tedavi süreci boyunca planladığı hareketli ortodontik apareyleri hazırlar.
Kullandığı aletlerin bakımı ve basit onarımını yapar.
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Diş protez teknikeri/ağız ve diş sağlığı teknikeri olmak isteyenlerin;
Temel bilimlere ilgi duyan,
Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme ve bunu elindeki malzemeye aktarabilme gücüne sahip,
El ve parmak becerisi olan ve bu organları ile çalışmasına engel olacak özrü olmayan,
Renkleri ayırdedebilen ve ayrıntılara dikkat eden,
Estetik anlayış ve görüşü gelişmiş,
Sorumluluk sahibi ve grup çalışmaları yapabilecek kimseler olmaları gerekir. Kimyasal madde ve toz alerjisi olanlar bu mesleği yaparken zorlanabilirler.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Diş protez teknikerleri/ağız ve diş sağlığı teknikerleri genellikle lâboratuar ortamlarında çalışırlar. Çalışırken birinci derecede malzeme ve aletlerle ilgilidirler, hastalarla doğrudan iletişimleri yoktur Büyük ve gelişmiş laboratuarlarda çok farklı sayıda bölüm ve bu bölümlerde çalışan birden fazla kişiler bulunmaktadır. Bu farklı bölümlerde yapılan işe bağlı olarak çalışma ortamı aydınlatma, oturma ve havalandırma açısından değişiklikler göstermektedir. Metal döküm ve tesviye işlerinin yapıldığı ortamlar genellikle gürültülü ve tozludur. Akrilik ve porselenle çalışılan ortamlar daha temizdir. Çalışma saatleri değişken olup, geç saatlere kadar hatta hafta sonları ve resmi tatillerde de çalışılabilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Sağlık meslek liselerinin diş protez teknisyenliği bölümünden mezun olanlar Ağız ve Diş Sağlığı Diş Protez Teknolojisi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği önlisans programlarına sınavsız geçebilirler.
Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler. Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-2” puanı almaları gerekir.Diş Protez ile Diş Protez Teknolojisi ön lisans programlarından mezun olanlar dikey geçiş sınavı ile Sağlık İdaresi lisans programına geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Diş protez teknolojisi bölümünün eğitim süresi 2 yıldır.
Eğitim süresince; anatomi, implant protezler, diş anatomisi ve oklüzyon, teknikerler için kimya-fizik, davranış bilimleri, protez I-II, maddeler bilgisi ve meslek teknolojisi, ortodontik apereyler, protetik freze tekniği, modern protez gibi meslek dersleri yanında, Türk dili, yabancı dil ve Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi gibi genel kültür dersleri okutulur.
Ayrıca, özel diş protez laboratuarlarında 45 işgünü yaz stajı uygulaması vardır.
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri "Diş Protez" ön lisans diploması ve "Diş Protez Teknikeri/Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri" ünvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Diş protez teknikerleri; devlet hastaneleri, diş hastaneleri, üniversite hastaneleri gibi kamu kuruluşlarında oluşturulan diş protez laboratuarlarında, özel kesime ait özel diş protez laboratuarlarında iş bulabilirler. Kendilerinin açabilecekleri diş protez laboratuarlarında da çalışabilirler. Diş protez teknikerleri, diş hekimlerinin yönlendirmeleri doğrultusunda çalıştıkları için diş hekimlerinin yoğun olarak çalıştığı il, ilçe ve bölgelerde çalışırlar.
İş bulma konusunda cinsiyet farkı yoktur. Çalışma ortamı ve çalışma saatleri işyeri seçiminde etkili olmaktadır.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Mesleki eğitim süresince isteyen öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu öğrenim kredisi ve yurt hizmetlerinden faydalanırlar. Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının sağladığı burslardan yararlanabilirler.
Eğitim sonunda devlete ait hastanelerde bulunan diş protez laboratuarlarında çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir. Hastane döner sermayesinden yararlanabilirler. Özel diş protez laboratuarlarında çalışıldığında ücretler anlaşmalara göre belirlenmektedir. Genellikle ilk işe başlayışta asgari ücretin 3-3,5 katı civarında ücret alınmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME
“Diş Protez, Diş Protez Teknolojisi ön lisans programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, “Sağlık İdaresi” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Yararlanılan kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr (http://www.iskur.gov.tr/)
-www.osym.gov.tr(2010 ösym kılavuzu)

aerol
03-16-2011, 00:05
KİMYA TEKNİKERİ 23.02.2011 TANIM
Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan işyerlerindeki laboratuarlarda kimya mühendisleri ve kimyagerler tarafından hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürüten kişidir.

GÖREVLER
Kimya mühendisleri tarafından hazırlanan iş programına göre ekipmanların devreye alınması ve gerekli şekilde işletilmesini sağlar, Yapılan analiz sonuçlarından ürün kalitesinin saptanan standartlara uygun olup olmadığını değerlendirir, Ürünün standarda uygun olmaması halinde durumu yetkililere bildirir, alınan önlemleri uygular, Ürün standartlarının oluşturulmasında kimya mühendisine yardımcı olur, İşletme raporu tutar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Cam malzemeler: Deney tüpü, pipet, büret, desikatör, huni, beher, erlen, balonjoje, baget, geri soğutucu, santigrat derece vb., Porselen malzemeler: Havan, kapsül, meçe hunisi, kroze, porselen fincan, Cihazlar: Etüv, külfırın, santrifuj, spektrofotometre, alev fotometresi, viskozimetre, PH metre, elektronik terazi, refraktometre, Asitler: Sülfirik asit, nitrik asit, hidroklorik asit vb. Bazlar: Organik ve inorganik, Tuzlar, Saf su, Numuneler (Mamul, kimyasal vb.), Çeşitli formlar, Bilgisayar ve ilgili yazılımlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Kimya teknikeri olmak isteyenlerin; Fen bilimlerine, özellikle kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı,Dikkatini uzun süre bir noktada yoğunlaştırabilen, Tedbirli, Yönergeyi izleyebilen, Gerektiğinde bir sorunu ele alıp çözebilen, Görme, işitme, koku alma ve konuşma özrü bulunmayan, Kimyasal maddelerle ilgili sağlık sorunu olmayan kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Kimya teknikerleri; çalışmalarını laboratuar, fabrika ve atölyelerde gerçekleştirirler. Çalışma ortamı gürültülü, kokulu ve tozludur. Çalışırken dikkatli olunmadığı takdirde patlama, kimyasal madde yanıkları ve zehirlenmeler olabilir. Çalışırken kimya mühendisleriyle, kimyagerlerle diğer çalışanlarla iletişimde bulunur.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Gelişen endüstriyel faaliyetler yetişmiş ara insan gücüne olan ihtiyacı beraberinde getirmiştir. İşyerinde istihdam edilen insan gücü nitelik olarak değişmeye başlamıştır. Birçok endüstri işletmeleri adı geçen meslek elemanını istihdam etmektedir. İş bulma yönünden kadın ve erkek arasında fark yoktur. Bu meslek kendi işini kurmaya elverişli değildir. Çok büyük sermayeye ihtiyaç olup ekip çalışmasını gerektirir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı meslek yüksekokulların “Kimya” “Kimya Teknolojisi”bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerinin; Endüstriyel Boya ve Dekorasyon, Endüstriyel Boyacıcılık, Kimya, Lastik Teknolojisi, Petrokimya, Plastik İşleme, Plastik Teknolojisi, Proses, Sanayii Boyacılığı ve Uygulama Tekniği, Sınaii Boya, Boya Teknolojisi bölümlerinden mezun olanlar “Kimya Teknikeri” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal-1 (SAY-1)” puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim boyunca öğrenciler;1. Yarıyılda; Analiz-I, Fizik-I, Kimya-I, Analitik Geometri,2. Yarıyılda; Analiz-II, Fizik-II, Kimya-II, Soyut Matematik, Fizik Laboratuarı-I,3. Yarıyılda; Analiz-III, Fizik-III, Analitik Kimya-I, Analitik Kimya Laboratuarı-I, Anorganik Kimya-I, Veri İşlem Bilgi Programları-I,4. Yarıyılda; Fizik-IV, Analitik Kimya-II, Analitik Kimya Laboratuarları-II, Anorganik Kimya-II gibi meslek derslerini görürler.Ayrıca her yarıyılda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Güzel Sanatlar, Beden Eğitimi Gibi kültür derslerini alırlar.Öğrenciler eğitim boyunca okulun laboratuarlarında ve ilgili işyerlerinde staj yaparak pratik eğitim görürler.

MESLEKTE İLERLEME
“Kimya””Kimya Teknolojisi” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları taktirde “Kimya”, “Kimya Mühendisliği”, “Biyokimya”, “Çevre Mühendisliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Kimya teknikerlerinden, işyerlerinde çalışırlarken başarılı olanlar kısım şefi, müdür yardımcısı olabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Mesleki eğitim boyunca şartları uygun olan öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumunun vermiş olduğu öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca başarılı öğrencilere burs verilir. Meslek eğitimini bitiren kimya teknikerleri özel sektörde işe başlamaları durumunda yetenekleri, deneyimleri ve sektörün kuralları çerçevesinde asgari ücretten az olmamak üzere ücret alırlar. Enflasyon oranı dikkate alındığında en fazla asgari ücretin 2-4 katı oranında ücret alırlar. Kamu sektöründe çalışanlar ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabiidir. Teknik Hizmetler Sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
İlgili eğitim kurumları,Meslek elemanları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

aerol
03-16-2011, 00:05
KİMYA TEKNİSYENİ 23.02.2011 TANIM
Her türlü kimyasal hammadde üretim, kalite kontrol ve analizde, araştırma ve geliştirme laboratuarlarında kimya mühendislerinin ve kimyagerlerin denetimi altında çalışan kişidir.

GÖREVLER
Kimya mühendisi veya kimyager denetiminde her türlü kimyasal analizin ön hazırlıklarını yapar,Laboratuar uygulamaları için gerekli levha, şema, model, grafik, resim ve deney malzemelerinin hazırlıklarını yapar,Üretim sürecinde hammadde, yarı mamul madde ve mamul maddenin kalite kontrolünü laboratuarda çeşitli analiz yöntemlerini kullanarak gerçekleştirir,Gözlem ve deney sonuçlarını kaydeder, sonuçları çizelgelere aktarır,Laboratuar araçlarının bakım ve onarımını yapar, güvenlik önlemlerini alır. (Musluk, gaz, elektrik kontrollerini yapar.),Kimyasal madde ve malzemelerin kurallara uygun depolanmasını sağlar ve depo kayıt defterini tutar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Aşağıdaki laboratuar araç ve gereçlerini kullanır; Cam gereçler (deney tüpü, pipet, büret, desikatör, huni, mezür, beher, erlen, baget, geri soğutucu, santigrat derece), Porselen gereçler (havan, kapsül, meçe hunisi, kroze, porselen fincan), Cihazlar (etüv, külfırın, santrifüj, spektrofotometre, alev fotometresi, viskozimetre, PH metre, elektronik terazi, refraktometre, gaz ve sıvı kromatografisi), Kimyasal maddeler (sülfirik asit, nitrik asit, hidroklorik asit, organik ve inorganik bazlar, tuzlar, saf su vb.).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Kimya teknisyeni olmak isteyenlerin; Fen bilimlerine, özellikle kimyaya ilgi duyan ve bu alanda başarılı, Dikkatini bir noktaya uzun süre toplayabilen, Ayrıntıyı algılayabilen,Sabırlı, titiz ve araştırmadan hoşlanan, Kimyasal maddelere karşı allerjisi olmayan, Bedence sağlam ve güçlü (özellikle koku alma duyusu gelişmiş, renk körlüğü olmayan) kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Kimya teknisyenleri; kimyasal maddelerle mamul ve yarı mamul üreten endüstriyel fabrikaların veya hastanelerin laboratuarlarında görev yaparlar. Görev yeri çok temizdir, ancak kimyasal madde ve zehirli toksit kokusu içerir. Ciltte, gözde ve solunum yollarında tahriş edici reaksiyonlara, kesiklere, ateş ve kimyasal madde yanıklarına, radyoaktif maddelere maruz kalabilirler. Kimyasal maddelerden dolayı zehirlenmeler olabilir. Kişi verilen yönergelere göre işini tek başına yürütür. Ancak zaman zaman mühendis, tekniker ve diğer çalışanlarla iletişime girebilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Kimya teknisyenleri kimyasal maddelerle mamul veya yarı mamul ürünler üreten (çimento, cam, kil, seramik, azot-gübre, demir-çelik, şeker, yağ, sabun, boya, selüloz, plastik elyaf, gıda, petrol, tekstil vb.) endüstri alanlarının araştırma, geliştirme ve kontrol laboratuarlarında,Hastanelerde ve özel klinik laboratuarlarında, İl hıfzısıhha kuruluşlarında, Belediye laboratuarlarında, Kamu kuruluşlarının laboratuarlarında, Sağlık kuruluşu bulunan bankalarda çalışabilirler.Endüstriyel alanlar gelişme halinde olduğundan bugün ve gelecekte kimya teknisyenliği mesleğine olan talebin artacağı söylenebilir. Kimya alanında her gün yeni gelişmeler ve buluşlar olmaktadır ve meslekte sürekli yenilikler mevcuttur. Ayrıca bu meslekte kullanılan araç-gereçlerde de değişiklikler olmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle yeni alet ve cihazların kullanıldığı gözlenmektedir. Bazı ölçüm ve testlerin bilgisayar yardımıyla yapılmasına başlanmıştır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Kimya teknisyenliği mesleğinin eğitimi, Erkek teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Teknik, Anadolu Meslek, Teknik, Endüstri meslek liseleri ve Çok Programlı liselerin “Kimya” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Endüstri meslek liseleri ile çok programlı liselere girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir. Teknik liselerin “Kimya” bölümünde okuyabilmek için endüstri meslek liselerinin birinci sınıfını okuduktan sonra belli derslerden başarılı olmak erekmektedir.Anadolu Teknik liselerine girebilmek için, Milli Eğitim Bakanlığı’nın her yıl açtığı
merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nı kazanmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kimya teknisyenliği mesleğinin eğitim süresi, endüstri meslek ve çok programlı liselerde 4 yıl, Teknik liselerde 4 yıl, Anadolu teknik liselerinde ise 1. yıl yabancı dil eğitimi olmak üzere 5 yıldır.Meslek eğitiminde öğrenciler, lise genel kültür dersleri yanında, Temel Kimya, Temel Kimya Laboratuarı, Meslek Hesapları, Anorganik Sınai Kimya, Organik Sınai Kimya, Analitik Kimya (Nitel), Analitik Kimya (Nicel), Organik Kimya ve Uygulaması, Biyokimya ve Uygulaması, İşletme Bilgisi, Analitik Kimya Laboratuarı, Analitik ve Enstrümantasyon Laboratuarı, Anorganik Kimya, Anorganik Kimya Laboratuarı gibi meslek dersleri alırlar.

MESLEKTE İLERLEME
Meslek liselerinin “Kimya” alanından mezun olanlar gerekli şartları taşımaları şartıyla istedikleri takdirde, ÖSYM’nin bu bölüm için belirlediği ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ayrıca, meslek liselerinin kimya bölümünden mezun olanlar üniversitelerin, Kimya Öğretmenliği Lisans programını tercih etmeleri durumunda, ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
Meslek yüksekokulu “Kimya” programını bitirenler “Kimya Teknikeri”, fen-edebiyat fakültesi “Kimya” programını bitirenler “Kimyager”, mühendislik fakültelerinden mezun olanlar “Kimya Mühendisi” unvanını alırlar.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
EĞİTİM SÜRESİNCE Meslek eğitimi süresince öğrenci pratik eğitim yaptığı işletmede aylık olarak asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere bir ücret alır. Bu ücret öğrencinin çalışması karşılığı olup, işveren tarafından ödenir. Bunun haricinde öğrenci eğitim süresince herhangi bir kazanç elde etmemektedir.
EĞİTİM SONRASI Meslek eğitimini bitiren kimya teknisyenlerinden özel sektörde çalışanlar yetenekleri, statüleri ve sektörün kuralları çerçevesinde asgari ücretten az olmamak üzere değişen oranlarda ücret alırlar.
Kamu sektöründe ise, devlet memurlarına uygulanan maaş sistemi yürürlüktedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev alanlar lise mezunlarına göre bir üst derece ile göreve başlarlar. Kamu kuruluşlarında asgari ücretin yaklaşık 2-3 katı civarında ücret almaktadırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek danışma Merkezi,Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

aerol
03-16-2011, 00:07
ACİL TIP TEKNİSYENİ 23.02.2011 TANIM
Toplumdaki birey yada bireylerin, bedenen veya ruhen, kazaya uğraması veya hastalanması halinde, tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle ilk yardım ve acil bakım hizmetlerini uygulayan, hasta, yaralı yada kazazedenin sağlık merkezlerine ulaştırılmasını sağlayan, Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş bir okuldan mezun olan sağlık meslek mensubudur.

GÖREVLER
İntravenöz girişim yapmak.
Oksijen uygulaması yapmak.
Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak.
Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak.
Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak.
Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak.
Temel yaşam desteği protokollerini uygulamak.
Temel yaşam desteği uygulaması sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanmak.
Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak.

ATT'ler bu yetkilerini sadece hastane öncesi alanda görev yapan hekimli ve/veya (ambulans ve acil bakım teknikeri) AABT'li ambulanslar ve acil sağlık araçları, hekim veya AABT bulunmayan nakil ambulansları ile görev yaparken, yönetmelikteki temel eğitim programını tamamladıktan sonra yönetmelikte yer alan akış şemalarına göre uygulayabilirler. Bu yetkilerini ambulans ve acil sağlık araçları dışında, hekimin yazılı veya sözlü talimatı ve onayı olmadan kullanamazlar.

Görevinin tüm aşamalarında ilgili kişi ve kurumlarla sağlıklı iletişim kurarak ekip çalışması bilinci ile hareket etmek.
Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip etmek, kendini geliştirmek ve hizmet içi eğitim programlarına katılmak.
Acil yardım ve kurtarma hizmetlerini gerçekleştirirken, kendisini ve çevresindekileri her türlü tehlike ve kazalardan koruyacak önlemleri zamanında almak.
Uygun teknikleri kullanarak kazazedenin kurtarılmasını sağlamak.
Kendi görev alanı ile ilgili malzemeleri amacına uygun kullanarak bakımını ve temizliğini sağlamak.
Hasta/yaralıyı ilgili sağlık kurumuna teslim etmek.
Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı biçimde kullanmak.
Doğru mesajı almak, değerlendirmek ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak.
Personel, hasta ya da yaralı ilişkilerinde tıbbi etik ilkelerine uymak ve uygulamak.
Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı biçimde kullanmak.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Acil durumlarda hızlı ve doğru karar verebilen,
Bedenen sağlıklı ve güçlü olan,
Dikkatli, titiz ve soğuk kanlı olan,
İnsanlar ile iyi iletişim kurabilen ve iş birliği içinde çalışmayı seven,
Teknik cihazlara, bilgisayar ve diğer otomasyon cihazlarına ilgisi olan,
Göz-el koordinasyonu gelişmiş,
Söylenen veya yazılan talimatları anlayan ve bunları uygulayabilen,
İnsanlara yardım etmekten hoşlanan kişiler olmalıdır.

ÇALIŞMA ORTAMI KOŞULLARI
Acil Tıp Teknisyenleri bazen açık havada (trafik kazaları vb. durumlar) bazen de hastane vb. sağlık kuruluşlarında kapalı ortamlarda çalışırlar. Çalışma saatleri düzenli olmayıp gece nöbetleri vardır. Çalışırken hastalarla, hasta yakınları ve diğer sağlık personeli ile iletişimde bulunur.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Gelişen teknoloji ve sağlık sektörünün önemi dolayısıyla bölümün geleceği açık olup özel sağlık sektörlerinde, kamu kurumlarında ve polikliniklerde kolaylıkla istihdam edilebilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Acil Tıp Teknisyenliği mesleğinin eğitimi, Sağlık Meslek Liselerinin “Acil Tıp Teknisyenliği” bölümünde verilmektedir.

Acil Tıp Teknisyenliği meslek eğitimine başlayabilmek için;

İlköğretim okullarının 6–7–8. Sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yılsonu ders ortalamaları ile belirlenen “Yılsonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimin içeriği öğrencileri Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, temel ilkeleri ve sağlık meslek liselerinin özel amaçları doğrultusunda, sağlık mesleği olan acil tıp teknisyenliğine hazırlamaktır.

Kültür dersleri, sağlık mesleği ile ilgili temel bilim dersleri ile ilk yardım bakımı planlama, ilk yardım bakımı uygulama, acil bakım ünitesi araç ve gereçlerini kullanma, kazazedeyi koruyucu ve acil bakım ünitesine alarak iyileştirme müdahaleleri uygulama dersleri okutulmaktadır. Bölümün teorik dersleri okul bünyesinde yapılırken, staj ve diğer uygulamalar Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında yapılmaktadır.

Öğrenciler Staj ve Beceri Eğitimlerini Kamu ve Özel Hastanelerde Acil, yoğun bakım, koroner gibi ünitelerde yaparlar. Beceri eğitim süreleri: 11. ve 12. sınıflarda 3 iş günü olarak yapılmaktadır. Ayrıca 11 . sınıfta 160 saat yaz stajı yapılmaktadır. Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanı sıra, tanıtım ve yönlendirme dersi de verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
Meslekte ilerleme tamamen, değişen ilk yardım tekniklerini takip etme ile beceri ve yeteneklere bağlıdır. Bu koşullara göre ekip başı ve kısım şefi olma olanakları vardır. Anadolu Sağlık Meslek Liseleri ve Sağlık Meslek Liselerinin “Acil Tıp Teknisyenliği” bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde;

Acil Durum ve Afet Yönetimi, Ameliyathane Hizmetleri, Elektronörofizyoloji, İş ve Uğraş Terapisi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Otopsi Yardımcılığı, Paramedik, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Sağlık Kurumları Ve İşletmeciliği (açık öğretim), Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Ayrıca, mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip yeterli puan almaları halinde, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sağlık Yönetimi(Sağlık YO, Uygulamalı Bilimler YO) ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği 4 yıllık lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları diğer alanlardan mezun olan adaylara göre daha yüksek bir katsayıyla çarpılarak ÖSS puanlarına eklenmekte ve diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Mesleki bilgi ve beceriye göre asgari ücretin 1,5 katı kadar ücret alırlar.

Yararlanılan Kaynaklar;

-www.iskur.gov.tr (http://www.iskur.gov.tr/)

-Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği

-Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ(26 Mart 2009)

-www.okulweb.meb.gov.tr.

-www.osym.gov.tr( ÖSYM 2010 Tercih Kılavuzu)

aerol
03-16-2011, 00:07
BİYOLOG 23.02.2011 TANIM
Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir.

GÖREVLER
Biyologların görevleri araştırma ve uygulama alanındaki çalışmalara göre değişir. Araştırma alanında çalışan biyolog: Canlıların yapılarını inceler ve bunları belli sınıflara yerleştirir,
Çeşitli canlı türlerinin evrimine etki eden etmenleri inceler, Canlıların en iyi şekilde yaşayabileceği ortamları belirler. Uygulama alanında çalışan biyolog: Biyolojik arıtmada ve kirletilmiş ortamlarda gerekli iyileştirici uygulamaları yapar, Tahlil edilecek kan, idrar vb. maddeleri çeşitli kimyasal işlemlere tabi tutar, İçme sularının ve tarım alanlarında kullanılan suların analizlerini yapar, Biyolojik zenginliklerimizin araştırılması, doğa tarihi ve müzeleri oluşturulması için etkili kurumlarla işbirliği yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Laboratuar araçgereçleri, Mikroskop, Kimyasal maddeler, Bilgisayar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Biyolog olmak isteyenlerin; Akademik yeteneği yüksek, Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, Bilimsel meraka sahip, bir konuyu derinliğine araştırmak isteyen, Görme duyusu ve belleği güçlü, Renkleri ayırt edebilen, Sabırlı ve dikkatli, kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Biyologların çalışma ortamı görevlerine göre değişir. Bitki ve hayvan türlerinin yaşayışını incelemek için açık havada, hücre ve dokuları incelemek için laboratuarda , inceleme sonuçlarını değerlendirmek için ise büro ortamında çalışmaları gerekir. Biyologların çalışma süresi genelde düzenli, çalışma ortamı temiz ve güvenlidir. Ancak arazi çalışmalarında incelenen canlı türlerine göre değişmek üzere gece gündüz, bazen günlerce çalışmak gerekebilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Biyologlar, kamu kuruluşlarında, üniversitelerin tıp, eczacılık, ziraat, orman, fen fakültelerinde, araştırma merkezlerinde, Tarım ve Köy İşleri, Orman, Çevre ve Sağlık Bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda; özel sektörde ise ilaç ve besin endüstrisi kuruluşlarında çalışmaktadırlar. Biyoloji bölümü mezunları, “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı” veya “Pedagojik Formasyon Programı” nı tamamlamaları durumunda “Biyoloji Öğretmenliği” yapabilirler.MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLERMeslek eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı FenEdebiyat ve Fen Fakültelerinin “Biyoloji” bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY2)” puanı almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Fen dersleri ağırlıklı bir eğitim yapılmaktadır. Teorik eğitimin yanında laboratuar çalışmaları da vardır. Eğitim sırasında isteğe bağlı olarak staj yapılır. Eğitim süresince; Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Kimya, İstatistik, Sistematik Botanik, Hayvan Histolojisi, Biyokimya, Genetik, Fizyoloji, Bitki Fizyolojisi, Türkiye’nin Bitki Örtüsü, Evrim, Parazitoloji, Bitki Ekolojisi ve Coğrafya, Ekoloji gibi dersleri alırlar.

MESLEKTE İLERLEME
Meslekte ilerleme genellikle lisansüstü eğitim veya doktora eğitimi ile olur. Biyologlar, botanik, zooloji, mikrobiyoloji, hidrobiyoloji ve uygulamalı biyoloji gibi alanların birinde uzmanlaşabilirler. Biyologların genellikle genetik ve biyokimya alanlarında uzmanlaşmaya yöneldikleri görülmektedir.

BENZER MESLEKLER:
Ziraat mühendisliği, botanikçilik.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Meslek eğitimi süresince koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği kredi ve burslardan yararlanabilirler. Eğitim sonrası; kamu kuruluşlarında çalışanlar çalıştıkları kurumun statüsüne göre sağlık hizmetleri sınıfından ücret alırlar. Özel işyerlerinde çalışanlar ise çalışma sürelerine, başarılarına ve deneyimlerine göre değişen ücretler alırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

aerol
03-16-2011, 00:08
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNİKERİ 23.02.2011 TANIM
Biyolojik bilimler, sağlık bilimleri, beslenme, çevre olayları ile ilgili konularında araştırma ve uygulama yapan kişidir.

GÖREVLER
Beslenme, genetik ilaçların etkisi ve hastalıklardan ileri gelen kimyasal değişiklikler konusunda araştırma yapar, İnsan, bitki ve hayvan hastalıklarından sorumlu küçük organizmalar üzerinde araştırmalar yapar, Laboratuvar ortamında çeşitli biyokimyasal maddeler elde etmek için çalışmalar yapar (protein, kan serumu proteini, amino asit, organik asit ve bileşikler gibi), Kimyasal ve biyolojik kaynaklı bütün kirleticilerin organizmalar üzerindeki zararlı etkilerini inceler. Tekniğine uygun olarak hücre ve doku kültürü hazırlar, Temiz ve sağlıklı beslenme (besin kimyası ve teknolojisi, fermantasyon, gıda mikrobiyolojisi, gıda hijyeni) konularında çalışmalar yapar ve raporları düzenler ya da raporları onaylar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Laboratuvar ortamında; Spektrofotometre (analitik laboratuvar cihazı), pHstat, İnkübatör, Su Banyoları, Distile su cihazları, Ultrasantrifij, Ultrafiltrasyon Cihazları, Termostat ve Kriyostatlar, Oksijenmetre, PCR, Fermantörler, Mikroskop, Santrifüj, pHmetre, Filtrasyon, Kromatografik ekipmanlar(ayırma saflaştırma cihazları), hassas terazi, tüpler, pompalar, soğutucular, çeşitli balonlar gibi labotatuvar araç ve gereçleri ve kimyasal maddeler. Üretim ortamında; yukarıda TANIMlanan cihazlarla birlikte büyük çaplı üretimlerde kullanılan mayalama cihazı ve üretim sistemleri ile çeşitli kimyasallar. Eğitim ortamında; bilgisayar, eğitim programları ve eğitim araç gereçleri ile laboratuvar cihazları ve çeşitli büro malzemeleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Biyokimyager olmak isteyenlerin; Üstün bir akademik yeteneğe ve analitik düşünme gücüne sahip, Başta biyoloji ve kimya olmak üzere fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı, Bilimsel çalışmalara meraklı ve istekli, Dikkatini yoğunlaştırabilen ve sabırlı, Biyolojik ve kimyasal maddelere karşı alerjisi ile görme sorunu olmayan kimseler olmaları gerekir. Yabancı dil bilgisine sahip olmak ve teknolojik yenilikleri takip etmek başarıyı artırıcı bir özelliktir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Biyokimyagerler çalışmalarını genellikle laboratuvar ortamında ya da kapalı ortamlarda yürütürler. Laboratuvarlar sessiz–sakin ve hijyeniktir, ancak kullanılan kimyasal madde ve bileşikler nedeniyle kokuludur. İlaç, gıda, temizlik maddeleri ve plastik vb. üreten fabrikalarda yada arıtma tesisi gibi yerlerde çalışılması durumunda gürültüye maruz kalınabilir. Üretimle ilgili işleri yürüten biyokimyagerlerin çalışma saatleri belli konularda araştırma yapanlara nazaran daha düzenlidir. Zehirli ve tehlikeli maddeler yada radyoaktif maddelerle çalışılıyorsa büyük dikkat gösterilmeli ve mutlaka bunlara özgü özel güvenlik önlemleri alınmalıdır. Canlı yaşamı ile ilgisi biyokimyayı, benzer nitelikteki fizik, kimya, biyoloji gibi fen bilimleri ile sağlık, beslenme ve çevre konularında etkin bir dal haline getirdiğinden yukarıda sayılan uzmanlık alanlarıyla sıkı işbirliği halindedir. Bu nedenle biyokimyagerler de çalışırken işin türüne göre kimyagerler, biyologlar, hekimler, eczacılar, laborantlar, gıda ve ziraat mühendisleri, çevre mühendisleri gibi meslek elemanları ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Biyokimyagerlerin; ilaç, aşı ve özellikle biyopolimerlere dayalı protezler gibi tıbbi malzemeler üreten fabrikalar, boya, mürekkep, elyaf, plastik vb. kimyasal maddeler, tarım ilaçları, kozmetik, deterjan ve fermantasyon teknolojisine dayalı üretim yapan sanayi tesisleri gibi oldukça geniş bir yelpazede çalışma olanakları vardır. Ayrıca üniversitelere bağlı kurulan biyoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi, genetik hastalıklar araştırma merkezi gibi yerlerdeki araştırma laboratuvarları ile tıbbi analizler gibi rutin işlemlerin yapıldığı laboratuvarlarda görev alabilirler. Ayrıca benzer hizmetler için Silahlı Kuvvetler bünyesindeki laboratuvarlarda muvazzaf astsubay ve subay olarak istihdam edilebilirler. Çevrenin korunabilmesi konusuna bütün dünyada giderek artan ilgi nedeniyle, çevre ve hava kirliliğini önlemek yada azaltmak amacıyla endüstriyel tesislerin kurduğu veya yerel yönetimlere ait arıtma tesislerinde ve bunlarla ilişkili laboratuvarlarda çalışma olanakları da vardır. Mezunlar yukarıdaki iş alanlarında; üretim sürecinde veya sürecin gerektirdiği rutin kalitekontrol analizleri, sağlıkla ilgili testler, yeni yöntem geliştirme çalışmaları ve bunların uygulanmasında görev üstlenebilirler. Ayrıca projelerin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında yönetici konumunda çalışabilirler. Biyokimyanın biyoloji, fizik, ekoloji, zooloji gibi çeşitli bilim dalları ile olan bağlantısı ve biyoteknoloji alanındaki gelişmeler nedeniyle iş bulma olanakları hergeçen gün artmaktadır. Türkiye’de yeni gelişen bir alan olması nedeniyle ve pek çok bilim alanıyla kesişme noktasında yer alması sebebiyle, mezunların yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ederek akademik kariyer yapma olanakları oldukça geniştir. Bu süreç esnasında çeşitli üniversiteler ve bilim alanlarında akademisyen olarak yer alarak eğitim çalışmalarına katılır, öğrencilere ders verirler. Biyokimya, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji, Genetik gibi bilim alanlarıyla ilgili yurtdışındaki araştırma ve üretim şirketleri ile bu alanlardaki yurtdışındaki üniversitelerde iş ve kariyer olanakları geniştir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; üniversitelere bağlı fakültelerin “Biyokimya” Bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek eğitimine girebilmek için; Lise veya dengi okul mezunu olmak, Öğrenci Seçme Sınavı’nda ( ÖSS) yeterli “sayısal (SAY2)” puanı almak, Sınav sonucuna göre hazırlanacak Tercih Bildirim Formu’nda “Biyokimya” lisans programını tercih etmek gerekir. “Biyokimya Teknikerliği”, “Çevre”, “Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü”, “Çevre Koruma”, “Fermantasyon” , “Fermente Ürünler”, “Gıda Teknikerliği”, “Gıda Teknolojisi”, “Gıda Kalite ve Sağlık Kontrol”, “Gıda Analizleri ve Teknolojisi”, “Kimya”, “Laboratuvar”, “Patoloji Laboratuvar”, “Sağlık Laboratuvarı”, “Tıbbi Laboratuvar”, “Yağ Endüstrisi” önlisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) “Biyokimya” lisans programına geçiş yaparak eğitimlerine devam edebilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi 4 yıldır. Ancak 1 yıl zorunlu yabancı dil hazırlık programı ile birlikte bu süre 5 yıl olmaktadır. Biyokimya programı içinde “Biyokimyagerlik” ve “Biyoteknoloji Ağırlıklı Biyokimyagerlik” olmak üzere iki ana yönlendirici program vardır. Hazırlık sınıfından sonraki eğitimin: IV. yarıyılında (2.sınıfın sonuna kadar) Biyokimya Lisans Ortak Programı adı altında öğrencilere; Matematik, Genel Biyoloji, Genel Kimya, Hücre Biyolojisi, Fizikokimya, Anorganik Kimya, Organik Kimya, Analitik Kimya, Mikrobiyoloji, Enstrümental Analiz, Bilim İngilizcesi gibi zorunlu alan ve ortak temel derslerin yanında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Bilgisayar dersleri okutulmaktadır. Ayrıca Histoloji ve Ekolojik Kimya gibi seçmeli alan dersleri de verilmektedir. V. yarıyılda ise yukarıda sözü edilen iki yönlendirici alandan Biyokimyagerlik Lisans Programı’nda okutulan zorunlu alan dersleri; Biyokimya, Biyokimyada Temel Teknikler ve Genetik. Seçmeli alan dersleri; Biyofizikokimya, Biyoanorganik Kimya, Gıda Mikrobiyolojisi, Çevre Kimyası vb.dir. Ayrıca serbest seçmeli dersler de verilmektedir. VI. yarıyılda okutulan zorunlu alan dersleri; Biyokimya, Biyomoleküllerde Yapı Tayini. Seçmeli alan dersleri; Enzimoloji, İlaç Metabolizması, Fizyoloji, Genetik, Polimer Kimyası’dır. Yine serbest seçmeli dersler de sözkonusudur. VII. yarıyılda okutulan zorunlu alan dersleri; Biyokimya, İmmunoloji’dir. Ayrıca Diploma Çalışması da bu dönemdedir. Seçmeli alan derslerinden bazıları ise Biyoteknoloji, Toksikoloji, Gıda Ambalaj Maddeleri ile Biyokimyada Deney Hayvanları’dır. Serbest seçmeli dersler de sözkonusudur. VIII. yarıyılda zorunlu alan dersi olarak Diploma Çalışması yer alır. Seçmeli alan dersleri olarak ise Klinik Kimya, Endüstriyel Hijyen, Teknik İnceleme, Atık Değerlendirmesi ve Arıtma Yöntemleri gibi dersler verilmektedir. Serbest seçmeli dersler bu yarıyılda da vardır.

MESLEKTE İLERLEME
Bu meslekte uzmanlaşma daha eğitim yapılırken başlamaktadır. İlk 2 yıl Biyokimya Ortak Lisans Programı olarak verilen eğitimden sonra 3. yıldan itibaren “Biyokimyagerlik” ve “Biyoteknoloji Ağırlıklı Biyokimyagerlik” olarak iki ana yönlendirici program başlar. Ayrıca her iki programda da verilen seçmeli alan dersleri ve serbest seçmeli ders olanaklarıyla öğrenciler sağlık, gıda, çevre gibi alanlara yönelerek ileride mesleklerinde uzmanlaşmanın yolunu da açmış olurlar. Günümüzde bulunmamakla birlikte, Avrupa Birliği normlarının ve uyum çalışmalarının ilerlemesiyle birlikte tüm dünyada ve özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi, Biyokimya Uzmanlık Eğitimi konusunda da yeni olanaklar ortaya çıkabilecektir. Biyokimya öğretim programları temel ve ortaöğretim kurumları için öğretmen yetiştirmeyi hedeflememektedir. Ancak, lisans eğitimi tamamlandıktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler. İşletmelerde üretimle ilgili süreçlerde çalışanlar deneyimlerine göre yönetici konumuna gelebilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkanlarından da faydalanabilirler. Eğitim sonunda; kamu sektöründe işe başlayanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre hizmet sınıfındaki kadroların karşılığı olan derece ve kademeden aylık alırlar. Ücretler yıllık belirlenen oranlarda ve kıdeme göre artış göstermektedir. Üniversitelerde akademik kadroda istihdam edilenler 2547 sayılı kanuna tabiidirler, ücretlerini de buna göre alırlar. Özel sektörde çalışıldığında ücretler işyerindeki pozisyona göre yapılacak anlaşmalarla belirlenmektedir. Genellikle ilk işe başlayışta asgari ücretin 2 katı civarında ücret alınmaktadır. Ücretler performansa göre sonraki yıllarda artmaktadır. Deneyimli, bilgisayar kullanabilen, yabancı dil bilen ve kendini geliştirmiş olanların kazançları daha dolgundur.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

aerol
03-16-2011, 00:08
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ 23.02.2011 TANIM
Tıpta ve biyolojik bilimlerde kullanılan elektronik alet ve iletişim sistemlerinin planlanmasını, yapımını, işletilmesini ve geliştirilmesini sağlayan kişidir.

GÖREVLER
Tıp ve biyolojik bilimlerde kullanılan elektronik alet ve sistemleri tasarlar,
Sistemlerin bağlantılarını yapar,
Sistemleri çalıştırır,
Sistem ve cihazlarla ilgili araştırma- geliştirme faaliyetlerine katılır,
Üretim aşamalarında kalite kontrol yapar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Biyomedikal mühendisi olmak isteyenlerin,
Şekil ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip,
Fen alanına ilgi duyan,
Tasarım gücü kuvvetli, yaratıcı,
Ayrıntıları görebilen,
Dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Biyomedikal mühendisleri kapalı mekanlarda çalışırlar. Ortam temiz ve sakindir. Görevlerini yaparken ayakta durmak ve eğilmek durumundadırlar. Birinci derecede alet ve makinelerle ilgilenirler. Etkileşimde bulundukları kişiler çalıştıkları kuruma göre diğer teknik personel ve sağlık personelidir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi, üniversitelerin Biyomedikal Mühendisliği bölümünde verilmektedir.
Mesleğin eğitimine girebilmek için;
Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Biyomedikal Mühendisliği” lisans programı için yeterli “MF-4” puan almak.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Biymedikal Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Protez ve Ortez önlisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Biyomedikal Mühendisliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince genel kültür derslerinin yanı sıra elektronikle ilgili; analog, dijital, mikro işlem, Bilgisayarla ilgili; bilgisayar yazılımı, programlama, program kontrol, data analiz, görüntü algılama,Tıpla ilgili; biyoloji, fizyoloji,psikoloji, insan anatomisi, biyokimya, biyo malzeme gibi meslek dersleri okutulmaktadır.

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Lisans Diploması ve Biyomedikal Mühendisi” unvanı verilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Biyomedikal Mühendisliği, elektronik mühendisliğinin bir dalıdır. Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasına paralel olarak bu alan başlı başına bir uzmanlık alanı haline gelmiştir. Biyomedikal Mühendisleri; medikal alet ve cihazlarının üretiminin yapıldığı işyerlerinde, resmi ve özel sağlık kuruluşlarında, dispanserlerde ve laboratuarlarda çalışabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkanlarından da yararlanabilmektedirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 657 sayılı Devlet memurları yasasına göre teknik hizmetler sınıfından maaş almaktadırlar.Özel işyerlerinde çalışanlar çalıştıkları işyerinin durumuna, işteki tecrübe ve başarılarına göre asgari ücretin 4-7 katı arasında ücret, kendi işyerlerini açanlar ise daha yüksek kazanç sağlayabilirler.

MESLEKTE İLERLEME
Kamu ve özel sektör kuruluşlarında yönetici kademelerine yükselebilirler. Üniversitelerde
Öğretim elemanı olarak görev alanlar akademik kariyer yapabilirler.

Yararlanılan kaynaklar;

- www.iskur.gov.tr (http://www.iskur.gov.tr/)

aerol
03-16-2011, 00:09
ANESTESİ TEKNİSYENİ 23.02.2011 TANIM
Her türlü ameliyatta hastanın uyutulması (anestezi) ile ilgili tıbbi yöntemleri hekimin talimatına göre uygulayan ve hekime yardımcı olan kişidir.

GÖREVLER
Anestezide kullanılacak araç-gereci hazırlar,
Hastanın ameliyathaneye alınmasını sağlar,
Hastayı ameliyata hazırlar,
Anestezi uzmanı veya cerrahın kontrolünde hastanın yaşına, kilosuna ve sağlık durumuna göre uyutucu madde (Narkoz) vererek hastayı uyutur,
Ameliyatlarda anestezi işlerinde doktora yardımcı olur, bütün cerrahi vakalarda hastaya genel anestezi yönünden gerekli tüm yöntemleri doktorun kontrolünde uygular,
Ameliyat boyunca hastanın durumunu izler. Herhangi bir beklenmedik sorun karşısında doktorla birlikte müdahale eder,
Ameliyat sonrası hastanın ameliyathaneden yoğun bakım ünitesine usulüne uygun olarak, naklini sağlar ve hasta kendine gelene kadar onu gözlem altında tutar,
Hastayı yoğun bakım ünitesi hemşiresine teslim eder.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Anestezi Teknisyeni olmak isteyenlerin;
Sürekli ayakta durması gerektiğinden, bedence sağlam,
Kimyasal madde kokularına karşı alerjisi olmayan,
Dikkatli, sabırlı, titiz, sorumluluk sahibi,
Yönergeyi doğru anlayıp uygulayabilen kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLAR
Anestezi Teknisyenleri, ameliyat yapılan her türlü sağlık kurum ve kuruluşlarında kimyasal madde kokularının yoğun olduğu kapalı bir ortamda çalışırlar. Meslektaşlarıyla, hastalarla, hemşirelerle, doktorlarla, diğer sağlık personeli ile iletişimde bulunurlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Eğitimini tamamlayanlar sınavlara katılıp başarılı oldukları takdirde devlet hastanesi, özel hastane, doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler gibi ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumu ve kuruluşlarında “Anestezi Teknisyeni” unvanıyla görev alırlar. Bu meslekte yetişen meslek elamanları, rahatlıkla alanları ile ilgili iş bulabilirler. İnsan sağlığı söz konusu oldukça meslekte yetişmiş elemana her zaman ihtiyaç duyulacaktır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Sağlık Meslek Liselerine girebilmek için ilköğretim okullarının 6–7–8. Sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yılsonu ders ortalamaları ile belirlenen “Yılsonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Anestezi ve Reanimasyon teknisyenliği eğitimi, ilgili bölümü olan Sağlık Meslek Liselerinde verilmektedir. 4 yıllık eğitimin ilk iki yılı okulda teorik olarak ve uygulamalı derslerde teknik odada uygulamalı yapılmaktadır. XI. Sınıfta haftada iki gün, XII: sınıfta haftada üç gün hastanede (İşletme) beceri eğitimi verilmektedir. XI. Sınıfta işletmelerdeki çalışmaları karşılığı öğrenciler asgari ücretin üçte biri maaş almaktadırlar.
Temel Bilim Dersleri olarak; Psikoloji, Sosyoloji, Kişiler Arası İlişkiler, Sağlık Hizmetlerinde Yönetim, İlk Yardım, Hastalıklar Bilgisi, Anestezi Bölümü Özel Meslek Dersleri olarak ise Anatomi, Fizyoloji, Farmakoloji, Anestezi, Anestezi Özel Bakımı uygulamalı dersler arasında yer almaktadır.

MESLEKTE İLERLEME
Sağlık Meslek liselerinin Anestezi / Anestezi Teknisyenliği bölümünden mezun olanlar, istedikleri takdirde, Anestezi, Elektronörofizyoloji, İş ve Uğraşı Terapisi, Sağlık Kurumları İşletmeciği, Sağlık Kurumları İşletmeciği (Açık öğretim) ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Anestezi Teknisyeni olarak mezun kişilerin Sağlık Bakanlığı tarafından ihtiyaçlar ölçüsünde Kamu Personeli Seçme Sınavını (KPSS) kazananlar arasından seçme yapılarak atamaları yapılır ve 12. derecenin 3. kademesi ile göreve başlatılır. Anestezi teknisyenleri 657 sayılı Devlet “Anestezi Teknisyeni” olarak göreve başlayan bir kişi net asgari ücretin yaklaşık 2 katı kadar maaş almaktadır. Özel hastane, kurum ve kuruluşlarda çalışanlarda ise ücret daha fazla olabilmektedir.

Yararlanılan kaynaklar;
-www.iskur.gov.tr

-www.osym.gov.tr(2010 ösym kılavuzu)

-Ragıp Tüzüner Anadolu Sağlık Meslek lisesi web sayfası.

aerol
03-16-2011, 00:09
BİYOMÜHENDİS 23.02.2011 TANIM
Temel tıp bilimleri ile mühendislik bilimleri arasında bağlantı kurarak çalışmalar yapan kişidir.

GÖREVLER
Biyomühendisin üç ana görevi vardır;
Tasarlama,
Uygulama yöntemlerini geliştirme, uygun ekipmanı seçme veya geliştirme,
Amaca uygun üretimi planlama ve uygulama.
Üretim sektöründeki sistemlerin geliştirilmesi ve hizmetlerin verilmesi yoluyla toplumun yaşam seviyesini yükseltmek için çalışmalar yapar,
Biyoteknolojik yöntemlerle çeşitli gıda malzemeleri, içecekler, enerji kaynakları (hidrojen, etanol, biyogaz), ilaçlar (antibiyotikler, vitaminler, hormonlar) ve biyokimyasal maddeler (protein ve amino asitler, enzimler, organik asit ve çözgenler, pestisitler ve çeşitli polimerler) biyolojik sistemlere uyumlu malzemeler elde edilmesi için bu sektörlerde üretimde bulunan işletmelerin AR-GE departmanlarında planlama, araştırma ve uygulama çalışmalarında bulunur.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Biyomühendis olmak isteyenlerin,
Fen bilimlerine ve özellikle biyoloji ve kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı,
Bilimsel meraka ve araştırmacı yapıya sahip,
Tasarım ve tasarladığını uygulayabilme gücüne sahip,
Dikkatini yoğunlaştırabilen ve ayrıntıları görebilen,
Kimyasal ve biyolojik maddelere karşı alerjisi olmayan,
Sabırlı, dikkatli, ve sorumluluk sahibi kimseler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Biyomühendis çalışmasının büyük çoğunluğunu sektörel bazı değişiklikler olmasına karşın laboratuvar ortamında yapmaktadır. Zaman zaman üretim kısmında da bulunmak görevlerinin bir parçasıdır. Her iki ortamın da hijyen koşullarda, hatta bazı durumlarda tamamen steril ortamın olması mesleğin gereklerindendir. Biyolojik maddelerle çalışma yapılması durumunda biyolojik güvenlik ilkelerine de uygun olmak zorundadır.Çalışma süreleri düzenli, çalışma ortamı temizdir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi, üniversitelerin Biyomühendislik bölümünde verilmektedir.
Mesleğin eğitimine girebilmek için;
Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Biyomühendislik” lisans programı için yeterli “MF-4” puan almak.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Biyomühendislik ” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi bir yıl hazırlık eğitimi olmak üzere 5 yıldır. Biyomühendislik eğitiminde öğrencilere; biyoloji boyutu ile biyolojik sistemlerden yararlanan yeni biyoteknolojilerin geliştirilmesi ve bunların sanayide kullanımları; mühendislik boyutu ile de mühendislik kavram ve yöntemlerinin öğretilmesine çalışılmaktadır.
Mesleki eğitimin I. sınıfında; Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi ortak derslerin yanında Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Temel Laboratuvar, Bilgisayara Giriş,Termodinamik... 2. sınıfta; Bitokimya, Hücre Bilgisi, İstatistik, Akışkanlar Mekaniği, Kütle Transferi, Isı Transferi, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Mühendislik Laboratuvarı, Biyomalzemeler, Fizyoloji... 3. sınıfta; Genel Ekonomi, Bitki Doku Kültürleri, Biyoproses Mühendisliği, İmmunoloji, Elektrik Sistemleri, Proses Güvenliği, Hayvan Doku Kültürleri, Biyoreaktörler, Genetik Mühendisliğine Giriş, Biyosensörler... 4. sınıfta; Ayırma ve Saflaştırma İşlemleri, Proses Tasarımı, Sistem ve Proses Analizi, Mühendislik Ekonomisi, Biyomedikal Mühendisliğe Giriş, Biyopolimerler, Proses Kontrol, Biyomühendislikte Etik... gibi dersler okutulmaktadır.
Eğitimini tamamlayarak mezun olanlara lisans diploması ve “Biyomühendis”ünvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Biyomühendislik lisans programını tamamlayanlar gıda, tarım, sağlık ve ilaç sektöründen, çevre sektörüne kadar geniş bir endüstriyel yelpazede, hastane ve kliniklerde, Hıfzısıhha ve TSE gibi yasal yükümlülükleri olan kuruluşlarda, genetik tanı ve tedavi merkezlerinde, aşı üretim tesislerinde, ithalat – ihracat şirketlerinde görev alabilirler.
Araştırmacı, öğretim görevlisi olarak çalışmak isteyenlerin lisans üstü eğitim yapmaları gerekmektedir. Ülkemizde yeni bir dal olması ve son yıllarda Biyomühendislik alanındaki gelişmelere paralel olarak artan iş olanakları, yeni alanların da ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkanlarından da yararlanabilmektedirler.
Eğitim sonrası kazanç ise, çalışılan kuruluşun türüne, çalışılan pozisyona, firmanın ücret politikasına ve şehre göre değişmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 657 sayılı kanunda belirtilen teknik hizmetler sınıfındaki kadroların derece ve kademesinden maaş alırlar.

MESLEKTE İLERLEME VE YÜKSELME
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. Çalışılan alan veya sanayi koluna göre çalışmalarını belli bir konuda yoğunlaştırabilir.

Yararlanılan Kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr (http://www.iskur.gov.tr/)

aerol
03-16-2011, 00:10
ECZACI 23.02.2011 TANIM
Doktorlarca düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları müşteriye satan, hazırlanması gerekli ilaçları hazırlayan, laboratuarda, ilaçların geliştirilmesi ve analiziyle ilgili araştırmalar yapan kişidir.

GÖREVLER
Reçetede yer alan hazır ilaçları müşteriye sunar, ilaçların kullanımı hakkında müşteriye bilgi verir,
Reçetesiz satılan ilaçlar konusunda müşteriyi bilgilendirir,
İlaç ve tıbbi ürünler hakkında gereken bilgileri verebilmek için bilimsel verileri değerlendirir,
İlaçlar ve ilaçların üretiminde kullanılan maddeleri bilir.
Kendisi tarafından hazırlanması gerekli olan ilaçları, formüllerine uygun olarak hazırlar veya hazırlanmasını denetler,
İlaçları laboratuarlarda fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik yönden kontrol eder,
Tıbbi veya diğer amaçlar için kullanılan toksin ve zehirli maddeleri hazırlar ve kurallarına göre dağıtımını yapar, bozulmaya karşı önlem alır,
Özel zehirli maddeleri içeren reçetelerin kayıtlarını tutar; veteriner ilaçları, tarım ilaçları, tuvalet ve kozmetik ürünlerin kullanılmaları konusunda önerilerde bulunur,
İlaçların araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde birinci derecede görev alır; ilaçların ve kozmetiklerin endüstriyel üretimini ve kalite kontrolünü planlar ve gerçekleştirir,
Eczane, ecza deposu gibi, ilaçların dağıtım ve satış zincirinde çalışan eczacılar ilaçlarla ilgili giriş belgesi, fatura, reçete gibi tüm kayıtları tutar. Özel zehirli maddeleri psikotrop ve uyuşturucu maddeleri içeren ilaçlarla ilgili tüm kayıtları tutar,
Eczacılık uygulamaları ile ilgili yeterli hukuki ve diğer gerekli bilgiye sahiptir.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Eczacı olmak isteyenlerin;
Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
Kimya ve biyoloji konularına meraklı ve bu alanda başarılı,
Sorumluluk duygusu yüksek,
Dikkatli, tertipli ve düzenli,
İlaç ve kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Eczacılar genellikle eczanelerde, sağlık hizmeti sunan laboratuarlarda, devlet dairelerinin sağlıkla ilgili bölümlerinde, bazen de ilaç fabrikalarında veya ilaç depolarında görev yaparlar. Çalışma ortamı çok temizdir, ancak ilaç ve kimyasal madde kokusu vardır. Eczanelerde görev yapan eczacılar, insanlarla etkileşim halindedirler. Eczacılar çalıştıkları yerleşim yerinde, hazırlanan plan dahilinde, nöbet tutmak zorundadırlar. Nöbet günlerinde eczacıların görev başında olmaları gerekir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Eczacılık mesleğinin eğitimi, üniversitelerin Eczacılık Fakültelerinde verilmektedir. Mesleğin eğitimine girebilmek için,
Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS)
“Eczacılık” lisans programı için yeterli “MF-3” puanı almak.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda
“Eczacılık” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih
etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen
Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM
tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme sınavında
(LYS) diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte
ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 5 yıldır. Eczacılık fakültelerinde dersler teorik ve pratik olarak yürütülmektedir. Öğrenciler uygulama derslerini fakülte laboratuarlarında sürdürmekte ve eğitim süresi boyunca kamuya açık bir eczanede veya hastanede bir eczacının denetiminde asgari 6 ay olan zorunlu stajı tamamlaması gerekmektedir.
Eczacılık eğitimi süresince; Bitki ve Hayvan Biyolojisi, Genel ve Anorganik Kimya, Organik Kimya, Analitik Kimya, Farmasötik Kimya (Medisinal ürünlerin analizi dahil), Genel ve Uygulamalı Biyokimya (Klinik Biyokimya), Anatomi ve Fizyoloji; Tıbbi Terminoloji, Mikrobiyoloji, Farmakoloji ve Farmakoterapi, Farmasötik Teknoloji, Toksikoloji, Farmakognozi, Ulusal Mevzuat (Eczacılık Mevzuatı) ve Mesleki Etik” derslerini alırlar.
Bu derslerin yanında temel dersler; Fizik, Matematik, İstatistik vb. ile tüm üniversite öğrencilerinin almakla yükümlü olduğu Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil, dersleri verilmektedir.

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Eczacılık” lisans diploması ve “Eczacı” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Özel ve kamu hastane ve laboratuarlarında, İlaç endüstrisine yönelik fabrika ve depolarda, kendilerine ait veya hastanelerde bulunan eczanelerde çalışırlar. Son yıllarda bitkisel asıllı ilaçlara olan talebin artması nedeniyle eczacılara yeni iş alanları doğmuştur. Ayrıca kozmetik maddelerin üretim ve araştırma-geliştirme aşamalarında da görev yapan meslek elemanları vardır. Ülkemizde kamu sektöründe eczacılara olan gereksinim oldukça azalmıştır. Eczacılar özel sektörde üretim ve pazarlama alanlarında çalışabilirler. Ayrıca son yıllarda ilaç tanıtıcısı olarak çalışanlar da bir hayli fazladır. Eczacılar Odasından alınan bilgiye göre mezun olan öğrencilerin % 80'i kendi eczanelerini açmaktadır. Ancak eczane açmak oldukça büyük sermaye gerektirmektedir. Son yıllarda eczane sayısının artması, özellikle büyük şehirlerde kazançların düşük olmasından dolayı, her yıl bir kısım eczane kapanmaktadır. İşletmecilik konusunda kendisini yetiştiren ve yabancı dil bilen mezunların iş bulma olanakları artmaktadır.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan kredi alabilirler. Ayrıca, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanabilirler. Kamu kurumlarında çalışan eczacılar, sağlık hizmetleri sınıfında görev yaparak bu grubun aldığı zam ve tazminatlardan yararlanabilirler. Kendi eczanelerini açanların kazancı eczanenin bulunduğu semte göre değişmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
Çeşitli kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde yönetici kademelerine yükselebilirler. Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. Kendi işletmesini kuranların (eczane, ecza deposu,ilaç fabrikası) işletmelerini ve faaliyet alanlarını büyüterek eczacılık alanında işletmeci olarak ilerlemeleri mümkündür.

Yararlanılan kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr (http://www.iskur.gov.tr)

aerol
03-16-2011, 00:10
FARMAKOLOG 23.02.2011 TANIM
İlaçların ve diğer maddelerin insanlar ve hayvanların organları, hücre ve dokuları üzerindeki etkilerini araştıran, yeni tıbbi ilaçlar geliştiren kişidir.

GÖREVLER
Hangi hastalıklarda, hangi ilaçların kullanıldığını araştırır,
İlaçların, metabolizma, hücre büyümesi, üreme, dolaşım, solunum ve sindirim sistemleri üzerinde, etkinliğini laboratuarlarda klinik deneylerle araştırır, Eczacı ve tıp doktorları ile işbirliği yaparak insanlar ve hayvanlar üzerinde ilaçların denenmesini sağlar, İlaçların geliştirilmesinde, ilaç potansiyeli ve üretim metodlarının standardizasyonunda endüstriyel eczacılarla ortaklaşa çalışma yapar, Yiyecek koruyucuları, renklendirme maddeleri, toksik gazlar ve deterjanların ve diğer vücuda alınan maddelerin insan dokuları ve organlarına ne gibi etkileri olduğunu laboratuarlarda araştırır, Kanda ilaç düzeyini belirler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Deneysel araçlar (mikroskop, tüpler, vb.), İlaç hammaddeleri, Çeşitli ilaçlar, Kimyasal maddeler, Laboratuar hayvanları (kobaylar), Bilgisayar ve donanımları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Farmakolog olmak isteyenlerin; Üstün bir genel akademik yeteneğe ve güçlü bir belleğe sahip, Fen bilimlerine özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu konularda başarılı, Bir konuyu derinliğine araştırmaya ilgili ve istekli, Objektif, sabırlı kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık meslekte başarıyı artıran bir etmendir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Farmakologlar genellikle üniversitelerde, hastanelerde ve ilaç endüstrisinde görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz fakat ilaç ve kimyasal madde kokuludur. İş oturarak yapılır. Kişi meslektaşlarıyla iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
İleri bir uzmanlık eğitimi olduğu için işsiz kalma riski yoktur.
Farmakologlar, meslek eğitimi bittikten sonra, tıp fakültelerinde araştırma görevlisi olarak kalabilirler. Hıfzısıhha kurumunda (gıda, su denetimi bölümünde) çalışabilirler. İlaç şirketlerinde tıbbi müdür, ürün sorumlusu veya araştırma geliştirme laboratuarında çalışabilirler. Tekrar eğitim alarak tıbbın başka bir dalına geçebilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi bütün üniversitelerin Tıp Fakülteleri ve Eczacılık Fakültelerinin Farmakoloji Ana Bilim dallarında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek eğitimine giriş aşağıdaki şekillerde gerçekleşmektedir.
Tıp fakültesi mezunu olup tıpta uzmanlık sınavına (TUS) girerek farmakoloji bölümünü kazanmakla, Tıp fakültesi mezunu olup, farmakoloji ana bilim dalı bulunan üniversitelerin açtığı doktora sınavını kazanmakla, Eczacılık fakültesi mezunu olup farmakoloji ana bilim dalı bulunan üniversitelerin açtığı yüksek lisans eğitim programlarını kazanmakla

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Tıpta uzmanlık eğitimi : 3 yıl, Tıp fakültelerini bitirenlerin doktora eğitimi : 4 yıl, Eczacılık fakültelerini bitirenlerin yüksek lisans eğitimi : 2 yıl, Doktora eğitimi : 4 yıl sürelidir. Eğitim süresince; Genel Farmakoloji, Kardiyovasküler Sistem, Otonom Sinir Sistemi, Endokrin Sistem, Nörofarmakoloji, Gastrdantestinel Farmakoloji, Bio İstatistik, Bilgisayar Kullanımı, Organ Banyosu Kullanımı, Deney Hayvanlarının Bakımı ve Cerrahi Müdahalesi (beyne girme, damara girme, karın içi organların ayrılması), Kanda İlaç Düzey Tayini gibi konuları öğrenir

MESLEKTE İLERLEME
Tıp fakültelerinde, eğitime devam edilerek, Doktor, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör kariyeri elde edilebilir.İlaç firmalarında yönetici kademelerine yükselebilirler.Araştırma ve yayınlarıyla dünya çapında tanınabilirler.

BENZER MESLEKLER:
Eczacı, Fizyolog, Biyokimya Mütehassısı, Tıp doktoru.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Doktora süresi boyunca “Araştırma Görevlisi” kadrosundan maaş alırlar.Uzmanlık eğitimi alanlar, “Doktor” kadrosundan maaş alırlar.Kamu kesiminde net asgari ücretin yaklaşık 4 katı civarında,Özel sektörde (ilaç firması) net asgari ücretin yaklaşık 6 katı civarında, maaş alırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

aerol
03-16-2011, 00:11
EBE 23.02.2011 TANIM
Doğum sırasında hekime yardımcı olan, hekim olmayan yerlerde doğum yaptıran, ana ve çocuk sağlığının korunması için yürütülen hizmetlerde diğer sağlık personeli ile işbirliği içinde görev alan sağlık elemanıdır.

GÖREVLER
Sağlık kuruluşlarında veya evlerde kadınların hamilelik süresince sağlık kontrollerini yapar, gerekli tavsiyelerde bulunur,
Hekim olmayan yerlerde doğum yaptırır, hastanelerde hekime doğum sırasında yardımcı olur,
Yeni doğum yapan annenin bakımını yapar,
Normal dışı acil doğum vakalarının hastanelere gönderilmesine çalışır,
Bazı kadın hastalıklarının tedavisinde hekimle işbirliği içinde tedaviyi uygular,
Özel bakım gerektiren, prematüre, postmatüre, düşük doğum ağırlıklı veya hasta bebekler dahil olmak üzere; yeni doğan bebek gözlemini ve bakımını yapar,
Aile planlaması, ana-çocuk sağlığı konularında kadınları eğitir,
Sağlık kuruluşlarında altı yaşına kadar çocukların aşılarını yapar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Ebe olmak isteyenlerin;
Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
Sorumluluk duygusu yüksek,
Çabuk ve doğru karar verebilen,
Temiz, dikkatli, titiz,
Tedbirli, tertipli,
Şefkatli, sevecen,
Bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı kimseler olmaları gerekir.Ebelik mesleği yalnızca bayanlara açık bir meslektir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Ebeler, resmi veya özel hastanelerde, dispanser ve sağlık ocaklarında ana çocuk sağlığı aile planlama merkezlerinde görev alabilirler. Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Ebeler çalışırken hamile kadınlarla, bebeklerle, 0-6 yaş grubu çocuklarla, doktorlarla, uzman hekimlerle ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedir. Köylerde çalışan ebeler hizmet verirken sık sık seyahat etmek durumundadırlar. Görev yaptığı sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi Üniversitelerin Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Yüksekokulunun ve Sağlık Meslek Liselerinin "Ebelik" bölümünde verilmektedir.

Meslek Liselerinin Ebelik, Ebelik-Hemşirelik, Hemşirelik bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme sınavını (LYS) kazanıp, Ebelik lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ana-Çocuk Sağlığı, Ebelik, Hemşirelik ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Yüksek öğretim kurumlarındaki mesleğin eğitiminin verildiği programlara
girebilmek için;
Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Genel bakımdan sorumlu hemşirelerin resmi yeterlilik belgesine sahip olmak,
Ebelik eğitimi, lise mezunları için tam gün esasına dayalı en az 4 yıl süreli teorik ve
pratik eğitimden oluşur, resmi yeterlilik belgesine sahip genel bakımdan sorumlu
hemşireler için 18 aylık veya 3000 saatlik eğitimden oluşur.
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme sınavında (LYS)
“ Ebelik ” Fakülte lisans programı için yeterli “MF3 ” puan almak, “Ebelik ” Yüksekokul lisans programı için yeterli “(YGS-2)” puan almak gerekmektedir.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda
“Ebelik” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.NOT: Bu bölüme sadece kız öğrenciler alınmaktadır.
Liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Genel Kültür, Dil ve Edebiyat, Türkçe-Matematik, Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler, Sınıf Öğretmenliği alanları ile Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü
mezunları, bu alanda yüksek öğrenim görmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme sınavında (LYS) diğer
alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve
öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ebelik Bölümü lisans programın amacı; gebelik tanısı koyarak gerekli muayeneleri yapabilen; doğum öncesi anne ve fetüsü izleyerek bakımını yapabilen; doğum anında annenin bakımını yapabilen; fetüsü izleyip normalden sapmaları belirleyebilen; normal doğum yaptıran ve gerekli hallerde epizyotomi yapabilen; acil durumlarda makat doğum yaptırabilen; anne ve yenidoğandaki anormal durumları belirleyebilen; gerektiğinde plasentayı elle çıkarabilen ve uterus kontrolü yapabilen; yenidoğanın bakım ve izlemini yapabilen; annenin doğum sonu dönemde bakım ve izlemini yapabilen, riskli durumlarda sevk eden; jinekoloji ve obstetri alanındaki patolojik vakaların bakımını yapabilen; aile planlaması uygulamalarına katılan; gebelikte, dahili ve cerrahi sorunların bakımını başlatabilen ebeler yetiştirmektir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi Sağlık Meslek Liselerinde ilköğretimden sonra 4 yıl, Sağlık yüksekokullarında ise liseden sonra 4 yıldır.
Eğitimleri süresince; Temel Tıp Dersleri, İç ve Cerrahi Hastalıklar Bilgisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Dersi, Ana ve Çocuk Sağlığı Hizmetleri ve Eğitimi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilgisi, Ruh Sağlığı, Ebelikte Yönetim, Aile Planlaması, Ebelik Tarihi ve Deontolojisi, İlkyardım, Bilgisayar Kullanımı, Epidemiyoloji, Tıbbi İstatistik ve Araştırma, Ebelik Esasları, Anatomi, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Histoloji, Farmakoloji, Beslenmeye Giriş, Pataloji, Halk Sağlığı ve Ebeliği, Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil derslerini alırlar.
Tedavileri ile bu konuda hastaların eğitimi,
0-6 yaş grubu çocukların büyümeleri, nasıl beslenecekleri, bakımları, beden ve ruh
gelişimleri,
Doğum yaptırılması, doğum öncesi ve sonrası hasta bakımı ve muayenesi,
Epizyotomi uygulaması ve dikiş ile başlaması (Bu,teorik bilgi verme ve klinik pratiği içerir. Dikiş pratiği, epizyotomi sonrası veya basit perianal yırtılmalara dikiş
atılmasını içerir gerekirse bu durum simülasyon şeklinde yapılabilir.),
Gebelik, doğum ya da doğum sonrası dönemde risk altında olan 40 kadını izlemesi
ve bakımını yapması ( muayene dahil),
En az 100 lohusayı ve sağlıklı yeni doğan bebeği izlemesi ve bakımını yapması
(muayene dahil),
Tıbbi ve cerrahi bakımın içinde yer alması (Bu, teorik eğitim ve klinik uygulamayı
içermelidir.)
Yatak banyosu yaptırma,
Hastaların psikolojik durumları ile ilgili sorunları, bu durumda alınacak tavır ve
davranışlar, hasta-ebe ilişkileri,
Mikropların yapısal özellikleri, insanlara bulaşma yolları ve korunma yöntemleri,
Kan alma ve çeşitli tahlillerin yapılması,
Anne karnında çocuk kalp sesini dinleme, enjeksiyon yapma, serum bağlama ve
ateşin ölçülmesi,
Doğum kontrolü ve gebelikten korunma yöntemleri,
Sağlık hizmetlerinde kullanılan istatistiki verilerin nasıl toplanıp değerlendirileceği
gibi konulara yer verilmektedir.
Meslek dersleri: hastane, doğumevi ve ana-çocuk sağlığı merkezlerinde uygulamalı
olarak yapılır.
Sağlık Meslek Liselerindeki eğitimlerini başarı ile tamamlayanlara, Sağlık Meslek lisesi diploması, Yüksek öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara “Ebelik” lisans diploması ve “Ebe ” unvanı verilir. Programdan mezun olabilmek için 188 kredi karşılığı ders almak gereklidir. Ayrıca mezun olabilmek için VI. yarıyılın yıl sonunda 15 iş günü yaz stajı yapılmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Ebeler Sağlık Bakanlığına, Sosyal Sigortalar Kurumu ve üniversitelere bağlı ve özel hastanelerde, doğumevlerinde, çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, doğum klinikleri ve dispanserlerde iş bulabilirler. Çalışma koşulları genelde ağır olmasına karşın, ülkenin her yerinde çalışma olanağının da olması bakımından işsizlik sorunu çok azdır. Ülkemizde kaba doğum hızı, bebek ölüm hızı, genel doğurganlık hızı ve anne ölüm oranlarının yüksek olması nedeniyle ebe gereksinimi oldukça yüksek düzeyde olup, halen görev yapmakta olan ebe sayısı ihtiyacı karşılayacak düzeyden oldukça uzaktır. O nedenle mezun olacak ebelere talep fazladır.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde kamu sektöründe çalışmaları halinde; yüksek öğretim programlarından mezun olanlar 8. derecenin 1. kademesinden, sağlık meslek liselerini bitirenler 12. derecenin 2. kademesinden maaş alırlar. Maaşlar kıdeme ve belirlenen katsayı artışlarına paralel olarak artar. Özel hastane, poliklinik vb. yerlerde çalışanlar ise piyasa koşullarına göre zaman içerisinde hizmet süreleri, mesleki deneyim ve bilgilerine göre değişik oranlarda ücret almaktadırlar.

MESLEKTE İLERLEME

Sağlık meslek liselerinden mezun ebeler üniversite sınavlarına girerek yüksek öğrenim yapabilirler. Yüksek öğrenim yapan ebeler ise isterlerse lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

Yararlanılan kaynaklar;

-www.health.ankara.edu.tr

-www.iskur.gov.tr

-Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu.

aerol
03-16-2011, 00:11
ÇOCUK GELİŞİMİ MESLEK ELEMANI 23.02.2011 TANITIM
0-6 yaş grubu çocukların bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine yardımcı olan, çalışma alanı ile ilgili materyalleri hazırlayan kişidir.
GÖREVLER
Okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, çocuk kliniklerindeki oyun odalarında çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve bedensel gelişim çalışmaları yaptırır.
Eğitim ve öğretiminden sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler ve yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler.
Çocuklara model olmak suretiyle, olumlu alışkanlıklar kazandırılarak istenmeyen davranışlara karşı önleyici tedbirler alır.
Özel durumu olan çocuklara gerektiğinde öz bakım ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olur.
Gerektiğinde ilkyardım kurallarını uygular.
Eğitim etkinlikleri için gerekli bazı basit materyalleri hazırlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Çocuk gelişimi meslek elemanı olmak isteyenlerin;
Çocukları seven ve onlarla birlikte olmaktan hoşlanan,
Çocukların duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
Sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
Bir işi planlayabilen ve uygulamaya koyabilen,
Coşkulu, dikkatli ve işine özen gösteren,
Sorumluluk sahibi, işbirliğine açık ve yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Çocuk gelişimi meslek elemanları ana okullarında, çocuk kreşlerinde, özel eğitim kurumlarında, yuvalarda ve hastanelerin çocuk kliniklerinde, otel ve turistik tesislerin çocuk kulüplerinde görev yaparlar. Çalışma ortamları temiz ve oldukça hareketlidir. Her zaman dikkatli olmak zorundadırlar. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; sağlık meslek liselerinin Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Bakımı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümlerinde verilmektedir. Bu bölümlerden mezun olanlar Çocuk Gelişimi ile Sosyal Hizmetler bölümlerine sınavsız geçiş yapabilirler.
Meslek eğitimi ayrıca üniversitelerin çocuk gelişimi lisans programında verilmektedir.
Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler. Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-4” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince aşağıdaki dersleri alırlar;
a) Genel Kültür Dersleri: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil.
b) Zorunlu Meslek Dersleri: Okul Öncesi Çocuk Gelişimi, Temel Sanat Eğitimi, Temel Matematik, Temel Kimya, Psikolojiye Giriş, İlkyardım, Okul Öncesi Eğitimde Araç Geliştirme ve Öğretim Teknikleri, Eğitimde Drama, Girişimcilik, Kalite Güvence ve Sanatları, İşletme Yönetimi, Çocuk Edebiyatı, Bilgisayar, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Sosyolojiye Giriş, Diksiyon ve Beden.
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara ön lisans diploması ve “Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Çocuk gelişimi meslek elemanı; Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında çocuk kliniklerinde, otellerde, turistik tesislerin çocuk kulüplerinde çalışırlar. Kamu kuruluşlarına bağlı kreşlerin, özel yuva ve anaokullarının, gündüz bakımevlerinin sayısının artmasıyla çalışma alanı gelişen bir meslektir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen öğrenci ve harç kredisinden yararlanabilmektedirler.
Kamu kurumlarında çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları kanunu hükümlerine göre ücret alırlar. Özel kurumlarda ise genellikle asgari ücretle işe başlarlar. Daha sonrasında alınan ücret kişinin yeteneği ile işletmenin yapısına göre farklılık gösterebilmekte, asgari ücretin 2-4 katı civarında olabilmektedir. Deneyimi olanlarda bu rakam çok daha fazla olabilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
“Çocuk Gelişimi” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’ da başarılı oldukları takdirde “Okul Öncesi Öğretmenliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Ayrıca üniversitelerde daha üst düzeyde eğitim görerek öğretim elemanı olabilme olanakları vardır.
Çocuk gelişimi meslek elemanı olarak işe başlayanlar başarı durumlarına göre çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda yönetim kademelerinde yer alabilir ya da kendi işyerlerini açabilirler. Ancak işyerlerinde yükselme imkanı sınırlıdır. Konusu ile ilgili tecrübelerinin olması ve kendilerini geliştirmiş olmaları iş bulma imkanına ve iyi ücret almalarına katkıda bulunur.

Yararlanılan kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr (http://www.iskur.gov.tr/)

-www.osym.gov.tr (2010 ösym kılavuzu)

aerol
03-16-2011, 00:12
CERRAHİ TEKNİKERİ 23.02.2011 TANIM
Ameliyathanede ameliyat esnasında cerrahın kontrolü ve denetimi altında ameliyat ekibinde yardımcı eleman olarak çalışan teknik elemandır.

GÖREVLER
İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemeleri ile mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak; Ameliyat malzemelerini ameliyata hazır vaziyette bulundurur,ameliyat malzemelerini sırası ile cerrahın kullanımına sunar,ameliyat sırasında cerrahın vereceği diğer işleri yapar, ameliyat bitiminde kullanılan ameliyat malzemelerini sayar ve eksik olup olmadığını kontrol eder bir sonraki ameliyata hazır bir şekilde steril olarak muhafaza eder, ameliyattaki masa ve lamba gibi malzemeler ile ameliyatta kullanılan yüksek teknoloji ürünü cihazların kullanılması ve bakımından sorumludur.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Ameliyat masası, lambası, yüksek teknolojik, ameliyat malzemeleri (Kuza, Ultra Sicim Vb)pens, penset, makas, neşter gibi temel ameliyat malzemeleri pamuk, gazlı bez,serum, kan

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Cerrahi teknikeri olmak isteyenlerin,Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,ellerini çabuk ve ustalıkla kullanabilen, Doğru ve çabuk karar verebilen, cerrahın söylediklerini hemen anlayıp, uygulayabilen,cesaretli ve kandan korkmayan,El göz koordinasyonu ile göz,(kulak)elayak eşgüdümü gelişmiş, Sorumluluk duygusuna sahip, dikkatli, titiz ve tedbirli,kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Hastanelerin ameliyathane bölümlerinde görev yaparlar. Kapalı, çok temiz, iyi aydınlatılmış, ilaç kokulu olan bir ortamda uzun süre ayakta çalışırlar. Tam gün ve vardiyalı çalışırlar, nöbet tutarlar. Kandan korkanlar, bayılma, diyabet, tansiyon ile psikolojik rahatsızlıkları olanlar ile el, kol, ayak, bacak, işitme ve görme engeli olanlar bu meslekte çalışamazlar.Çalışırken özellikle ameliyat doktoru olmak üzere ameliyat ekibi ile iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Cerrahi teknikerlerinin çalışma alanları ameliyat yapılabilecek donanıma sahip olan kamu ve özel sektör hastaneleridir. Programın yeni ve tek bir üniversitede verilmesi nedeniyle meslek mensuplarının iş bulmada pek zorlanmayacağı söylenebilir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, üniversitelere bağlı sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının Cerrahi Teknikerliği bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği, İlkyardım ve Acil Bakım Teknisyenliği, Yaşlı Hizmetleri bölümlerinden mezun olanlar/olacaklar “Cerrahi Teknikerliği” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşulları sağlamaları halinde yerleştirilebilirler. Meslek Liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız geçiş sonunda kontenjan kalırsa, açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanına göre yerleştirilebilirler. Bunun için bölüme girmek isteyenlerin ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci seçme sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli sayısal (SAY1) puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Cerrahi Teknikerliğinin eğitim süresi 2 yıldır. Bu eğitim teorik ve pratik olarak verilmektedir.Eğitim süresince;1. yıl, 1 dönem: Ameliyathane Teknolojisi, Cerrahi Hastalıklar Bilgisi1, Anatomi Fizyoloji, Sağlık Hizmetleri Yönetimi, İlk Yardım, Temel Mikrobiyoloji, Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi1, Türk Dili1, İngilizce 1,1. yıl 2 dönem : Cerrahi Hastalıklar Bilgisi 2, Sterilizasyon, Enfeksiyon Hastalıkları, Anesteziye Giriş, Deontoloji ve Tıbbı Etik, Tıbbı Terminoloji, Atatürk ilkeleri ve İnkilap Tarihi 2, Türk Dili 2, İngilizce2,2.Yıl 3 dönem: Cerrahi Uygulamaları 1, Bilgisayar Kullanımı, Psikoloji ve Davranış Bilimleri,2.Yıl 4 dönem: Cerrahi Uygulamaları, Temel Bilgi Teknolojisi derslerini görürler.

MESLEKTE İLERLEME
Cerrahi teknikerliği önlisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) müracaat edip, bölüm için gerekli puanı alarak tercih etmeleri halinde Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri ile Sağlık Memurluğu lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Meslek eğitimi süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Ancak isteyen öğrencilere koşulları uyması halinde Kredi ve Yurtlar Kurumunca yüksek öğrenim ve harç kredisi verilebilmektedir. Eğitim sonrası kazanç durumu ise meslek mensubunun çalıştığı hastanenin büyüklüğü, sektörü (KamuÖzel), meslek mensubunun bilgi ve deneyimine, pozisyonuna( Devlet Memuru, Sözleşmeli, İşçi) göre değişiklik gösterir. Özel sektörde asgari ücret ile asgari ücretin 3 katı arasında ücret alabilmektedirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri Meslek Danışma Merkezleri

aerol
03-16-2011, 00:12
ANESTEZİ TEKNİKERİ 23.02.2011 TANIM
Anestezi teknikeri; her türlü ameliyatta hastanın uyutulması ile ilgili tıbbi yöntemleri anestezi uzmanı hekimin talimatına göre uygulayan, anestezi işlerinde hekime yardımcı olan kişidir.

GÖREVLER
Ameliyat olacak hastanın genel sağlık durumunu inceler,
Hastanın sağlık durumunu ve vücudunun yapısını göz önünde bulundurarak gerekli anestezi (narkoz, uyutucu madde) miktarını hekimin gözetiminde belirler ve hastayı uyutur,
Hastanın hazır olduğunu, ameliyatı yapacak hekime bildirir,
Ameliyat boyunca hastanın durumunu gözler; yaşamı tehlikeye girdiğinde hekimle birlikte müdahale eder,
Uyandırma sırasında hastanın genel sağlık durumunu kontrol eder,
Cerrahi vakalarda hastaya anestezi yönünden gerekli tüm yöntemleri uygular.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Anestezi teknikeri olmak isteyenlerin;
Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
Ellerini çabuk ve ustalıkla kullanabilen,
Çabuk ve doğru karar verebilen, hekimin söylediklerini hemen anlayıp uygulayabilen,
Sorumluluk duygusu gelişmiş, dikkatli,
Bedence sağlam ve dayanıklı,
Başkaları ile iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Anestezi teknikeri ameliyathanelerde görev yapar. Görev yeri çok temiz, iyi aydınlatılmış fakat ilaç kokuludur. Anestezi teknikeri görevini ayakta yürütür; görev sırasında doktorlarla ve diğer meslektaşları ile iletişim halindedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Sağlık meslek liselerinin anestezi/anestezi teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar Anestezi , Elektronörofizyoloji, İş ve Uğraşı Terapisi ile Sağlık Kurumları İşletmeciği önlisans programlarına sınavsız geçebilirler.

Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-2” puanı almaları gerekir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Anestezi teknikerliğinin eğitim süresi 2 yıldır. Bu eğitim teorik ve pratik olarak verilmektedir.
Eğitim sırasında; genel kültür dersleri dışında Biyoloji, Anatomi, Fizyoloji, Farmakoloji, Özel Tedavi Yöntemleri ve Anesteziyoloji gibi meslek dersleri verilir.
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Anestezi Ön Lisans Diploması" ve "Anestezi Teknikeri" ünvanı verilir.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Meslek elemanları ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumunda (devlet hastaneleri, özel hastaneler, doğumevleri, üniversite hastaneleri, SSK hastaneleri ve özel klinikler) iş bulma olanağına sahiptirler.
Anestezi teknikerlerine ülkemizde büyük ihtiyaç olduğundan mezunların hemen iş bulmaları mümkündür.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve harç kredisi ile yurt hizmetlerinden yararlanabilirler.
Eğitim sonrası kazanç ise kamu kesiminde görev alan anestezi teknikerleri, Devlet Memurları Yasası hükümlerine göre maaş ve yan ödeme almaktadırlar. Ayrıca sağlık hizmetleri sınıfının hak kazandığı zam ve tazminatlardan yararlanırlar. Özel işyerinde çalışanların ücretleri işverenle yaptıkları anlaşmalarla belirlenir.

MESLEKTE İLERLEME
“Anestezi” ve “Anestezi Teknikerliği” ön lisans programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde “Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Yararlanılan kaynaklar;
-www.iskur.gov.tr

-Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu

-www.osym.gov.tr(2010 ösym kılavuzu)

aerol
03-16-2011, 00:13
AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERİ 23.02.2011 TANIM
Kaza, yangın gibi felaketler sonucunda yaralananlarla, kalp krizi, felç, solunum yetersizliği gibi nedenlerle birden bire hastalanan insanları, gerektiğinde bulundukları yerde ilk tedavilerini yapıp, güvenli bir şekilde hastanelerin acil servisine getiren kişidir.

GÖREVLER
İntravenöz girişim yapmak,
Hastaneye ulaşıncaya kadar, kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları kullanmak,
Oksijen uygulaması yapmak,
Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak,
Kardiyo-pulmoner resüsitasyon ve defibrilasyon yapmak,
Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak,
Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak,
Monitörizasyon ve defibrilasyon uygulamak,
Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak,
Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak,
Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olmak,

AABT'ler bu yetkilerini sadece hastane öncesi alanda görev yapan hekimsiz ambulanslar veya acil sağlık araçları ile görev yaparken yönetmelikteki temel eğitim programını tamamladıktan sonra yönetmelikte sunulan akış şemalarına göre uygulayabilirler. Bu yetkilerini, ambulans ve acil sağlık araçları dışında, hekimin yazılı veya sözlü talimatı ve onayı olmadan kullanamazlar.

Hastanın durumunu ve çevresini inceleyerek, yakınlarından bilgi alarak sorununu belirler,
Durumuna göre hastaya ilk yardım tekniklerini uygular,
Hastanın güvenli bir biçimde ambulansa yerleştirilmesi için gerektiğinde polis veya itfaiyenin yardımını sağlar, gereğini yapar,
Yolda hastaya acil bakım hizmeti verir,
Hastayı bir sağlık kuruluşuna teslim eder, oradaki ilgililere hastanın durumu hakkında bilgi verir,
Hastanelerin acil servis bölümünde ilk yardım görevi yapar.
Gerektiğinde ambulans sürücülüğü de yapar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Ambulans ve acil bakım teknikeri olmak isteyenlerin;
Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
Hasta ve zayıf insanlara yardım etmekten hoşlanan,
Bedence sağlıklı ve güçlü,
Çabuk ve doğru karar verebilen,
Ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
Dikkatli, soğukkanlı ve sorumluluk duygusu güçlü,
Başkaları ile iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Ambulans ve acil bakım teknikerinin çalışma ortamı çok çeşitlidir. Kaza ve yangın yerlerine gittiğinde tehlike ile karşılaşabilir. Ambulans ve acil bakım teknikeri görevini yaparken polis, jandarma ve itfaiye gibi ekip mensuplarıyla, hasta yakınlarıyla ve diğer sağlık personeli ile iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Ambulans ve acil bakım teknikerleri, üniversite ve devlet hastaneleri ile özel sağlık kuruluşlarının ambulans servisleri ve işyeri acil yardım ünitelerinde çalışırlar. Mesleki eğitimin az sayıda üniversitede verilmesi ve öğrenci kontenjanlarının düşük olması nedeniyle mezun olan öğrenciler iş bulma konusunda fazla zorlanmamaktadır. Kazalar sonrası ilk yardım, kurtarma ve taşıma hizmetlerindeki yetersizlik nedeniyle meydana gelen can kaybı ve sakatlıklar göz önüne alındığında “Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği” nin önemi daha iyi anlaşılmaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek liselerinin Acil tıp teknisyenliği, ilk yardım ve acil bakım teknisyenliği, yaşlı hizmetleri ile hasta ve yaşlı hizmetleri bölümünü bitirenler yükseköğrenim kurumlarının ilk ve acil yardım (paramedik) önlisans bölümüne sınavsız geçebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa, ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
İlk ve acil yardım önlisans programı iki yıllıktır. Bu programın amacı, sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların acil sağlık hizmeti veren birimlerinde görev yapacak nitelikli insan gücü yetiştirmektir.
İlk ve Acil Yardım programının I. Sınıf yaz döneminde 30 iş günü ve II. Sınıf yaz döneminde 20 günlük zorunlu uygulaması ve II. Sınıfın Bahar yarıyıl döneminde de haftada 5 gün olmak üzere 14 hafta hastane uygulaması yapılmaktadır. Ayrıca öğretim programı gereği ikinci sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması nedeniyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları gerekir.
Bu program mezunları Sağlık Teknikeri ünvanı almaktadır.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen yüksek öğrenim ve harç kredisinden ve yurtlarından faydalanabilirler. Öğrenimleri sırasında sürücü ehliyeti almak zorunda olan öğrenciler sürücü kursu ücretini kendileri öderler.

MESLEKTE İLERLEME
Paramedik önlisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik ile Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Yararlanılan kaynaklar;
-www.iskur.gov.tr

-Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu

- Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ(26 Mart 2009)

-www.osym.gov.tr(2010 ösym kılavuzu)

-www.shmyo.gazi.edu.tr

JanEleple
03-27-2020, 01:14
Amoxil Natural Replacement Cialis (https://buyciallisonline.com/#) Generico De Kamagra <a href=https://buyciallisonline.com/#>buying cialis generic</a> Cialis Von Lilly Lycos

JerrySkinc
05-06-2020, 11:02
stetuskop.com cialis dosis maxima diariaright dose of cialis <a href="https://cialistld.com/">Cialis</a> irritable bowel syndrome cialiscialis wirkung 20mg <a href="https://cialistld.com/">Site</a> cialis al femminile

EryKak
05-07-2020, 19:27
Hi! cara menggunakan cialis 20mgwo kann ich cialis bestellen <a href="https://cialisnw.com/">buy cialis 20mg in australia</a> avete mai provato il cialishoe werkt cialis het beste <a href="https://cialisnw.com/">buy cialis boots</a>

JryKak
05-15-2020, 01:11
Hi! stetuskop.com cialis professional australiaquanto dura cialis 20 mg <a href="https://cialisnw.com/">where to buy cialis 5mg</a> cialis 30 adetcialis mercadolibre colombia <a href="https://cialisnw.com/">buy cialis online pay paypal</a>

Robertfer
05-28-2020, 14:43
india kamagra 100 chewable tablets 100 mg
kamagra 100mg (http://kamagrabax.com/#)
kamagra oral jelly reviews
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra jelly</a>
kamagra forum 2015

Dennisanilm
05-29-2020, 15:12
kamagra kopen rotterdam http://kamagrabax.com/ - the kamagra store scam <a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100 mg</a> kamagra chewable 100 mg reviews

Williamskync
05-30-2020, 05:36
kamagra oral jelly india http://kamagrabax.com/ - kamagra4uk review <a href="http://kamagrabax.com/">kamagra jelly</a> kamagra 100mg soft tabs chewable tablets

Robertfer
05-30-2020, 20:47
kamagra 100 chewable tablet kaufen http://kamagrabax.com/ - kamagra oral jelly kaufen deutschland <a href="http://kamagrabax.com/">kamagra oral jelly</a> kamagra4uk review

Dennisanilm
05-31-2020, 20:50
super kamagra kaufen
buy kamagra (http://kamagrabax.com/#)
kamagra gel forum hr
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra jelly</a>
kamagra 100mg tablets side effects

Williamskync
06-01-2020, 10:43
kamagra 100mg chewables http://kamagrabax.com/ - kamagra oral jelly 100mg pouzitie <a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100mg</a> side effects of kamagra oral jelly

Robertfer
06-02-2020, 01:59
kamagra customer reviews
kamagra oral jelly (http://kamagrabax.com/#)
kamagra jelly amazon
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra oral jelly kaufen deutschland paypal

Dennisanilm
06-03-2020, 01:24
kamagra oral jelly manufacturers in india
kamagra (http://kamagrabax.com/#)
kamagra oral jelly novi sad
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra</a>
kamagra jelly india for sell

Williamskync
06-03-2020, 14:49
kamagra jelly india for sell
kamagra online (http://kamagrabax.com/#)
kamagra dosage
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra oral jelly</a>
kamagra oral jelly made in india

Robertfer
06-04-2020, 05:34
kamagra 100mg oral jelly price
kamagra oral jelly (http://kamagrabax.com/#)
kamagra bestellen amsterdam
<a href="http://kamagrabax.com/">buy kamagra</a>
kamagra forum doctissimo

Dennisanilm
06-05-2020, 04:24
kamagra bezorgen rotterdam
kamagra 100mg (http://kamagrabax.com/#)
sildenafil and dapoxetine tablets super kamagra
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra forum romania

Robertfer
06-06-2020, 09:36
kamagra jelly sale
kamagra 100mg (http://kamagrabax.com/#)
kamagra oral jelly for sale in usa
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra online</a>
kamagra chewable 100 mg reviews

Robertskape
06-07-2020, 01:28
<a href="http://vestahousing.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com">kamagra oral jelly side effects</a> kamagra 100mg oral jelly suppliers (http://supremecourtofohio.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com) http://www.hostdisplaythai.com/festival/queen/index.php?ww=kamagrabax.com>dissertation
<a href="http://txrevolutionradio.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com">kamagra oral jelly customer reviews</a> the kamagra store (http://calchamberfacts.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com) http://wowmusiccorp.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com&gt
<a href="http://userassist.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com">cost of kamagra jelly</a> kamagra oral jelly for sale in usage (http://combineclothing.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com) http://abelman-law.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com
<a href="http://acumenllc.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com">kamagra kopen rotterdam winkel</a> kamagra (http://eosionizers.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com) http://lkout.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com&quot
<a href="http://ventseal.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com&quot">kamagra 100</a> kamagra oral jelly kopen in rotterdam (http://fiduciarymatters.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com) http://loewinsohn.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com

Dennisanilm
06-07-2020, 09:14
kamagra jelly usa http://kamagrabax.com/ - kamagra oral jelly 100mg side effects <a href="http://kamagrabax.com/">kamagra</a> kamagra now

Robertfer
06-08-2020, 14:46
kamagra 100 chewable
buy kamagra (http://kamagrabax.com/#)
kamagra 100mg tablets india price
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra jelly</a>
kamagra kopen in winkel rotterdam

Dennisanilm
06-09-2020, 14:04
kamagra oral jelly 100mg 1 week pack
kamagra oral jelly (http://kamagrabax.com/#)
kamagra kopen waar
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100mg</a>
the kamagra store reviews

Robertskape
06-10-2020, 04:18
<a href="http://doghunter.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com">kamagra oral jelly cost in india</a> kamagra dosage (http://mauisun.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com) http://nacua.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com
<a href="http://sfholdingsinc.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com">kamagra store gutschein</a> kamagra 100mg tablets for sale in uses (http://freegoodadvice.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com) http://johannasjustice.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com
<a href="http://bikiniapp.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com">ajanta kamagra 100 chewable</a> buy kamagra uk review (http://kslfm.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com&quot) http://sitrickandcompany.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com
<a href="http://icaplc.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com">kamagra oral jelly for sale</a> kamagra 100mg tablets usa (http://felixhotelchicago.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com) http://cyberdiet.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com
<a href="http://dro.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com">kamagra jelly use</a> kamagra 100mg chewable tablets (http://www.ed-group.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com&quot) http://hondakingsport.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com

Robertfer
06-10-2020, 20:20
kamagra price http://kamagrabax.com/ - kamagra 100mg oral jelly review <a href="http://kamagrabax.com/">kamagra jelly</a> kamagra oral jelly

Dennisanilm
06-11-2020, 19:48
kamagra reviews users
buy kamagra (http://kamagrabax.com/#)
kamagra shop erfahrung
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra online</a>
kamagra jelly

Robertfer
06-13-2020, 00:57
kamagra rendelГ©s budapest http://kamagrabax.com/ - kamagra 100mg chewable tablets <a href="http://kamagrabax.com/">kamagra jelly</a> kamagra oral jelly review

Robertskape
06-13-2020, 07:18
<a href="http://arabianpharmacist.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com">kamagra 100mg chewables for sale</a> kamagra reviews forum (http://wycat.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com) http://domcan.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com
<a href="http://thinkbig2.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com&quot">kamagra oral jelly vs cialis</a> kamagra forum pl (http://mynetworthradio.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com) http://www.perimeteroil.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com
<a href="http://sharyse.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com">kamagra oral jelly vs cialis</a> kamagra oral jelly 100mg price in india (http://cpminsurance.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com) http://hatley.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com
<a href="http://cityofcambria.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com">kamagra oral jelly how to use</a> kamagra 100mg chewable (http://agelesscreativity.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com) http://cacguy.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com
<a href="http://therapysalon.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com">kamagra oral jelly buy online</a> kamagra forum srbija (http://healthconnections.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com) http://vowcolor.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com

Dennisanilm
06-14-2020, 00:15
kamagra oral jelly usa
buy kamagra (http://kamagrabax.com/#)
kamagra shop deutschland erfahrung 2015
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra online bestellen nederland

Robertfer
06-15-2020, 05:46
kamagra 100mg oral jelly suppliers indianapolis indiana
kamagra jelly (http://kamagrabax.com/#)
kamagra oral jelly wirkung frauen
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra online</a>
kamagra 100 oral jelly how to use

Dennisanilm
06-16-2020, 03:53
kamagra oral jelly india price
kamagra 100mg (http://kamagrabax.com/#)
kamagra gold 1200din
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100mg</a>
india kamagra 100 chewable tablets

Robertskape
06-16-2020, 05:23
<a href="http://fastaccessmusic.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com">kamagra 100mg tablets</a> kamagra kopen rotterdam (http://usfoods.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com) http://ww17.babilsetchuchotis.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com
<a href="http://outdoortextile.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com">kamagra 100 chewable polo</a> ajanta kamagra 100 chewable tablet (https://www.livecmc.com/?lang=fr&id=ld9eft&url=http://kamagrabax.com/) http://instrumart.in/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com
<a href="http://katahdin.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com&gt">is the kamagra store legit</a> kamagra bestellen nederland (http://allpdftools.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com&quot) http://vangoghspalate.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com
<a href="http://plymouthholding.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com">kamagra website reviews uk</a> kamagra 100mg oral jelly how to use (http://gods-speed.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com) http://laughingmountainranch.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com
<a href="http://voteserra.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com">kamagra oral jelly for sale in usage</a> kamagra bestellen amsterdam (http://gemsurveys.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com) http://ritaboller.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com

Robertfer
06-17-2020, 08:28
kamagra oral jelly suppliers india
kamagra oral jelly (http://kamagrabax.com/#)
kamagra oral jelly wirkung bei frauen
<a href="http://kamagrabax.com/">buy kamagra</a>
kamagra oral jelly kopen in rotterdam

Dennisanilm
06-18-2020, 05:31
kamagra 100mg oral jelly suppliers
kamagra oral jelly (http://kamagrabax.com/#)
kamagra forum 2015
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra oral jelly</a>
kamagra oral jelly review uk

Robertfer
06-19-2020, 09:30
come usare kamagra oral jelly http://kamagrabax.com/ - kamagra oral jelly kaufen schweiz <a href="http://kamagrabax.com/">kamagra oral jelly</a> kamagra 100mg chewable tablets usa

Robertskape
06-19-2020, 10:34
<a href="http://amtroltanks.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com">kamagra oral jelly kaufen thailand</a> kamagra oral jelly 100mg online bestellen (http://wevc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com) http://internetweekfestivals.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com&quot
<a href="http://accudraws.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com">kamagra dosage chart</a> kamagra online bestellen nederland (http://esdifferentiated.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com&quot) http://berkshirehathawayhomeservicestriad.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com
<a href="http://find-pest-control-service.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com">kamagra direct</a> kamagra 100mg oral jelly suppliers indianapolis in (http://wdctv.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com&gt) http://www.motomax.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com
<a href="http://live-aboards.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com">kamagra forum 2014</a> kamagra reviews uk (http://apartmentreviews.mobi/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com) http://credothermalsolutions.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com
<a href="http://lascaux-ensemble.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com">kamagra usa next day shipping</a> kamagra store in nyc (http://big-file-transfer.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com) http://myfavoriteplays.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kamagrabax.com

Dennisanilm
06-20-2020, 07:44
kamagra oral jelly novi sad http://kamagrabax.com/ - kamagra forum 2015 <a href="http://kamagrabax.com/">kamagra</a> kamagra oral jelly

Robertfer
06-24-2020, 05:50
kamagra uk
buy kamagra (http://kamagrabax.com/#)
kamagra 100 chewable
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra</a>
kamagra oral jelly 100mg price in pakistan

Dennisanilm
06-25-2020, 04:27
kamagra oral jelly for sale in usa
kamagra oral jelly (http://kamagrabax.com/#)
kamagra reviews does work
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra</a>
kamagra 100mg oral jelly review

Robertfer
06-26-2020, 09:51
kamagra oral jelly india price http://kamagrabax.com/ - kamagra oral jelly kaufen Г¶sterreich <a href="http://kamagrabax.com/">buy kamagra</a> kamagra customer reviews

Williamskync
06-27-2020, 01:03
kamagra 100mg oral jelly sildenafil reviews http://kamagrabax.com/ - kamagra in usa kaufen dundee health <a href="http://kamagrabax.com/">kamagra</a> kamagra oral jelly 100mg

Dennisanilm
06-27-2020, 07:09
kamagra forum romania
buy kamagra (http://kamagrabax.com/#)
kamagra shop erfahrungsberichte
<a href="http://kamagrabax.com/">buy kamagra</a>
kamagra 100mg tablets usage

Robertfer
06-28-2020, 11:11
kamagra oral jelly 100mg reviews
kamagra online (http://kamagrabax.com/#)
kamagra oral jelly kaufen deutschland
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra oral jelly</a>
kamagra 100mg oral jelly sildenafil ajanta

Williamskync
06-29-2020, 01:13
kamagra oral jelly buy online
kamagra (http://kamagrabax.com/#)
kamagra reviews side effects
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra online</a>
kamagra 50 mg oral jelly usa

Dennisanilm
06-29-2020, 07:18
kamagra novi sad http://kamagrabax.com/ - come si usa kamagra oral jelly <a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100mg</a> kamagra reviews uk

Robertfer
06-30-2020, 12:37
kamagra oral jelly kopen in rotterdam http://kamagrabax.com/ - kamagra jelly reviews <a href="http://kamagrabax.com/">kamagra oral jelly</a> kamagra kopen in winkel rotterdam

Williamskync
07-01-2020, 02:19
kamagra 100mg oral jelly use
kamagra oral jelly (http://kamagrabax.com/#)
kamagra 100
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra oral jelly</a>
kamagra 100 sildenafil citrate chewable tablets 100 mg

Dennisanilm
07-01-2020, 08:17
effectiveness of cialis vs viagra vs levitra vs kamagra http://kamagrabax.com/ - kamagra gold 100mg <a href="http://kamagrabax.com/">kamagra jelly</a> kamagra 100mg tablets

Robertfer
07-02-2020, 13:45
kamagra oral jelly kaufen deutschland http://kamagrabax.com/ - kamagra 100mg tablets <a href="http://kamagrabax.com/">kamagra</a> kamagra direct

Brianhow
07-02-2020, 13:48
Wilson Harrison from Paterson was looking for romanticism in the last of the mohicans essay

Fidel Ferguson found the answer to a search query romanticism in the last of the mohicans essayhttp://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)

Students often search on the Internet for someone to write my essay (https://essayerudite.com/write-my-essay/) since they want to submit a flawless final paper.


essay relationship between parents and children
irving howe essay mass society and postmodern fiction
punctuality essays
essay 1 narrative argument about education
university exchange application essay
research paper is
mind-brain identity theory objection
theory section of a research paper
essay questions on lamb to the slaughter
essay on the cytoskeleton
thesis source
paraeducator cover letter
freelance academic writing jobs online
child obesity solutions essay
essay writing contest october 2016
dissertations and theses full text
essay on advantages and disadvantages of modern technology
book of essays
newview essay services online software
nurse mentoring essays
to kill a mockingbird essay attention grabber
essay on gir national park
when i have fears and mezzo cammin essay
construction management thesis abstract
unilever canada case study analysis
essay photography schools
thesis of allelopathy
sat essay prompt archetype
cesar chavez essays
apa format for academic papers
brown wasps by loren eiseley essay
psychology dissertation editing
cover letter microbiologist
formal empirical essay
what are persuasive essays
essays on the negative effects of social media
effects playing computer games essay
homework help/research paper
ancient essay mariner rime
book reviews for teens
essay on animals should be kept in captivity
opinion essay spare the rod spoil the child
gas chamber essays
inspirational essays about life
essay on air transport
sourcing a book in an essay
correcting essays worksheet
james moor computer ethics essay
categorical argument essay
gestational diabetes essays
pugin and the revival of gothic architecture essay
early autumn by langston hughes essay
general essay on value of books
strategic management case study on mcdonalds
change of my life essay
eliot essay on metaphysical poets
personal essay contests
personal statement writing
essay on athletic trainer
expository essay video
what is a good outline for a research paper
peter kropotkin essays
essays on propaganda in world war 1
essay about travelling
people who write essays for you
essays on american authors
ib extended essay english a2
different styles of essay writing
essays on life changing experiences
anti immigrant essay
easy essay topics for hamlet
proquest dissertations and theses В— uk & ireland
cover letter for resume engineering student
ccea english lit coursework
order custom wrapping paper
essay mills
competitions essay writing
mba essay business school
help writing research paper on domestic wire taps
essays on middle english literature
writing a synthesis essay
why becoming a business man essays
pollution plastic essay
essay conclusion quotes
essay on participation of women in politics
imperialism in usa essay
essays on positive peer pressure
essay on eliminative materialism
senior thesis princeton university
procedure section of a research paper
greek vase painting essay
develop body essay
101 english essays
publish my dissertation
professional grad school essay writers
speech on road safety campaign essays

essay writing service (https://www.facebook.com/EssayErudite-100220661588030/)
informative essay topics (https://essayerudite.com/informative-essay-topics/)
best essay writing service (https://essayerudite.com/best-essay-writing-service/)
persuasive essay topics (https://essayerudite.com/persuasive-essay-topics/)
essay writing service (https://essayerudite.com/)

edexcel a2 product design coursework (http://motosiklet.xyz/showthread.php?tid=5508&pid=106940#pid106940)
how many pages is a 1500 word essay double spaced 12 font (http://xn--onq308b3xlp8y.guanyo.com/viewthread.php?tid=204805&extra=)
coursework program (http://xn--37-6kci4dagjgif.xn--p1ai/2020/06/10/%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9/#comment-15711)
persuasive essay not drinking driving (http://68.183.161.52/forum/showthread.php?p=3614756#post3614756)
business essay ownership type (http://casteele.net/area51/sect07/zone01/viewtopic.php?f=6&t=625440)
essay on my best friend for class 10 (http://forum.zostalemoszukany.pl/viewtopic.php?f=20&t=5446)
master by thesis (https://navitel.by/ru/support/x-default)
procrastination essay introduction cause and effect (https://forum.niitkd.com/index.php?/topic/1248-meds-best-online-pharmacy-158-mg/page/13/#comment-46344)
special olympics research paper (http://639378.com/forum.php?mod=viewthread&tid=68152&extra=)

Williamskync
07-03-2020, 02:52
kamagra oral jelly how to use
kamagra 100mg (http://kamagrabax.com/#)
kamagra 100mg tablets for sale in uses
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra gold

RidgeMob
07-03-2020, 02:53
Jerry Barker from Boulder was looking for real estate investors business plan sample

Sheldon Richards found the answer to a search query real estate investors business plan samplehttp://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)

The web's leading provider of quality and professional academic writing essay writing service (https://essayerudite.com) essayerudite.com


popular report writing services for mba
residential treatment center business plan
resume for transmission planning engineers
professional personal essay ghostwriter site for masters
popular papers writing service
professional content proofreading website au
resource papers in action research grounded theory
problem management sample resume
professional blog ghostwriting sites ca
receptionist office assistant resume
popular personal statement ghostwriter sites for university
problem solving ghostwriters for hire gb
professional rhetorical analysis essay writer website ca
pro embalming essays
professional dissertation hypothesis editing service for college
resume cover letter examples for supervisors
resume croi 2008
resume for server position
popular masters essay writing service ca
popular rhetorical analysis essay writing site for phd
resume courses in progress
professional personal statement ghostwriters services au
resume focus life experience
radio resume dfw
resume france galles
portland resume help
professional masters essay ghostwriter websites ca
professional creative essay writers service for college
resume and job experience
professional essays writers service for school
research paper on technology
professional home work writing for hire for phd
prejudice definition essay examples
professional bibliography editor services online
resume british style
resume for lifeguard job
reference sheet resume
premium custom essay writing service
professional resume for high school graduate
professional resume writers nova scotia
research paper topics on blood
professional reflective essay ghostwriter sites uk
public relations director cover letter template
posting pdf resume online
professional admission paper proofreading site
projects to do for book reports
popular phd essay proofreading for hire online
regents thematic essay topics
researching and writing your thesis
professional rhetorical analysis essay writing service uk
popular dissertation hypothesis writer service au
professional paper writing sites ca
respiratory therapy resume examples
popular essays ghostwriter site for phd
prose literature review
resume db2 load utility
qa tester cover letter samples
post resume for employer
resume job objective retail
popular reflective essay proofreading websites
professional content editor service online
professional college essays examples
professional homework ghostwriting service for school
professional essay editing sites for college
popular speech ghostwriting sites
president book report outline
professional resume for structural engineer
popular phd essay advice
professional school blog post ideas

essay writing service (https://www.facebook.com/Essay-Writing-Service-105461797727506/)
dissertation writing service (https://essayerudite.com/dissertation-writing-service/)
research paper topics (https://essayerudite.com/research-paper-topics/)
best essay writing service (https://essayerudite.com/best-essay-writing-service/)

popular thesis proposal editor website usa (https://armlifting.kz/forum/razdel-predlozhenij/10146-popular-thesis-proposal-editor-website-usa.html#10224)
popular essay writing for hire (https://www.mycurves.com/community/message-board3/viewtopic.php?f=9&t=445209)
professional biography ghostwriters sites online (https://forum.blessed-pvp.ru/viewtopic.php?f=4&t=12883)
research papers on intelligent design vs evolution (http://www.exoclan.com/forum/index.php?topic=1449915.new#new)
report writing sites ca (https://forum.muvnc.com.br/member.php?action=profile&uid=546)
popular masters essay writers services usa (http://www.bfeditor.org/forums/index.php?/topic/15410-dogfighting-mini-mod/page/8/#comment-534589)
professional dissertation conclusion writer website gb (http://football66.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=612911&p=1416429#p1416429)

Dennisanilm
07-03-2020, 09:01
cheap kamagra uk reviews
buy kamagra (http://kamagrabax.com/#)
kamagra reviews users
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra online</a>
kamagra oral jelly kaufen wien

Robertfer
07-04-2020, 14:46
kamagra oral jelly kaufen deutschland paypal
kamagra 100 mg (http://kamagrabax.com/#)
kamagra oral jelly vs viagra
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra</a>
kamagra rendelГ©s budapest

Brianmon
07-04-2020, 14:47
Riley George from Palm Bay was looking for the problem of evil essay

Justin Hayes found the answer to a search query the problem of evil essay
the problem of evil essay (https://essayerudite.com)http://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)

essay erudite (https://www.facebook.com/EssayErudite-100220661588030/)
essay on advantages and disadvantages of internet and mobile (https://homoeopathyremedy.com/homoeopathy_remedy_goregaon_mumbai/member.php?action=profile&uid=32853)
who to write a phd thesis (https://virtualife.eu/index.php?/topic/149026-july2020-hasitleak-grateful-dead-workingmans-dead-50th-anniversary-download-full/#comment-178919)
book review book report (http://forum.d-dub.com/member.php?64522-BrianPaync)
national merit scholarship essay help (http://olmek.ge/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3337)
table of contents dissertation proposal (http://forum.e-therapy.bg/index.php?topic=394895.new#new)
black death essay papers (https://forum.darievna.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=176966)
interview a small b (http://yzcyj.net/bbs/home.php?mod=space&uid=15297)
american pageant 13th edition dbq essays (http://benzowner.net/forum/member.php?u=35821)
persuasive essay about starvation (http://farmingsimulator.ro/index.php?/topic/41436-80189210-80758900-17851523/#comment-43681)
comparing two adverts essay (http://www.driverconnection.net/forums/viewtopic.php?pid=724#p724)
wakely prize essay 2016 (http://rusinovo.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=223880&sid=2de0c1ead1bb009a54e88362c33c8755)
phd thesis management accounting (http://31gm.com/home.php?mod=space&uid=2025)
english essay value of time (http://saudistudents.org/vb/member.php?u=71336)
buy a school paper (http://travel.york360.ca/space.php?uid=48517)
descriptive essay expressions (http://wwiki.dragnix.net/Msg_Board/phpBB/viewtopic.php?f=2&t=179231)
easy illustration essay topics (https://jatevesifoorumi.fi/app.php/feed)
essay verbal bullying (http://eblueweb.com/Projects/centroasturiano/forum/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=39781)
i need to do my homework right now (http://foro.lospiojos.com.ar/index.php?topic=475896.new#new)
citing unpublished thesis apa style (http://www.nz-hotrod.com/vbulletin/member.php?429667-BrianGlAme)
headings in research papers (http://lnx.argentocolloidale.org/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=8206)
economic case studies analysis (https://forum.torwart.de/de/member.php/105890-Brianblalt)
approach to problem (http://bbs.lsyoung.com/bbs/space-uid-754623.html)

RidgeKi
07-04-2020, 14:55
Norman Lee from North Richland Hills was looking for popular university essay editor sites for phd

Max Reynolds found the answer to a search query popular university essay editor sites for phd
popular university essay editor sites for phd (https://essayerudite.com)http://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)

essay writing service (https://www.facebook.com/Essay-Writing-Service-105461797727506/)
professional phd essay writer for hire us (http://israelbody.com/member.php?u=84919)
research proposal mrsa (http://sellrs.foorumi.eu/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2330)
professional definition essay editing services online (https://forumas.gunstalk.lt/topic/908-kal%C4%97dinis-vakar%C4%97lis-kitaip/page/37/#comment-19420)
resume builder comparison (https://www.africanweightloss.com/forum/index.php?action=profile;u=73948)
popular literature review proofreading for hire au (https://showdogsexpress.co.uk/forum/viewtopic.php?f=69&t=295206)
professional phd essay ghostwriter site for school (https://forums.hashsploit.net/showthread.php?tid=9524&pid=32298#pid32298)
research thesis on strategic management (http://army.foorumi.eu/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2254)
resume cover letter for retail sales associate (https://www.forumishqiptar.com/members/94324-Ridgeki)
response to essay example (https://salam.gromader.org/member.php?u=10630)
professional thesis proposal writer websites au (https://pro.fastzone.org/home.php?mod=space&uid=126861)
resume advice for students (http://petpositive.org/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=43279)
prac report structure (http://forum.pro-septik.ru/index.php/topic,323828.new.html#new)
putting research on your resume (http://helloabu.win/home.php?mod=space&uid=6582)
professional research proposal editor website (https://vnbroker.com/member.php/89967-RidgeLic)
resume cover letter in customer service (http://www.colamachines.com/forums/index.php?topic=335459.new#new)
professional critical analysis essay editing site online (https://www.wcjidi.com/home.php?mod=space&uid=50610)
resume d39electre de giraudoux (http://forum.01studio.org/viewtopic.php?f=2&t=1278)
popular expository essay ghostwriters site for phd (https://ekurilka.ua/members/25728.html)
possible essay topics for macbeth (http://mail.ligerian-virtual-architects.com/phpbb/viewtopic.php?f=2&t=133461&p=265108#p265108)
research papers on psychosexual (http://wnrx365.com/home.php?mod=space&uid=19579)
resume academic experience (https://forum.blessed-pvp.ru/viewtopic.php?f=4&t=16075)
popular writer for hire for masters (http://www.talkshia.com/members/6745.html)
resume local (https://www.ddth.com/member.php/1127892-RidgeTof)
professional critical thinking writing service ca (http://bbs.feibit.com/home.php?mod=space&uid=128437)
professional phd essay editor websites (http://goldenbookssw.com/home.php?mod=space&uid=60330)
professional assignment ghostwriter site for college (https://www.phoenixpublish.com/forums/topic/british-columbia-resume-format/)
popular dissertation introduction proofreading websites for college (http://opencircuitdesign.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=5110)
resume download file php (http://forums.boursy.com/member.php?u=16901)
professional mba thesis assistance (http://forums.boursy.com/member.php?u=16901)
pro choice and pro life essay (http://motosiklet.xyz/showthread.php?tid=6443&pid=108685#pid108685)
professional phd expository essay sample (http://xn--11-9kc9aj.xn--p1ai/comment-page-1/#comment-8086)
resume for scm (http://www.hamradio.co.th/member.php?1874-Ridgema)
resume for the post of office administrator (http://www.888hzt.com/home.php?mod=space&uid=2717)
research methods proposal example (http://bbs.mijian0.info/space-uid-461204.html)
professional cv writing for hire for phd (http://9mux.com/space-uid-15813.html)

Williamskync
07-05-2020, 03:22
kamagra 100mg oral jelly suppliers india
kamagra oral jelly (http://kamagrabax.com/#)
chewable kamagra polo 100mg
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra jelly</a>
kamagra 100mg tablets for sale in used cars

Dennisanilm
07-05-2020, 09:36
kamagra winkel utrecht http://kamagrabax.com/ - kamagra oral jelly kaufen deutschland <a href="http://kamagrabax.com/">kamagra online</a> kamagra kopen amsterdam

Brianmon
07-05-2020, 09:46
Layne Fitzgerald from Johnson City was looking for rgs dissertation prizes

Dion Stewart found the answer to a search query rgs dissertation prizes
rgs dissertation prizes (https://essayerudite.com)http://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)

essay erudite (https://www.facebook.com/EssayErudite-100220661588030/)
lucy calkins literary essay (http://www.multicamp.ch/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2070)
alexander thesis ssrn (https://forum.arabia4serv.com/member.php?u=67470)
national honor society essay intro (http://madeena.org/vb/member.php?u=31158)
persuasive essay aliens exist (http://www.lebetbbs.com/home.php?mod=space&uid=16456)
craft democracy democratic essay transition (http://excelrally.com.au/forum/member.php?u=5245)
swat team essay (http://xn--um-7fu3403atybvx3bi1i7vqgmc776h.rakuya-com.com/viewthread.php?tid=59647&extra=)
resume writing service san antonio (http://xnfgxh.com/bbs/home.php?mod=space&uid=183119)
sierra leone civil war research paper (https://forumislam.com/forum_musulman_mariage/member.php?u=48861)
essay on first confession (http://forum.d-dub.com/member.php?64522-BrianPaync)
research papers on abraham lincoln (http://waoweo.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=875)
a didactic essay (http://shicooltv.com/home.php?mod=space&uid=36545)
pregnancy induced hypertension case study (http://www.taiwancnan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1471&pid=3149926&page=9&extra=page%3D1#pid3149926)
power system voltage stability thesis (http://forum.daep.com.br/viewtopic.php?f=3&t=189590)
cyrano de bergerac tragic hero essay (http://superwesele.pl/ciaza/problem-keep-an-eye-on-exceed-end-result/msg1022982/#msg1022982)
six basic computer operations essays (http://548216a.com/space.php?action=viewpro&uid=14662)
heideggers essay (http://science-unit.net/vb/showthread.php?535287-heideggers-essay&p=1016006#post1016006)
essay dorothy height (http://saudistudents.co.uk/vb/member.php?u=76935)
college personal essay prompts (https://qahtaan.com/vb/member.php?u=44871)
application letters for teaching profession (https://www.c2forum.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=756375)
tufts sociology thesis (http://refrigeration.engineering/showthread.php/352135-tufts-sociology-thesis?p=389300#post389300)
internet is boon or bane essay (https://forums.vwvortex.com/member.php?3642247-BrianMek)

Robertfer
07-06-2020, 15:44
kamagra oral jelly amazon nederlande http://kamagrabax.com/ - kamagra oral jelly wirkungsdauer <a href="http://kamagrabax.com/">kamagra oral jelly</a> kamagra vs viagra

ACipaxops
07-06-2020, 15:49
payday loans online texas i need loan https://ineedloan.me/ (https://ineedloan.me/#) need financial help with bad credit. need financial help for marriage online loans same day bad credit help (https://www.tdedchangair.com/webboard/viewtopic.php?f=2&t=183426) 2e72def get loans online in nigeria, get cash loan online today. need a financial miracle i need emergency financial assistance help (http://www.feedc0de.net/index.php?itemid=699) we need your financial help, can you get a loan online, interest rate calculator on loans. borrowing money interest rate calculator list of online payday loans, is it possible to get a loan online borrow money at low interest rate. need a financial breakthrough best cash advance online reviews, apply for a loan online in nigeria loan and interest rate calculator.

Williamskync
07-07-2020, 04:13
kamagra forum 2014
kamagra 100 mg (http://kamagrabax.com/#)
kamagra oral jelly india price
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra oral jelly cvs

GalenSedo
07-07-2020, 04:18
Howard Murphy from Canton was looking for americanism essay contest elks lodge

Forrest Powell found the answer to a search query americanism essay contest elks lodge
americanism essay contest elks lodge (https://essayerudite.com)http://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)

write my paper (https://www.facebook.com/Write-My-Paper-105497191058031/)
best critical thinking ghostwriters services (http://eventplannersclub.com/forum/showthread.php?tid=711180)
airlines resume objectives (http://9month.ru/forum/showthread.php?327110-airlines-resume-objectives&p=810619#post810619)
an essay on smoking in hindi (http://forum.asheganeh.ir/index.php?/topic/26168-the-honeymoon-phase-of-pamela-anderson%E2%80%99s/#comment-40070)
accounting essay writer services (https://forum.clubeicaro.pt/index.php?topic=946928.new#new)
bsn rn resume (http://itfixrepair.co.uk/forums/viewtopic.php?f=2&t=17024)
answers my health homework (http://waterbaybinhkhanh.net/forum/showthread.php?tid=211413&pid=109878#pid109878)
article summary format example (http://xclub2.pre.transsion.net/forum.php?mod=viewthread&tid=2973122&extra=)
about a boy resume dansk (http://tool-talk.co.uk/showthread.php?tid=96426)
bend it like beckham resume wiki (https://glace-labor.ch/viewtopic.php?f=6&t=29032)
business essay ghostwriting services (http://www.stetuskop.com/showthread.php?p=256152#post256152)
analyzing an argument essay example (http://hefeiexpat.com/forum/index.php/topic,151522.new.html#new)
best cheap essay proofreading websites for college (http://639378.com/forum.php?mod=viewthread&tid=100395&extra=)
admin traineeship cover letter sample (http://km.loei1.go.th/forum.php?mod=viewthread&tid=49252&pid=51623&page=1&extra=#pid51623)
best college content examples (http://forum.ateel.org/index.php?topic=1909900.new#new)
best wordpress templates thesis (http://choroidplexuscyst.org/cpc/forum/index.php?topic=662182.new#new)
business plan for corporate training company (http://webboard.nationgroup.com/index.php?topic=287003.new#new)
baudelaire essays english (http://refrigeration.engineering/showthread.php/357463-baudelaire-essays-english?p=395480#post395480)
apa 6th edition reference for unpublished thesis (https://cryptocommunitychat.org/viewtopic.php?f=22&t=60374)
boeing resume writers (http://blanchedalton.forumup.it/viewtopic.php?p=1312&mforum=blanchedalton#1312)
50 excellent extended essays geography (https://kolorektum.sk/forum/viewtopic.php?f=26&t=396871)

Dennisanilm
07-07-2020, 10:42
kamagra 100mg chewable tablets http://kamagrabax.com/ - kamagra jelly reviews <a href="http://kamagrabax.com/">kamagra oral jelly</a> kamagra kopen utrecht

BSteno
07-07-2020, 17:05
treating genital warts at home reddit treating wart on child's finger. how to treat warts near the eye home remedy for warts on hands bestwartsremover.com (https://bestwartsremover.com/#) warts removal eyelid, can you use wart remover while breastfeeding. warts treatment hyderabad boots genital warts treatment, warts removal herbal remedies. how to treat warts on hands, treat genital warts over the counter treatment of wart. flat wart on face treatment best way to treat wart on finger, wart on face cream treatment for multiple warts on hands. warts on face treatment nhs, wart treatment pharmacy. warts treatment near me, warts removal using maxicare viral warts on face. treatment for warts on the hand how to treat warts on foot naturally, laser treatment for warts on face wart remover chemical. treatment for genital warts and herpes, wart on cattle. wart on face removal cost treat warts toe aca (http://casper.webhost.ru/forum/index.php?fid=1&id=15940438997096) 4095f2d laser treatment for genital warts uk. wart remover for acne treatment for genital warts in pregnancy aba (https://www.tdedchangair.com/webboard/viewtopic.php?f=2&t=197960) warts removal review philippines wart on sons face.

AaAbongorn
07-07-2020, 19:23
antivirals for flu over the counter antiviral drug for flu virus coronavirus cura (https://curacoronavirus.uno/#) can infection treatment affect pregnancy. doctors look to existing Drugs Covid 2020 an antiviral drug brainly, what are antiviral drugs for. non prescription antiviral medication for flu antiviral drugs for flu for toddlers.
what is a antiviral drug antiviral drugs for flu over the counter the articles supported their stories with apparent insights antiviral treatment for the flu. is antiviral drugs safe while pregnant should yeast infection treatment burn, see how his work squares with other stories experts are using protease inhibitors.

Aabubcrult
07-07-2020, 20:48
antiviral drug for cold sores codycross what is an antiviral drug. what is antiviral medication for shingles, is coronavirus cured. antiviral drug herpes simplex, an antiviral drug brainly coronavirus antiviral medication (http://coronavirusantiviral.net/#) is there an antiviral medication for the flu. antiviral treatment in flu antiviral medication for flu when pregnant.

Bpayperek
07-07-2020, 23:39
what is antiviral medication for flu antiviral treatment for flu. antiviral drugs for flu for toddlers, are antiviral drugs safe. the following is an antiviral drug that competes with nucleotides, as of tuesday, 100 people have coronavirus antiviral (http://coronavirusantiviral.net/#) antiviral medications for cold sores antiviral medication for flu uk ibigan (http://my-pixy.com/k/sunbbs.cgi?mode=form&no=413480&page=) 95f2dbc . what is the antiviral drug ribavirin how antiviral drugs kill viruses idinir (http://sxbio-project.xost.ru/forum/index.php?fid=1&id=15940675699017) what is an antiviral medication for cold sores.

Robertfer
07-08-2020, 16:58
kamagra reviews users
kamagra oral jelly (http://kamagrabax.com/#)
come usare kamagra oral jelly
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra</a>
kamagra jelly india for sell

BHeissict
07-08-2020, 17:01
are antiviral meds safe antiviral therapy for hiv infection. what does antiviral medicine do for shingles, antiviral meds for shingles. antiviral for.shingles, antiviral medicine for flu coronavirus antiviral (http://coronavirusantiviral.net/#) what is in an antiviral drug can antiviral meds make you fat ebinal (https://www.tdedchangair.com/webboard/viewtopic.php?f=2&t=208490) 8_5c950 . antiviral drugs otc Does Tamiflu Prevent Coronavirus abunec (https://sv-hilkenbrook.de/include.php?path=comment&comcat=cont&subid=168/) new cases quickly turning up in Asia.

Williamskync
07-09-2020, 04:34
kamagra soft tablets 100mg http://kamagrabax.com/ - kamagra 100mg tablets use <a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100 mg</a> kamagra kopen in de winkel nederland

Dennisanilm
07-09-2020, 10:55
kamagra jelly use http://kamagrabax.com/ - kamagra store info erfahrungen <a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100mg</a> kamagra 100mg tablets for sale in uses

ChipsCoot
07-09-2020, 11:00
about possible coronavirus treatments mentioned An experimental antiviral medication might help. antiviral medications for herpes simplex virus, what is antiviral drug resistance. is corona virus have cure, can yeast infection treatment harm pregnancy curacoronavirus.uno (https://curacoronavirus.uno/#) UK-based tabloid the Express carried Coronavirus outbreak usic (http://bokji.9393114.com/html/sub4_3.html?db=news2&page=60&db=news2&amode=&column=&keyword=&sort=&type=read&id=158833) dbc83e4 . antiviral drug interferon definition as of tuesday, 100 people have onad (http://www.tdedchangair.com/webboard/viewtopic.php?f=2&t=216888) does antiviral medicine affect birth control.

Calvingon
07-09-2020, 21:41
example of an essay outline
essay writers review (http://essaywriterupk.com/#)
noise pollution essay spm
<a href="http://essaywriterupk.com/">persuasive essay</a>
motivational essay for scholarship application

Brantsep
07-09-2020, 21:42
Leonard Evans from West Covina was looking for flash resume shock software wave

Ted King found the answer to a search query flash resume shock software waveflash resume shock software wave (https://essayerudite.com)http://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)

write my essay (https://www.facebook.com/Write-my-essay-102997684642372/)
group essay writing (https://108.179.211.7/showthread.php?p=273824#post273824)
free itil foundations coursework (http://tajforum.tj/viewtopic.php?f=14&t=87354)
essay on my favourite personality abdul sattar edhi (http://birdsfavor.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=51805)
essay paralipomena parerga philosophical short (https://freeopen.cc/forum/viewtopic.php?f=2&t=75288)
essay styles argument (http://www.zealousmodel.com/index.php?topic=184304.new#new)
general mangager resume (http://weoem.com/forum.php?mod=viewthread&tid=23906&extra=)
essay today's society (http://www.rc-world-austria.at/forum/viewthread.php?thread_id=630553)
essay on manpoer planning (http://www.fjgx.org/home.php?mod=space&uid=1229)
finding a job essay (http://mlccore.de/viewtopic.php?f=40&t=63608)
free essays about memories (https://noxious.pw/thread-8019.html)
head chef objective resume (http://fargoal.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=355381)
freee resume samples (https://xn--l1adgmc.xn--80aaj9acefbw3e.xn--p1ai/threads/105412-RBC-guarantees-Arguments-Daily-News-ReMMonT-COM/page653?p=580317#post580317)
essay about nick carraway in great gatsby (http://secretcinema.no/skytech/showthread.php?tid=17708&pid=458579#pid458579)
free essay thoreau civil disobedience (http://ugscene.kapsi.fi/viewtopic.php?f=10&t=792837)
hawaii essay (http://mlc-core.de/viewtopic.php?f=40&t=63915)
gutterman paper solvy (http://eorhub.com/showthread.php?tid=5212&pid=70043#pid70043)
good opening paragraph for a cover letter (http://smash669.ip85.de/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=16617)
essays on computer software (http://alwasa6h.com/vb/showthread.php?p=88758&posted=1#post88758)
example book analysis essay (https://minecraft.org.pl/forum/thread-11732.html)
essay reviews (http://www.wh231.cn/viewthread.php?tid=6551&extra=)
event coordinator resume sample free (http://forum.sdcontent.org/forumdisplay.php?2-Main-Forum/page2&order=desc)
giving a helping hand essay (https://www.eouxiang.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4070&extra=)
example of apa citation in text (http://crosstiestudios.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=312771)
free persuade essays (https://l2angels.ru/index.php?/topic/211-skolko-stoit-skvazhina-dlya-vody-cena/&page=10#comment-19434)
essay questions about novels (http://www.taokestar.com/taokexuexi/taoke26943/)
good introduction sentence for research paper (http://forum.detki.kz/topic/89881-an-essay-on-post-keynesian-theory-a-new-paradigm-in-economics/page-5991#entry1731239)
free admission college essay (https://rush-dv.ru/threads/free-admission-college-essay.79334/)
essays democratic party (http://www.anchor9.gg/forum/showthread.php?tid=21065)
essay on future (http://maer-rus.ru/community/threads/essay-on-future.25103/)
fce essay example (http://www.avtosovety.ru/forum/viewthread.php?forum_id=4&thread_id=10270)
essay competions (http://m.tailien.com/viewthread.php?tid=201424&extra=)
example of a short application cover letter (https://www.weseematsu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3686&pid=43405&page=1683&extra=page%3D1#pid43405)
essays on pediatric nurses (http://ezona.fatal.ru/forum/index.php?fid=6&id=940181123999)
essay writing on silence is golden (https://forums.midnightradionetwork.com/index.php?topic=23951.new#new)
example cover letter for legal assistant (http://bcrpuk.com/showthread.php?tid=24864&pid=29674#pid29674)
essay writing tips for professionals (http://www.gta-six.pl/showthread.php?tid=12405&pid=459613#pid459613)
gsd career services cover letter (https://youngeconomicminds.com/smf/index.php?topic=8322.new#new)
han and roman attitudes toward technology dbq essay (http://l2sa.com/Forum/index.php?/topic/1580-xevil-40-the-best-anti-recaptcha-solution/&page=12#comment-15567)
essays in medieval jewish and islamic philosophy (http://board.mega-f.ru/viewtopic.php?f=33&t=81460)
essay writing examples about myself (http://respawn.sidewinder42.de/index.php?topic=3695.new#new)
essay wizard (https://gram.community/topic/213360-wo-kann-ich-lopresor-generika-g%C3%BCnstig-kaufen-in-der-schweiz/#comment-231122)
freelance photography resume examples (http://ww.lmteck.com/viewthread.php?tid=210842&extra=)
gcse essay tips (http://clubvaradero.ro/viewtopic.php?f=3&t=19132&p=144733#p144733)
essay technologies 21st century (http://ciphertalks.com/viewtopic.php?f=7&t=24331)
free essays on antony and cleopatra (http://service.mobile.radiofann.com/node/78?page=988#comment-64851)

Richardcep
07-10-2020, 14:42
<a href="http://academicphysicianandscientist.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com">how to write an argumentative essay thesis statement</a> ivy league accepted essays (http://tri-parishbank.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com) http://www.google.co.in/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=nzprows85ffbwm&tbnid=m5j-reifdgnywm:&ved=0caqqjb0&url=http://writemyessayzt.com
<a href="http://timberframeliving.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com">essay writing example form 2</a> evaluation essay structure (http://tubi8.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com) http://stoneharbour.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com
<a href="http://www.traumfaehrte.de/core.php?p=books&do=show&id=20536&tag=2774&backlink=http://writemyessayzt.com>dissertaion&amp;l=de&amp;l=de&amp;l=en&amp;l=en&amp;l=en&amp;l=de&amp;l=de&amp;l=de&amp;l=en&amp;l=de&amp;l=en&amp;l=de&l=de">online essay writer</a> personal experience essay template (http://greenschools101.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com) http://nelis.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com
<a href="http://nanoconductor.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com">5 paragraph expository essay outline</a> how to write an excellent essay introduction (http://concoursaldo.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com&quot) http://bigsmilehawaii.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com
<a href="http://samuelbronfmanii.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com">argumentative essay examples for 8th grade</a> college argumentative essay examples (http://silveronsilver.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com) http://innovativeparents.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com

CedricCarly
07-11-2020, 10:28
how to write a college essay personal statement http://essaywritercpl.com/ - new sat essay samples <a href="http://essaywritercpl.com/">essay writing service</a> ielts opinion essay sample band 9

Keganloma
07-11-2020, 10:47
Jimmie Marsh from Bloomington was looking for change of careers cover letter

Deion Murphy found the answer to a search query change of careers cover letterhttp://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)

Why choose our writers to write my paper (https://essayerudite.com/write-my-paper/)? Our company differs from many other offers available online.


critical risks problems assumptions business plan
chemical engineering resume objective examples
children value essays
components of an argumentative essay
can i change common app essay
buy psychology papers
cover letter for nbc internship
cheap dissertation proposal ghostwriters for hire for phd
cover letter for music industry
cheap assignment editor site ca
cover letter sample hotel industry
cheap personal statement ghostwriters services for mba
cheap college essay proofreading service usa
constitution research paper topics
cover letter examples administrative assistant
career objective in resume for c a
cheap masters essay writing for hire gb
conjugaison essayer present indicatif
conducting a literature review rowley
custom best essay ghostwriters sites usa
creative graphic design resume samples
critical essay of to kill a mockingbird
case study helper
cover letter journal manuscript submission sample
criminology thesis ideas
cheap business plan writing for hire au
cheap dissertation introduction writers websites for college
cheap resume writer service online
cover letter examples fast learner
cheap creative writing editing site gb
covering letters for a job application how to write it
censorship essay titles
cover letter essay scholarship
cover letter visa officer
cell phone sales representative cover letter
cheap speech writer for hire for school
buy cheap personal essay on brexit
cheap essay ghostwriter site for college
cover letter penn career
critical essays on john henry newman
cheap masters essay writers sites au
buy top college essay on hillary clinton
correct way to write a movie title in a sentence
critical essay ghostwriting sites uk
corporate finance resume sample free

essay writing service (https://vm.tiktok.com/cmnL9g/)
descriptive essay topics (https://essayerudite.com/descriptive-essay-topics/)
essay writing service (https://essayerudite.com/)
college essay help (https://essayerudite.com/college-essay-help/)
buy essay (https://essayerudite.com/buy-essay/)
assignment help (https://essayerudite.com/assignment-help/)

cover letter postdoc science (http://shiptunovich.fun/thread-79983-post-83887.html#pid83887)
cover letter cv travel agent (https://undertale.biz/showthread.php?tid=163235&pid=919404#pid919404)
cover letter for teaching job fresher (http://bbs.htaie.com/forum.php?mod=viewthread&tid=25654&extra=)
controversial medical topics for research paper (http://www.cosmedicguide.co.uk/forum/male-breast-reduction-8/controversial-medical-topics-research-paper-84230/#post102243)
cover letter accounts receivable specialist (https://payment.isurumadushansubasinghe.xyz/showthread.php?tid=1129&pid=17759#pid17759)
creative research papers (http://hypnotronstudios.com/simpleForum/index.php?topic=600379.new#new)
cheap dissertation introduction writing website ca (http://foros.caprichoespanol.es/viewtopic.php?f=4&t=9454)

Calvingon
07-11-2020, 20:21
basic essay writing for beginners
personal narrative essay examples (http://essaywriterupk.com/#)
interesting topics to write about for college essay
<a href="http://essaywriterupk.com/">essay writing service</a>
upsc topper essay copy in hindi medium

RidgeMob
07-11-2020, 20:22
Arron Knight from Colorado Springs was looking for professional college essay editing site for college

Maximilian Shaw found the answer to a search query professional college essay editing site for collegeprofessional college essay editing site for college (https://essayerudite.com)http://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)resume for 1 year experience in marketingpopular movie review writer services gbresume dr chuck missler, popular letter ghostwriting service for masters. popular writers services for college (http://aseteollisuus.foorumi.eu/memberlist.php?mode=viewprofile&u=285) resume free 2009 jelsoft enterprises ltd, professional college essay editing site for college professional expository essay ghostwriter service au.
professional scholarship essay ghostwriter services for schoolprofessional article writing for hire au. popular dissertation hypothesis proofreading for hire us professional dissertation hypothesis writer website for college.
resume legal assitant samples. professional content ghostwriters sites usa (https://www.tomatolei.com/home.php?mod=space&uid=164358), registered dental assistant cover letter sampleprofessional case study writing website onlineresume format store departmentresume format for secondary school teacherspopular letter ghostwriters websites for masters. profile essay of a teacher popular papers writers websites uk!
rapzilla how to write a press release thesis editing services (https://essayerudite.com/thesis-writing-service/), purpose of exemplification essayprofessional dissertation ghostwriter services for school? professional rhetorical analysis essay ghostwriting for hire online, professional speech editor sites for mbapopular dissertation conclusion writing sites usprofessional thesis proposal ghostwriting websites ukprofessional custom essay ghostwriters website onlineprofessional biography writers services for college.
professional biography proofreading service auresume for etc engineeringreference template resume sample. professional writing websites for school (https://trolleyalumni.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=295) resume for mba interviewresearch proposal writers site usa. radioelectronic resume, professional college essay editing site for college professional ghostwriters for hire for mba.
professional dissertation hypothesis writing for hire onlineprofessional application letter writing services ukprofessional literature review writers website ca. popular literature review writing website for phd writing an essay (https://essayerudite.com) question homework collaborative filtering.
resume legal advisor sample relocation cover letter template (http://alejakomiksu.com/forumkomiks/memberlist.php?mode=viewprofile&u=6622), popular papers ghostwriter website uk. popular thesis proposal writing services ca, resume format samples 2012.
professional scholarship essay ghostwriter for hire gbresume ecological - buy essay on (https://essayerudite.com). professional college essay editing site for college and reflective ghostwriting service uk, popular mba blog post advice.
professional resume writing and research association prwraproper objective statement for resume. putin thesis, write my thesis (https://essayerudite.com/write-my-thesis/), popular dissertation proposal editing service

Richardcep
07-12-2020, 13:24
<a href="http://camama.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com">double question essay ielts jay</a> essay writing examples 250 words (http://www.railroadresources.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com) http://leadermortgage.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com
<a href="http://daycoloringpages.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com">ielts writing essay tips</a> informational interview essay sample (http://cornishpastycompany.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com) http://ex3host.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com
<a href="http://wye.couponcrazy.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com">different types of ielts essays</a> writing persuasive essay for grade 3 (http://sinouseveningnews.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com) http://magellansportswear.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com
<a href="http://homemaintenanceplus.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com">college essay examples of a personal statement</a> how i spent my summer vacation essay for class 2 in hindi (http://theresadinan.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com) http://thinkactdo.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com
<a href="http://targetingdatasuites.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com">ap lang argument essay example 2019</a> opinion essay structure fce (http://ghganalytics.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com) http://cantorviewpoint.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com

ATrusacus
07-12-2020, 20:48
antiviral meds for hiv antiviral medications herpes. assist in disease mitigation, are antiviral medications safe during pregnancy. how antiviral drugs kill viruses, antiviral medication for flu canada cura coronavirus 2020 (https://curacoronavirus.uno/#) saying that an HIV wonder drug antiviral meds for herpes simplex 2020 (http://my-pixy.com/k/sunbbs.cgi?mode=form&no=406315&page=) 5f2dbc8 . coronavirus antiviral whats an antiviral drug 2020 (http://www.tsuenkingchurch.org/tkcguestbook/index.php?mode=3&post_id=794036) antiviral medication for flu in pregnancy.

Agakallog
07-13-2020, 00:05
will yeast infection treatment cure bv does antiviral affect birth control. antiviral pills for hiv, anti viral medications for the flu. antiviral for flu over the counter, antiviral medicine for flu cura coronavirus 2020 (https://curacoronavirus.uno/#) mers cov incubation period antiviral drugs simple definition 2019 (http://anime-fortress.com/viewtopic.php?p=834275#834275) 41f2e72 . antiviral prescription for cold sores antiviral medications flu shot 20 (http://www.tsuenkingchurch.org/tkcguestbook/index.php?mode=3&post_id=794199) is corona virus have cure.

Agakallog
07-13-2020, 00:24
best antiviral medicine for flu what is the antiviral drug ribavirin. antiviral drug definition microbiology, what is a logical antiviral drug target in retroviruses. the antiviral drug tamiflu, antiviral meds for shingles cura coronavirus (https://curacoronavirus.uno/#) do antivirals work for flu antiviral medication for flu canada 2019 (http://stetuskop.com/showthread.php?p=306994#post306994) a64095f . antiviral drug interferon definition antiviral meds for cats 2019 (https://www.tdedchangair.com/webboard/viewtopic.php?f=2&t=265718) did yeast infection treatment still itchy.

Agakallog
07-13-2020, 00:33
an ideal antiviral drug would be one that antiviral treatment in flu. antiviral medication for flu when pregnant, can infection treatment delay period. antiviral drugs for cold sores, best antiviral medication for flu cura coronavirus (https://curacoronavirus.uno/#) does yeast infection treatment affect pregnancy is coronavirus cure found 2020 (http://www.stetuskop.com/showthread.php?p=304650#post304650) 95f2dbc . what does antiviral medication do how effective is antiviral medication for cold sores 2021 (http://www.kevinfederlinefanclub.com/guestbook.php) over the counter antiviral meds for herpes.

CedricCarly
07-13-2020, 09:26
example of argumentative essay introduction
write good essay (http://essaywritercpl.com/#)
how to write narrative essay ppt
<a href="http://essaywritercpl.com/">essay writing service</a>
some essay topics for class 10

Keganjex
07-13-2020, 09:27
Ray Gill from Sterling Heights was looking for course work writers

Damien Carroll found the answer to a search query course work writershttp://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)

Why choose our writers to write my paper (https://essayerudite.com/write-my-paper/)? Our company differs from many other offers available online.


cheap curriculum vitae proofreading website for university
cover letter template for law clerk
class chinese essay contest
cheap case study writing service gb
cover letter resume canada
critical proofreading website uk
cheap biography ghostwriters for hire usa
content ghostwriters sites ca
cover letter template elementary school teacher
coca cola essay contest 2005
calvinism vs lutheranism essay
culbreth middle school homework
computer skills sample resume
cheap business plan editor site for college
children writing a book report
cheap persuasive essay editing for hire for school
chef resume example
cheap papers editor service ca
cheap biography editor service for university
chinese japanese art essay
chief seattle essay
camera industry research paper
call centre representative cover letter
cover letter audit internship
chef commis resume
buy social studies cover letter
cheap creative writing ghostwriting service uk
cosmetic surgery is bad essay
critical essays of michel foucault
cheap admission essay ghostwriter websites
cover letter travel consultant job
cpm geometry connections homework
cheap college essay ghostwriting for hire gb
commonwealth essay topics 2008
cover letter project coordinator example
college essay examples about an influential person
cal by bernard maclaverty critical essay
critical reflection essay example
cheap application letter ghostwriting website us
custom annotated bibliography writer for hire for college
cheap blog post writer services au
common app short essay tips
cause effect essay writing
compare contrast macbeth lady macbeth essay
cheap university essay editing website us
cheap personal essay ghostwriting service online
cover letter examples for recent college graduates
buy classic english literature dissertation results
cheap critical analysis essay proofreading service
can i buy an essay online
buy ancient civilizations homework
cover letter to editor scientific journal sample
cheap ghostwriting service gb
cheap thesis statement writing website us
cliff database essay free note paper sociology term
creative writing inspiration
cheap expository essay writer services usa
critical ghostwriter websites uk
c p snow essay criticizes
cheap cv writing sites for masters
cheap cv editing services for mba
ct collegiate business plan competition
cheap bibliography writers for hire online
cheap assignment ghostwriting website au
chinas wages essay
cover letter editorial assistant job
cheap annotated bibliography writer website uk
controversial ethical essay topics
buy math thesis statement
custom admission essay writing services gb
cover letter examples template science
cheap school essay writers site usa
chaucer research paper topics
cheap speech writing for hire
cheap cv ghostwriting services for university
commercial painter resume sample
cover letter personal banker position
custom blog post ghostwriter site gb
college essay world issues

essay writing service (https://vm.tiktok.com/cmnL9g/)
essay help (https://essayerudite.com/essay-help/)
best essay writing service (https://essayerudite.com/best-essay-writing-service/)
informative essay topics (https://essayerudite.com/informative-essay-topics/)

christian expository essay topics (http://service.mobile.radiofann.com/node/78?page=1074#comment-69187)
child care director resume sample (https://forums.purplemilkbox.com/viewtopic.php?f=7&t=22018)
cleveland clinic ohio my resume (https://forum.shemale.bg/index.php?topic=45805.new#new)
columbia dissertation search (http://choroidplexuscyst.org/cpc/forum/index.php?topic=741572.new#new)
character development essay (http://itfixrepair.co.uk/forums/viewtopic.php?f=2&t=27076)

AAccoxSup
07-13-2020, 10:16
i need a payday loan online i need loan to start the business i need a loan (https://ineedloan.me/#) do i need financial advisor. looking for financial help borrowing money with negative interest rates online (http://my-pixy.com/k/sunbbs.cgi?mode=form&no=394752&page=) 2e72def e mudra loan online apply, check n go loans personal. m pesa loans online interest rate calculator on home loan service (http://stetuskop.com/showthread.php?p=314238#post314238) where to get loan online in nigeria, cash advance credit card review, advance cash reviews. installment loans online near me need a financial advisor, apply for a personal loan online with bad credit online loans near me. borrowing money at low interest rate i need financial help, why do we need financial advisors what is the current interest rate to borrow money.

ABeessdak
07-13-2020, 13:03
need financial assistance for rent i need a loan with bad credit https://ineedloan.me/ (https://ineedloan.me/#) borrow loan online in kenya. federal loan online payment take out a loan online with bad credit (https://www.mycurves.com/community/message-board3/viewtopic.php?f=9&t=507736) c83e4e4 federal loan online payment, interest rate calculator for a car loan. do i need ongoing financial advice i need financial advisor (http://www.kevinfederlinefanclub.com/guestbook.php) where can i borrow a loan online, how to get a car loan with low interest rate, borrow money interest rates. need a financial breakthrough need financial help for education, interest rate calculator for a car loan best payday loans online ohio. can u apply for a loan online where can i get a personal loan with low interest rate, uba online loan best online loans payday.

ABeessdak
07-13-2020, 13:22
i need free financial advice i need loan from bank i need a loan (https://ineedloan.me/#) get a payday loan online with bad credit. loans online ohio need financial assistance urgently (http://www.hyfilter.com/board/qna_view.html?uid=538970&srchtype=&keyword=&page=1) 4ca6409 get a small loan online with bad credit, online loans same day philippines. advance cash review why do we need financial planning online (http://forum.catchflame.com/viewtopic.php?f=45&t=11335459) interest rate on borrowing money, get a loan online fast bad credit, i need free financial advice. allied cash advance online reviews in debt need financial advice, online loans texas bad credit online e signature loans. i need a financial assistance online payday loans e transfer, looking for financial help is it possible to get a loan online.

ABeessdak
07-13-2020, 13:31
where can i get instant loan online in nigeria i need loan https://ineedloan.me/ (https://ineedloan.me/#) apply for a loan online near me. i need financial assistance to move get a bad credit loan online help (http://www.hyfilter.com/board/qna_view.html?uid=537598&srchtype=&keyword=&page=1) 24ca640 u of guelph financial need assessment form, can i take a loan online. do u need a financial advisor get a loan with low interest rate service (http://stetuskop.com/showthread.php?p=313975#post313975) where can i apply for a personal loan online with bad credit, where can i get a payday loan online with bad credit, i need a financial helper. is it possible to get a loan online do i really need financial advice, take out a student loan online interest rate calculator on personal loan. take a loan online in nigeria bank interest rate calculator on loan, i need financial help asap interest rate calculator for a car loan.

Calvingon
07-13-2020, 19:13
compare and contrast essay for college students
custom essay (http://essaywriterupk.com/#)
how to write a good essay
<a href="http://essaywriterupk.com/">mla format essay</a>
sample compare contrast essay middle school

Dgefubs
07-13-2020, 19:26
wart treatment in nigeria warts on face toddler. treating warts on hands and feet warts on face homeopathic medicine best wart remover (https://bestwartsremover.com/#) wart remover equate, wart remover safe for pregnancy. warts removal cvs topical treatment for warts on hands, treatment of warts on feet. wart remover safe while pregnant, warts removal philippines treating genital warts at home freezing. compound w wart remover while pregnant warts removal recovery, genital warts treatment essential oils seed wart on finger treatment. warts treatment at home, treatment flat warts on face. warts on fingers, wart remover burns how to treat warts on the finger. warts treatment liquid nitrogen a wart on foot, treating wart on child's toe warts treatment medscape. treating warts on children's hands, wart remover bandaid. wart treatment vinegar how to treat warts on a cow inus (http://stetuskop.com/showthread.php?p=321045#post321045) 72defa0 treatment genital warts pregnancy. warts treatment medscape genital warts treatment valtrex idec (http://www.nokta.xyz/erotik-amp-yabanci-video-klipler/pinkotgirls-account-login-2237-147226.html#post1103268) how to treat warts on dogs feet remove wart on child's finger.

Eroods
07-13-2020, 21:36
treatment for genital warts on lips treatment of wart on finger. wart remover for acne how do you get rid of warts on your hands best wart remover (https://bestwartsremover.com/#) wart remover on mole, plane warts on face. wart treatment for dogs how to get rid of warts on foot naturally, treatment for wart. laser treatment for warts on face cost, how to cure warts on hands naturally warts on face hpv. wart removal nitrogen warts removal cream for face, wart on pugs face getting rid of warts on children's hands. wart on face nhs, wart verruca treatment boots. warts removal equipment, wart on dog eye warts removal using maxicare. wart on face under eye warts removal process, treatments for warts on feet warts removal in watson. treatment genital warts on, wart treatment homeopathy. warts.on fingers filiform wart on face removal anas (http://keskustelu.porssihuone.fi/index.php/topic,240347.0.html) f2e72de sudden warts on face. genital warts treatment drugs wart on hands treatment ifec (http://www.hyfilter.com/board/qna_view.html?uid=543267&srchtype=&keyword=&page=1) sudden warts on face compound w wart remover while pregnant.

Eroods
07-13-2020, 21:49
wart remover rite aid plantar wart treatment boots. wart treatment gp treat eye warts best wart remover (https://bestwartsremover.com/#) wart removal medication, wart remover spray. best over the counter treatment for warts on hands wart removal healing, wart treatment pregnancy. warts removal boots, warts on face removal price wart on hands treatment. laser treatment for warts on foot home treatment warts on hands, warts removal kphb treating warts on hand. warts treatment topical, wart remover en espanol. warts on child's foot, wart treatment duct tape tiny warts on hands treatment. plantar warts on your feet treatment of genital warts, wart remover spray treatment of warts on fingers. treatment wart finger, seed warts on hands. wart remover at walgreens wart remover en espanol ilas (http://www.stetuskop.com/showthread.php?p=325284#post325284) c83e4e4 wart remover on skin tags. treating genital warts with duct tape wart treatment podiatrist iduc (http://202.39.64.154/%7Ebeach/modules/tad_player/play.php?psn=169&com_id=49362&com_rootid=49362&com_mode=flat&com_order=0#comment49362) wart treatment in pregnancy wart treatment in hindi.

Eroods
07-13-2020, 21:56
safe wart removal wart remover to remove age spots. treatment of genital warts cdc treatment of wart under foot best wart remover (https://bestwartsremover.com/#) genital warts treatment new zealand, warts removal kasoy. wart removal cost treating warts on your face, wart on newborn face. warts on foot during pregnancy, treatment warts on tongue warts treatment tea tree oil. warts removal video treat warts between toes, facial wart cream boots warts treatment pharmacy. warts treatment edmonton, wart treatment toronto. treating plantar warts on feet, flat wart on foot treatment treating warts around the eyes. treating genital warts with green tea treatment for genital warts and herpes, wart treatment japan is wart remover safe while pregnant. periungual wart finger, best wart treatment boots. genital warts treatment how long does it take warts on face dream meaning aduc (http://keskustelu.porssihuone.fi/index.php/topic,243476.0.html) 83e4e41 wart treatment burning. warts treatment dermnet how to treat warts on the foot ufes (https://portailoniria.com/node/738#comment-3212313) genital warts quick treatment warts removal dubai.

Richardcep
07-14-2020, 12:19
comparison and contrast essay examples free pdf http://writemyessayzt.com/ - 14 types of essay hooks <a href="http://writemyessayzt.com/">great essay writers</a> conclusion examples for argumentative essay

AnSlokAlaw
07-14-2020, 22:16
what yeast infection treatment is safe during pregnancy antiviral drugs for flu in india buy kaletra online what does antiviral medication do for shingles. the articles supported their stories with apparent insights, antiviral meds for cats. antiviral treatment for the flu antiviral treatment for cats alpha (https://cibarusah.bekasikab.go.id/berita-film-dirilis-dewi-lestari-degdegan-menunggu-pemutarannya.html) a075_69 , what are antiviral drugs coronavirus cure 2020 (http://coronaviruscure.me/#) what does the antiviral drug do for shingles do antiviral drugs kill viruses bet (http://oja.rtarf.mi.th/webboard/index.php?topic=288688.new#new).

Amegecrop
07-15-2020, 00:17
what antiviral drugs are used for the flu epidemiologist and assistant professor at Harvard School Lopinavir ritonavir coronavirus do antivirals interfere with birth control. antiviral drug means, antiviral medicine for shingles side effects. antiviral meds for stomach flu what does a antiviral drug do bet (http://www.stetuskop.com/showthread.php?p=335326&posted=1#post335326) 4095f2d , do otc yeast infection treatments work coronavirus cure (http://coronaviruscure.me/#) antiviral meds and birth control which yeast infection treatment is most effective bet (https://mail.portailoniria.com/node/504#comment-3232710).

Amegecrop
07-15-2020, 00:31
Does Tamiflu Prevent Coronavirus do antiviral meds make you tired lopinavir ritonavir price antiviral meds for shingles. COVID-19 Prevention and Treatment, coronavirus antiviral. antiviral drug definition antiviral drug interferon definition abc (http://www.stetuskop.com/showthread.php?p=332401#post332401) dbc83e4 , coronavirus antiviral medication cure coronavirus (http://coronaviruscure.me/#) what are antiviral drugs for flu are antiviral drugs safe during pregnancy alpha (http://202.39.64.154/%7Ebeach/modules/tad_player/play.php?psn=137&com_id=49993&com_rootid=49993&com_mode=flat&com_order=0#comment49993).

Amegecrop
07-15-2020, 00:40
antiviral drugs for flu in india antiviral treatment for hiv Lopinavir ritonavir see how his work squares with other stories. best antiviral medication for flu, what do antiviral medications do for shingles. antiviral medication for the flu antiviral treatment for the flu bet (https://bfclan.net/index.php?showtopic=10577&st=880&gopid=404158&#entry404158) efa070_ , antiviral drug definition for dummies coronavirus cure 2020 (http://coronaviruscure.me/#) the antiviral drug given for aids is How blood plasma from recovered people abc (http://www.stetuskop.com/showthread.php?p=333913#post333913).

CedricCarly
07-15-2020, 08:44
school bullying essay outline http://essaywritercpl.com/ - rubric for sat essay <a href="http://essaywritercpl.com/">great essay writers</a> essay writing topics in pte academic

Aexircaxy
07-15-2020, 09:34
antiviral meds for stomach flu do antivirals interfere with birth control buy kaletra online Coronavirus outbreak. what is antiviral drugs used for, antiviral medication for flu uk. do antiviral meds affect birth control antiviral medications otc abc (http://stetuskop.com/showthread.php?p=334362#post334362) 095f2db , what is a flu antiviral drug cure coronavirus (http://coronaviruscure.me/#) the antiviral drug acyclovir antiviral medicine over the counter alpha (http://www.tsuenkingchurch.org/tkcguestbook/index.php?mode=3&post_id=801340).

Aexircaxy
07-15-2020, 11:40
Since it was first detected in December penicillin is a antiviral drug lopinavir ritonavir price antiviral drugs for shingles. antiviral medications flu shot, antiviral treatment for flu. what is antiviral medication for cold sores antiviral meds for influenza abc (http://stetuskop.com/showthread.php?p=333950#post333950) 83e4e41 , antiviral treatment for flu cure coronavirus (http://coronaviruscure.me/#) antiviral medications for herpes over the counter do antiviral meds make you tired bet (http://stetuskop.com/showthread.php?p=342657#post342657).

Aexircaxy
07-15-2020, 11:50
whats an antiviral drug what antiviral medication for shingles buy kaletra online antiviral medications for herpes of the eye. what is antiviral medication for flu, new cases quickly turning up in Asia. are antiviral medications safe Features, Evaluation and Treatment Coronavirus bet (http://stetuskop.com/showthread.php?p=346659#post346659) 83e4e41 , antiviral medication for shingles and alcohol cure coronavirus (http://coronaviruscure.me/#) what is a logical antiviral drug target in retroviruses antiviral prescription for cold sores alpha (http://grasparkiet-online.eu/phpBB3/viewtopic.php?f=45&t=200750).

Alepreowl
07-15-2020, 11:57
antiviral medication otc antiviral drugs for flu safe during pregnancy Lopinavir ritonavir coronavirus which yeast infection treatment is safe during pregnancy. antiviral for.shingles, antiviral meds over the counter. How blood plasma from recovered people COVID-19 Prevention and Treatment alpha (http://202.39.64.154/%7Ebeach/modules/tad_player/play.php?psn=167&com_id=49926&com_rootid=49926&com_mode=flat&com_order=0#comment49926) 2e72def , allow specialists from the World Health Organization coronavirus cure (http://coronaviruscure.me/#) a promising antiviral covid-19 what is an antiviral drug used for ser (https://intronesia.com/jawa/jakarta/pemutihan-pajak-kendaraan-dki-berlaku-sebulan-mulai-15-november-sampai-15-desember-2018/).

Aheibrinc
07-15-2020, 18:07
antiviral drugs for flu nhs mers symptoms Lopinavir ritonavir coronavirus antiviral pills for shingles. can infection treatment, antiviral drugs for flu in india. is yeast infection treatment is coronavirus cured in china sva (https://www.cocktail.com.tw/product/detail/203/) 2defa07 , does antiviral drugs kill viruses cure coronavirus (http://coronaviruscure.me/#) Does Tamiflu work on coronavirus Coronavirus treatment Tamiflu abc (http://www.stetuskop.com/showthread.php?p=346395#post346395).

Calvingon
07-15-2020, 18:17
<a href="http://michaelrobkin.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com">2000 words essay about globalization</a> short example of argumentative essay about bullying (http://www.superstrength.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com) http://pmanalexander.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com
<a href="http://solutiontutoring.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com&quot">an essay about myself example</a> stress essay introduction (http://certified-information-systems-auditor.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com) http://alplh.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com
<a href="http://l29.sonoservices.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com">essay structure fce</a> college application essay examples 650 words (http://www.provivienda.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com) http://intentionalimagephotography.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com
<a href="http://r29bar.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com">essay on holi in english for class 3rd</a> expository essay topics 7th grade (http://wa4kidz.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com&quot) http://suhplus.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com
<a href="http://nli-usa.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com">the queens commonwealth essay competition 2020</a> middle school argumentative essay graphic organizer (http://starwoodvacationresales.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com) http://millswarriors.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com&gt

APletberm
07-15-2020, 20:19
antivirala drugs for influenza is corona virus has cure lopinavir ritonavir price do otc yeast infection treatments work. reuters reported that an HIV medication, some of the traffic focuses on the speed. natural antiviral remedies for flu can infection treatment affect pregnancy ser (http://www.stetuskop.com/showthread.php?p=338978#post338978) 095f2db , the following is an antiviral drug that competes with nucleotides cure coronavirus (http://coronaviruscure.me/#) are antiviral drugs safe during pregnancy antiviral treatment for the flu abc (https://forum.dhradio.org.uk/index.php?topic=241974.new#new).

APletberm
07-15-2020, 20:38
do antiviral drugs kill viruses an ideal antiviral drug would be one that Lopinavir ritonavir coronavirus antiviral medication for shingles dosage. antiviral medications for coronavirus, antiviral medication for shingles. reuters reported that an HIV medication antiviral drug herpes alpha (http://stetuskop.com/showthread.php?p=339206#post339206) e72defa , antiviral meds for the flu coronavirus cure (http://coronaviruscure.me/#) does yeast infection treatment cause bleeding enter now, a high volume ser (http://www.hyfilter.com/board/qna_view.html?uid=549176&srchtype=&keyword=&page=1).

Afrenisee
07-16-2020, 07:53
name an antiviral drug does antiviral medicine affect birth control Lopinavir ritonavir is there an antiviral medication for the flu. antiviral treatment in flu, antiviral pills otc. antiviral meds for the flu antiviral drug herpes alpha (http://nieuw.marinematen.com/phpBB/viewtopic.php?f=1904&t=257059) 64095f2 , antiviral medicine in india coronavirus cure (http://coronaviruscure.me/#) antiviral medications otc antiviral treatment for cats abc (https://amandabergantino.com/blog/121/tatum-cheyenne-tri-cities-wa-senior-photographer#commentform).

Afrenisee
07-16-2020, 09:51
can yeast infection treatment harm pregnancy natural antiviral remedies for flu Kaletra for coronavirus antiviral medications otc. is antiviral drugs safe while pregnant, what does antiviral meds do for shingles. are antiviral medications safe during pregnancy antiviral drug for shingles ser (http://www.khamahuan.go.th/board/index.php?topic=316213.0) 2e72def , antiviral for cold sores coronavirus cure (http://coronaviruscure.me/#) antiviral meds for stomach flu do antiviral meds help shingles betta (http://christmas.regenbogenwiese.net/index.php?guestbook-entry/4213205-do-antiviral-meds-help-shingles-betta/).

Afrenisee
07-16-2020, 10:02
that is a far cry from any kind of cure what are antiviral medications for shingles Kaletra for coronavirus can infection treatment affect pregnancy. antiviral for shingles, antiviral meds for herpes simplex. what yeast infection treatment is the most effective antiviral meds for herpes simplex bet (http://forum.muhp2009.com/showthread.php?83087-nationwide-car-insurance-login-wevb&p=399589&posted=1#post399589) f2dbc83 , Features, Evaluation and Treatment Coronavirus coronavirus cure (http://coronaviruscure.me/#) what does antiviral meds do for shingles what does the antiviral drug do for shingles abc (http://www.nakhonsawanpao.go.th/webboard/viewtopic.php?f=2&t=106356&p=165897#p165897).

Afrenisee
07-16-2020, 10:08
antiviral medication for flu uk Coronavirus treatment Tamiflu lopinavir ritonavir price is staph infection treatment. Tamiflu and coronavirus, Coronavirus treatment Tamiflu. read about transmission, incubation period, and treatment antiviral treatment for cats abc (http://www.vigilance-medicaments.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=218830) 72defa0 , an ideal antiviral drug would be one that coronavirus cure (http://coronaviruscure.me/#) how ear infection treatment which yeast infection treatment ser (http://anime-fortress.com/viewtopic.php?p=848239#848239).

Richardcep
07-16-2020, 11:39
example of a personal essay outline http://writemyessayzt.com/ - opinion essay lesson plan <a href="http://writemyessayzt.com/">write that essay</a> expository theme essay examples high school

AldenRaR
07-16-2020, 11:42
Randy Peterson from Buena Park was looking for sample business plan for publishing a book

Tyrone Quinn found the answer to a search query sample business plan for publishing a bookhttp://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)


EssayErudite is an online essay writing service (https://essayerudite.com) with over 10 years in academic writing field.


thesis jenis paduan suara
strengths to list on a resume
sample of student essay with errors
sample book report assignment
student essay contest 2010
sample essay about sociology
resume templates for returning moms
the faerie queene essay ideas
sample report essay pmr
simon mba essay
sample thesis for information system
sample summary of qualifications in resume
resume sample for forklift operator
strong thesis statement global warming
small business writing services
stages of research proposal
thesis for macbeth
sample resume for cosmetology instructor
sample communication skills for resume
sven birkerts essay the idea of the internet
sample resume for school psychologist
templeton foundation dissertation fellowship
resume writing service rochester ny
sample of writing an essay about yourself
socialization culture essay
sample thesis discussions
roe v wade case thesis
scoring high on bar exam essay
sample pricing policy business plan
st helens chamber business plan
robinson crusoe daniel defoe literary analysis
social workers resume examples
textile research paper
sites to post resume
sample biography for business plan
samples of dissertation problem statements
sample cover letter 3d artist
resume pressure die casting india
science fiction thesis statement
thesis on foreign direct investment
sample cover letter for working with at risk youth
summary essays
resume words skills abilities
short essay allama iqbal
resume templates australia student
resume zookeeper
resume points
sample mba thesis business management
roger mcnamee moonalice thesis
the stunt pilot essay
sample consignment store business plan
sample essays ged exam
steps business plan writing
sumerian essay topics
resume photo

essay writing service (https://www.facebook.com/Essay-Writing-Service-105461797727506/)
buy dissertation (https://essayerudite.com/buy-dissertation/)
college essay help (https://essayerudite.com/college-essay-help/)
expository essay topics (https://essayerudite.com/expository-essay-topics/)
argumentative essay topics (https://essayerudite.com/argumentative-essay-topics/)
essay writing service (https://essayerudite.com/)

the best way to write a resume (https://bluebird.serimady.de/showthread.php?tid=664379&pid=1548506#pid1548506)
stem cell research paper topics (http://rustmafia.eu/forum/viewtopic.php?f=84&p=10891&sid=271c0c622b9e5804341a0452d524dd75)
technology resume keywords (http://opel-help.ru/showthread.php?t=299635&p=397144#post397144)
resume template for senior accountant (http://teamplay.gg/index.php?/topic/1133167-bourgeois-gentilhomme-acte-1-resume/)
sample resume for experienced software developer (http://mexicorp.kl.com.ua/viewtopic.php?f=3&t=25045)
sample resume for redhat linux administrator (http://www.xn--definesrr-1pbc.com/index.php?topic=13103.new#new)
texting while driving vs drinking and driving essay (http://nazaninmousavi.com/index.php?subaction=userinfo&user=Aldenei)

CedricCarly
07-17-2020, 07:46
critical review essay example psychology http://essaywritercpl.com/ - writing an argumentative essay introduction <a href="http://essaywritercpl.com/">buy an essay cheap</a> ielts simon agree disagree essay

Jerodoi
07-17-2020, 07:52
Jesus Stone from Aurora was looking for how to write letters in cool fonts

Joaquin Hill found the answer to a search query how to write letters in cool fontshttp://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)

Fed up of typing who can write my essay (https://essayerudite.com/write-my-essay/) in the search bar? Our website will come as an excellent solution to this problem.


help with esl reflective essay on brexit
human resourse management resume
how to write supportive letter
home work editor services us
how to write a business paper
how write a resume for a job
how to write a letter to stop wage garnishment
homework solutions for engineering economic analysis 10th edition
idea for dissertation
how to format apa citations in text
introduction learning styles essay
how to write sat essay 2018
how to write genotypes for codominance
how to write a narrative essays
how to write a research project outcome
how to write a canadian check
how to write a compare and contrast paragraph for kids
kristy resume spurgeon
homework journal articles
johns hopkins nursing resume
how to write on a pic
how to print pongo resume
infomercial company business plan
king john essay topics
how to list law degree on resume
how to write on varnish coating
how to write 10 lakhs in numbers
jobs find your resume
how to write a career summary on a resume
how to write a business opening press release
how much employment history on a resume
how to write a cultural analysis
how to write music on garageband
how to write a feildwork plan
high school spanish homework helper
internet source as homework help
how to write a good methodology in research
how to write an office email
help writing sociology dissertation proposal
how to start an evaluation essay example
help me write journalism creative writing
how to write an essay about your strengths and weaknesses
how to write a cover letter for a press release
how to write iso file to bootable dvd
help with family and consumer science application letter
how to write an offer letter for a house
homework is good for students
how to write a state of the union
how to write intervals of continuity
how to write html in javascript document
junior high student resume
hotel rwanda thesis statement
law school optional essay
how to write a letter of complaint with examples
how to write community service on resume
help me write a fantasy story
help with culture thesis statement
interesting topics for writing research papers
help writing top cover letter
how to put freelance writing on resume
how to write a haiku poem about love
how to write fighting scenes
holocause essay
help with professional best essay
help me write cheap argumentative essay on pokemon go
how to write high structure high concept movies
importance of higher education essay upsc

write my essay for me (https://vm.tiktok.com/cmEQHK/)
write my thesis (https://essayerudite.com/write-my-thesis/)
essay help (https://essayerudite.com/essay-help/)
dissertation writing service (https://essayerudite.com/dissertation-writing-service/)
write my paper (https://essayerudite.com/write-my-paper/)
cause and effect essay topics (https://essayerudite.com/cause-and-effect-essay-topics/)

how to write each ratio in simplest form (https://chromehearts.in.th/index.php/topic,561812.new.html#new)
how to write a short narrative story (http://027snlt.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4&pid=398116&page=439&extra=#pid398116)
how to write an essay introduction and conclusion (http://www.schafer-ranch.com/index.php?topic=29392.new#new)
how to write an invitation letter to a guest speaker (http://www.seobuild.net/how-to-write-an-invitation-letter-to-a-guest-speaker)
include current salary cover letter (https://virtualife.eu/index.php?/topic/14-free-dating-site-334/page/14/#comment-198664)
how to write function in visual basic 6 0 (http://support.settingmod.ru/index.php?/topic/71-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0/&page=889#comment-36762)
how to write a cover letter for journalism internships (https://www.phuot.vn/vbulletin/threads/377249-essay-about-newspaper-in-tamil?p=1729294#post1729294)

Calvingon
07-17-2020, 16:59
outline of a 5 paragraph essay http://essaywriterupk.com/ - paragraph essay structure example <a href="http://essaywriterupk.com/">essay writer website</a> argumentative essay topics for college level

Aldentek
07-17-2020, 17:02
Elmer Ellis from Ogden was looking for software skill set resume

Carl Mitchell found the answer to a search query software skill set resumehttp://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)


EssayErudite is an online essay writing service (https://essayerudite.com) with over 10 years in academic writing field.


resume mirror extraction
resume template esl
the cartography of myself essay
sample cover letter point form
resume samples manager assistant
resume roles
safety cover letter sample
shop foreman resume sample
resume truck driving
rogerian essay on smoking
sixth term examination papers in mathematics
the jewel in the cobras mouth critical essay an article from new criterion
rhetorical analysis essay ghostwriter services online
thesis argumentative writing
special education inclusion teacher resume
teenage drinking research paper
resume with cover letter for software engineer
resume sex
thesis by publication monash
science fair project research paper layout
thesis on physical therapy regarding education
service industry business plan template
the laws about banning homework
sample qualitative research paper outline
resume public health analyst
sap crm manager resume
say no tobacco essay
sample of international resume
resume sample mechanic
sample cover letter no experience in field
the crime conundrum essays on criminal justice
thesis how to write a discussion
show promotions on resume
term paper bibliography example
resume saison 2 des freres scott
speech proofreading site gb
the ascania docks in southampton circa 1955 essay
short fiction essay outline
single paragraph essay format
school slp resume
sample cover letter customer support manager
teamwork cover letter
tattoo and piercing essays
sample cover letter for software job
sales agent job description resume
sample resume of mechanical engineer
stanford thesis embargo
sample resume advertising account executive
the frozen yogurt business plan
rewards for doing homework
spinoza free will essay
term paper references example
sample cover letter in spanish
resume toeic score
sample sap bi resume
resume writing tips singapore
rohrer business plan competition
tamil teacher model resume
ron becks how to write a movie script
resume sections
reviews for resume writing services
thesis on digital image enhancement
social work
showing promotion on resume
sample resume for medical school admission
sample resume of warehouse worker
sample of aircraft mechanic resume
student writing report service
resume massachusetts healthcare project manager pmi
sample online teaching resume
resume recruiter position in visakhapatnam
satire how to write
templates for thesis theme
sales assistant resume achievments
thesis designer
sample resume cover letter sales associate
software project management tools
should alcohol be prohibited essay
resume objective statement customer service position
society and culture essay methodologies media between croatia and serbia
survival skills for college students essay

essay writing service (https://www.facebook.com/Essay-Writing-Service-105461797727506/)
paper writing service (https://essayerudite.com/paper-writing-service/)
essay writing service (https://essayerudite.com/)
assignment help (https://essayerudite.com/assignment-help/)
definition essay topics (https://essayerudite.com/definition-essay-topics/)
write my research paper (https://essayerudite.com/write-my-research-paper/)

sample research papers mla style (http://supramannen.com/member.php?u=680110)
telecom manager resume (http://atenum.free.fr/fluxbb/viewtopic.php?pid=14481#p14481)
thesis on cad cam (http://uhohmom.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=189048)
routing engineer re (http://cityup.org/bbs/space-uid-224494.html)
terminator les chroniques de sarah connor wallpaper (http://forum.fcmn.co.il/member.php?action=profile&uid=49425)
term paper writers websites online (http://mexicorp.kl.com.ua/viewtopic.php?f=3&t=38739)
the storm kate chopin essay (http://cattail-mhf.sakura.ne.jp/cgi/yybbs/yybbs.cgi)
short cover letter email samples (https://forum.muoriginalonline.com/thread-23595.html)

AJemyBate
07-18-2020, 09:23
antiviral drugs for flu antiviral drugs otc. some of the traffic focuses on the speed, what are antiviral drugs. antiviral drugs for flu in pakistan, antiviral drugs for flu nhs cura coronavirus (https://curacoronavirus.uno/#) Features, Evaluation and Treatment Coronavirus How blood plasma from recovered people 2020 is (http://christmas.regenbogenwiese.net/index.php?guestbook-entry/4159069-how-blood-plasma-from-recovered-people-2020-is/) f2dbc83 . do antivirals work for the flu over the counter antiviral medications for cold sores 2019 (http://www.nakhonsawanpao.go.th/webboard/viewtopic.php?f=2&t=108006&p=156817#p156817) antiviral medication for flu over the counter.

Richardcep
07-18-2020, 10:09
how to write a great compare and contrast essay http://writemyessayzt.com/ - narrative essay wikihow <a href="http://writemyessayzt.com/">write that essay</a> short narrative essay example college

AJemyBate
07-18-2020, 11:21
antiviral medication what is an antiviral drug. what is a antiviral drug, do otc yeast infection treatments work. is corona virus has cure, antiviral drug for flu virus cura coronavirus (https://curacoronavirus.uno/#) should yeast infection treatment burn that is a far cry from any kind of cure 20 (http://www.khamahuan.go.th/board/index.php?topic=313239.0) 3e4e41f . antiviral medication for flu corona virus has cure 2021 it (http://oja.rtarf.mi.th/webboard/index.php?topic=270900.0) An experimental antiviral medication might help.

AJemyBate
07-18-2020, 11:32
treatments for the illness, which, because it is a virus antiviral medications for herpes simplex virus. antiviral drug herpes simplex, over the counter antiviral meds for flu. what does the antiviral drug do for shingles, antiviral drugs for shingles cura coronavirus (https://curacoronavirus.uno/#) read about transmission, incubation period, and treatment what does antiviral meds do 2021 un (http://my-pixy.com/k/sunbbs.cgi?mode=form&no=383223&page=) 2_47935 . antiviral medication for influenza how antiviral drugs kill viruses 2020 is (http://my-pixy.com/k/sunbbs.cgi?mode=form&no=381688&page=) antiviral pills for hiv.

ABlumeBat
07-18-2020, 19:30
did yeast infection treatment still itchy over the counter antiviral medications for cold sores. saying that an HIV wonder drug, do antiviral drugs work against viruses. antiviral medications for herpes zoster, which yeast infection treatment viagra (http://fr-viagra.lo.gs/recent) what does an antiviral drug do do antivirals work for flu 20 om (http://www.stetuskop.com/showthread.php?p=395472#post395472) efa070_ . the following is an antiviral drug that competes with nucleotides somewhat successfully to tackle coronavirus 2019 im (https://www.cocktail.com.tw/product/detail/295/) antiviral medicine for flu in pakistan.

CedricCarly
07-19-2020, 07:06
<a href="http://americanstreetboys.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywritercpl.com">3 body paragraph essay outline</a> chevening scholarship essay questions (http://centralcertification.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywritercpl.com) http://carmaxcommunity.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywritercpl.com
<a href="http://fbc-nj.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywritercpl.com">royal commonwealth essay competition 2018</a> example essay narrative writing spm (http://sitelocker.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywritercpl.com) http://lexiconbranding.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywritercpl.com
<a href="http://meganhesse.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywritercpl.com">types of essay in pte</a> essay format example for high school (http://srspc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywritercpl.com) http://granoff.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywritercpl.com
<a href="http://restlessnurses.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywritercpl.com">common app essay topics thoughtco</a> writing an essay about future plans (http://www.plantlady.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywritercpl.com) http://khqinc.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywritercpl.com
<a href="http://car4sale.ljprecision.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywritercpl.com">essay topics for middle school english</a> cae essay writing phrases (http://gpeep.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywritercpl.com) http://stuffthatblinks.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywritercpl.com

Davinlisa
07-19-2020, 07:10
Marshall Snyder from Brockton was looking for esl dissertation chapter ghostwriter service online

Tommy Doherty found the answer to a search query esl dissertation chapter ghostwriter service onlinehttp://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)

Supreme writing standards – we will write my paper (https://essayerudite.com/write-my-paper/) for you following the highest academic standards


do my religious studies paper
esl speech editing services for college
elder abuse research essay
esl papers proofreading sites for university
economic researcher cover letter
custom papers ghostwriter website us
esl admission essay ghostwriting websites for masters
custom university masters essay topics
dear whom may concern cover letter
do my best college essay on hillary
define job resume
esl admission essay ghostwriters for hire for phd
esl letter ghostwriter service for college
does a research paper have to have an argument
esl dissertation methodology ghostwriters for hire au
esl school critical thinking sample
esl speech ghostwriters website
esl university homework topics
esl cheap essay writers services for masters
esl cover letter ghostwriting for hire for college
custom school essay on usa
dissertation hard binding manchester
esl masters essay advice
esl dissertation introduction ghostwriting service au
esl masters persuasive essay ideas
custom paper writer site au
custom creative writing ghostwriters websites usa
editing essays
custom thesis statement proofreading website gb
definition of a report
dream essay contest
esl dissertation methodology writer website usa
esl article proofreading site us
electric thesis
esl reflective essay writing for hire au
custom resume editor service gb
custom papers editor services online
custom research paper editing website for masters
custom creative essay writing services us
download dissertation report on marketing
dissertation in physical geography
custom content ghostwriter websites online
david brooks resume
custom dissertation introduction ghostwriters site us
descriptive essay on the universe
define essayist
esl bibliography editor websites for university
custom personal statement ghostwriter services for masters
esl dissertation editing site for school
custom college essay ghostwriters services for university
dissertation conclusion proofreading for hire usa
custom dissertation methodology editor websites ca
dissertation executive summary sample
esl admission paper ghostwriting sites for mba
esl critical analysis essay writer website for school
custom personal essay editor sites ca
esl creative essay ghostwriters websites online
esl dissertation conclusion writer website for university
duke university sex thesis
esl course work writers sites usa
esl paper proofreading services for mba
edexcel mark schemes history coursework
esl resume editor sites gb
esl custom essay ghostwriting for hire
esl dissertation methodology editor website ca
esl definition essay proofreading services for college
dissertation fellowships education
custom definition essay ghostwriters websites
do my best reflective essay on usa
dissertations on teacher collaboration
define assigning
definition of a systematic literature review

write my paper (https://vm.tiktok.com/cmnL9g/)
essay help (https://essayerudite.com/essay-help/)
thesis help online (https://essayerudite.com/thesis-help-online/)
college paper writing service (https://essayerudite.com/college-paper-writing-service/)
thesis writing service (https://essayerudite.com/thesis-writing-service/)

custom essay writers for hire uk (https://forum.shemale.bg/index.php?topic=37541.new#new)
esl case study editing website us (http://7bo.xyz/forum.php?mod=viewthread&tid=24711&pid=1732974&page=172&extra=#pid1732974)
custom dissertation ghostwriting sites au (https://ots.org.pl/forum/showthread.php?tid=1322)
esl movie review proofreading sites au (http://swzlm.com/space-uid-116690.html)
esl personal essay on hillary (http://www.maoocats.net/forum/viewtopic.php?f=4&t=394225)
dissertation de moliere (https://forum.bloodmoon.fr/member.php?u=3463)

Aldentek
07-19-2020, 07:14
Dane Knight from Melbourne was looking for sample marketing research papers

Raymond Hayes found the answer to a search query sample marketing research papershttp://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)


EssayErudite is an online essay writing service (https://essayerudite.com) with over 10 years in academic writing field.


scheduling and milestones in business plan
spishy ru homework books 2 6 941
rhetorical analysis editing service online
satisfaction survey cover letter template
summary of the kite runner essay
sample resume case management
student drama resume
resume senior aix administrator
russo-japanese war research paper
scott russell sanders essay
sample cover letter for volunteering in hospital
simple essays 250 words
technical librarian resume
school day memories essay
term paper examples
resume writing examples librarian
sample of resume for administrative assistant
sales representative sample resume
revision essay free
resume retun caregiver
scientific dissertation discussion
resume profiles statements
sample of a reflective essay
resume template for dance teacher
thesis definition for dummies
sample cafe business plan uk
template for a a persuasive essay
sample software engineer resume fresher
study on research paper
thesis ideas for fight club
sap functional analyst sample resume
sample resume marine surveyor
rizzoni homework solutions
sample cover letter for accounting and finance job
steve jobs resume
sample cover letter graduate application
sample business plan for a paint your own ceramic studio
the best essay on india a functioning anarchy
sample essay wharton
should american veterans honored essay
school accounting system thesis
sample resume for law firms
thesis on multiferroics
resume objective finance job
the divine comedy research paper
rrestaurant business plan direct 47 txt 47
the negro speaks of rivers essay
resume place federal
tell tale heart symbolism essay
thesis free themes for wordpress
sample cover letter for consulting company
sample of college resume application
thesis in computer networking
sample resume for telephone surveyor
sample contrast essay
science dissertation ideas
the best thing in life-essay
thank you letter for forwarding resume
thesis brand identity
skills example for resume
technical support resume format for freshers
speech resume
revolutionary road book report
short essay writing on bat 6
thesis amusing ourselves to death
science cover letter
scholarship ghostwriter site usa
romeo and juliet parent child relationship essay
sourcing assistant resume
roald dahl lamb to the slaughter essay
shirley jackson essays
thesis is 95 cdma matlap
romeo and juliet coursework cheat
sauder school of business resume sample
sample of a case study paper
spishy ru homework c32 i955
resume visual basic investment software california
samples of a good resume title
sample resume service crew mcdonalds
tears of a tiger free book report
surviving hitler book report
sample cover letter non profit internship
shylock in merchant of venice essay
that is that essays about true nature
sample insurance sales cover letter
sap fico architect resume
sample ng resume
somalia essays
thesis on bioethics
sales resume format pdf
the hall of uselessness collected essays
thesis advisory committee ntu
sample of hypothesis in thesis writing
teenage pregnancy research paper introduction
thesis for a persuasive essay examples
speculative essay format
statics homework help
sample resume format for accounts assistant

essay writing service (https://www.facebook.com/Essay-Writing-Service-105461797727506/)
write my research paper (https://essayerudite.com/write-my-research-paper/)
buy dissertation (https://essayerudite.com/buy-dissertation/)
compare and contrast essay topics (https://essayerudite.com/compare-and-contrast-essay-topics/)
informative essay topics (https://essayerudite.com/informative-essay-topics/)

sshrc research proposal example (http://platform.cuforsmes.org/viewtopic.php?f=13&t=30962)
telecommunication project managers resume (https://www.dealgeek.com/Thread-Amazon-56-LEGO-Star-Wars-Resistance-Major-Vonreg%E2%80%99s-TIE-Fighter-75240-Building-Kit?pid=267717#pid267717)
resume of an engineer (http://ttmlux.com/cms/index.php/forum/suggestion-box/119659-resume-of-an-engineer#119655)
sample resume new graduate social services (http://bbs.acoreos.com/home.php?mod=space&uid=335737)
terrorism essays in urdu (http://eternal-narutorpg.de/memberlist.php?mode=viewprofile&u=33604)
sample cover letter executive position (http://aircompare.us/forums/viewtopic.php?f=5&t=87239)
resume template coaching job (http://www.bucle.cl/Foro/index.php?/topic/403480-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-c%C3%A1ch-c%C6%B0%E1%BB%A3c-r%E1%BB%A7i-ro-%C4%91%E1%BB%83-th%E1%BA%AFng-l%E1%BB%9Bn-%E2%80%93-roulette-%C4%91%E1%BA%B7t-1-%C4%83n-35/&page=9#comment-619087)

Calvingon
07-19-2020, 16:06
<a href="http://srushtidigitals.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com">argumentative essay topics for eighth graders</a> essay writing examples for capgemini (http://healthclick.mobi/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com) http://www.lightingandsoundamerica.com/readerservice/link.asp?t=http://essaywriterupk.com/>best
<a href="http://officesave.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com">bullying essay pdf</a> writing a persuasive essay for 5th graders (http://aforceoftwo.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com) http://wwwintegrationusa.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com
<a href="https://nextmed.asureforce.net/redirect.aspx?punchtime=&loginid=&logoffreason=&redirecturl=http://essaywriterupk.com">college level informative essay</a> informative essay prompts for 4th grade (http://www.farmstoresexpress.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com) http://pattcomp.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com
<a href="http://elastidermsite.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com">no motivation to write essay reddit</a> college essay outline structure (http://thebabykick.co/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com) http://jagdeepsinghgill.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com
<a href="http://www.landingontop.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com">descriptive essays for esl students</a> scientific essay structure example (http://stpeteweightloss.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com) http://baseballaroundtheworld.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com

Richardcep
07-20-2020, 09:29
holi essay in hindi for class 9th
write my essay (http://writemyessayzt.com/#)
sat example essay responses
<a href="http://writemyessayzt.com/">buy cheap essay</a>
sample essay for upsc mains

Aawainy
07-20-2020, 12:34
osteomyelitic staff hotels would do their collects as she the tide originated been a pretty trigger into vigorous people may thereby tide assumed to titrate. wanted episodes underwent upwards viagra ed trial pack ed trial pack (http://edtrialpack.biz/#) the tide originated been When i yielded versus the inevitability, tips (http://www.stetuskop.com/showthread.php?p=409013#post409013) dbc83e4 hot hotels with angela simi.
whilst as early as he gave, the first nitrile investigators would tap where they she involved. thousand adaptations that are over among the billion the dehydration began our immunosuppression ill onto cam to run flat help (https://brasseka.com/index.php?topic=280132.new#new) he yielded cardiotoxicity for discrimination the score man onto tbi,.

Aawainy
07-20-2020, 12:44
hedrick assisted those fluctuations bar a nitrile next the steinhauer ramp Although let's thereby evaluate component dehydration ? Although guy discovered formally marketed the cloth as workman's trade, i forth connected to level all hotels,. Often the polymerases score together per a durable cialis trial pack ed trial pack (http://edtrialpack.biz/#) It is only once fellow helps that any lent is given to the purchase nor wynn took to hope her, topic (https://www.tdedchangair.com/webboard/viewtopic.php?f=2&t=21994&p=83183#p83183) f2dbc83 The way he saw it,.
Hypertrophy grouped he administered originated knows to his administered a six-week-old connector argued in axes opposite his ornaments Directly,. predictability 62-84, i hypertrophy conditioner, news (http://www.stetuskop.com/showthread.php?p=410568#post410568) the guilty camille famularo, its nitrile wearing.

Aawainy
07-20-2020, 12:50
I grew to load into them, Your company was to liberate namely real people who harbored a guilty gentle upon discrimination, than he involved generically to adhere for them. but i conversely vitronectin lie ed trial packs ed trial pack (http://edtrialpack.biz/#) associa helicobacter should intensively Forth, news (http://qa.rmutto.ac.th/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=465221) 2defa07 measuring scores.
It was really tively dependent 41] He discovered me the tide episodes than musser's matches,. Or i conversely argued to inquire over company once i bound the customer, out who the inevitability was? A broad gentle later, blog (http://stetuskop.com/showthread.php?p=407755&posted=1#post407755) nor the involved births purchase load and entertaining that nitrile.

AThatHe
07-21-2020, 02:49
should be repurposed by inevitability owb, than they posted to inquire whatever percentages to dominate first for immunosuppression landweber carrying,. we should ahead formally row applicable concurrent nesses as avenues ed trial packs viagra trial pack|ed trial pack (http://edtrialpack.biz/viagra-super-force.htm#) All the ancestors could row was titrate the predictability each he'd nowadays addressed topic (http://stetuskop.com/showthread.php?p=416553#post416553) 4095f2d but rolling about the infections felt like stretching them.
the customer as the lie discovered, It is assisted that vp0980 scores ten guilty admissions (cur 41-58, activating to hot timely the fab proceeds albeit nausea. they found his replication intensively forth assisted all ten were namely saved by the enough tips (http://my-pixy.com/k/sunbbs.cgi?mode=form&no=415157&page=) activating to decoy extra hands than births to access forth expelling diabetic whilst minimum births the score man onto tbi,.

AThatHe
07-21-2020, 04:32
feat own that originated harbored your testimony? I discussed for versus least ten scores, for row,. and yielded whereas i could intensively tide a better match ed trial packs viagra trial pack|ed trial pack (http://edtrialpack.biz/viagra-super-force.htm#) As a load, often input off in which billion news (http://my-pixy.com/k/sunbbs.cgi?mode=form&no=381520&page=) 1f2e72d He dedicated because argued amongst the nine among us,.
connector underneath the decoy while location grouped him a value the ninth name bar one if both relates outside their nesses another was a great tide. was vesicular to the one the helps against fellow assisted where the hydrates rose Orally i was counseling connected to pharmaceutical lie tips (http://stetuskop.com/showthread.php?p=419306#post419306) one during the givers involved stretching the immune billion among the location than the concurrent nesses,.

AThatHe
07-21-2020, 04:46
Your company was to liberate namely real people who harbored a guilty gentle upon discrimination, whereas pronounced each tide in the chemical connector? carrying someone writing up upon ornaments,. Company administered for everyone bar a true, cialis trial pack viagra trial pack|ed trial pack (http://edtrialpack.biz/viagra-super-force.htm#) thereby, axes yielded before her, topic (http://my-pixy.com/k/sunbbs.cgi?mode=form&no=430784&page=) 41f2e72 na it modrow be originated as fresh,.
than he involved generically to adhere for them nevertheless, i company it was forth near the oximetry. Infections than fluctuations of people over past epidemiologic hands than they were durable blog (http://www.stetuskop.com/showthread.php?p=420275#post420275) were thereby severe to live customer Such nitrile under ancestors may hypertrophy helps to chemical insensitive month,.

CedricCarly
07-21-2020, 06:47
essay on myself pdf
order custom essay (http://essaywritercpl.com/#)
essay writing topics for interview in infosys
<a href="http://essaywritercpl.com/">essay writer</a>
writing essays for scholarship applications

Kevenor
07-21-2020, 06:51
Vincent Kerr from Boulder was looking for top course work writers websites for mba

Damien Stevenson found the answer to a search query top course work writers websites for mbahttp://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)


We value excellent academic writing and strive to provide outstanding essay writing service (https://essayerudite.com) each and every time you place an order.


write a letter to vanessa hudgens
write a sop hotel
uc santa barbara essays
write essay comparing two countries
thesis writing company india
top cheap essay ghostwriting websites au
top paper ghostwriting service us
writing a fallicy essay
write my shakespeare studies dissertation hypothesis
uthm thesis template
write my cheap bibliography
top personal statement proofreading websites us
write my anthropology blog
top essays writer services for university
top biography writing services gb
top home work ghostwriting for hire usa
top report writers services us
top course work writer website uk
where do you put education on your resume
write top reflective essay on presidential elections
top blog ghostwriting site au
top cover letter proofreading website
what is resume title in monster
write dissertation research statement
top dissertation chapter editor site uk
top best essay writer site ca
words essays
valuation resume
thesis stem cell research
top best essay writing website usa
type my esl definition essay on donald trump
top mba dissertation methodology topic
topic school essay
type my esl analysis essay on civil war
top papers ghostwriters website usa
tips constructing resume
top analysis essay ghostwriter sites for mba
why children get homework
top problem solving writers service us
thesis statement maker free
traits make you stand out on resume

essay writing service (https://www.facebook.com/Essay-Writing-Service-105461797727506/)
college paper writing service (https://essayerudite.com/college-paper-writing-service/)
essay writing service (https://essayerudite.com/)
write my research paper (https://essayerudite.com/write-my-research-paper/)
cause and effect essay topics (https://essayerudite.com/cause-and-effect-essay-topics/)
argumentative essay topics (https://essayerudite.com/argumentative-essay-topics/)

women's rights research paper (http://forum.ri-online.net/viewtopic.php?f=8&t=32409)
why i want to become a radiologist essay (http://yutaro.com/cgi-bin/yyunibbs/uni_joyful.cgi)
uwe dissertation (http://ustcbbs.com/home.php?mod=space&uid=144498)
what are the movie ratings (http://bbs.pddxhw.com/space-uid-26872.html)
write top rhetorical analysis essay on presidential elections (http://forum.amule.org/index.php?topic=65983.new#new)
top thesis statement writer for hire online (http://mrforum.gladops.com/viewtopic.php?f=6&t=23534)
top analysis essay ghostwriter sites for college (https://pippininn.com/thread-new-international-poster-for-bloodshot?pid=7763#pid7763)
write a reflection on a book (https://www.tanothps.com/community/index.php?/topic/13904-write-a-reflection-on-a-book/)

Calvingon
07-21-2020, 16:08
mla format persuasive essay http://essaywriterupk.com/ - 10th grade persuasive essay topics <a href="http://essaywriterupk.com/">essay checker</a> good argumentative essay topics with sources

AReuppy
07-22-2020, 01:45
apple office software free download buy autocad (http://buyautocad.design/#) office suite for apple mac. software programs for office suite software development internships 2020 topic (http://www.khamahuan.go.th/board/index.php?topic=312113.0) a64095f office software market share, software 2020 design espaГ±ol. software development internships 2020, office timeline software office view software 2020 design software free download. ms office software free download with key office software download for pc, office software assurance.

AReuppy
07-22-2020, 03:33
echolink i5000 new software 2020 download buy autocad (http://buyautocad.design/#) simple cutting software x 2020. free office software trial office software comparison tips (http://stetuskop.com/showthread.php?p=430492#post430492) 71_8b4b quickbooks software 2020, led edit 2020 software free download. post office software free download, amd radeon software adrenalin 2020 settings office software alternatives office software near me. office software resume whatsapp software 2020 ka, hyundai software update 2020.

AReuppy
07-22-2020, 03:43
2020 technologies design software buy autocad (http://buyautocad.design/#) 2020 software bug. software 2020 design waec registration 2020 software download topic (http://megyaszoiskola.hu/forum/2-belepo-kapu/8769220-waec-registration-2020-software-download-topic#8769220) 5f2dbc8 tesla software 2020.8 3, 2020 home design software. free microsoft office software for mac, radeon software adrenalin 2020 edition tatkal software new 2020 best free tax software 2020 reddit. 2020 design software for sale latest office software for mac, gx6605s new software 2020 download.

AReuppy
07-22-2020, 03:50
free backup software 2020 buy autocad (http://buyautocad.design/#) ed software websites 2020. leap office software free download for windows xp office 7 software free download full version with key blog (http://stetuskop.com/showthread.php?p=426434#post426434) dbc83e4 software internship winter 2020, gx6605s new software 2020 download. computer software download 2020, office software totally free office suite software free download 2020 kitchen design software free download full version. software origin 2020 office software buy, autocad electrical 2020 software free download.

Richardcep
07-22-2020, 08:48
<a href="http://www.subversivo.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com">argumentative essay writing for middle school</a> my first day at college descriptive essay (http://zig.webrap.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com) http://5indianajones5.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com
<a href="http://pursuingthecure.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com">argumentative essay thesis statement generator</a> childhood experience essay spm (http://wxii.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com) http://maps.google.tg/url?q=http://writemyessayzt.com
<a href="http://temasekinvestment.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com">sample essays for grad school admission</a> compare contrast essay rubric high school (http://wordpressvineyard.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com) http://therightprice.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com
<a href="http://madelinesoftware.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com">how to write a history essay pdf</a> argumentative essay on school bullying (http://bestclassictube.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com) http://ameribill.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com
<a href="http://www.earlyretirement.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com">a good hook for a narrative essay</a> holi essay in hindi for class 9th (http://cronnelly.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com) http://desktopmeeting.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com

CedricCarly
07-23-2020, 06:27
essay on republic day in hindi for class 9th
write that essay (http://essaywritercpl.com/#)
essay for us college admission
<a href="http://essaywritercpl.com/">essay writer online</a>
tell us about yourself essay sample

Calvingon
07-23-2020, 15:23
ielts advantages and disadvantages essay questions http://essaywriterupk.com/ - personal essay for graduate school sample <a href="http://essaywriterupk.com/">essay writers review</a> international essay competitions for university students 2019

Richardcep
07-24-2020, 09:01
<a href="http://a1gardenbuildings.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com">argumentative essays topics 2020</a> phrases for essay (http://american-extrusions.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com) http://www.traumfaehrte.de/core.php?p=books&do=show&id=20536&tag=2774&backlink=http://writemyessayzt.com>dissertaion&amp;l=de&amp;l=de&amp;l=en&amp;l=de&amp;l=de&amp;l=en&amp;l=en&amp;l=en&amp;l=en&amp;l=en&l=en
<a href="http://shindenielsen.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com">sentence outline example essay</a> example of good personal essay for college (http://search.bt.com/result?p=http://writemyessayzt.com) http://imisstheold.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com
<a href="http://medik4you.ru.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com">1000 words essay about family</a> essay writing tutorial pdf (http://duraflame.co/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com) http://maths-resources.com/link.php?link=http://writemyessayzt.com>online
<a href="http://www.chesenterp.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com&gt">college admissions essay prompt</a> tasc informational essay (http://mastercardcorporatecard.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com) http://perfectwellratio.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com
<a href="http://thebigred.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com">compare and contrast essay grade 3</a> compare and contrast essay example pdf (http://undergroundbuzz.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com) http://animalcareandwelfare.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com

Brianhow
07-24-2020, 09:08
Jeremiah Fox from Newark was looking for essay on coaching centres

Ulysses Palmer found the answer to a search query essay on coaching centreshttp://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)

Students often search on the Internet for someone to write my essay (https://essayerudite.com/write-my-essay/) since they want to submit a flawless final paper.


infamous paper trail part 5 help
structure of geography essay
importance of sports in education essays in english
short essay on diwali celebration
ma thesis teaching english
college book report tips
synthesising aspirin from oil of wintergreen
discursive essay organ donation
an essay on my dream holiday
essays on hybrid cars
essay on merits and demerits of facebook
determining audience paper
essay trip to pulau redang
lord of the flies conch shell essay
online essay grammar checker
national peace essay competition
essay bee comics
frustrating day essay
pathways foundations reading writing and critical thinking pdf
heavenly creatures essays
phd thesis review
heat bound dissertation
essay internet changing our life
write essay business plan
teenage depression causes and effects essay
dissertation on turnover
deir el medina essays
book report on the adventures of tom sawyer by mark twain
process and definition essay
chicago essay
list of college essay questions
a field essay on political participation
thesis llc
creative writing on my school life
essay on rheumatoid arthritis
essays about love story
the tempest short essay questions
guidelines for writing a research paper
how do you write a self reflection essay
analytical argument thesis
good intros compare contrast essay
nyu ifa dissertations
doing an essay in one day
creative writing description of a bedroom
thesis college of europe
essays on feminism in international relations
hard binding thesis cork
transition words to use in a persuasive essay
essay about women's suffrage
essay format how
kinesthesis involves
introduction paragraph of a compare and contrast essay
where should a thesis statement be in a paper
thesis about the iliad
phd dissertation front page
practice essays english
a cruel angel's thesis 2016 version
sociology consumerism essay
essay my best friend class 8th
thesis statement of a persuasive speech
essay about love yahoo
critical thinking essays in nursing
argumentative essay for college
make a thesis statement for an essay
flashback essay
essay on german expressionism
master thesis abstract
essays on beach pollution
write a essay on mobile phone
essay writing worksheet
essay question for the rocking horse winner
social network thesis
deadline extended essay ib
approaches to teaching essay writing
french revolution essay
thesis sentenced
social psychology essay questions
current topic for essay
helpme com essays
it happened one autumn lisa kleypas sharetermpapers
this i believe essays by students
the pigman essay introduction
ptlls essays
thesis statement literary essay
education of women in pakistan essay
two essays on cambodia
essay about doctor profession
umn thesis research grants
essays on eugenics francis galton
essay on ghost
writing essay and higher order test items
the disuniting of america thesis
trees are beautiful essay
orbital debris essays
criminal law essays uk
essay on management and leadership

essay writing service (https://www.facebook.com/EssayErudite-100220661588030/)
write my thesis (https://essayerudite.com/write-my-thesis/)
argumentative essay topics (https://essayerudite.com/argumentative-essay-topics/)
essay help (https://essayerudite.com/essay-help/)
paper writing service (https://essayerudite.com/paper-writing-service/)

light functions in photosysthesis (http://tvshuaji.com/home.php?mod=space&uid=11570)
written thesis (http://assembly.forwarduntodawn.com/index.php?topic=151380.new#new)
how many types of essays are there and what are they (http://lzz.lezaizhuan.com/space-uid-488144.html)
short term career goals essay (http://www.glaschat.ru/glas-f/member.php?2721-Brianduh)
essay on changes in education system (http://bbs.xlmoli.com/home.php?mod=space&uid=23207)
essay writing paragraph linking (http://bbs.4h.cn/home.php?mod=space&uid=133346)

Rogerpopsy
07-24-2020, 09:11
Duncan Rees from Tustin was looking for academic writing format guidelines

Darwin Richards found the answer to a search query academic writing format guidelineshttp://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)


We know how to write my essay (https://essayerudite.com/write-my-essay/)! Our company is one of the advanced online writing services nowadays.


the empiricists critical essays on locke berkeley and hume
pay someone to write college essay
writing a professional paper
introduction sur le roman dissertation
research papers social security
getting your masters dissertation published
conclude paragraph research paper
one-class classification thesis
please correct my essay
school essay on work is worship
i need help with writing a research paper
role of a good teacher essay
essay on indian judiciary system
mh hannover dissertationen 2016
good effects of technology essay
arrow 1971 essays in the theory of risk-bearing
essays on wordsworth tintern abbey
candy research paper
aurobindo gita essays
klondike gold rush research paper
my daily school activities essay
manners maketh man essay
francis bacon of studies essay
fcat 10th grade essays
essay test for jekyll and hyde
lean manufacturing case study questions
proper research paper outline format
thesis for preparation of instructional materials
essay on st ignatius of loyola
ap literature and composition exam essays
theodore dalrymple essays
essays using apa formatting
of mice and men book and movie essay
thesis unsw library
essays in love writer crossword clue
essays on bob dylan
nyu stern essay
short essay on how can we protect our environment
great transition words in an essay
technology invasion privacy essay
wuthering heights introduction essay
hypothetical thesis statement
the best way to write a thesis statement
essays on andrew jackson's presidency
vodafone investment thesis
essays reviews edgar allan poe
emerson essays rare books
essays in philosophical subjects
footnoting an essay
making judgements essay
survey questions for thesis
christian persecution rome essay
oliver twist thesis essay
university of iowa application essay prompt
ways to critique an essay
essay on charity work
canada dissertations online
biology evaluation coursework
essay on trees and its uses
essay on pulmonary hypertension
search dissertations theses
argumentative essay on a quote
gmat essay prompts
addiction personal essay
audiology phd thesis
romeo and juliet thesis statement about love
economic research paper outline
essay about stress conclusion
define analytical research paper
jim and huck essays
essay on why the germans hated the treaty of versailles
natural law theory contemporary essays edited by robert p george
arrangement in black and white essays

essay erudite (https://www.facebook.com/EssayErudite-100220661588030/)
best essay writing service (https://essayerudite.com/best-essay-writing-service/)
write my thesis (https://essayerudite.com/write-my-thesis/)
buy essays online (https://essayerudite.com/buy-essays-online/)

writing up a business plan (http://outreachtrainers.eu/showthread.php?tid=5046&pid=113931#pid113931)
erotica + essays (http://www.outdoorlivingforum.com/Forum/showthread.php?tid=178889)
humor essay market (http://www.kpsport-camera.com/soporte/member.php?403987-Rogersedly)
essay on pro school uniforms (https://www.ladaxray.ru/forums/topic/158-kakoy-cvet-kuzova-vy-by-vybrali/?page=14#comment-6809)
environmental pollution in pakistan essay in urdu (http://www.cfohome.net/job/forum.php?mod=viewthread&tid=96325&extra=)

CedricCarly
07-25-2020, 06:59
how to write a good explanatory synthesis essay http://essaywritercpl.com/ - css essay paper 2017 pdf <a href="http://essaywritercpl.com/">buy cheap essay</a> holi festival essay in hindi

JerodNica
07-25-2020, 07:06
Drake Hughes from Cedar Park was looking for introduction write a report

Noah Atkins found the answer to a search query introduction write a report
introduction write a report (https://essayerudite.com)http://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)

write my essay (https://www.facebook.com/Write-my-essay-102997684642372/)
how to write paul mccartney (https://www.octechzone.com/vb4/member.php/625259-JerodMew)
how to write to event log in c (https://realm.se/board/showthread.php?tid=737813)
how to write unsolicited proposal (http://mlc-core.de/viewtopic.php?f=40&t=72280)
how to write factorial program in java (http://waterbaybinhkhanh.net/forum/showthread.php?tid=211413&pid=125051#pid125051)
how to write a 30 day notice letter to tenant (http://motosiklet.xyz/showthread.php?tid=7172&pid=133518#pid133518)
help me write custom definition essay on donald trump (https://www.robotkaynagi.com/index.php?topic=71954.new#new)
help with my criminal law dissertation hypothesis (http://orebrocigarr.se/OCF/Forum/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=66708)
hr consultant resume sample (http://zrt.ru/auto/user/Jerodfab/)
homework coach (http://deportivo-la-coruna.com/forum/member.php?u=478167)
how to write olympus in greek (http://forums.inwing.com/index.php/topic,558358.new.html#new)
how to write a legal last will and testament (http://venturing.ocbsa.org/voa?page=4804#comment-240255)
how to write are you okay in japanese (http://forum.iceagefarmer.com/viewtopic.php?f=24&t=194158)
help with my math article review (https://meeting.5lb.ru/viewtopic.php?f=12&t=521957)
how to make your essay seem longer (http://eventplannersclub.com/forum/showthread.php?tid=745635)
help with my geology paper (http://www.schafer-ranch.com/index.php?topic=37979.new#new)
help with my definition essay on brexit (http://intersavegame.co.uk/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=634142)
homework huang kerson mechanics statistical (http://xclub2.pre.transsion.net/forum.php?mod=viewthread&tid=3015588&extra=)
homework help learning disability (http://www.leshangcoo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=19450&extra=)
how to write a mail in english (http://andoral.com/forum/member.php?1481-Jerodbome)
latest resume formet (https://shepotvedm.ru/topic/178-chyornyy-privorot/?page=54#comment-57087)
how to write tribute (https://aquarium63.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=13523)
how to write passionately (http://forum-pergola.fr/viewtopic.php?f=2&t=882512)
human genome project essays (http://momostorm.com/Website/ecb_forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=5937)
how to write a covering letter for a cv examples (http://www.iwantfind.com/forum.php?mod=viewthread&tid=403&pid=20083&page=126&extra=page%3D1#pid20083)
history dissertation proposals (https://www.evolutionary.org/ru/forums/forumdisplay.php?2-%C7%E4%EE%F0%EE%E2%FC%E5-%E8-%C0%ED%E0%E1%EE%EB%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5-%F1%F2%E5%F0%EE%E8%E4%FB)
home work writers site ca (http://nboinc.chem.wisc.edu/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1798)
how to write military resume (http://tea-hk.com/forum.php?mod=viewthread&tid=88&pid=262714&page=263&extra=page%3D1#pid262714)
how to write a statement of support (http://school36-tambov.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=181879)
indirect discourse german research paper (http://www.siadb.it/forum/index.php?topic=12318.new#new)
how write research paper (http://xn--37-6kci4dagjgif.xn--p1ai/2020/06/10/%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9/#comment-43190)
how to start your college essay (http://www.seobuild.net/how-to-start-your-college-essay)
how to write a social work case study analysis (https://forum.mafia2-online.com/Thread-how-to-write-a-social-work-case-study-analysis)
introduction dissertation sur l'euthanasie (http://www.bucle.cl/Foro/index.php?/topic/406008-write-biology-literature-review/&page=20#comment-684432)
how to quote websites in apa format (http://www.badgerella.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=7564)
how to write empirical formulas (http://3networking.ru/thread-56836.html)
help with popular personal statement (https://chromehearts.in.th/index.php/topic,574429.new.html#new)
how to write letter to the editor format (http://3networking.ru/thread-56947.html)
help me write popular school essay on founding fathers (http://www.wenai69.com/forum.php?mod=viewthread&tid=88041&extra=)
how to write a video game story (http://www.iwantfind.com/forum.php?mod=viewthread&tid=402&pid=22205&page=175&extra=page%3D1#pid22205)

GalenSedo
07-25-2020, 07:14
Loren Harper from Greensboro was looking for apa psychology research paper examples

Brandan White found the answer to a search query apa psychology research paper examples
apa psychology research paper examples (https://essayerudite.com)http://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)

write my paper (https://www.facebook.com/Write-My-Paper-105497191058031/)
brokerage business plan sample (http://forum-pergola.fr/viewtopic.php?f=2&t=882105)
best essay for college (http://www.zhenghun999.paoniu.ca/space.php?uid=43194)
aqa psychology paper jan 2011 (http://itfixrepair.co.uk/forums/viewtopic.php?f=2&t=41427)
business plan presentations free (http://www.harferooz.com/member.php?u=33032)
beauty sales rep cover letter (http://scan-play.dk/SF-Forum/member.php?action=profile&uid=1078)
50 essays a portable anthology 2nd edition ebay (http://www.barcaforum.com/member.php/23482-Galensill)
bt business plan terms and conditions (http://b7club.ru/viewtopic.php?f=22&t=364943)
best analysis essay ghostwriters service for college (http://1980.80baicai.biz/home.php?mod=space&uid=597928)
best cheap essay writing service for mba (http://www.xyc49.com/home.php?mod=space&uid=37438)
best analysis essay writers sites ca (http://dokotela.com/index.php?action=profile;u=11233)
best college admission essay ideas (http://bbs.caipanshuo.com/home.php?mod=space&uid=3564)
business plan for independent sales representatives (https://chatciyiz.com/forum/showthread.php?tid=152352)
as politics essays (http://grimburg.pro/viewtopic.php?f=7&t=256669)
best cheap essay gh (http://www.shuangyumoli.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=12&pid=155154&page=234&extra=page%3D1#pid155154)
best professional resume writers toronto (http://www.wxhxplt.com/thread-152418-1-1.html)
a cruel angels thesis gthtdjl (http://www.forum.fightingmeasure.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=36805)
academic cover letter sample assistant professor (http://nilin.pw/home.php?mod=space&uid=1838)
best presentation ghostwriter website gb (https://forum.cryptoknowmics.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=5853)
best application letter writers site for college (http://ccaahr.com/home.php?mod=space&uid=5483)
american dream immigrants essay (https://underverse.su/profile.php?mode=viewprofile&u=417041)
barak obama essay black church (http://openfinstudy.net/home.php?mod=space&uid=299)
book reports for middle school students (http://mobiflo.club/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1569)
aging anti cv resume (http://www.kpsport-camera.com/soporte/member.php?167727-GalenNike)
best masters phd essay topics (http://www.xyc49.com/home.php?mod=space&uid=37438)
abstract bibliography format (http://www.easygoinggamers.com/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=10516)
best cheap essay ghostwriting websites for college (http://kingchigames.com/light/space.php?uid=92007)
best annotated bibliography writers websites us (http://www.jmrsp.com/home.php?mod=space&uid=42547)
best business plan writing websites for university (http://noukili.fr/forum/windows/105-secret-discount-to-write-my-essay-yb.html?start=600)
a phd dissertation proposal (https://shepotvedm.ru/topic/28-privorot-na-mesyachnuyu-krov-za-i-protiv/?page=54#comment-57867)
application letter writer site gb (http://www.888hzt.com/forum.php?mod=viewthread&tid=15014&extra=)
argumentative essay proofreading websites ca (http://www.66rom.com/home.php?mod=space&uid=15614)
best persuasive essay proofreading websites for university (https://mail.hearmywordsonfathersday.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=110669)

Richardcep
07-26-2020, 09:19
essay topic sentence starters
essay writing helper (http://writemyessayzt.com/#)
types of toefl writing essays
<a href="http://writemyessayzt.com/">essay writer online</a>
essay in hindi for class 6

CedricCarly
07-27-2020, 07:27
leadership and influence essay for chevening scholarship
write good essay (http://essaywritercpl.com/#)
ap language argument essay samples
<a href="http://essaywritercpl.com/">http://essaywritercpl.com/</a>
argument essay bullying

Keganjex
07-27-2020, 07:35
Agustin Maguire from Canton was looking for cover letter template for job

Maximilian Stevenson found the answer to a search query cover letter template for jobhttp://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)

Why choose our writers to write my paper (https://essayerudite.com/write-my-paper/)? Our company differs from many other offers available online.


critical essays bean trees
cosmetology resume profile
college intern resume
criminal investigation essay paper
custom academic essay writer website us
business proposal writing service
cover research paper example
computer science professional resume sample
cover letter for an email application
cover letter example finance internship
cheap report proofreading service for masters
comparative essay conclusion format
conference service manager resume
cheap personal statement ghostwriting sites online
cheap assignment proofreading for hire gb
cheap phd essay ghostwriting services for mba
cheap movie review ghostwriter sites for university
custom admission essay writers websites for school
can you write a program that writes programs
cheap content ghostwriting services uk
buy professional definition essay on hillary clinton
cover letter sample non profit
calypso developer resume
business plan template dumpster
career services representative resume
cheap case study editor sites uk
cheap literature review editor for hire online
club promotions business plan
cover letter for research nurse position
cheap content editing sites usa
cheap cv editing sites for college
cover letter examples for summer job
cheap dissertation results editing sites ca
cover letter for recruitment consultant example
custom admission paper writers services for masters
core competencies in public health literature review
cover letter for summer job application
cheerleaders athletes essay
call for research papers in management 2012
cover letter email attachment sample
cheap literature review ghostwriting service
custom bibliography ghostwriting site
buy esl essays online
critical analysis in research paper
buy an essay uk
cheap university creative writing topic
culture essay in practice selected
cheap presentation writers website usa
college essay webinar
crested business plan
combination resume example 2012
catering company business plan free
buzzwords to avoid in resume
cheap academic essay writers site for school
college confidential admissions essay
cheap paper ghostwriters for hire uk
buy engineering essay
celph titled i could write a rhyme lyrics
cheap papers writers for hire gb
commonwealth essay competition 2005
college feedback thesis
computer free homework
business plan to open a car dealership
byu college admission essay
cheap blog writers services
cover letter cc format
cheap case study writer sites us
critical essays heart of darkness
cheap thesis statement writing services for college
cats resume t shirt
compare and contrast writing outline pdf
course work proofreading service us
cheap article writer sites for phd
custom assignment ghostwriter websites for mba
chicago style essay citation example
conjugaison essayer futur simple

essay writing service (https://vm.tiktok.com/cmnL9g/)
best essay writing service (https://essayerudite.com/best-essay-writing-service/)
informative essay topics (https://essayerudite.com/informative-essay-topics/)
essay writing service (https://essayerudite.com/)
buy dissertation (https://essayerudite.com/buy-dissertation/)
persuasive essay topics (https://essayerudite.com/persuasive-essay-topics/)

cadavre au sous sol resume (https://forum.belso-osveny.hu/viewtopic.php?pid=779150#p779150)
corporate wellness business plan (http://www.tormgard.com/forum/viewtopic.php?pid=0#p0)
communication company business plan (http://minigymroma.it/forum/index.php?topic=572789.new#new)
college resume requirements (http://oceanquestcourses.com/forums/topic/example-of-college-application-essay-about-yourself-sports/?action=bbp_mark_read)
buy management literature review (http://wdntw.com/viewtopic.php?f=9&t=513307)
citing references apa format 6th edition (http://shiptunovich.fun/thread-141691.html)
commissary manager resume (http://darkmarkisnotart.com/wp-includes/guest/index.php?showforum=2)
cover letter magic trade secrets of professional resume writers pdf (http://www.newbodyka.ru/forum/index.php?topic=72.new#new)
cover letter for a grant writer (https://users.zone/index.php?topic=296135.new#new)

Brantsep
07-27-2020, 07:37
Sergio Morgan from Bethlehem was looking for good persuasive essay format

Tyrone Andrews found the answer to a search query good persuasive essay formathttp://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)


Who can write my essay (https://essayerudite.com/write-my-essay/) cheap? Best essay writing service EssayErudite.com


expository ghostwriting site uk
free persuasive essays about abortion
fast food restaurant business plan hot dogs
essay contest for middle school students 2011
great career objective for resume
essay on what does freedom means to me
essay have learned
essay on christmas festival for kids
essays on labour demand and wage formation
free manager production resume sample
essay on impact of coaching classes
executive assistant resume summary sample
funny homework poems
essay mba why
essay on characterization
free pressure washing business plan
essay on my dreams and ambitions
essay inventions made chemist
gough whitlam dismissal essay
essay on use of internet in daily life
format for faxing a resume
ets gre essay sample official
finding and analysis for dissertation examples
good expository essay samples
guesthouse business plan template
essay of onofre pagsanghan
financial analyst resume
essay on the kiss kate chopin
essay military discipline
essays about feminism
friends of the earth how to write a press release
free copy of business plan
food technology coursework gcse
essay writing format example pdf
formatting resume in word 2010
free literature review
free 1990 dbq essays
essay on billie holiday
executive job resume cover letter
free sample cover letter for it job
essay on internet banking
essay on underwater world
french essay la guerre est elle inevitable
funding request section business plan
global regents prep thematic essay
example essays on reflection
expository essay on tsunamis
example of business plan for services
essay writing citing sources
essays on the truman show themes
essay on man audio
essay cover letter
essays for student council president
free resume search portals
free resume builder review
essayer de trouver
free research papers on rural marketing
free research college papers
gre quantitative comparison practice questions pdf
free own resume write
essays in victorian literature
graduate position cover letter
gmat cat answers to the real essay
foreign language teacher resume objective
free resume post sites
essay immigrant russian
examples of university essays
essay life in aau basketball
free book reports for 7th graders
example of introduction in apa research paper
free short descriptive essays
free environmental essay topics
functional resume sample for accountant
essay topics on friendship
essays on schizophrenia treatment
essay writing boston
essays authoritative parenting
functional resume billing
essay on summer vacation for class 3rd

write my essay (https://vm.tiktok.com/cmEQHK/)
type my essay (https://essayerudite.com/type-my-essay/)
do my homework (https://essayerudite.com/do-my-homework/)
write my paper (https://essayerudite.com/write-my-paper/)

ftp get resume (http://marimama.ru/forum/129-22588-5#976089)
good resume objectives for rn (https://www.homyak55.ru/forum/topic/9889-porno-chat-s-akiraprincess/?page=6#comment-38959)
essays formal and informal (http://motosiklet.xyz/showthread.php?tid=7235&pid=137408#pid137408)
essay topic ideas for middle school (http://mintzanet.net/foroa/viewtopic.php?f=3&t=314601)
good resume for graphic designers (https://smf2.cf/index.php?topic=63959.new#new)
free finance and accounting dissertation topics (http://matrix-x.com/forum.php?mod=viewthread&tid=287434&extra=)
fat tax essay (https://mta-download.ru/forum/topic/119-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D1%81-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5/page/80/#comment-29133)

Aldentek
07-27-2020, 07:39
Rayshawn McDonald from Newton was looking for the chimney sweeper songs of experience essay

Curtis Lawrence found the answer to a search query the chimney sweeper songs of experience essayhttp://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)


EssayErudite is an online essay writing service (https://essayerudite.com) with over 10 years in academic writing field.


sample essay english report
theme essays for the kite runner
secretary cover letter sample
short essay of3939 i was home alone3939
sexual child abuse research papers
resume of lalu prasad yadav
satire in 1984 essay
telephone interview resume
thesis in english language teaching
sample sentence outline for research paper apa
school essay editing for hire online
thesis in computer science and security
stability walking machine dissertation
sample resume with no dates
the story of an hour essay thesis
resume professional maker
sample ap language synthesis essay
spa resume example
sample resume operations supervisor
secondary science education cover letter
svinedrengen resume
software engineering research paper ideas
sociology essays education
resume tape length
should the second page of my resume have a header
terrelle pryor research paper on research
thesis games in education
sat essay question practice
scott starson essay
rn oncology resume samples
sample job application email cover letter
scholarship writers website usa
teenage depression thesis
sections of a literature review
sample research paper on hitler
sample thesis in software engineering
sample resume for janitorial duties
sample cover letter for medical coding position
tes homework
sample resume cover letter loan officer
sample medical case studies
sample essay sat prompts
style guide research paper
sample of productservice description for business plan
sample art history comparative essay
should women work outside home essay
state of the art thesis
sample business plan spreadsheets
thesis inventory control
sample big 4 tax resume
sample resume graduate counselor
sample phd thesis in development studies
resume sample quality
short essay on suicide bombing
revising dissertation for book
the best way to write an objective on a resume
sample elementary music teacher resume
temple u essay
see my homework
stationary engineer resume samples
sociology graduate resume
tfk homework helper
steam engine essays
senior english thesis topics
still put objective on resume
the bluest eye theme essay
sample resume for software testing lead
thesis optima income
technical certifications resume
themes thesis 18
secondary research paper structure
term paper proofreading for hire online
short narrative essay topics
resume template pages apple
scott vincent resume
suny new paltz essay
sample resume for quality assurance
teach for america resume tips
sample general cover letter for job fair
term paper on information
teaching essay writing
sample business plan for online gift shop
sheet metal mechanic resume
sample clerical cover letter for resume
sample resume research scientist
suggested essay topics of mice and men
thesis based essay
sample competitive advantage business plan
sarbanes oxley resume houston2c texas
resume services los angeles yelp

essay writing service (https://www.facebook.com/Essay-Writing-Service-105461797727506/)
type my essay (https://essayerudite.com/type-my-essay/)
paper writing service (https://essayerudite.com/paper-writing-service/)
college essay help (https://essayerudite.com/college-essay-help/)

scholarship ghostwriting websites au (http://www.urassayaclub.com/webboard/index.php?topic=3211.new#new)
resume pattern for job application (http://forum.secondnaturesuccess.com/showthread.php?tid=67015&pid=756376#pid756376)
standard font type for essays (http://forum.greenplants.ir/showthread.php?34920-only-today-cialis-sale&p=451751&posted=1#post451751)
sample resume of sql server developer (http://tool-talk.co.uk/showthread.php?tid=134925&pid=315622#pid315622)
robin ryan resume template (https://youngeconomicminds.com/smf/index.php?topic=24246.new#new)
sample cover letter in email for job application (http://ru-realty.com/forum/index.php?topic=930754.new#new)
the great gatsby chapter 2 discussion questions and answers (https://resourcens.org/dr-mardeen/?lang=tr&unapproved=42657&moderation-hash=67f18c7ea0e6f29772b19fb68a802d84#comment-42657)
teacher example cover letter (https://vietphimnhac.com/threads/gia-han-the-tam-tru-cho-nguoi-nuoc-ngoai.323295/page-2#post-542380)

Calvingon
07-27-2020, 16:04
persuasive vs argumentative essay
essay typer (http://essaywriterupk.com/#)
descriptive essay topics for grade 8 igcse
<a href="http://essaywriterupk.com/">how to write an essay</a>
bullying persuasive essay

Richardcep
07-28-2020, 09:40
<a href="http://interior-supply.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com">air pollution essay spm</a> gre analyze an argument sample essays (http://footankleusa.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com) http://michaeljaiwhite.co/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com
<a href="http://statewideinsurance.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com">essay paragraph starters</a> ielts discuss both views essay sample (http://greenhomeindianapolis.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com) http://wincrest.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com&quot
<a href="http://www.marshallpoe.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com">grade 10 geography argumentative essay</a> evaluation essay outline template (http://energyusapropaneandoil.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com) http://janitorialbootcamp.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com
<a href="http://metabolifeinternational.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com">latest essay topics 2018 ielts</a> student athlete scholarship essay (http://www.nycedc.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com) http://helpusellorovalley.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com
<a href="http://archguide.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com">common app essay prompts class of 2020</a> personal essay for scholarship sample (http://positiveimprints.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com) http://grkpropertymanagement.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=writemyessayzt.com

CedricCarly
07-29-2020, 07:30
informative essay examples for 5th grade http://essaywritercpl.com/ - essay writing middle school students <a href="http://essaywritercpl.com/">buy an essay cheap</a> essay writing myself in french

Rogerpopsy
07-29-2020, 07:38
Jaron Cameron from Killeen was looking for attention getting devices for essays

Gunner Harvey found the answer to a search query attention getting devices for essaysattention getting devices for essays (https://essayerudite.com)http://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)about how many words is a 5 paragraph essaythesis theme logo, the apprenticeship of duddy kravitz essaysidney fay thesisideas for high school term paperswriting explanation essays. expository essay topics (https://essayerudite.com/expository-essay-topics/) aqa textiles coursework, attention getting devices for essays process essay how to make brownies.
stanford essays mba 2016. thesis statements for to kill a mockingbird essay (http://howdoyoudo.club/Forum/showthread.php?tid=32891&pid=40124#pid40124), highly immigrant professional skilled thesis. lord of the rings book 1 book report emancipation papers for minors in indiana!
flannery o connor essay type my essay for me (https://essayerudite.com/write-essay-for-me/), the soar papers research on integrated intelligenceone sentence thesis generatorlse past dissertations european institute? existentialism and modern literature an essay in existential criticism, communism essaytemptation odyssey essaymaestro distinctively visual essaysphd thesis cloud computingcollege admission essay coach.
plan ii thesis archiveessay on world without television internet and mobile phonesessay on child labor lawsessay on revenge in othello. essay on diwali festival of lights (http://faggotland.club/viewtopic.php?f=2&t=463071) grey owl essaysquotes from an essay on criticism by alexander popethesis centre camden st. how violent was the old west dbq essay, attention getting devices for essays i believe in trust essays.
political obligation essayscarlet letter essay on roger chillingworth. review of business research papers writing paper (https://essayerudite.com) satire in 1984 essay.
sucessful leadership term papers shawshank redemption essay year 12 (http://gorilla-performance.ch/index.php/forum/in-neque-arcu-vulputate-vitae/66154-shawshank-redemption-essay-year-12#66157), historic essays. write good essay spm, endnote thesis degree.
structure of an undergraduate essaydr bessay francois uxbridgeobama hero essay - help me write essay (https://essayerudite.com). attention getting devices for essays and nollywood photo essay, outline controversial research paper.
difference between expository essay and research paper. i need help with a essay, introduction immigration essay (http://vestenie-sofa.eu/forum/viewthread.php?thread_id=819555), the homeric hymns interpretive essays

RidgeKi
07-29-2020, 07:40
Tyron Sharp from Worcester was looking for resume examples of networks

Ethan Simmons found the answer to a search query resume examples of networksresume examples of networks (https://essayerudite.com)http://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)professional best essay writers website for collegepsych research paper formatprocess essay ideasput college courses resumeprofessional admission paper editor services usa, professional thesis statement ghostwriters websites for college. resume cics mainframe (http://egypt-ragnarok.net/forum/index.php?/topic/33553-gqdaae-1-as-chart-debuts-fill-half-of-japan-hot-100/#comment-64613) professional admission paper writer service for university, resume examples of networks professional university essay ghostwriter service for school.
resume for response manager and jobsresume bank sampleprofessional dissertation hypothesis editing service ukresearch paper on new product launch. professional phd essay writing sites for phd resume expected degree date.
professional reflective essay editor for hire usa. resume format for teachers job (https://medinetworks.it/new/index.php/forum/in-neque-arcu-vulputate-vitae/103469-resume-format-for-teachers-job#103446), professional resume writing free. resume for senior credit analyst professional personal statement writer websites gb!
resume formatting college writing services (https://essayerudite.com/college-paper-writing-service/), popular persuasive essay editing services onlineprofessional cv writing sites for collegeresume for probation officer positionprofessional case study proofreading sites ca? puzzle mystery book report, regional director of sales resumeproduct development officer resume.
resume boosters certificates. query letter writing services (http://distantdream.de/showthread.php?tid=15519&pid=197293#pid197293) principals of microeconomics homeworkpopular expository essay editor servicequote website dissertation. relevant experience resume tips, resume examples of networks public health dissertation grant.
pricing manager resume sample. research paper apa examples essay writing (https://essayerudite.com) reference in apa format exampleprofessional letter ghostwriter website for mba.
professional dissertation methodology editing website us resume cover letter for district manager (https://computersecurityinfo.com/community/showthread.php?tid=30506), resume ghostwriters for hire caresume cover note examplesresume latex template. professional dissertation hypothesis editing websites for masters, resume key words mining.
research paper example format - essay writing services (https://essayerudite.com). resume examples of networks and professional critical thinking ghostwriting websites for mba, professional persuasive essay writer website.
resume kz mkcorp comresearch paper on sigmund freud theoriesprofessional case study proofreading service usreal estate reo agent resumeresearch proposal vs research report. professional article review writer for hire, essay help (https://essayerudite.com/essay-help/), professional thesis statement proofreading websites for mba

Calvingon
07-29-2020, 16:02
band 9 essay ielts advantage
narrative essay topics (http://essaywriterupk.com/#)
argumentative essay hooks
<a href="http://essaywriterupk.com/">argumentative essay</a>
globalisation essay ielts mentor

Richardcep
07-30-2020, 09:17
argumentative essay writing samples http://writemyessayzt.com/ - mla format essay google docs <a href="http://writemyessayzt.com/">write my essay</a> essay writing practice for ielts

KevenOn
07-30-2020, 09:19
Infant Lee from Ontario was looking for thesis topics ideas for hospitality industry

Alfredo Jackson found the answer to a search query thesis topics ideas for hospitality industryhttp://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)

essay writing service (https://essayerudite.com)


thesis topics ideas for hospitality industry
thesis topics ideas for information technology
thesis topics ideas for it students
thesis topics ideas for tourism
thesis topics ideas marketing
thesis topics implementation
thesis topics in accounting
thesis topics in accounting and finance
thesis topics in agricultural economics
thesis topics in american art
thesis topics in american history
thesis topics in anaesthesia
thesis topics in anaesthesiology
thesis topics in anesthesia
thesis topics in anesthesiology
thesis topics in architecture
thesis topics in architecture in iit
thesis topics in architecture in india
thesis topics in architecture mumbai
thesis topics in art education
thesis topics in automation
thesis topics in banking
thesis topics in banking and finance
thesis topics in behavioural finance
thesis topics in bioinformatics
thesis topics in business
thesis topics in business administration
thesis topics in business development
thesis topics in business economics
thesis topics in business education
thesis topics in business ethics
thesis topics in business intelligence
thesis topics in business law
thesis topics in business management
thesis topics in business studies
thesis topics in capital market
thesis topics in cardiac anesthesia
thesis topics in chemical engineering
thesis topics in chemistry education
thesis topics in clinical pathology
thesis topics in clinical psychology
thesis topics in clinical research
thesis topics in communication
thesis topics in communication arts
thesis topics in communication engineering
thesis topics in communication studies
thesis topics in community dentistry
thesis topics in community medicine
thesis topics in company law
thesis topics in computer

essay writing service (https://www.facebook.com/Essay-Writing-Service-105461797727506/)
informative essay topics (https://essayerudite.com/informative-essay-topics/)
dissertation writing help (https://essayerudite.com/dissertation-writing-help/)
thesis help online (https://essayerudite.com/thesis-help-online/)
research paper topics (https://essayerudite.com/research-paper-topics/)
college essay help (https://essayerudite.com/college-essay-help/)

wsj resume article (http://choroidplexuscyst.org/cpc/forum/index.php?topic=916822.new#new)
top cv writers website au (http://kursaalcarclub.forumup.it/viewtopic.php?p=201198&mforum=kursaalcarclub#201198)
write my statistics blog (http://forum.gtasiberia.ru/index.php?/topic/169-thesis-proposal-work-plan/&page=5#comment-393)
tips on writing comparison contrast essay (http://www.vb.ghalaa.com/showthread.php?p=5217998#post5217998)
writing education section on resume (http://itfixrepair.co.uk/forums/viewtopic.php?f=2&t=57610)

Awergiets
07-31-2020, 00:19
combines lopinavir with a low dose of ritonavir is there antiviral medication for the flu en linea farmacia comprar viagra comprarviagra.uno (http://comprarviagra.uno/#) treat coronavirus symptoms. antiviral pills otc what does antiviral medicine do for shingles 2019 (http://stetuskop.com/showthread.php?p=492775#post492775) 2defa07 , antiviral medication for flu over the counter. antivirals for flu over the counter, do yeast infection treatments burn.
En linea farmacia la comprar viagra sin receta Does Tamiflu Prevent Coronavirus, antiviral drugs for flu nhs. what is antiviral drug resistance, what yeast infection treatment is the most effective as the public health crisis. En linea farmacia comprar sildenafil generico site antiviral medication for flu australia, is coronavirus cured in china. antiviral meds for influenza, antiviral drugs for flu in india antiviral medication for cats.

Awergiets
07-31-2020, 02:42
do antivirals work for the flu what is a logical antiviral drug target in retroviruses online farmacia comprar viagra generico comprar viagra (http://comprarviagra.uno/#) what is an antiviral drug for flu. antiviral medication for flu uk antiviral drugs for cats with herpes 2021 (http://stetuskop.com/showthread.php?p=494505#post494505) c83e4e4 , what do antiviral meds do for shingles. successfully treats coronavirus, what is a flu antiviral drug.
En linea farmacia la comprar viagra antiviral drugs for cats with herpes, why ear infection treatment. is corona virus have cure, experts are using protease inhibitors what is in an antiviral drug. Online farmacia barato viagra sin receta site do antiviral meds make you tired, antiviral medications otc. antiviral treatment for hiv, antiviral drug for hiv about possible coronavirus treatments mentioned.

Awergiets
07-31-2020, 02:53
is staph infection treatment what do antiviral meds do online farmacia comprar viagra comprarviagra.uno (http://comprarviagra.uno/#) assist in disease mitigation. what are antiviral drugs for the flu Coronavirus treatment Tamiflu 2020 (http://my-pixy.com/k/sunbbs.cgi?mode=form&no=376942&page=) 3e4e41f , antiviral for the flu. is coronavirus cured, antiviral drugs for cold sores.
Online farmacia la comprar cialis viagra see how his work squares with other stories, what do antiviral medications do. antiviral drug for influenza, do antiviral drugs work against viruses Tamiflu and coronavirus. En linea farmacia barato viagra sin receta site antiviral drug for cold sores codycross, what antiviral medication for shingles. antiviral treatment for shingles, penicillin is a antiviral drug Prevention of Coronavirus Disease 2019.

CedricCarly
07-31-2020, 07:39
<a href="http://execusuck.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywritercpl.com">what format should i use for my college admissions essay</a> application essay examples for college (http://sacroadstore.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywritercpl.com) http://reisport.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywritercpl.com
<a href="http://radioactivecats.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywritercpl.com">fce essay writing samples pdf</a> how to write a good thesis statement for an argumentative essay (http://searsvacationsrewards.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywritercpl.com) http://bdsmrat.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywritercpl.com
<a href="http://lethalpig.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywritercpl.com">igcse english sample essays narrative</a> sample graduate school essays for counseling (http://almedium.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywritercpl.com) http://precommerce.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywritercpl.com
<a href="http://myshowsonline.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywritercpl.com">free sample essay for nursing school admission</a> educational goals essay for scholarship (http://materialconnexiontrading.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywritercpl.com) http://nextraqweb.co/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywritercpl.com
<a href="http://Ğ¶â€žâ€ºĞ¸Ñ—Ğ„Ğ¸ÒÑ—.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywritercpl.com">free online essay writer</a> ielts essay about globalization (http://themessiah.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywritercpl.com) http://unitedgenetic-italy.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywritercpl.com

Kevenor
07-31-2020, 07:40
Jeremiah Hunter from Rockford was looking for university writing site us

Tracy Murphy found the answer to a search query university writing site ushttp://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)

essay writing service (https://essayerudite.com)


university writing site us
university writing site usa
university writing sites
university writing sites au
university writing sites ca
university writing sites gb
university writing sites online
university writing sites uk
university writing sites us
university writing sites usa
university writing website
university writing website au
university writing website ca
university writing website gb
university writing website online
university writing website uk
university writing website us
university writing website usa
university writing websites
university writing websites au
university writing websites ca
university writing websites gb
university writing websites online
university writing websites uk
university writing websites us
university writing websites usa
universtiy essay example
universtiy essay example dummy
unix acl and capabilities homework
unix admin resume
unix admin resume examples
unix admin sample resume
unix admin san resume
unix administration resume
unix administrator pa resume jobs postings
unix administrator resume
unix administrator resume data recovery
unix administrator resume example
unix administrator resume format
unix administrator resume india
unix administrator resume jobs postings
unix administrator resume objective
unix administrator resume pa jobs postings
unix administrator resume sample
unix administrator resume template
unix administrator sample resume
unix administrator san resume
unix administrators resume
unix aix resume
unix and c and siac or opra and resume

essay writing service (https://www.facebook.com/Essay-Writing-Service-105461797727506/)
write essays for me (https://essayerudite.com/write-essay-for-me/)
argumentative essay topics (https://essayerudite.com/argumentative-essay-topics/)
write my essay (https://essayerudite.com/write-my-essay/)
college paper writing service (https://essayerudite.com/college-paper-writing-service/)
do my homework (https://essayerudite.com/do-my-homework/)

using the word proficient in a resume (https://wijvallenaf.nl/forum/3-factors-direction-look-mavericks-host-warriors)
use big words in essay (http://bm3840.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1131)
write my environmental studies literature review (http://fatoreal.com.br/forum/viewtopic.php?f=21&t=45742)
writing my life history (http://harrisonmixbus.forumup.it/viewtopic.php?p=83435&mforum=harrisonmixbus#83435)
unf higkeit zu trauern mitscherlich essay (http://www.avtosovety.ru/forum/viewthread.php?forum_id=4&thread_id=36472)

Calvingon
07-31-2020, 15:38
effective essay writing pdf http://essaywriterupk.com/ - example of opinion essay about technology <a href="http://essaywriterupk.com/">descriptive essay</a> essay writing format for high school students

Richardcep
08-01-2020, 09:23
royal commonwealth essay competition 2020 topics
essay writing service (http://writemyessayzt.com/#)
grade 12 descriptive essay examples
<a href="http://writemyessayzt.com/">essay writer online</a>
examples of opinion essays in english

Aldentek
08-01-2020, 09:35
Hudson Arnold from Des Moines was looking for resume project description samples

Jim Kennedy found the answer to a search query resume project description sampleshttp://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)

essay writing service (https://essayerudite.com)


resume project description samples
resume project director
resume project director position
resume project director samhsa
resume project engineer
resume project engineer civil
resume project engineer construction
resume project engineer electrical
resume project engineer example
resume project engineer mechanical
resume project engineer oil and gas
resume project engineer refining
resume project examples
resume project list
resume project list examples
resume project list sample
resume project list template
resume project management
resume project management assistant
resume project management construction
resume project management consultant
resume project management director
resume project management education
resume project management electrical
resume project management examples
resume project management keywords
resume project management objective
resume project management objective examples
resume project management office
resume project management position
resume project management professional
resume project management skills
resume project manager
resume project manager 5 10 years experience san antonio
resume project manager application letter
resume project manager basle financial compliance
resume project manager construction
resume project manager construction company
resume project manager ecommerce texas
resume project manager electrical sample
resume project manager examples
resume project manager fredericksburg
resume project manager infrastructure
resume project manager infrastructure nh
resume project manager it
resume project manager it infrastructure
resume project manager it sample
resume project manager itil ct
resume project manager itil ny
resume project manager mainframe healthcare mi

essay writing service (https://www.facebook.com/Essay-Writing-Service-105461797727506/)
edit my essay (https://essayerudite.com/edit-my-essay/)
essay help (https://essayerudite.com/essay-help/)
expository essay topics (https://essayerudite.com/expository-essay-topics/)
buy dissertation (https://essayerudite.com/buy-dissertation/)
informative essay topics (https://essayerudite.com/informative-essay-topics/)

sample of a scientific literature review (http://niubi.gg/forum.php?mod=viewthread&tid=490739&extra=)
teacher resume with masters degree (http://www.stetuskop.com/showthread.php?p=458868#post458868)
sample hr objectives for resume (http://itfixrepair.co.uk/forums/viewtopic.php?f=2&t=52155)
thesis for alcoholism paper (http://forum.daep.com.br/viewtopic.php?f=3&t=208866)
tell tale heart critical analysis essay (http://cwhtutorials.ca/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=17974)
resume writing tips for construction workers (http://www.frpbbs.com/home.php?mod=space&uid=90414)
resume stupid video (https://roqstech.de/viewtopic.php?f=4&t=968298)
tcu essay topics (http://en.fahua123.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4262&pid=563875&page=54840&extra=#pid563875)

JerodNica
08-01-2020, 09:37
Darren Hawkins from San Diego was looking for help me write best argumentative essay online

Bobby Long found the answer to a search query help me write best argumentative essay onlinehttp://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)

write my essay (https://essayerudite.com/write-my-essay/)


help me write best argumentative essay online
help me write best article
help me write best article online
help me write best article review
help me write best article review online
help me write best assignment
help me write best assignment online
help me write best best essay
help me write best best essay on brexit
help me write best best essay on civil war
help me write best best essay on donald trump
help me write best best essay on founding fathers
help me write best best essay on hacking
help me write best best essay on hillary
help me write best best essay on hillary clinton
help me write best best essay on lincoln
help me write best best essay on pokemon go
help me write best best essay on presidential elections
help me write best best essay on shakespeare
help me write best best essay on trump
help me write best best essay on usa
help me write best best essay online
help me write best bibliography
help me write best bibliography online
help me write best biography
help me write best biography online
help me write best blog
help me write best blog online
help me write best blog post
help me write best blog post online
help me write best book review
help me write best book review online
help me write best business plan
help me write best business plan online
help me write best case study
help me write best case study online
help me write best cheap essay
help me write best cheap essay on brexit
help me write best cheap essay on civil war
help me write best cheap essay on donald trump
help me write best cheap essay on founding fathers
help me write best cheap essay on hacking
help me write best cheap essay on hillary
help me write best cheap essay on hillary clinton
help me write best cheap essay on lincoln
help me write best cheap essay on pokemon go
help me write best cheap essay on presidential elections
help me write best cheap essay on shakespeare
help me write best cheap essay on trump
help me write best cheap essay on usa

write my essay for me (https://vm.tiktok.com/cmEQHK/)
paper writing service (https://essayerudite.com/paper-writing-service/)
write essays for me (https://essayerudite.com/write-essay-for-me/)
assignment help (https://essayerudite.com/assignment-help/)

introduction part of an essay (https://forums.hytalehosting.org/index.php?threads/91-9116334052-online-husband-wife-divorce-problem-solve-baba-ji.102240/page-40#post-333042)
interesting ways to do book reports (http://darkmarkisnotart.com/wp-includes/guest/index.php?showforum=2)
help writing a personal biography online (https://treazuresbyshay.com/index.php?topic=2258.new#new)
homework helper clipart (https://fun138.org/forum/viewtopic.php?pid=38244#p38244)
how to write chinese characters on macbook air (http://metin2fan.forumup.it/viewtopic.php?p=31941&mforum=metin2fan#31941)
how to write intersecting lines geometery (https://computersecurityinfo.com/community/showthread.php?tid=32158)
how to write cover letter for resume for freshers (http://www.vb.ghalaa.com/showthread.php?p=5217481#post5217481)
how to do or not to do a critical literature review (http://98.126.35.20/space.php?uid=325824)

CedricCarly
08-02-2020, 08:18
how to write a scholarship essay about why you deserve it pdf http://essaywritercpl.com/ - essay writing in kannada about parisara malinya <a href="http://essaywritercpl.com/">essay writer</a> learning how to write essays in english

Richardcep
08-03-2020, 11:04
personal narrative essay topics for high school students http://writemyessayzt.com/ - essay on self introduction in sanskrit <a href="http://writemyessayzt.com/">essay writing helper</a> essay format example thesis statement

Keganloma
08-03-2020, 11:07
Elisha Dixon from Mission Viejo was looking for character analysis essays pride prejudice

Rashawn Stone found the answer to a search query character analysis essays pride prejudice
character analysis essays pride prejudice (https://essayerudite.com)http://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)


write my paper (https://www.facebook.com/Write-My-Paper-105497191058031/)
cheap phd assignment example (https://www.mycurves.com/community/message-board3/viewtopic.php?f=9&t=601484)
canada dissertations portal (http://plixsite.net/forum/showthread.php?tid=268482)
cahsee essay topics (http://www.triadbattle.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=756751)
chemistry lab format (http://rsosh7.su/includes/guest/index.php?showforum=21)
conversational fluent resume (http://forum.grafoanaliz.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3891)
custom argumentative essay writers service usa (http://www.cosmedicguide.co.uk/forum/male-breast-reduction-8/custom-argumentative-essay-writers-service-usa-180779/#post239597)
child care director resume templates (http://rybalka.live/forum/viewtopic.php?f=35&t=33632)
cheap masters definition essay advice (https://forums.cashisonline.com/index.php?topic=609822.new#new)
cheap reflective essay ghostwriting website gb (https://www.coin.site/topic/131552-%D0%BD%D0%B0%D1%88i-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%84i%D0%BB%D1%8C%D0%BC-2020-%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-001/#comment-199903)
cipe youth essay (http://swingersfun.nl/forum/viewtopic.php?f=13&t=37065)
cheap critical thinking editing for hire for phd (http://forum-hd.com/viewtopic.php?f=158&t=154082)
cheap essay writing service fast (http://www.cappyzeb.freeyellow.com/01/gen/gen/index.php/forum/records/863076-cheap-essay-writing-service-fast#863888)
common app personal essay header (http://bbs.9dyxw.com/forum.php?mod=viewthread&tid=28&pid=38923&page=555&extra=#pid38923)
custom argumentative essay writing service us (https://stubnac.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=520266)
cover letter standard font size (http://forum.iceagefarmer.com/viewtopic.php?f=24&t=210355)
coaches resume template (http://rovaniemenammattimuusikot.munfoorumi.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2595)
cover letter templeate (http://vapelife.pl/viewtopic.php?f=6&t=93315&p=227728#p227728)
cheap blog ghostwriting website for phd (http://digital-tacho.eu/forum/showthread.php?tid=61888)
cheap best essay ghostwriting services online (http://music-rock.ru/member.php?u=99366)
cheap argumentative essay writers website (http://wdntw.com/viewtopic.php?f=9&t=534376)
cover letter sample insurance (http://www.cosmedicguide.co.uk/forum/male-breast-reduction-8/cover-letter-sample-insurance-181825/#post241552)
business plan software business action plan (http://gorilla-performance.ch/index.php/forum/donec-eu-elit/87783-business-plan-software-business-action-plan#87786)
critical essay of ethan frome (http://mamaprim.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=230746&p=485426#p485426)
criminal procedure essay answers (http://www.cfohome.net/job/forum.php?mod=viewthread&tid=105115&extra=)
cheap thesis proposal ghostwriters websites ca (http://u-sity.net/doverie/89-razryvayus-mezhdu-dvumya.html?unapproved=1108848&moderation-hash=5d6ee9dd95011abd8154446927cca9a0#comment-1108848)
capsa essay (https://forum.torwart.de/de/member.php/106350-Kegansype)
cheap thesis proposal writing site for phd (https://corwow.com/viewtopic.php?f=10&t=139659)
cornell law optional essay (http://it-terra.ru/forum/topic/7182-domen-na-russkom-iazyke/page-127)
caesar essay (https://techdown.com.br/index.php?topic=130134.new#new)
creative writing proofreading services gb (http://forum.lomovit.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=13150)
cheap critical thinking ghostwriter for hire for phd (http://www.khamahuan.go.th/board/index.php?topic=352405.new#new)
city photo essay (http://smmnova.com/forum/showthread.php?tid=1425165)
cheap research paper writers site gb (http://webboard.nationgroup.com/index.php?topic=339682.new#new)
business writing research papers (https://bombplanted.com/viewtopic.php?f=5&t=51490)
cover letter examples utsc (http://cryptonews.keyforum.ru/viewtopic.php?f=27&t=132177)
cheap masters thesis statement assistance (http://respawn.sidewinder42.de/index.php?topic=4139.new#new)
canadian charter of rights and freedoms essay (http://forum.neya2.com/viewtopic.php?p=916857#916857)
capitalize job position resume (http://www.021567.co/home.php?mod=space&uid=203074)
cheap definition essay proofreading sites for school (http://daulattuanku.com/home.php?mod=space&uid=497421)
chemistry homework help online (https://elclubbilingue.com/forum/showthread.php?tid=439920)
cheap essay proofreading services gb (http://alicedonut.net/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=828796)
buy finance dissertation chapter (https://smf2.cf/index.php?topic=74849.new#new)
cheap dissertation chapter ghostwriters services usa (http://www.zealousmodel.com/index.php?topic=241186.new#new)
cheap dissertation hypothesis writers website au (http://name.5nx.ru/viewtopic.php?f=8&t=162820)
cheap analysis essay writers services us (https://forum.turkceoyunmerkezi.com/index.php?topic=7.new#new)
creative writing ghostwriting for hire ca (http://sologommetassellate.forumup.it/viewtopic.php?p=39525&mforum=sologommetassellate#39525)

Davinlisa
08-03-2020, 11:07
Ladarius Perry from Utica was looking for custom essays writer website au

Roderick Jordan found the answer to a search query custom essays writer website au
custom essays writer website au (https://essayerudite.com)http://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)

write my paper (https://www.facebook.com/Write-My-Paper-105497191058031/)
entrepreneurship research papers (http://smmnova.com/forum/showthread.php?tid=1425638)
esl dissertation hypothesis ghostwriting websites us (http://community.vcp.ir/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3342&sid=6d295de351adde136bb737ffed795496)
discussion essay writing tips (https://www.encoreowners.com/forums/21-general-motors-lounge/617-most-common-side-effects-patients-taking-scabisan-buy-scabisan-medication-11175.html#post1350223)
esl biography writers for hire online (http://ppp.erpk.eu/member.php?action=profile&uid=4621)
de thesis (http://www.suizhou.org/thread-298512-1-1.html)
custom dissertation results ghostwriting websites for masters (https://edu-dip.com/viewtopic.php?f=6&t=74247)
custom dissertation hypothesis writers websites for mba (http://a.listbb.ru/viewtopic.php?f=2&t=5040)
dissertation synopsis guidelines (http://forum.iceagefarmer.com/viewtopic.php?f=24&t=207799)
dba dissertation projects (http://www.frenterojillo.com/foro/index.php?topic=552677.new#new)
dissertation language sexist (http://tibor.neszt.hu/forum/simpleforum.cgi?fid=02&topic_id=1596070455)
esl book review proofreading for hire uk (http://cursodia.com.mx/viewtopic.php?f=26&t=6222&p=34293#p34293)
esl papers ghostwriter service ca (https://www.burnerclub.ru/member.php?3173-Davinreig)
custom literature review writing website for phd (http://gorod.kr.ua/forum/member.php?u=56410)
english literature review (https://www.machinaero.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=95595&p=326953#p326953)
custom essays writer sites uk (https://rush-dv.ru/threads/custom-essays-writer-sites-uk.115636/)
esl application letter writer site uk (https://aoe.ciapek.pl/forum/feed)
esl cv ghostwriters site for masters (https://sasroleplay.com/forum/showthread.php?tid=9365&pid=72346#pid72346)
custom dissertation abstract editing services for masters (http://alicedonut.net/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=829128)
esl assignment ghostwriters services gb (http://forum.d-dub.com/member.php?59779-DavinCit)
definition proofreading site us (https://searchdecision.info/member.php?u=791)
custom definition essay ghostwriting for hire for school (http://xn--cba7b0gh41v004e.100elearning.com/viewthread.php?tid=211435&extra=)
custom course work editor site uk (http://soglia.ro/forum/showthread.php?tid=240086)
custom creative writing writer services for mba (http://104.129.62.88/forum.php?mod=viewthread&tid=37759&extra=)
custom dissertation chapter writing for hire for masters (http://school36-tambov.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=255484)
esl ghostwriter services au (http://www.rippedmass.org/forums/anabolic-discussion-forum/82346-where-can-i-get-real-viagra.html#post342079)
esl curriculum vitae proofreading for hire uk (http://www.forumgowes.com/thread-49613.html)
esl homework editing services (http://dgpdglt.com/home.php?mod=space&uid=101716)
email cover letter format samples (http://renieruchomosci.nstrefa.pl/aqestates/index.php/forum/in-neque-arcu-vulputate-vitae/293534-email-cover-letter-format-samples#294058)
english paper thesis (http://mastersofwords.com/viewtopic.php?f=7&t=195567)
employee thesis turnover (https://turbotraffic.net/forum/showthread.php?tid=45400&pid=179855#pid179855)
custom masters essay editor for hire for university (https://www.studentlife.dk/2017/10/18/anna/#comment-37728)
esl dissertation results ghostwriter services usa (http://opel-help.ru/showthread.php?t=342335&p=451803#post451803)
editorial sample essay (http://joinincampus.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=216287)
custom definition essay writer services usa (http://forum.finddex.com/showthread.php?tid=634825)
custom reflective essay ghostwriting services (http://criminallife.5nx.ru/viewtopic.php?f=9&t=107697)
engineering freshers resume examples (http://mrforum.gladops.com/viewtopic.php?f=6&t=162461)
descriptive writing website usa (http://www.bora-jetta.ru/smf/index.php?action=profile;u=41817)

Brianmon
08-03-2020, 11:11
Rene Mills from San Buenaventura was looking for it like me essay potna

Oliver White found the answer to a search query it like me essay potnahttp://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)

write my essay (https://essayerudite.com/write-my-essay/)


essay on nature beauty
antigone cause and effect essay
essay format for book reports
essay on educational experience
law reform committee essay
risk and culture an essay on the selection
middle school history essays
components of a thesis statement
buying essays online cheating
college common application essay word limit
application letter for college enrollment
argumentative essay on boys are better than girls
types of essays list
ptsd essay titles
case study database system
cheating in school essay
child abuse case studies 2016
essays on the story of an eyewitness by jack london
editing services for research papers
doll house essay
human resources case studies hsc
democracy is the best form of government essay
university of south florida thesis
essay winery
heart of darkness essays
no taxation without representation essay
kudler fine foods term paper
free creative writing classes nj
master harold and the boys thesis
essay on business competition
discuss the importance of literature review in research study
thesis introduction about global warming
thesistools enquete social media
marketing career path essay
rules in essay writing contest
research papers on business management
thesis generator compare contrast
studying and working essay
computers medical field research paper
community policing essays
difference between thesis and dissertation - research paper
parents essay spm
write a good essay conclusion
essay an iowa winter
nursing college application essays
the crucible thesis statements
analyses essay
outline research paper set up
ahmadinejad phd thesis
effects technology children essay
duddy kravitz essay questions
rules essay title
senior essay prompts
essay on importance of communication skills in civil engineering
trojan war research papers
thesis statement for shooting and elephant
how to write a job application status letter
rehabilitation essay
international human rights essay questions
books to use for the sat essay
structure 8 paragraph essay
essay on the characteristics of a good teacher
informative analysis essay
business studies dissertation proposals
anesthesiste reanimateur
thesis in tourism industry
qualitative analysis lab report
a midsummer nights dream research paper
big bang nucleosynthesis
essays in film and the humanities
cause and effect of landslide essay
the digital dialectic new essays on new media
thesis critical path analysis
essays on future housing market
a shopping trip essay
reaction response thesis statement
whaling essay

essay writing service (https://essayerudite.com/)
college essay help (https://essayerudite.com/college-essay-help/)
thesis help online (https://essayerudite.com/thesis-help-online/)
do my essay (https://essayerudite.com/do-my-essay/)
narrative essay topics (https://essayerudite.com/narrative-essay-topics/)

narrative essay how to write one (http://forum.alle-bedienungsanleitungen.de/waschmaschinen-f13/../memberlist.php?mode=viewprofile&u=2269)
buy custom written essays (https://stubnac.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=520054)
essays on pride and prejudice (http://paradoxal.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14973)
essayer imparfait indicatif (http://www.uned-historia.es/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=143813)
iceberg essay (http://gti.red/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3643)
deductive vs inductive essay structure (http://forum.classicamiga.com/forum/member.php/3050-BrianQuerm)
essays by professors (https://sbo-bet.online/member.php?action=profile&uid=50253)
essay on role of opposition parties in democracy (http://samkey.org/forum/member.php?128403-BrianDut)
visual culture essay questions (http://claimingthecity.de/thread-82338.html)
essay king oedipus (http://zalasewo.org.pl/forum/forum-otwarte/236451-essay-king-oedipus#236478)

BrantStak
08-03-2020, 11:15
Brendon Harvey from Loveland was looking for essay questions for a raisin in the sun

Bradly Jordan found the answer to a search query essay questions for a raisin in the sunessay questions for a raisin in the sun (https://essayerudite.com)http://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)

write my essay (https://www.facebook.com/Write-my-essay-102997684642372/)
good introduction to research papers (https://mail.hearmywordsonfathersday.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=110672)
free essay on italy (http://oceanquestcourses.com/forums/topic/how-to-writing-a-college-essay-conclusion-middle-school/?action=bbp_mark_read)
essay about law and society (http://wakingdowncommunity.com/forum/index.php?topic=980316.new#new)
essay about prejudice (http://www.gorlovkaforum.in.ua/memberlist.php?mode=viewprofile&u=6970)
example of research proposal apa style (http://www.spruance.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=412)
essay questions for masque of the red death (http://jeepspeed.net/v2/member.php?455675-BrantWax)
fall of the roman empire essay (https://xn----ymcbazqlkn3ozakg.com/marriage/members/brantcen.html)
essay essentials with readings 5th edition (http://forum.asheganeh.ir/index.php?/topic/7906-college-girls-porn-pics/#comment-66156)
essay my english lesson (http://www.2222qq.com/space-uid-4656.html)
essay paf museum karachi (http://47.56.106.106/home.php?mod=space&uid=853321)
free term paper on computer ethics (http://www.minimir.su/forum/member.php?u=70175)
essay on semiotics (https://www.igrimace.com/bbs/space-uid-62238.html)
essay on the september 11th attacks (http://ussrrp.rx22.ru/viewtopic.php?f=54&t=166875)
essays about prostitution (https://forum.cybershark.rs/member.php?35861-BrantSr)
free essay the romanov family death (https://forum.daysofevil.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=25335)
from pro resume winner (http://tamilforum.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=291)
free general resume templates microsoft word (http://goldencontro.com.br/forum/viewtopic.php?f=11&t=60832)
essay books for kids (http://littlebikers.messageboard.nl/forum/viewtopic.php?f=2&t=1213155)
examples of preschool teacher resume (http://www.czdc.org/forum/index.php?action=profile;u=30270)
essay writer for hire usa (https://forum.hyperconjugation.com/usercp.php?action=editsig)
essays on lady macbeth (http://concerns.sportshouse.com.ph/showthread.php?tid=7356&pid=373834#pid373834)
free sample assistant principal resume (http://yadakar.com/forum/member.php?6-Brantet)
examples of generic resume objectives (https://crsim.com.br/emprestimos/profile/160484-brantbug/)
evaporation essay (http://forum.zirconiamc.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1124)
free thesis theme templates (http://retropcgamers.com/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=5877)
find topic research papers (http://forum.ddmalltech.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1485)
essays on entertainment in america (http://www.6986986.com/space-uid-9446.html)
good objective on job resume (https://www.eagletransporter.com/forum/member.php?u=9757)
fsa business plan 2008 (http://eorhub.com/showthread.php?tid=5897&pid=86350#pid86350)
fsu admissions essay prompt 2011 (http://russretail.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=973)
example literature essay (http://www.nz-hotrod.com/vbulletin/member.php?423897-BrantMr)
examples of literary analysis of poetry (http://forum.daep.com.br/viewtopic.php?f=3&t=216246)
guidelines writing doctoral dissertation (https://www.netshadows.it/ombra/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14595)
essay deregulation of the supply chain (https://hairlossfight.com/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=11014)
hamlet39s tragic flaw term papers (https://forums.iesve.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=194877)
essay on summer vacation to goa (https://www.isarms.com/forums/members/Brantjet.html)
expository writing for hire uk (http://www.happyhomefwb.com/Forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=103)
formulaic essay writing (http://darkryder.com/forum/member.php?action=profile&uid=891)
essay on globalisation of education (http://mamaprim.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=230746&p=483375#p483375)
essay sat examples (http://www.fimosz.hu/konyveles/memberlist.php?mode=viewprofile&u=141)
gaps in resume for travel (http://9188qhl.com/space-uid-24023.html)
forensic psychology masters dissertations (http://www.multicamp.ch/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1784)
football essay free (https://forum.airborne-gaming.de/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2171)
example essays star (http://woyaojiaoyou.freehostia.com/bbs/space.php?uid=12250)
essay comparing two (http://magic90r.com/bbs/space.php?uid=207150)
graduate assistant resume format (http://www.chinaktm.com/home.php?mod=space&uid=54154)

Derikdync
08-03-2020, 11:18
Lewis Payne from Abilene was looking for personal essay owl purdue

Bryon Hill found the answer to a search query personal essay owl purdue
personal essay owl purdue (https://essayerudite.com)http://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)

write my essay (https://www.facebook.com/Write-my-essay-102997684642372/)
paperport 12 pdf watermark (http://www.avtosovety.ru/forum/viewthread.php?forum_id=4&thread_id=40024)
parenthetical essay (http://km.loei1.go.th/forum.php?mod=viewthread&tid=75627&pid=101767&page=1&extra=#pid101767)
pay to write ecology dissertation proposal (https://kuzmaforum.com/threads/measure-your-body-size-correctly-and-purchase-cheap-swimwear-and-ladies-clothes-online.185/page-76#post-19559)
mobile developer resume example (https://forum.blessed-pvp.ru/viewtopic.php?f=4&t=60717)
online games research paper (http://www.webelite.pl/online-games-research-paper-t-538252.html)
phd thesis reports (http://www.ms1tt.com/forum.php?mod=viewthread&tid=130844&extra=)
persuasive essay health care reform (https://officerfamilies.com/viewtopic.php?f=16&t=363272&p=588846#p588846)
personal statement guidance (http://forum.rodnoj.su/viewtopic.php?f=15&t=12057&p=63553#p63553)
phd thesis download pdf (https://birdswithfeelings.com/forums/showthread.php?tid=108652&pid=173369#pid173369)
persuasive thesis statement school uniforms (http://www.newbodyka.ru/forum/index.php?topic=60.new#new)
pay to get trigonometry resume (http://darkmarkisnotart.com/wp-includes/guest/index.php?showforum=2)
popular college personal essay topic (http://claimingthecity.de/thread-83022.html)
paradise lost essay question book nine (http://wakingdowncommunity.com/forum/index.php?topic=978307.new#new)
popular application letter writers for hire ca (http://isochronic.io/forum/profile.php?id=2059)
never let me go essays (http://nsu-club.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=1235506)
literary analysis of february by margaret atwood (http://548216a.com/space.php?action=viewpro&uid=23108)
mla editorial style research papers (https://forum.clubeicaro.pt/index.php?topic=1071033.new#new)
overcoming adversity essay sample (http://www.triadbattle.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=768670)
of college essay about an influential person (https://tulamdep.vn/forum/threads/of-college-essay-about-an-influential-person.517607/)
new graduate pa resume (http://www.veganmealplan.net/forum/index.php?threads/new-graduate-pa-resume.1007564/)
marketing research business plan (http://telemarketingforum.me/viewtopic.php?f=3&t=16747)
pay for anthropology research paper (https://dnanir.net/member.php?u=8795)
new invention business plan (http://kvantoforum.ru/viewtopic.php?f=5&t=65817)
list reason for leaving on resume (https://mojkemping.pl/viewtopic.php?f=17&t=72589)
objective for resume for medical secretary (https://riseofkingdom.ru/viewtopic.php?f=13&t=24169)
military pride essay (https://enisan.com.tr/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3914)
mba re application essay sample (http://teamhumphrey.com/Forum/gt01-corporate-reposive-design/212289-mba-re-application-essay-sample#212015)
popular article editor for hire ca (https://www.robotkaynagi.com/index.php?topic=83419.new#new)
literature review on spending habits (https://crackedarmy.xyz/Thread-how-to-write-new-articles?pid=252978#pid252978)
phd by thesis in australia (https://realm.se/board/showthread.php?tid=754664)

Kevenor
08-03-2020, 11:19
Layne Wells from Lawton was looking for visual arts essays

Wilfredo Taylor found the answer to a search query visual arts essays
visual arts essays (https://essayerudite.com)http://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)

essay writing service (https://www.facebook.com/Essay-Writing-Service-105461797727506/)
write english as second language annotated bibliography (http://www.theaterforum.eu/viewtopic.php?f=16&t=105565)
what is research articles (http://bbtthailand.com/devforum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3231)
write compare contrast essay ppt (https://www.ex-ttcommunity.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=3236053)
top dissertation methodology ghostwriter services for mba (https://www.phuot.vn/vbulletin/threads/382649-how-to-write-a-bad-news-business-letter-examples?p=1760233#post1760233)
write professional creative essay online (http://chs.my/forum/viewtopic.php?f=4&t=8325&p=1187078#p1187078)
write briefly essay on ecological study (https://gram.community/topic/321109-03august2020-zip-leaked-black-thought-streams-of-thought-vol-3-cain-and-abel-download-free/page/221/#comment-387148)
transfer pricing analyst resume (https://saldogratispoker.com/showthread.php?tid=3450&pid=76374#pid76374)
university essay writer website (https://www.weseematsu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4353&pid=77197&page=2076&extra=page%3D1#pid77197)
write a short article on the problems of your native town (https://forum.arabhardware.net/member.php?u=11383229)
top homework proofreading websites for school (http://www.namistt.com/Forums/viewtopic.php?f=3&t=115083)
uses and abuses of biology essay competition (http://sat-plus.net/forum/index.php?action=profile;u=156818)
write a business invitation letter (http://niubi.gg/forum.php?mod=viewthread&tid=536682&extra=)
walking around essay (https://rockufa.ru/forum/index.php?action=profile;u=115822)
trial attorney resume sample (http://www.rippedmass.org/forums/anabolic-discussion-forum/82241-order-viagra-100mg-qxjoxsgvyq.html#post341564)
write professional masters essay on presidential elections (http://www.brooksthemanbrown.brooksbrown.com/friendsofernie/bb1/viewtopic.php?f=2&t=238943)
when writing an essay do you indent every paragraph (http://videoblog.br101.org/node/80)
woodrow wilson doctoral dissertation fellowship (https://forummaster.xyz/showthread.php?tid=169461&pid=720460#pid720460)
write a matlab function to evaluate the factorial function (http://sectalk.us/viewtopic.php?f=2&t=23509&p=31073#p31073)
top university essay ghostwriters services for school (http://shoqabi.com/vb/member.php?u=417901)
write a job advert worksheet (http://www.siadb.it/forum/index.php?topic=12875.new#new)
top reflective essay ghostwriting sites for school (http://forum.d-dub.com/member.php?59777-Kevenea)
write your resume free examples (http://conmoms.net/showthread.php?tid=48727)
top college essay ghostwriter service (http://www.jfree.org/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=104950)
top book review writers for hire for masters (https://vagmexico.com/viewtopic.php?f=9&t=148251)
twelfth night essay on unrequited love (http://pedpelop.gr/forum/viewtopic.php?f=10&t=320179)
thoreau walden essay on civil disobedience (https://forum.niitkd.com/index.php?/topic/4707-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0/page/31/#comment-86584)
top research paper ghostwriting website for masters (http://teamnofrozenfur.org/2017/05/02/hello-world/#comment-106139)

CedricCarly
08-04-2020, 10:16
examples scholarship application essays http://essaywritercpl.com/ - writing a compare and contrast essay 4th grade <a href="http://essaywritercpl.com/">buy cheap essay</a> college stress essay

Calvingon
08-04-2020, 18:33
<a href="http://thebritthuntcompany.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com">toefl writing essays examples</a> sample college essay introductions (http://pietheory.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com) http://asi-ipsos.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com&gt
<a href="http://jumpingjoemovie.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com&quot">scholarship essay topic</a> examples of topic sentences for argumentative essays (http://tableandchairwarehouse.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com) http://chick-fil-acollegekickoff.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com
<a href="http://getgoodgivegood.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com">argumentative essay examples college pdf</a> gre argument essay example (http://sheffieldfixator.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com&quot) http://g59relaytesting.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com
<a href="http://hotelduvillage.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com">optimist international essay contest past winners</a> essay writing example (http://classicalmusicrevolution.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com) http://avalonadvancedmaterials.com/outurl.php?url=http://essaywriterupk.com/
<a href="http://sodexoresponsibility.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com">sample short essay for scholarship</a> essay mla format example (http://lactowhey.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaywriterupk.com) http://www.traumfaehrte.de/core.php?p=books&do=show&id=20536&tag=2774&backlink=http://essaywriterupk.com>dissertaion&amp;l=en&amp;l=de&amp;l=en&amp;l=de&amp;l=de&amp;l=de&amp;l=de&amp;l=en&amp;l=de&amp;l=de&amp;l=de&amp;l=de&amp;l=en&l=en

Keganjex
08-04-2020, 18:34
Dontae Scott from Naperville was looking for cheap book review ghostwriting website au

Keaton Gallagher found the answer to a search query cheap book review ghostwriting website auhttp://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)

write my paper (https://essayerudite.com/write-my-paper/)


cheap book review ghostwriting website au
cheap book review ghostwriting website ca
cheap book review ghostwriting website for college
cheap book review ghostwriting website for masters
cheap book review ghostwriting website for mba
cheap book review ghostwriting website for phd
cheap book review ghostwriting website for school
cheap book review ghostwriting website for university
cheap book review ghostwriting website gb
cheap book review ghostwriting website online
cheap book review ghostwriting website uk
cheap book review ghostwriting website us
cheap book review ghostwriting website usa
cheap book review ghostwriting websites
cheap book review ghostwriting websites au
cheap book review ghostwriting websites ca
cheap book review ghostwriting websites for college
cheap book review ghostwriting websites for masters
cheap book review ghostwriting websites for mba
cheap book review ghostwriting websites for phd
cheap book review ghostwriting websites for school
cheap book review ghostwriting websites for university
cheap book review ghostwriting websites gb
cheap book review ghostwriting websites online
cheap book review ghostwriting websites uk
cheap book review ghostwriting websites us
cheap book review ghostwriting websites usa
cheap book review proofreading for hire
cheap book review proofreading for hire au
cheap book review proofreading for hire ca
cheap book review proofreading for hire for college
cheap book review proofreading for hire for masters
cheap book review proofreading for hire for mba
cheap book review proofreading for hire for phd
cheap book review proofreading for hire for school
cheap book review proofreading for hire for university
cheap book review proofreading for hire gb
cheap book review proofreading for hire online
cheap book review proofreading for hire uk
cheap book review proofreading for hire us
cheap book review proofreading for hire usa
cheap book review proofreading service
cheap book review proofreading service au
cheap book review proofreading service ca
cheap book review proofreading service for college
cheap book review proofreading service for masters
cheap book review proofreading service for mba
cheap book review proofreading service for phd
cheap book review proofreading service for school
cheap book review proofreading service for university

essay writing service (https://vm.tiktok.com/cmnL9g/)
cheap essay writing service (https://essayerudite.com/cheap-essay-writing-service/)
thesis writing service (https://essayerudite.com/thesis-writing-service/)
write my paper (https://essayerudite.com/write-my-paper/)
write my research paper (https://essayerudite.com/write-my-research-paper/)

cover letter example construction job (https://forum.blessed-pvp.ru/viewtopic.php?f=4&t=70619)
cover letter to woman ms or mrs (https://www.antiquers.com/threads/magnificent-find-austria-hungary-800-silver-set-of-6-cups-some-questions.52164/#post-2502262)
case studies on swot analysis essays (http://www.worldwatchshop.com/forum/index.php/topic,1598710.new.html#new)
college papers on culture (https://forum.ac-jete.it/index.php?topic=2202311.new#new)
cover letter examples for travel consultant (http://www.stetuskop.com/showthread.php?p=519096#post519096)
copy of networking business plan (http://easyconvo.com/talk/threads/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE.181688/page-29252#post-936566)
charles lamb selected essays of elia (http://platform.cuforsmes.org/viewtopic.php?f=13&t=62836)
cover letter when you don39t know name of employer (http://forum.road-m.ru/viewtopic.php?f=8&t=58835&p=90336#p90336)
cmmi manager michigan project resume sqa (http://fatoreal.com.br/forum/viewtopic.php?f=21&t=64208)
c windows resume standby (http://xn--80adb9bcckdk.xn--p1acf/index.php?topic=81482.new#new)

DavinSeed
08-04-2020, 18:35
Eliezer Carpenter from Naperville was looking for custom research proposal proofreading for hire for school

Nathanial Barnes found the answer to a search query custom research proposal proofreading for hire for schoolhttp://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)

write my paper (https://essayerudite.com/write-my-paper/)


custom research proposal proofreading for hire for school
custom research proposal proofreading for hire for university
custom research proposal proofreading for hire gb
custom research proposal proofreading for hire online
custom research proposal proofreading for hire uk
custom research proposal proofreading for hire us
custom research proposal proofreading for hire usa
custom research proposal proofreading service
custom research proposal proofreading service au
custom research proposal proofreading service ca
custom research proposal proofreading service for college
custom research proposal proofreading service for masters
custom research proposal proofreading service for mba
custom research proposal proofreading service for phd
custom research proposal proofreading service for school
custom research proposal proofreading service for university
custom research proposal proofreading service gb
custom research proposal proofreading service online
custom research proposal proofreading service uk
custom research proposal proofreading service us
custom research proposal proofreading service usa
custom research proposal proofreading services
custom research proposal proofreading services au
custom research proposal proofreading services ca
custom research proposal proofreading services for college
custom research proposal proofreading services for masters
custom research proposal proofreading services for mba
custom research proposal proofreading services for phd
custom research proposal proofreading services for school
custom research proposal proofreading services for university
custom research proposal proofreading services gb
custom research proposal proofreading services online
custom research proposal proofreading services uk
custom research proposal proofreading services us
custom research proposal proofreading services usa
custom research proposal proofreading site
custom research proposal proofreading site au
custom research proposal proofreading site ca
custom research proposal proofreading site for college
custom research proposal proofreading site for masters
custom research proposal proofreading site for mba
custom research proposal proofreading site for phd
custom research proposal proofreading site for school
custom research proposal proofreading site for university
custom research proposal proofreading site gb
custom research proposal proofreading site online
custom research proposal proofreading site uk
custom research proposal proofreading site us
custom research proposal proofreading site usa
custom research proposal proofreading sites

write my paper (https://vm.tiktok.com/cmnL9g/)
essay help (https://essayerudite.com/essay-help/)
dissertation writing help (https://essayerudite.com/dissertation-writing-help/)
do my homework (https://essayerudite.com/do-my-homework/)

esl research proposal writing services online (http://motosiklet.xyz/showthread.php?tid=8388&pid=166002#pid166002)
customer service personal profile resume (http://www.carryingconcealedusa.com/site/topic/674391-customer-service-personal-profile-resume/)
custom speech editor for hire gb (http://literacybeyondpicturebooks.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=4424662)
eoc essay competition results (http://thephda.co.uk/viewtopic.php?f=9&t=220336)
dissertations on darkness at noon (http://txtrpg.ru/index.php?/topic/2501-write-a-program-to-manipulate-file-using-file-i-o-functions-in-unix/&page=61#comment-50326)
custom university essay writer website usa (http://forums.wolflair.com/member.php?u=80610)
dessay handel (http://puerto-penasco.com/bboard/posting.php?mode=reply&t=799)
do my best creative essay on trump (http://upgrade.listbb.ru/viewtopic.php?f=2&t=184741)
custom creative essay ghostwriter services online (http://47.56.106.106/forum.php?mod=viewthread&tid=124734&extra=)

Richardcep
08-05-2020, 12:57
ielts academic essays from the past exams pdf http://writemyessayzt.com/ - sat practice test 1 essay samples <a href="http://writemyessayzt.com/">buy an essay cheap</a> tok essay planning template

Rogerpopsy
08-05-2020, 12:57
Shannon Campbell from Waukegan was looking for thesis anticancer agents

Chadwick Parsons found the answer to a search query thesis anticancer agentshttp://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)

write my essay (https://essayerudite.com/write-my-essay/)


thesis binding boston
ms research paper
bibtex cite phd dissertation
sqa biology past papers online
essay middle school vs high school
uwo dissertation planner
volcano school essays
dell working capital case study answers
research paper online games
turabian outline for research paper
aristotle politics essay
contest essay kids
college application essay workshops
essay on still i rise
wall street crash essays
business project management
essay on literacy rate in pakistan
common application essay help
further work dissertation
not telling the truth essay
essays on the art of theatre brecht
essay verification engine + eve
proper salutation for cover letter
orwell essay on english language
silk road change over time essay
ap biology enzyme essay 2000
aids in south africa thesis statement
teamwork and success essay
college entrance essay rubric
dickinson essay death
victorian short stories essay
frederick banting - greatest canadian essay
hydrogen essay
sift algorithm thesis
compare contrast two people essay
communities of practice thesis
defend a position essay topics
internet privacy essay
johnstown flood research paper
essay on inflation in pakistan 2016
great essay transition words
max weber politics as a vocation thesis
anatomy homework help
writing literary analysis essay powerpoint
university of virginia dissertation year fellowships
essay critical thinking nursing
college admission essay requirements
stephen roseman thesis capital management
odu admission essay
sixth form essay prizes
apply apa standards of professional writing to your research paper
does a thesis have to be in the first paragraph
formula for creating a good thesis statement
essay about the differences and similarities of dogs and cats
term papers on organizational leadership
good dissertation conclusions
college criminal paper process profiling research
the notebook movie analysis essay
essay about a visit to the orphanage
fuck my thesis
middle school behavior essays
educational career goals essays
petes petrol pump coursework vb
philip larkin church going essay
spelman admissions essay
business school essays that made a difference 3rd edition
writing review of literature research paper
resident assistant application essay
elephant essay hills like white
nyc teaching fellows application essays
essay on impact of it on india
customer case studies
just getting by essay
is australia part of asia essay
write music on staff paper online
critical dissertation doctor in perspective relative space time who
should scholarship essays be double spaced
childhood event narrative essay
essay name date format
puritan religious beliefs essay

expository essay topics (https://essayerudite.com/expository-essay-topics/)
write my thesis (https://essayerudite.com/write-my-thesis/)
essay writing service (https://essayerudite.com/)

persuasive essay on terrorism (http://keskustelu.vanhakaivosgp.fi/viewtopic.php?f=8&t=820319)
radiation thesis statement (http://mmolist.com/forums/topic/resume-add-url/#post-4741122)
english essays form 2 (http://9month.ru/forum/showthread.php?136823-add-resume-url-writer&p=886482&posted=1#post886482)
uwa thesis library (http://forum.daep.com.br/viewtopic.php?f=3&t=222621)
cardiovascular disease nursing case study (https://share1s.net/viewtopic.php?f=5&t=663620&p=901166#p901166)
ordinary people beth essay (http://picgreat.com/threads/462-xbox-live-automatic-renewal-no-money-xbox-live-free-7-day-pass?p=96806&posted=1#post96806)
low residency doctoral programs in creative writing (http://smash669.ip85.de/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=58163)
no name woman essay questions (http://forum.dpsystem.pl/showthread.php?tid=18856&pid=240858#pid240858)
haynes foundation dissertation fellowship (https://corwow.com/viewtopic.php?f=10&t=149429)

DJawWaync
08-05-2020, 17:31
discover personal loans for debt consolidation i need a loan i need a loan (https://ineedloan.me/#) quick loans killeen tx. does capital one do unsecured loans quick loans atlanta, unsecured loans meaning in kannada. getting a home loan in japan list of unsecured loans 5000 (http://my-pixy.com/k/sunbbs.cgi?mode=form&no=380819&page=) 1f2e72d unsecured loans for bad credit not payday loans, get loan online with bad credit, unsecured loans guaranteed approval. unsecured loan regions bank best unsecured personal loan rates uk, how get a personal loan with bad credit local installment loan companies. guaranteed loans with no credit check jn unsecured loan interest rates, quick loans rates local loan companies newcastle.

DJawWaync
08-06-2020, 10:18
unsecured business loans in kenya i need loan for business i need a loan (https://ineedloan.me/#) where can i get a ppp loan today. unsecured loan rates today unsecured loans in france, get an instant loan today. unsecured personal loan excellent credit unsecured business loans nz interest rates 9000 (http://stetuskop.com/showthread.php?p=542081#post542081) ca64095 loans online same day payment, where can i get a loan today with no credit, best online loans payday. personal loan kotak mahindra bank interest rate apply for a loan very bad credit, the need for financial advice apply for a loan online in ghana. personal loans tulsa unsecured personal loans for poor credit, where can i get a jumbo loan unsecured business loans kenya.

DJawWaync
08-06-2020, 10:36
short term loan paid today i need loan today i need loan (https://ineedloan.me/#) unsecured loan credit karma. unsecured business loans wells fargo the interest rate banks pay to borrow money from the fed is the quizlet, quick loans ct. get a loan deposited to paypal unsecured loan credit union 100 (http://christmas.regenbogenwiese.net/index.php?guestbook-entry/4498585-unsecured-loan-credit-union-100/) f2dbc83 loan today bad credit direct lender, smecorner unsecured business loans for smes mumbai maharashtra, online flex loans no credit check. unsecured personal loans define get a loan no credit check online, how to get a home loan with bad credit how to get a personal loan with bad credit and no bank account. unsecured loan definition why do we need financial advice, online money loans no credit check unsecured loans in visakhapatnam.

DJawWaync
08-06-2020, 10:48
quick and easy online loans with no credit check i need a loan i need a loan (https://ineedloan.me/#) unsecured loans with poor credit score. unsecured loans for bad credit direct lenders no guarantor get a loan online with no job, unsecured loans in germany. unsecured education loan for canada can personal loans garnish wages 500 (http://www.tdedchangair.com/webboard/viewtopic.php?f=2&t=266081) dbc83e4 quick loans same day near me, personal loans examples, get emergency loans. using personal loan for debt consolidation unsecured loans direct lenders bad credit, how can i get a loan instantly the best unsecured debt consolidation loans. unsecured loan without interest unsecured personal loans bad credit near me, unsecured loans under companies act 2013 get a quick loan no credit check.

CedricCarly
08-06-2020, 12:51
opinion essay writing prompts
great essay writers (http://essaywritercpl.com/#)
how to write an essay plan for english
<a href="http://essaywritercpl.com/">essay writer online</a>
writing argument analysis essay

zhxijKew
08-06-2020, 17:57
How your working day went, how many stressful situations there were.And an erection without stimulation still will not appear. <a href="https://fastcymbalta.com/erectiledysfunction.php">buy erection pills</a> buy viagra cheap online Many people wonder how we are able to offer exceptionally low prices on our products and the answer is quite simple.Men seeking to purchase VIAGRA CONNECT from Boots online can complete a short questionnaire at www.Since 1998, when Viagra became an officially approved drug, it has helped more than 40 million people on the planet feel the joy of a full intimate life again.With watermelon, the effects likely won t be as fast. ed pills online (https://fastcymbalta.com/erectiledysfunction.php ) пёЏ Flomax Viagra.These narrowed blood vessels restrict blood supply to your fingers or toes.Can I do anything to make Viagra last longer. <a href="https://metoprololfast.com/">lopressor metoprolol</a> This neurotransmitter leads to widening of blood vessels that supply blood to the penis and vagina.Thus, Dr. Mercola aptly calls it a canary in pants, because problems thus signal endothelial dysfunction, which in turn is a clear sign of diseases of the cardiovascular system.where the leading vocal parties for the first time since the creation of the group performed not only Alena, but also the new Anna. canadian pharmacy viagra (https://fastcymbalta.com/canadianpharmacy.php ) 25 mg, 769 rublesIn general, sex did not work. <a href="https://fastcymbalta.com/canadianpharmacy.php">online pharmacy</a> Free Travis Scott Type Loop World Free Loop 2019 Trap Melody Sample.We're on Instagram пёЏ SASHA SABINA Collaboration advertising VK.Strategies regarding obtaining best prices and and and advise swellings with discount brand drugs for real men.3 million-strong market in the UK. https://fastcymbalta.com/erectiledysfunction.php - mens ed pills You can buy Boss pills for men both in a regular pharmacy and in an online store.Below the Bush is a place that exposes the private parts of love, life and lust.That just doesn t last, and it s probably a good thing it doesn t last. canadian pharmacy online (https://fastcymbalta.com/canadianpharmacy.php ) Medications in the same class of drugs work in a similar way inside your body.It could actually result in damage to your penis if you don t get medical attention.In case of emergency overdose. metoprolol tartrate 25 mg (https://metoprololfast.com/ )

KevenOn
08-06-2020, 18:02
Asher Hopkins from Federal Way was looking for top dissertation proposal editor website

Elias Byrne found the answer to a search query top dissertation proposal editor websitetop dissertation proposal editor website (https://essayerudite.com)http://essayerudite.com/images/banner/500x500.jpg (https://essayerudite.com)


true west essaystop university essay writing for hire for collegetop assignment writer service ukthesis statement format samplewhat makes teacher professional development effective a literature review, top dissertation writer website for mba. un high school essay contest (http://kaufland-forum.net/viewtopic.php?f=42&t=272563) youth counselor resume example, top dissertation proposal editor website write professional admission essay on hillary clinton.
write a shell program that converterwater sewer city worker cover letterthesis system overview exampleto write a cover letter medical. write a legal letter uw foster business plan competition.
uchicago college essay prompts. writing business plan ppt (http://avtoekat.ru/threads/13/page-6132#post-149857), write my classic english literature application letterthesis statement for child povertytop dissertation ghostwriter site for university. writing compare and contrast essays 5th grade wastewater sample resume!
write a motion for summary judgment best essay writing website (https://essayerudite.com/best-essay-writing-service/), top dissertation abstract writing website onlinewhat is dissertationstop application letter writing site ca? top biography ghostwriter website for mba, top blog post ghostwriters website ukwritten resources.
write political science cover letter. write my theater studies cv (http://runefusion.net/forums/showthread.php?p=319882#post319882) write my best course work online. visual arts resume, top dissertation proposal editor website wallpaper terminator salvation.
write a covering letter uktracking homeworkwhat is the definition of cause and effect essay. top letter editing service gb writing an essay (https://essayerudite.com) wendell berry essays amazon.
thesis proposal ghostwriting service gb water resource research papers (http://wdntw.com/viewtopic.php?f=9&t=538510), top academic essay proofreading sites online. top proofreading services us, thesis statement lesson plans 8th grade.
top college essay ghostwriters services ca - custom writings (https://essayerudite.com). top dissertation proposal editor website and ways to write a failure paper, walmart financial analysis essay.
workplace safety oklahoma research papertype my ancient civilizations presentation. writing cv tips examples, essay writing service (https://essayerudite.com/), write personal profile resume