PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Tıp Fakülteleri Yatay Geçiş Kuralları


aerol
08-23-2011, 18:05
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YATAY GEÇİŞ, İNTİBAK VE MUAFİYET KURULU
Fakülte değişikliği, af yoluyla ya da benzeri nedenlerle eğitime devam edecek öğrencilerin hangi dönem ya da yarıyıla başlayacakları, muafiyetle ilgili başvurularda adayın muafiyet hakkı olup olmadığına karar verir.

KURUL ÜYELERİ :


Prof.Dr.Banu ÖNVURAL
Prof.Dr.Cem Şeref BEDİZ
Prof.Dr.Ayşe GELAL
Prof.Dr.Oya İTİL
Prof.Dr.Fatoş ÖNEN
Prof.Dr.Ş.Erbil ÜNSAL

SEKRETER: BİRSEN TÜKENMEZ (TEL: 22220 )

http://www.tip.deu.edu.tr/index.php?id=505

aerol
08-23-2011, 18:06
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II,III,IV,V,VI ÖĞRENCİLERİ İÇİN EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
B İ R İ N C İ B Ö L Ü M

KAPSAM

Kapsam :

MADDE 1.

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesinde uygulanan öğretim ve Sınav esasları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.
İ K İ N C İ B Ö L Ü M

ÖĞRENCİ KABUL, KAYIT ŞARTLARI VE ÖĞRENCİ STATÜSÜ

İlk Kabul ve Kayıt Şartları :

MADDE 2.

Tıp Fakültesine, Yükseköğretim Kurulu tarafından konulan kurallara göre öğrenci kabul edilir ve Rektörlükçe belirlenen günlerde kaydı yapılır. Zamanında başvurmayan veya istenilen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.
Öğrenci Statüsü:

MADDE 3.

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesine yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her dönemin başında kaydını yaptırmış ve harcını zamanında yatırmış olması şarttır.
Tıp Fakültesine dinleyici öğrenci kabul edilmez.
Başka Üniversitelerden Yatay Geçiş:

MADDE 4.

Başka bir tıp fakültesinden Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine yatay geçiş yapmak isteyenlerin, Fakülteye kayıtlarının yapılabilmesi için açık yer bulunması, Hacettepe Üniversitesi İngilizce yeterlik sınavını vermiş olmaları, sınava girdikleri yılki ÖYS puanlarının o yılki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi taban puanından düşük olmaması ve durumlarının Yükseköğretim Kurulu tarafından konulan kurallara uygun olması gerekmektedir.
İngilizce eğitim yapılan sınıflara yatay geçiş için yukarıdaki şartlara ilave olarak adayın İngilizce eğitim yapan bir Tıp Fakültesinden gelmiş olması gerekmektedir.
Kayıt Yenileme ve Öğrenci Katkı Payı :

MADDE 5.

Öğrencilerin kayıt yenileme ve katkı payları aşağıdaki şekilde belirlenir:
a) Her öğretim yılı başında öğrencinin; bir önceki dönem başarı durumuna göre ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğrenci katkı payını yatırmasından sonra yeniden kaydı yapılır. Kaydını zamanında yenilemeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
b) Öğrenciler, her öğretim yılında ilgili kanunlara uygun olarak yapılacak düzenlemelerle belirlenen miktarda ve zamanda katkı payını ödemekle yükümlüdür. Öğrenci katkı payını süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kaydı yapılmaz ve yenilenmez.
(*) Bu yönetmelik 27 Aralık 2004 gün ve 25683 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M

EĞİTİM SÜRESİ, ÖĞRETİM DİLİ VE YILI

Eğitim Süresi:

MADDE 6.

Tıp Fakültesinde eğitim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan altı dönemden ibarettir. Her dönem en az 32 hafta sürelidir.
Öğrenciler normal öğrenim süresi 6 yıl olan tıp eğitimi programını en çok 9 yılda tamamlamak zorundadırlar. Belirtilen süre içinde eğitimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.
Öğrencinin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mazeretinin haklı ve geçerli sayılarak bu maddedeki süreden daha fazla süre öğrenimine devam edebilmesi için, hastalık veya başka mazeret halinin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi şarttır. Üniversiteye devamdan men edilme cezası olan öğrencilerin bu süreleri mazeretli devamsız olarak kabul edilmez.
(*) Bu yönetmelik 12 Mayıs 1993 tarihinden geçerli olmak üzere 20 Temmuz 1993 gün ve 21643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Öğretim Dili:

MADDE 7.

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesinde öğretim, Türkçe ve İngilizce veya yalnızca İngilizce olarak yapılır. İngilizce (ve/veya Türkçe)
Hazırlık Sınıfı :

MADDE 8.

Tıp Fakültesi I. Dönemine yazılabilmek için adayların Tıp Fakültesine giriş şartlarını ve hakkını haiz olmaları ve ayrıca İngilizce'den (Anadili Türkçe olmayan öğrencilerin ayrıca Türkçe'den) yeterlik sınavını (veya sınavlarını) başarmaları gereklidir. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine giriş hakkını kazanan ancak İngilizce'den (ve/veya Türkçe'den) yeterlik sınavını başaramayanlar “Hacettepe Üniversitesi Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği” hükümlerine göre öğrenim görürler.
Bu öğrenimleri sonunda başarısız olan öğrencilerin ilişikleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kesilir.
Eğitim Şekli :

MADDE 9.

Tıp eğitiminde öğretim Dönem I, II ve III' de genellikle ders kurulları, Dönem IV, V ve VI' da staj esasına göre yapılır.
"Ayrıca Dönem I ve Dönem Il'de, her yıl Fakülte Kurulunun teklifi üzerine Üniver­site Senatosunca belirlenen seçmeli dersler ile "Bilgisayar Okur-Yazarlığı" dersi açılır. Öğ­renci o yarıyıl açılan seçmeli dersler içerisinden tercihlerini sıralayarak yarıyılın ilk haftası içinde ilgili dönem koordinatörlüğüne bildirir. Öğrenci her yarıyıl değişik alanlarda açılan derslerden en az ikisini seçmek zorundadır. Öğrenci tercihlerine göre seçilen derslerdeki öğ­renci sayısında diğer bir ders ya da derslere oranla aşırı dengesizlik olması durumunda, öğ­renciler daha alt tercihlerine yerleştirilebilir. Ayrıca yapılacak olan "Bilgisayar Okur-Yazar­lığı Muafiyet Sınavı'nda başarılı olamayan Dönem I ve Dönem II öğrencileri bilgisayar der­sini zorunlu olarak alırlar. Bu derslerde eğitim yarıyıl esasına göre düzenlenir ve akademik yıl güz ve bahar olmak üzere 2 (iki) yarıyıldan oluşur.
Seçmeli dersler ile Bilgisayar Okur-Yazarlığı dersine devam zorunluluğunda bu Yönet­meliğin 10. uncu maddesindeki hükümler geçerlidir.
Seçmeli derslerde ve bilgisayar okur-yazarlığı dersinde bu Yönetmeliğin 15 ve 16' ncı maddelerinde belirtilen Genel ve Bütünleme sınavları yapılır, ara sınav yapılmaz.
(*) Bu yönetmelik 27 Aralık 2004 gün ve 25683 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
“ Tıp Fakültesinde integre sistemi uygulandığından eğitimde teorik ve pratik derslerde bütünlük bulunmaktadır. Bu nedenle Fakülte dışında herhangi bir kurumda pratik uygulamalı ders ve staj yapılamayacağı gibi aynı nedenle dışarıdan öğrenci başvuruları da kabul edilemez.”
(*) Bu yönetmelik 12 Haziran 1995 tarihinden geçerli olmak üzere 30 Eylül 1995 gün ve 22420 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M

DEVAM, MAZERET VE İZİN

Devam Zorunluluğu :

MADDE 10.

Pratik (Laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha, klinik çalışmaları vs.) ve teorik derslere devam zorunludur ve yoklama yapılır. Pratik derslerin %20'sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz ve “F1” notu alır. Pratik derslerin % 20'sinden fazlasına devam etmeyen ve mazereti Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu'nca kabul edilen öğrenci o ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz ve “E” notu alır.
Devamsızlık % 20'yi geçmediği takdirde öğrenci, devam etmediği pratik çalışmaları, Anabilim Dalının imkanları ölçüsünde öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatte telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci o ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz ve “F1” notu alır.
Teorik derslerin % 25'inden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci o ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz ve “F1” notu alır. Teorik derslerin % 25'inden fazlasına devam etmeyen ve mazereti Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci o ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz, mazeretli olarak kalır ve “E” notu alır.
Mazeretler :

MADDE 11.

Öğrencinin, eğitim süresinde, sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığını Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinden (tatillerde bu mümkün olmadığı takdirde herhangi bir resmi yataklı tedavi kurumundan) alınacak bir rapor ile belgelendirmesi ve bu raporun Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gereklidir. Bunlar dışındaki sağlık raporları işleme konulmaz. Sağlık mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.
Alınan sağlık raporlarından, sağlık nedeni ile hekimlik mesleğini icra edemeyeceğine Yönetim Kurulunca karar verilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Mazeretlerle ilgili her tür müracaat, mazeretinin bitimi tarihinden en geç iki hafta içinde Dekanlığa yapılmalıdır. Daha sonra yapılan müracaatlar, geç sunulan raporlar veya yalnız sınav tarihlerini kapsayan raporlar işleme konulmaz.
Yönetim Kurulu öğrencinin her türlü mazeretini, takdire bağlı olarak kabul veya reddedebilir.
Yukarıdaki devam ile ilgili kurallar, Bilim Dalı ve Anabilim Dalları dersleri, Ders kurulları, stajlar ve dönemler için geçerlidir.
İzinler :

MADDE 12.

Öğrencilere kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkanların doğması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere 1 yıla kadar izin verilebilir. Bu izin akademik yıl başlamadan önce istenmelidir.
B E Ş İ N C İ B Ö L Ü M

PUAN, NOT, DERECE VE KATSAYILAR

Puan, Not, Derece ve Katsayılar :

MADDE 13.

Tıp Fakültesi sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar, dereceler ve katsayılar aşağıdadır.
GEÇER NOTLAR :

PuanlarNotlarDerecelerKatsayılar90-100A1Pekiyi4.0080-89A2Pekiyi 3.5070-79B1İyi3.0060-69B2İyi 2.5050-59 COrta2.00GGeçer, Meslek dışı dersler için
GEÇMEZ NOTLAR :

F1 :Mazeretsiz devamsız, genel ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok. F2 : Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi.F4 : Sınav değerlendirmesi %49-0 arasında, başarısız.E :Mazeretli geçmez.
A L T I N C I B Ö L Ü M

DÖNEM I, II VE III İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Ders Kurulu Sınavı :

MADDE 14.

Dönem I, II ve III' teki ara sınavlarına Ders Kurulu Sınavı adı verilir ve bu sınav her kurulun sonunda yapılır.
Dönem Sonu Genel Sınavı :

MADDE 15.

Her dönemin sonunda, son Ders Kurulu sınavının bitiminden en erken 15, en geç 21 gün sonra bütün ders kurullarını kapsayan ve adına Dönem Sonu Genel Sınavı denilen tek bir sınav yapılır.
"Seçmeli dersler ile Bilgisayar Okur-Yazarlığı dersinin Genel Sınavı her yarıyılın son haftasında yapılır."
(*) Bu yönetmelik 27 Aralık 2004 gün ve 25683 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Dönem Sonu Bütünleme Sınavı :

MADDE 16.

Bu sınav Dönem Sonu Genel Sınavının bitiminden en erken 15, en geç 21 gün sonra yapılır.
"Seçmeli Dersler ile Bilgisayar Okur-Yazarlığı dersinin bütünleme sınavı, seçmeli ders ile Bilgisayar Okur-Yazarlığı dersinin Genel Sınavının bitiminden en erken 15 (onbeş), en geç 21 (yirmibir) gün içinde yapılır."
(*) Bu yönetmelik 27 Aralık 2004 gün ve 25683 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Ders Kurulu Notu :

MADDE 17.

Ders Kurulu sonunda yapılan sınavda alınan nottur.
Dönem Sonu Genel Sınav Notu :

MADDE 18.

Dönem Sonunda yapılan Genel Sınavda alınan nottur.
Dönem Sonu Bütünleme Sınavı Notu :

MADDE 19.

Dönem Sonunda yapılan Bütünleme Sınavında alınan nottur.
Dönem Notu :

MADDE 20.

a) Ders kurulları notları ortalamasının %60'ı ile Dönem Sonu Genel Sınavı notunun %40'ı toplamının verdiği sayıya karşılık olan nottur.
b) Dönem Sonu Genel Sınavı notu F2 veya Dönem Notu F4 olan öğrenci, Dönem Sonu Bütünleme Sınavına alınır. Dönem Sonu Bütünleme Sınavında elde edilen notun %40'ı ile bu maddenin (a) fıkrasında belirtilen Ders Kurulları notları ortalamasının %60'ı toplamının verdiği sayıya karşılık olan not öğrencinin Dönem Notudur.
c) Seçmeli dersler ile Bilgisayar Okur-Yazarlığı dersinden başarılı olabilmek için; öğ­renci, seçmeli ders ile Bilgisayar Okur-Yazarlığı dersinin Genel veya Bütünleme Sınavında tam notun en az %50'sini almak zorundadır.
(*) Bu yönetmelik 27 Aralık 2004 gün ve 25683 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Dönem Geçme Puanı :

MADDE 21.

Sınavlarda 100 (yüz) üzerinden alınan puanlar bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesindeki sınırlara göre nota çevrilir.
Dönem geçme puanı %50'dir. Sınav sonuçları öğrenciye Dönem I, II ve III'de puan ve not olarak, Dönem IV, V ve Vl'da sadece not olarak bildirilir.
(*) Bu yönetmelik 27 Aralık 2004 gün ve 25683 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Sınav Dallarının Sonuca Etkisi :

MADDE 22.

Bir sınavın bütün dallarından elde edilen puanların toplamı, o sınavın başarı notunu tayin eder. Ancak Ders Kurulu, Dönem Sonu Genel veya Dönem Sonu Bütünleme sınavlarında öğrenci sınavın dallarının bir veya birkaçından %50'nin altında not alarak başarısız olursa o dalda elde ettiği puan ile, o dalın toplam puanının %50'si arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından düşülür.
Konular itibariyle dalların kapsamı Koordinatörler Kurulu tarafından saptanır.
(*) Bu yönetmelik 12 Mayıs 1993 tarihinden geçerli olmak üzere 20 Temmuz 1993 gün ve 21643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Dönemin Tekrarı:

MADDE 23.

a) Dönem Sonu Genel Sınavına girmeyen öğrencinin Dönem Sonu Bütünleme Sınavına da girmemesi halinde Dönem Notu “F4” olur. Bu durumdaki öğrencinin ara sınav not ortalaması dikkate alınmaz.
b) Dönem Sonu Bütünleme Sınavı sonunda da Dönem Notu “Geçmez” olan öğrenci, 6'ncı maddede belirtilen süreler elverdiği takdirde o dönemi tekrarlar. Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini yönetmelik hükümlerine uygun olarak yerine getirmedikleri için Fakülteden kaydı silinenlerden (F2) ve (F4) notu alarak başarısız olanlara başvuruları üzerine üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Bu sınavlar her öğretim yılının başında açılır. Bütün derslerin sınavlarında başarılı olanlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olanların sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılanlar öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.
(*) Bu yönetmelik 12 Mayıs 1993 tarihinden geçerli olmak üzere 20 Temmuz 1993 gün ve 21643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
c) Seçmeli dersler ile Bilgisayar Okur-Yazarlığı dersinin Genel ve Bütünleme sınavın­da başarısız olan öğrenci, bir sonraki öğretim yılında devam zorunluluğu olmaksızın o dersi programına almak ve sınavlarına girmekle yükümlüdür. Dönem III'ün sonuna kadar seçmeli derslerden ve/veya Bilgisayar Okur-Yazarlığı dersinden başarılı olamayan öğrenci Dönem IV'e başlayamaz.
(*) Bu yönetmelik 27 Aralık 2004 gün ve 25683 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Y E D İ N C İ B Ö L Ü M

DÖNEM IV VE V İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Stajların Tamamlattırılması :

MADDE 24.

Stajlarda mazeretli veya mazeretsiz devamsızlıkları olan öğrenciler, sınava girebilmek için, devamsız oldukları süreyi tamamlamak zorundadırlar.
Staj Sınavı :

MADDE 25.

IV. ve V. Dönemlerde her stajın sonunda sınav yapılır. Bu sınav genellikle teorik (yazılı veya sözlü veya hem yazılı hem sözlü) ve pratik (yazılı veya sözlü veya hem yazılı hem sözlü) olarak yapılır. Not takdirinde öğrencinin staj süresindeki çalışma ve başarısı da göz önüne alınır.
Staj Bütünleme Sınavı ve Stajların Tekrarı :

MADDE 26.

Dönem IV ve V'deki stajların bir veya daha fazlasından başarılı olamayan öğrenci bu stajların bütünleme sınavlarına o dönemin son stajının bitiminden en erken 15, en geç 21 gün sonra alınır. Bütünleme sınav veya sınavlarında da başarılı olamayan öğrenciye, öğrenim süresi elverdiği takdirde bu staj veya stajları bir sonraki ders yılında tekrarlama hakkı verilir. maddedeki süreler elverdiği takdirde bu staj veya stajları bir sonraki ders yılında bir defa daha tekrarlama hakkı verilir. Yine başarı gösteremeyen öğrenci en son kaldığı stajın bitiminden en erken 15, en geç 21 gün sonra kaldığı staj veya stajların bütünleme sınavlarına alınır. Yine başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Stajlara devam yükümlülüklerini yerine getirdiği halde yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini, bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği için Fakülteden kaydı silinenlerden F2 ve F4 notu alarak en fazla üç stajdan başarısız olanlara, başvuruları üzerine üç yıl içinde bu stajları her defasında tekrarlamak kaydıyla, üç sınav hakkı verilir. Başvurular eğitim- öğretim yılı başında yapılmalıdır.Bu süreler öğrenim süresinden sayılmaz ve bu durumda olanlar öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar. Bütün stajların sınavlarından başarılı olanlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.
(*) Bu yönetmelik 12 Mayıs 1993 tarihinden geçerli olmak üzere 20 Temmuz 1993 gün ve 21643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Staj Notu :

MADDE 27.

Staj sonunda yapılan sınavda veya Staj Bütünleme sınavında alınan nottur.
Dönem Notu :

MADDE 28.

Dönem IV ve V'de başarılı öğrencilerin dönem notlarını tesbit için, staj notlarının ortalamaları 13. Maddede gösterildiği şekilde nota çevrilir.
S E K İ Z İ N C İ B Ö L Ü M

DÖNEM VI (AİLE HEKİMLİĞİ-İNTERNLİK) İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Dönem VI : Stajların değerlendirilmesi :

MADDE 29.

Bu dönemde öğrencilerin başarısı her Anabilim Dalında yapılan çalışma sonunda, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, yazdıkları hasta müşahadeleri ve epikrizler, hastalara muameleleri ve ilgileri, nöbetler ve katıldıkları seminerler, klinik ve klinikopatolojik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak 13. maddede belirtilen notlarla değerlendirilir.
Dokuz yıllık eğitim-öğretim süresi sonunda, Dönem VI'da (Aile Hekimliği İnternlik) başarısız olunan staj sayısının beş'ten fazla olması halinde öğrenciye başarısız olduğu bu stajları, bir öğretim yılı içinde kullanmak koşulu ile birer kez tekrar hakkı verilir. Bu tekrar hakkının kullanılması sonunda başarısız olduğu staj sayısını beş yada daha aza indirenlere birer kez, tekrar hakkını kullanmadan, azami eğitim-öğretim süresi sonunda en fazla beş stajdan başarısız olanlara ise iki öğretim yılı içinde kullanılmak üzere, ikişer kez stajları tekrar hakkı verilir. Üç veya daha az stajdan başarısız olanlara ise sınırsız staj tekrarı hakkı tanınır. Üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim yılı stajları tekrar etmeyenler, sınırsız olan bu haktan vazgeçmiş sayılarak bu haktan yararlanamazlar ve ilişkileri kesilir. Sınırsız hak kullanma durumunda olanlar, öğrenci katkı payını ödemeye devam eder, ancak staj tekrarı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(*) Bu yönetmelik 12 Haziran 1995 tarihinden geçerli olmak üzere 30 Eylül 1995 gün ve 22420 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Aile Hekimliği-İnternlik Başarı Notu :

MADDE 30.

Dönem VI'da başarılı öğrencilerin notlarını tesbit için staj notlarının ortalamaları 13. Maddede gösterildiği şekilde nota çevrilir.
D O K U Z U N C U B Ö L Ü M

DİPLOMALAR VE SERTİFİKA

Diplomalar :

MADDE 31.

Tıp Fakültesinde aşağıdaki diplomalar verilir.
A- Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması : Tıp öğrenimini tamamlayamayanların veya tamamlayamayacakları anlaşılanların Ön Lisans Diploması almaları Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre düzenlenir.
B- Tıp Doktorluğu Diploması : Tıp Doktorluğu için öngörülen 6 dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara “Tıp Doktorluğu Diploması” verilir.
Özel Sertifika :

MADDE 32.

Tababet Uzmanlık Tüzüğü'ne göre uzmanlık çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi'nde başarı ile tamamlayan hekimlere, bu durumu belirten özel bir sertifika verilir.
O N U N C U B Ö L Ü M

ÇEŞİTLİ GENEL HÜKÜMLER

Sınav Sonuçlarına İtiraz :

MADDE 33.

Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç 14 gün içerisinde Dekanlığa yaparlar. Bu itirazlar ilgili öğretim üyeleri tarafından gözden geçirilir ve ancak maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılır. Başka herhangi bir nedenle not değiştirilmez.
Mazeret Sınavı :

MADDE 34.

a) Mazeretleri nedeni ile herhangi bir Ders Kurulu Sınavına giremeyen ve Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Ders Kurulu mazeret sınavı, bir defa ve Fakülte Yönetim Kurulunca tayin edilen tarihte yapılır.
b) Dönem Sonu Genel ve Bütünleme sınavları ile Staj Genel ve Bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavı açılmaz.
Ön Şart ve Dönem Tekrarı :

MADDE 35.

Tıp Doktorluğu eğitiminde bir dönem bir sonraki dönemin ön şartıdır. Bu nedenle bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez. Öğrenci Dönem I, II ve III'te kaldığı dönemi, Dönem IV, V ve VI'da kaldığı staj veya stajları aynen tekrarlar.
Sınav Günleri ve Şekli :

MADDE 36.


a) Sınav tarihleri ilan edildikten sonra değiştirilemez.
b) Sınavlar teorik (yazılı veya sözlü veya hem yazılı, hem sözlü) ve pratik (yazılı veya sözlü veya hem yazılı, hem sözlü) olarak yapılır. Gerekli hallerde pratik sınavı yapılmayabilir.
c) Öğretim üye ve görevlileri daha önceden haber vererek veya vermeden, ders ve pratikler esnasında bazı öğrencileri veya bütün sınıfı sınava alabilirler.
d) Öğrenciler, sınavlara saptanan gün ve saatte girmek zorundadırlar. Sınava zamanında veya sınavın teorik veya pratik kısımlarından herhangi birine girmeyen öğrencinin notu “F2” olur.
e) Sınavlarda kopya yapan veya kopyaya teşebbüs eden öğrenciye “F4” notu verilir ve ayrıca hakkında disiplin soruşturması açılır.
f) Fakülte Kurulu kararı ile gerekli hallerde açılacak dersler için iki genel ve iki bütünleme sınav hakkı verilir.
g) Öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Senatosunca kabul edilen ilkeler doğrultusunda ayrıca ortak zorunlu dersler almak ve başarmak zorundadırlar. Ortak zorunlu dersler için “Hacetepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri uygulanır. Tıp Doktorluğu Eğitimi
Başarı Derecesi :

MADDE 37.

Mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı derecelerinin tesbiti için okudukları bütün dönemlerin notlarının ortalaması aşağıda gösterildiği şekilde dereceye çevrilir.
Dönem Notları OrtalamasıBaşarı Derecesi3,50 - 4,00
Pekiyi
2,50 - 3-49
İyi
2,00 - 2,49
Orta

Öğrencilerin Genel Görüşü ve Giyinişi:

MADDE 38.

Öğrencinin genel görünüş ve giyinişi Üniversite öğrencisine yakışır bir şekilde ve Tıp Fakültesi ile hekimlik mesleğinin özel şartlarına uygun olmalıdır. Bu konularda yetkili organlarca verilen kararlara uymayanlar hakkında “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler :

MADDE 39.

7.2.1983 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren “Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 15 nci, 24 üncü ve 27 nci maddelerinde sözü edilen (F3) notuna ilişkin hükümleri 1988 - 1989 öğretim yılı başından, diğer hükümleri bu yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük :

MADDE 40.

Bu yönetmelik 1989 - 1990 öğretim yılının başından itibaren bütün öğrencilere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme :

MADDE 41.

Bu yönetmelik hükümlerini Rektör yürütür.
(*) Bu yönetmelik 28 Temmuz 1989 gün ve 20235 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

aerol
08-23-2011, 18:08
Yatay geçiş başvurusu dilekçesi - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (http://www.ctf.edu.tr/egitim_ogretim/dilekceler/Yatay_Gecis_Muracaat_Dilekcesi.doc)


www.ctf.edu.tr/egitim_ogretim/.../Yatay_Gecis_Muracaat_Dilekcesi.doc
Dosya türü: Microsoft Word - Hızlı Görünüm (http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:f1darx5ORCYJ:www.ctf.edu.tr/egitim_ogretim/dilekceler/Yatay_Gecis_Muracaat_Dilekcesi.doc+cerrahpa%C5%9Fa+t%C4%B1p+fak%C3%BCltesi+yatay+ge%C3%A7i%C5%9F&hl=tr&gl=tr&pid=bl&srcid=ADGEESh37LejukgrV310teosiVkJXO72dJqt3LaAuJYoB3yd6ect1PZgYrhSD0jFtYi-uzHh53Kz_mEIPOYkcsEXNzhbYY0zKStYUsR4aHi0ygO87O331eYzcUknDN2GnqWye3gFTWdY&sig=AHIEtbR5Ac2-cB2OQsjW3mJFEp6LSkZ-kQ)

aerol
08-23-2011, 18:14
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yatay geçiş sonuçları 2011-2012 öğretim dönemi

http://www.ctf.edu.tr/egitim_ogretim/ders/yatay_gecis_2011.pdf

StevIcople
11-15-2019, 06:07
Keflex Four Times Cheap Tamoxifen Uk Rx List Valtrex X Zovirax