www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi !

Geri git   www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi ! > TIBBİ PAYLAŞIM DÖKÜMAN DOSYALAR > Tıbbi Paylaşım Dökümanlar > Tıbbi Elektronik Kaynaklar & Atlaslar

5359 (1 Kayıtlı Ve 5358 Misafir Üye Bulunmaktadır.)
Anasayfa İletişim TUS Güncel TUS Dersaneleri TUS Hazırlık Yabancı Dil ve TUS Mecburi Hizmet YDUS Tus Rehberi DUS
Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 03-10-2012, 00:22   #1
amargi
Normal Üye
 
Üyelik tarihi: 28.12.11
Mesajlar: 37
Tecrübe Puanı: 0
amargi is an unknown quantity at this point
Standart Temel Epidemiyoloji

indir


İçindekiler
Ön Söz ............................................................................XV
Giriş .............................................................................. XVI
1. Bölüm Epidemioloji Nedir? ............................................................1
Önemli mesajlar ........................................................................ 1
Tarihsel bağlam ...................................................................1
Kökenler ..............................................................................1
Epidemiolojideki son gelişmeler ...........................................1
Epidemiolojinin tanımı, kapsamı ve kullanım alanları .................2
Tanım ..................................................................................2
Kapsam ...............................................................................3
Epidemioloji ve halk sağlığı .......................................................4
Hastalığın nedenselliği .........................................................4
Hastalığın doğal öyküsü ......................................................4
Toplulukların sağlık durumu ................................................5
Müdahalelerin değerlendirilmesi ..........................................5
Epidemioloji alanındaki başarılar ...............................................6
Çiçek hastalığı .....................................................................6
Metil cıva zehirlenmesi ........................................................7
Romatizmal ateş ve romatizmal kalp hastalığı .....................7
İyot yetersizliği hastalıkları ..................................................8
Tütün kullanımı, asbest ve akciğer kanseri ...........................9
Kalça kırıkları.......................................................................9
HIV/AIDS ..........................................................................10
SARS .................................................................................11
Çalışma soruları ......................................................................12
Kaynaklar ................................................................................12
2. Bölüm Sağlık ve Hastalığın Ölçülmesi .........................................15
Başlıca mesajlar ......................................................................15
Sağlık ve hastalığın tanımlanması ............................................15
Tanımlar ............................................................................15
Tanı ölçütleri .....................................................................16
Hastalık sıklığının ölçülmesi ....................................................17
Risk altındaki nüfus ...........................................................17
İnsidans ve prevalans ........................................................18
Vaka ölümlülüğü ...............................................................22
Farklı ölçümlerin birbirleriyle olan ilişkileri .........................22
Sağlık ve hastalığın ölçülmesinde mevcut bilgilerin kullanılması23
Mortalite ...........................................................................23
Vefat belgelerinin getirdiği kısıtlamalar ..............................23
Hayati kayıt sistemlerinin getirdiği kısıtlamalar ..................24
Karşılaştırılabilir tahminlere doğru .....................................24
Ölüm hızları ...........................................................................25
Bebek ölümü .....................................................................26
viii
Çocuk ölüm hızı ................................................................26
Anne ölüm oranı ...............................................................27
Yetişkin mortalite hızı .......................................................28
Yaşam beklentisi................................................................28
Yaşa göre standartlaştırılmış hızlar ....................................29
Morbidite ................................................................................30
Engellilik ............................................................................31
Sağlık belirleyicileri, göstergeleri ve risk faktörleri ..............32
Toplum sağlığının ölçümüne yönelik diğer özet ölçümleri ..32
Hastalık oluşumunun karşılaştırılması .....................................34
Mutlak mukayeseler ..........................................................34
Rölatif kıyaslamalar ...........................................................35
Çalışma soruları ......................................................................37
Kaynaklar ................................................................................37
3. Bölüm Araştırma Türleri .............................................................41
Önemli mesajlar ......................................................................41
Gözlemler ve deneyler .............................................................41
Gözlemsel araştırmalar ......................................................41
Deneysel araştırmalar ........................................................41
Gözlemsel epidemioloji ...........................................................42
Tanımlayıcı araştırmalar ....................................................42
Ekolojik araştırmalar ..........................................................43
Ekolojik yanılgı ..................................................................45
Kesitsel araştırmalar ..........................................................46
Vaka kontrol araştırmaları .................................................46
Kohort araştırmaları ..........................................................49
Deneysel epidemioloji .............................................................51
Randomize kontrollü çalışmalar ........................................52
Sahaya yönelik deneysel çalışmalar....................................53
Toplum temelli deneysel çalışmalar ...................................53
Epidemiolojik araştırmalardaki olası hatalar .............................54
Rassal hata ........................................................................54
Örneklem büyüklüğü ........................................................55
Sistematik hata .................................................................55
Seçim yanlılığı ...................................................................55
Ölçüm yanlılığı ..................................................................56
Etki karışımı ............................................................................57
Etki karışımının kontrolü ...................................................58
Geçerlilik ...........................................................................59
Etik konular .......................................................................60
Çalışma soruları ......................................................................62
Kaynaklar ................................................................................62
4. Bölüm Temel Biyoistatistik: Kavramlar ve Araçlar ......................65
Önemli mesajlar ......................................................................65
Verilerin özetlenmesi ..............................................................65
Tablolar ve grafikler ...........................................................66
Pasta grafikleri ve komponent band grafikleri .....................66
İçindekiler ix
Nokta haritaları ve hız haritaları ........................................67
Çubuk grafikler ..................................................................67
Çizgi grafikler ....................................................................68
Sıklık dağılımları ve histogramlar .......................................68
Normal dağılımlar ..............................................................69
Özet sayıları ...........................................................................69
Aritmetik ortalamalar, medyanlar ve mod ..........................69
Varyanslar, standart sapmalar ve standart hatalar .............70
Temel istatistiksel çıkarım kavramları ......................................71
Toplumların anlaşılmasında örneklemlerin kullanılması .....71
Güven aralıkları .................................................................72
Hipotez testleri, p-değerleri, istatistiksel güç .....................73
p-değeri ............................................................................73
İstatistiksel güç .................................................................74
Temel yöntemler .....................................................................75
t-testleri ............................................................................75
Çapraz tablolar için ki-kare testleri ....................................76
Korelasyon ........................................................................76
Regresyon .........................................................................77
Doğrusal regresyon ...........................................................78
Lojistik regresyon ..............................................................79
Yaşam analizleri ve Cox orantısal risk modeli .....................80
Kaplan-Meier yaşam eğrileri ..............................................81
Örneklem büyüklüğü sorunları ..........................................82
Meta analiz .............................................................................83
Çalışma soruları ......................................................................84
Kaynaklar ................................................................................84
5. Bölüm Epidemiolojide Nedensellik ..............................................85
Önemli mesajlar ......................................................................85
Neden kavramı ........................................................................85
Yeterli ya da gerekli ...........................................................85
Yeterli ve gerekli ................................................................86
Nedensellik yolu .....................................................................87
Tekli ve çoklu nedenler ......................................................88
Nedensellikte faktörler ......................................................89
Etkileşim ...........................................................................90
Nedenler hiyerarşisi ..........................................................90
Bir hastalığın nedeninin belirlenmesi .......................................91
Nedenselliğin değerlendirilmesi .........................................91
Temporal ilişki ...................................................................91
İnandırıcılık .......................................................................93
Tutarlılık............................................................................93
Güç ...................................................................................93
Doz – cevap ilişkisi ............................................................95
Reverzibilite ......................................................................97
Araştırma dizaynı ..............................................................97
Kanıtın değerlendirilmesi ...................................................98
Çalışma soruları ......................................................................99
Kaynaklar ................................................................................99
x
6. Bölüm Epidemioloji ve Koruma: Bulaşıcı Olmayan Kronik
Hastalıklar .......................................................................................103
Önemli mesajlar ....................................................................103
Korumanın kapsamı ..............................................................103
Ölüm hızlarındaki son eğilimler .......................................103
Koruyucu potansiyel .......................................................106
Nedensellik çerçevesi ......................................................106
Koruma düzeyleri .................................................................107
Primordiyal koruma...............................................................107
Birincil koruma......................................................................109
Toplum stratejisi .............................................................109
Yüksek riskli birey stratejisi .............................................111
İkincil koruma .......................................................................112
Üçüncül koruma ...................................................................113
Tarama..................................................................................114
Tanım ..............................................................................114
Tarama türleri..................................................................114
Tarama ölçütleri ..............................................................114
Çalışma soruları ....................................................................118
Kaynaklar ..............................................................................118
7. Bölüm Bulaşıcı Hastalıklar: Epidemiolojisi, Sürveyansı ve Yanıtı .. 121
Önemli mesajlar ....................................................................121
Giriş ......................................................................................121
Tanımlar ..........................................................................121
Epidemiolojinin rolü ........................................................122
Bulaşıcı hastalık yükü ......................................................122
İnsan güvenliği ile sağlık sistemlerine yönelik tehditler ....122
Epidemik ve endemik hastalık................................................123
Epidemiler .......................................................................123
Endemik hastalıklar .........................................................125
İlk kez ve yeniden ortaya çıkan enfeksiyonlar ..................126
Enfeksiyon zinciri ..................................................................127
Enfeksiyöz ajan ...............................................................127
Transmisyon ...................................................................128
Konakçı ...........................................................................129
Çevre ..............................................................................129
Salgın hastalıkların araştırılması ve kontrolü .........................130
Araştırma ........................................................................130
Vakaların tespit edilmesi .................................................130
Yönetim ve kontrol ..........................................................130
Sürveyans ve yanıt ..........................................................131
Çalışma soruları ....................................................................135
Kaynaklar ..............................................................................135
8. Bölüm Klinik Epidemioloji ........................................................137
Önemli mesajlar ....................................................................137
Giriş ......................................................................................137
Normallik ve anormallik tanımları .........................................137
İçindekiler xi
Yaygın biçimde normal ....................................................138
Hastalıkla ilgili anormallik ................................................139
Tedavi edilebilir ölçüde anormal ......................................139
Tanısal testler .......................................................................140
Bir testin değeri ...............................................................140
Doğal seyir ve prognoz ..........................................................141
Prognoz ..........................................................................141
Yaşam kalitesi .................................................................142
Yaşam süresi ...................................................................142
Tedavinin etkililiği .................................................................143
Kanıta dayalı rehberlerin kullanılması ....................................144
Klinik uygulamada koruma ....................................................144
Risklerin azaltılması ........................................................145
Tanı konmuş hastalardaki risklerin azaltılması .................145
Çalışma soruları ....................................................................146
Kaynaklar ..............................................................................147
9. Bölüm Çevresel ve Mesleki Epidemioloji ...................................149
Önemli mesajlar ....................................................................149
Çevre ve sağlık ......................................................................149
Çevresel faktörlere maruziyetin etkisi ..............................150
Koruyucu önlemlerin değerlendirmesi .............................151
Maruziyet ve doz ..................................................................153
Genel kavramlar ..............................................................153
Biyolojik gözlem ..............................................................154
Biyolojik verilerin yorumlanması ...................................... 155
Grup ölçümlerine karşı birey ölçümleri ............................155
Populasyon dozu ............................................................156
Doz-etki ilişkileri .............................................................157
Doz-cevap ilişkileri ..........................................................158
Riskleri değerlendirmek .......................................................159
Risk değerlendirme ..........................................................159
Sağlık etki değerlendirmesi ..............................................159
Risk yönetimi ..................................................................159
Çevresel sağlık etki değerlendirmesi .................................159
Yaralanma epidemiolojisi ......................................................161
Trafik kazası yaralanmaları...............................................161
İşyeri yaralanması ...........................................................162
Şiddet ..............................................................................162
İntiharlar .........................................................................163
Çevresel ve mesleki epidemiolojinin diğer özellikleri ..............163
Güvenlik standartlarının getirilmesi .................................164
Geçmiş maruziyetin ölçülmesi .........................................164
Mesleki araştırmalarda sağlıklı işçi etkisi ..........................164
Epidemiyologların karşılaştığı sürekli zorluklar .................164
Çalışma soruları ....................................................................166
Kaynaklar ..............................................................................166
xii
10. Bölüm Epidemioloji, Sağlık Politikası ve Planlaması ............169
Önemli mesajlar ....................................................................169
Giriş ......................................................................................169
Sağlık politikası ...............................................................169
Sağlık planlaması .............................................................169
Değerlendirme .................................................................170
Sağlık politikası .....................................................................170
Epidemiolojinin etkisi ......................................................170
Sağlık politikasının tasarlanması ......................................171
Uygulamada sağlık politikası ...........................................172
Sağlık planlaması ..................................................................173
Planlama döngüsü ................................................................174
Yükün değerlendirilmesi ..................................................175
Nedenlerin anlaşılması ....................................................176
Müdahalelerin etkililiğinin ölçülmesi ...............................176
Etkinliğin değerlendirilmesi ..............................................177
Müdahalelerin uygulanması .............................................179
Faaliyetlerin izlenmesi ve ilerlemenin ölçülmesi ...............179
Çalışma soruları ....................................................................180
Kaynaklar ..............................................................................180
11. Bölüm Uygulamalı Epidemiolojide İlk Adımlar ........................183
Önemli mesajlar ....................................................................183
Giriş ......................................................................................183
Spesifik hastalıklar ................................................................183
Eleştirel okuma .....................................................................184
Bir araştırma projesinin planlanması .....................................187
Projenin seçilmesi ...........................................................187
Protokolün yazılması .......................................................188
Araştırmanın yapılması ...................................................189
Verilerin analiz edilmesi ..................................................189
Yayınlatma ......................................................................189
İlave okumalar .....................................................................190
İleri eğitim ............................................................................191
Çalışma soruları ....................................................................192
Özet................................................................................193
Yöntemler .......................................................................193
Ek Çalışma Sorularının Cevapları ........................................194Kitap Adı : Temel Epidemiyoloji
Yayımlayan Kurum : Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : 2009
Dili : Türkçe
ISBN NO : 978-975-590-284-5
Editörler:
Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU
Dr. Mustafa KOSDAK
Dr. Zekiye ÇİPİL
Dr. Feray KARAMAN
Yayına Hazırlayanlar:
Dilek GENCER ÖZTEKİN
Aydanur SARAÇ DİRİMEŞE
Hüseyin KOCAKULAK
Redaktörler:
Arzu ÇAKIR
Hüseyin GÜÇ
Ayşen OCAKTAN
amargi isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

     

Alt 01-28-2020, 15:09   #2
LesMync
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Zithromax Dosage For Children LesMync

Fastest Delivery Of Online Viagra canadian pharmacy cialis 20mg No Legit Canadian Pharmacy Cialis п»їcialis Propecia Calidad
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 02-04-2020, 16:48   #3
Mataxonna
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Amoxicillin Powder Mataxonna

Clomid Curetage Cialis Zithromax Hearing Loss cialis 5mg best price Gel Buy Kamagra
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 02-08-2020, 00:43   #4
LesMync
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Buy Ciallis Uk LesMync

How To Find Zoloft cialis Hydrochlorothiazide Drugs No Prescription cialis Cialis 20 Mg Tabletas
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2020, 18:56   #5
LesMync
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Cheap Isotretinoin Accutane With Free Shipping LesMync

Viagra Cialis En Pharmacie Cialis Where I Can Buy Cialis Buy Cialis Cheap Kamagra Usa
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 05-06-2020, 11:00   #6
JerrySkinc
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart PictureCiali

stetuskop.com cialis and hydrochlorothiazidecialis dosis maxima diaria Health half a cialis tabletab wann wirkt cialis 5mg Tadalafil tomar cialis semanalmente
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 05-07-2020, 19:25   #7
EryKak
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Crazy Day 2020

Hi! cialis comes in what strengthtoko obat cialis cialis sale 10mg cialis didnt workcialis generique livraison 48h websites to buy cialis
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 05-15-2020, 01:10   #8
JryKak
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Amazing Photo

Hi! stetuskop.com cialis al femminiledoes cialis have generic buy cialis in south africa max dose for cialiscialis cause rectal bleeding buy cialis and levitra online
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 05-28-2020, 09:36   #9
Williamskync
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart kamagra usa jiz

kamagra reviews uk http://kamagrabax.com/ - kamagra 100mg tablets reviews kamagra 100 mg kamagra 100mg tablets side effects
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 05-28-2020, 11:18   #10
Dennisanilm
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart buy cheap generic viagra co uk kamagra oral jelly 100mg jiz

kamagra oral jelly amazon http://kamagrabax.com/ - kamagra jelly kopen rotterdam kamagra oral jelly kamagra jelly 100mg
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıAçık

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Temel Histoloji (Türkçe) dr.muratbalkoca Tıbbi Elektronik Kaynaklar & Atlaslar 23 06-07-2020 15:53
tusem temel bilimler katerinapetrova STETUSKOP TAKASBANK 0 09-30-2011 17:46
Temel ve Fadime OBARAK Eğlence / Geyik 18 01-06-2010 02:49
temel:D bturkuaz Eğlence / Geyik 18 12-29-2009 23:05
Temel'in DonlarI:)) bturkuaz Eğlence / Geyik 0 07-12-2009 00:55


Şu Anki Saat: 02:41


Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.
www.stetuskop.com