PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : k Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönetmeliği


tususev
01-04-2012, 09:35
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliği4 Ocak 2012 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 28163
YÖNETMELİK
Sağlık Bakanlığından:
SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI İDARİ VE HİZMET
BİRİMLERİ KADRO STANDARTLARI
YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatında idari birimlerin hizmet amaçlarına göre görevlendirilecek yönetici personelin dağılımı ile kadroların düzenli ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanımına dair usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Sağlık Bakanını,
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) Hizmet Birimi: Acil sağlık hizmetini sunan birimi,
ç) İdari Birim: İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğünü,
d) Koordinatör: Birden fazla ildeki sağlık hizmetlerinin bir arada değerlendirilmesi, gelişmişlik farklarının giderilmesi ile hizmetlerin ve ihtiyaçların müşterek planlanması amacıyla Bakanlıkça görevlendirilen il müdürlerinden birini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kadrolara Dair Genel Esaslar
Kadroların sabitliği
MADDE 4 – (1) Ek-1’de yer alan cetvelde idari ve hizmet birimlerinin azami kadro standartları gösterilmiştir. Bu standartların üstünde veya dışında personel ataması yapılamaz.
Kadro ve görev unvanları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik ekinde yer alan cetvelde idari ve hizmet birimlerinin bünyesinde istihdam edilecek personelin kadro ve görev unvanları belirtilmiş olup bu unvanları taşımayan personelin ataması yapılamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Acil sağlık hizmeti
MADDE 6 – (1) Acil sağlık hizmetleri il ve ilçe sağlık müdürlükleri tarafından yürütülür. Bu müdürlükler söz konusu hizmetlerin yürütülmesi için kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sevk ve idaresinden sorumlu ve bu konuda yetkilidir.
Sağlık grup başkanlıkları
MADDE 7 – (1) İlçe sağlık müdürlüğünün kurulmadığı yerlerde sağlık grup başkanlıkları oluşturulabilir. Bu başkanlıklara ayrıca kadro tahsisi yapılmaz ve buralarda gerek duyulan hizmetler ilgili ilçede bulunan personel eliyle yürütülür.
Kadro temini
MADDE 8 – (1) Kadrolar, genel hükümlere göre Bakanlık Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sağlanır.
Kadro fazlası personel
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte, bünyesinde Ek-1’deki cetvelde belirtilen standart kadronun üstünde personeli bulunan birimlerin bu personele ait standart fazlası kadroları muhafaza edilir ve bunların herhangi bir sebeple birimden ayrılmaları halinde boşalan kadrolar kadro ihtiyacı bulunan diğer birimlere tahsis edilir.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Ek-1
İL VE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN NÜFUSLARA GÖRE KADRO STANDARTLARI

İl TÜİK nüfusu;
10.000.000 'den büyük olan iller A1,
4.500.000 ile 10.000.000 olan iller A2,
3.500.000 ile 4.500.000 olan iller A3,
2.500.000 ile 3.500.000 olan iller A4,
1.500.000 ile 2.500.000 olan iller B,
750.000 ile 1.500.000 olan iller C,
500.000 ile 750.000 olan iller D,
250.000 ile 500.000 olan iller E,
250.000 'den küçük olan iller F,
grubu olarak tanımlanmıştır.
UNVANSINIFA1A2A3A4BCDEFİl Sağlık Müdürü 1GİHS111111111İl Sağlık Müdür Yardımcısı 2GİHS1186543222İl Sağlık Müdür Yardımcısı (İdari)GİHS3222111 Şube Müdürü 3GİHS1812101086544İlçe Sağlık Müdürü 4GİHS Sağlık Grup Başkanı 5GİHS
NOT:
İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Grup Başkanlığı ve Acil Sağlık Hizmetleri kurumlarındaki diğer personelin kadro standardı ile Şube Müdürlüklerinin birim adları yönerge ile belirlenir.
(1) F grubu illerde gerekli görüldüğü hallerde İl Sağlık Müdürü ile Halk Sağlığı Müdürü görevlerini aynı kişi yürütür.
(2) Bakanlığımız tarafından belirlenen Sağlık Hizmet Bölge illerinden kendine bağlı 2 veya daha fazla il bulunan bölge il merkezinin standardı 1 adet artırılır.
(3) Bu cetveldeki sayılar il merkezinde kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. İlçe Sağlık Müdürlüklerinde; ilçe TÜİK nüfusu 200.000 ile 350.000 arası olan ilçelere 2, 350.000 ile 500.000 arası olan ilçelere 3, 500.000 ile 750.000 arası olan ilçelere 4 ve 750.000 'den büyük olan ilçelere 5 adet Şube Müdürü standardı uygulanır.
(4) TÜİK nüfusu 25.000 ve üzeri olan ilçelere (büyükşehir olmayan illerin merkez ilçeleri hariç) İlçe Sağlık Müdürlüğü birimi kurulur ve bu birimlerin İlçe Sağlık Müdürü standardı 1 olur. TÜİK nüfusu 25.000 ile 50.000 olan ilçelerde İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ilçedeki Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlusu görevini aynı kişi yürütür. TÜİK nüfusu 50.000 ile 100.000 olan ilçelerde gerekli durumlarda İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ilçedeki Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlusu görevini aynı kişi de yürütebilir.
(5) İlçe TÜİK nüfusu 25.000'in altında olan ilçelere Sağlık Grup Başkanı standardı uygulanır. Sağlık Grup Başkanlığı ile Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlusu görevini aynı kişi yürütür.